งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า (Y201)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบชุมชนคูเต่า (Y201)3 ธ.ค. 62, 11:06 น.1,158
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดพื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 • วันที่ 25 มกราคม 63
  ช่วงเวลา07.45-16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 ธันวาคม 62 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการ เรียนรู้ ดูงาน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ

  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

  พื้นที่ชุมชนคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

   

  -กิจกรรมรู้จัก คูเต่า

  -กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และท่องเที่ยวชุมชน เยี่ยมชม โบสถ์วัดคูเต่า ศาลาเรียนยูเนสโก สะพานแขวน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง บ้านเก่าวิถีชนบท และนั่งแคร่ริมคลองร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์

  -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพร และปลูกต้นไม้ชุมชน

  ***ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.45 น. 

  **นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการลงพื้นที่

  **สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 61,60 นักศึกษาจะได้รับการบันทึกทรานสคริปฯ กิจกรรมมหาวิทยาลัย

  ในหลักสูตร Y 201 โครงการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยชม.

  และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ตู่ 074-282208 ค่ะ

  **นักศึกษาควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จริง 

  และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันจัดโครงการ 7 วันค่ะ

  **รายชื่อนักศึกษาสำรองจะร่วมโครงการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโทรแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

1.
6010518077
น.ส.รัยมี
สะหีม
วิทยาการจัดการ
2.
6010518011
น.ส.ดุฎสิตา
ถิ่นถาน
วิทยาการจัดการ
3.
6010518013
น.ส.ทิฆัมพร
แก้ววิเชียร
วิทยาการจัดการ
4.
6010518033
น.ส.สุดารัตน์
บิลยะแม
วิทยาการจัดการ
5.
6010518076
น.ส.รอยฮาน
โต๊ะหีม
วิทยาการจัดการ
6.
6110511032
น.ส.กัลยาภรณ์
แก้วจันทร์เพชร
วิทยาการจัดการ
7.
6110511027
น.ส.อารินี
หนูเพชร
วิทยาการจัดการ
8.
6110511011
น.ส.ชนิสรา
บุตรคง
วิทยาการจัดการ
9.
6110511007
น.ส.เกศริน
สมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
10.
6110511041
น.ส.ณัฐวดี
ช่วยพนัง
วิทยาการจัดการ
11.
6110511042
น.ส.นงลักษณ์
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
12.
6110511047
น.ส.พิชญา
อักษรชู
วิทยาการจัดการ
13.
6110511020
น.ส.ลภัสรดา
พรหมวงศ์
วิทยาการจัดการ
14.
6010518037
นายภควัต
มุณีสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
15.
6010518080
นายสัณหณัฐ
วงศ์เลิศประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
16.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
17.
6110311326
นายมูบาร๊อค
เจ๊ะแม
แพทยศาสตร์
18.
6110410019
น.ส.จิตติมา
ทองจีน
พยาบาลศาสตร์
19.
6110210057
น.ส.จิรัชญา
ได้รูป
วิทยาศาสตร์
20.
6111310087
น.ส.พนิดา
แดงนวล
นิติศาสตร์
21.
6111214042
น.ส.อารียา
เมืองเหล็ก
เศรษฐศาสตร์
22.
6111310015
น.ส.ขวัญฤทัย
อักษรศิริ
นิติศาสตร์
23.
6111310123
นายยศกร
ศิริกิจประเสริฐ
นิติศาสตร์
24.
6111310127
น.ส.รุ้งดาว
อินทมิน
นิติศาสตร์
25.
6111310122
น.ส.เมธาวี
กูลแก้ว
นิติศาสตร์
26.
6110311004
นายธฤต
อุไรรัตน์
แพทยศาสตร์
27.
6110311018
น.ส.ทรรศวรรณ
สุดเดือน
แพทยศาสตร์
28.
6110311001
น.ส.ชนิษฐา
เทศทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
29.
6110311005
น.ส.ปัญชิกา
สุขบรรจง
แพทยศาสตร์
30.
6110311009
น.ส.กนกวลิน
คลังข้อง
แพทยศาสตร์
31.
6110311006
นายภัทรพล
จินตโกศลวิทย์
แพทยศาสตร์
32.
6110311024
น.ส.ฟาร์เดีย
เจ๊ะโซะ
แพทยศาสตร์
33.
6110311007
น.ส.รินรดา
ชัยจีระธิกุล
แพทยศาสตร์
34.
6110311025
น.ส.ภนิดา
พนิตศรีสิทธิ์
แพทยศาสตร์
35.
6110311016
น.ส.ณัฐกานต์
อินทร์นวล
แพทยศาสตร์
36.
6110311033
น.ส.อิสรียา
โกสุมพันธ์
แพทยศาสตร์
37.
6110311032
นายอรรถชัย
โกมลจิตร์ตระการ
แพทยศาสตร์
38.
6110311020
นายธัญพัฒน์
นานาศิลป์
แพทยศาสตร์
39.
6110311023
น.ส.พัชนี
แก้วเขียว
แพทยศาสตร์
40.
6110311021
น.ส.นูรีดา
หมัดเห
แพทยศาสตร์
41.
6110311026
นายมูฮำมัดริฎวาน
ดือราโอะ
แพทยศาสตร์
42.
6110311015
น.ส.ญานิกา
แช่มเพชร
แพทยศาสตร์
43.
6110311011
น.ส.กัญจนพร
วรรณแสงทอง
แพทยศาสตร์
44.
6110311034
น.ส.อีฟฟาณี
ยาเลห์
แพทยศาสตร์
45.
6110311008
นายเสฎฐวุฒิ
กองเงิน
แพทยศาสตร์
46.
6110311022
นายปณต
ณ ปานแก้ว
แพทยศาสตร์
47.
6110311002
น.ส.ชลชินี
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
48.
6111311091
น.ส.ชฎาพร
ฉายอรุณ
นิติศาสตร์
49.
6111311112
น.ส.ปวีณนุช
โอชาอัมพวัน
นิติศาสตร์
50.
6111311105
น.ส.ธัญวรัตน์
ศรีนวล
นิติศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6111311096
น.ส.ณภัทร
ณ นคร
นิติศาสตร์
52.
6110515032
น.ส.นฤมล
เพชรมะณี
วิทยาการจัดการ
53.
6110515044
น.ส.พิชญธิดา
ราชสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
54.
6110515058
น.ส.สุพิชชา
ดิสสระ
วิทยาการจัดการ
55.
6110515001
น.ส.กนกวรรณ
สมศิริ
วิทยาการจัดการ
56.
6110515005
น.ส.กานต์ชนิต
โสพิกุล
วิทยาการจัดการ
57.
6110511014
น.ส.ทิพวรรณ
ศรีหะรัญ
วิทยาการจัดการ
58.
6110515036
น.ส.นิรมล
เพ็ญจันทร์
วิทยาการจัดการ
59.
6110511008
นายจิรพงศ์
พิริเกรง
วิทยาการจัดการ
60.
6110311031
นายสุพจน์
นิลทอง
แพทยศาสตร์
61.
6111311122
น.ส.รัตติยากร
บัวโต
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 47
 • เพศชาย 14
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 54
 • รหัส 60 7
 • รวม 6 คณะ
 • วิทยาศาสตร์1
 • แพทยศาสตร์25
 • วิทยาการจัดการ23
 • พยาบาลศาสตร์1
 • นิติศาสตร์10
 • เศรษฐศาสตร์1