งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อมหาวิทยาลัยกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อมหาวิทยาลัยกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้15 ม.ค. 63, 16:35 น.978
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดกองกิจการนักศึกษา ม.อ. 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์
 • วันที่ 18 มกราคม 63
  ช่วงเวลา09.30-11.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 17 มกราคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
  1
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อมหาวิทยาลัยกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และร่วมทำกิจกรรมในบูธนิทรรศการ

  ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

  ** ให้นักศึกษามาลงทะเบียนข้างเวที เวลา 09.15 น.
  รหัส 61 ได้ทรานสคริป  Y203 จำนวน 3 ชม.

  หมายเหตุกิจกรรมนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ทักษิณถิ่นใต้
  บันทึกทรานสคริปเพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่นับซ้ำ)

1.
6111310087
น.ส.พนิดา
แดงนวล
นิติศาสตร์
2.
6111310122
น.ส.เมธาวี
กูลแก้ว
นิติศาสตร์
3.
6111310123
นายยศกร
ศิริกิจประเสริฐ
นิติศาสตร์
4.
5910512010
น.ส.เจนจิรา
ชูบัวทอง
วิทยาการจัดการ
5.
6010514058
นายรัชชานนท์
แจ่มกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
6.
6111310127
น.ส.รุ้งดาว
อินทมิน
นิติศาสตร์
7.
5910519072
นายศุภโชค
พรวุฒิกูล
วิทยาการจัดการ
8.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
9.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
10.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
11.
5911214045
น.ส.มุขสุดา
อ้วนเส้ง
เศรษฐศาสตร์
12.
5911214017
น.ส.จตุพร
ถนอมบุญ
เศรษฐศาสตร์
13.
6111210014
นายณัฐดนัย
พ่วงสุด
เศรษฐศาสตร์
14.
6111210013
นายณัฐดนัย
ตรีครุธพันธ์
เศรษฐศาสตร์
15.
6111210059
นายธนกฤต
นวลปาน
เศรษฐศาสตร์
16.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
17.
6110516002
นายกชนันท์
ทองด้วง
วิทยาการจัดการ
18.
6111311122
น.ส.รัตติยากร
บัวโต
นิติศาสตร์
19.
6111311112
น.ส.ปวีณนุช
โอชาอัมพวัน
นิติศาสตร์
20.
6111311096
น.ส.ณภัทร
ณ นคร
นิติศาสตร์
21.
6111311091
น.ส.ชฎาพร
ฉายอรุณ
นิติศาสตร์
22.
6111311105
น.ส.ธัญวรัตน์
ศรีนวล
นิติศาสตร์
23.
5910515097
น.ส.เปมิกา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
24.
5911110114
นายกิตติพงศ์
สุขหอม
ศิลปศาสตร์
25.
6111310152
น.ส.สุกฤตา
หอมเดช
นิติศาสตร์
26.
6011110240
น.ส.ธมนวรรณ
ชูยัง
ศิลปศาสตร์
27.
6111110183
น.ส.กิตติกา
พงษ์มา
ศิลปศาสตร์
28.
6210511052
น.ส.สกุลทิพย์
เครือแดง
วิทยาการจัดการ
29.
6110110143
นายณัฐพล
รัตนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6111210073
น.ส.วิลาสินี
สุนทรปัญญาวุธ
เศรษฐศาสตร์
31.
6111210068
น.ส.มัณฑณา
จงหวัง
เศรษฐศาสตร์
32.
6111310045
นายณัฐนนท์
สุวรรณทอง
นิติศาสตร์
33.
6110613003
น.ส.กนกนาถ
เชิดสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
34.
6111310057
นายธนบดี
ทวีกาญจน์
นิติศาสตร์
35.
6111310096
น.ส.พันนิดา
ลิ่มสกุล
นิติศาสตร์
36.
6111310001
น.ส.กชกร
ตรังคอภิรักษ์
นิติศาสตร์
37.
6111310182
น.ส.ธนพร
รัตนฐากูร
นิติศาสตร์
38.
6111310109
น.ส.ภัทราภรณ์
เจริญกุล
นิติศาสตร์
39.
6111310059
นายธนัท
บุญชัย
นิติศาสตร์
40.
6111311040
นายปิยะณัฐ
คำแก้ว
นิติศาสตร์
41.
6111110257
น.ส.นาตาชา
ขาวทอง
ศิลปศาสตร์
42.
6110515076
น.ส.ธัญลักษณ์
ละอองจิต
วิทยาการจัดการ
43.
6111311017
นายชัยยุทธ
เสนทอง
นิติศาสตร์
44.
6110515095
น.ส.สรัลชนา
ทองจีน
วิทยาการจัดการ
45.
6111311009
นายกิตติวัฒน์
นัทธี
นิติศาสตร์
46.
6111110204
น.ส.ธัญชนก
คำเกตุ
ศิลปศาสตร์
47.
5910516014
น.ส.ณัฐนิช
วิสาละ
วิทยาการจัดการ
48.
5810110454
นายธนาพัฒน์
สุขช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6110610032
นายชาญชัย
ชุมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
5911110284
น.ส.ศิริพร
จันทร์โหนง
ศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
5911110352
น.ส.กชพรรณ
วรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
52.
6111310077
น.ส.บุญญธิดา
บุญหาว
นิติศาสตร์
53.
6111311118
น.ส.มัลลิกา
ประจักษ์เลิศวิทยา
นิติศาสตร์
54.
6111311027
น.ส.ธนภรณ์
ลิ้มสันติธรรม
นิติศาสตร์
55.
6111311080
นายอีสกัณฑ์
วงศ์อกนิษฐ์
นิติศาสตร์
56.
6111310047
น.ส.ณัฐนารี
รัตนสุภา
นิติศาสตร์
57.
6111310161
นายอนันต์
แวสาและ
นิติศาสตร์
58.
6111310095
น.ส.พัชรีภรณ์
ตันติเอกรัตน์
นิติศาสตร์
59.
6111310020
น.ส.จินต์จุฑา
รอดสงค์
นิติศาสตร์
60.
6111310076
น.ส.บงกช
กาญจนานทีพงศ์
นิติศาสตร์
61.
6111310131
น.ส.วริษฐา
บัลลังค์
นิติศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  61 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 61
 • เพศหญิง 42
 • เพศชาย 19
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 1
 • รหัส 61 48
 • รหัส 60 2
 • รหัส 59 9
 • รหัส 58 1
 • รวม 7 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ10
 • ทรัพยากรธรรมชาติ2
 • พยาบาลศาสตร์1
 • ศิลปศาสตร์9
 • นิติศาสตร์30
 • เศรษฐศาสตร์7