งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ตอน Integrity for PSU (Y 202)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ตอน Integrity for PSU (Y 202)18 ก.พ. 63, 16:09 น.2,982
 • ชื่อหน่วยงาน งานกิจกรรมนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬา และสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 14 มีนาคม 63
  ช่วงเวลา08.30 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 305 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 6 มีนาคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2562
  ค่าชั่วโมงไม่ระบุ ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม ไม่ระบุ

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ** หมายเหตุ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ห้องประชุม เป็น ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬา  และสุขภาพ

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  ***หมายเหตุ 

  -นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ เริ่มลงทะเบียน 08.15  น. 

  -ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีอาการป่วยงดเข้าร่วมกิจกรรม

  -นักศึกษาที่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายในระยะเวลา 15 วัน งดเข้าร่วมกิจกรรม

  -มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมโครงการ

  **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา 074-282208

   

   

1.
6111210048
นายอาดีรอน
อิสอ
เศรษฐศาสตร์
2.
6111210081
น.ส.พิชญธิดา
ทองเรือง
เศรษฐศาสตร์
3.
6111210074
น.ส.ศกลวรรณ
ชีวสุวรรณวงศ์
เศรษฐศาสตร์
4.
6111210079
น.ส.สุไรดา
มะอิ
เศรษฐศาสตร์
5.
6110613007
น.ส.เกสราพรรณ
สุวรรณโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.
6110613017
น.ส.ธีร์วรา
ศรีนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.
6110613021
น.ส.เบญญาภา
ทศพล
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.
6111210041
น.ส.สุธาทิพย์
อินทร์จันทร์
เศรษฐศาสตร์
9.
6111210064
น.ส.กันตพัฒน์
ธรรมสกุลเวทย์
เศรษฐศาสตร์
10.
6110210080
น.ส.ชนกชนม์
แก้วบุญ
วิทยาศาสตร์
11.
6110210534
น.ส.อิศราภรณ์
อ่อนเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
12.
6110210362
น.ส.วรรณลดา
แก้วชูเชิด
วิทยาศาสตร์
13.
6110613033
น.ส.กนกวรรณ
ทับทิมทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
14.
6111210026
น.ส.พรนัชชา
รัตติโชติ
เศรษฐศาสตร์
15.
6110210140
น.ส.ณิชาภัทร์
โทณะวนิก
วิทยาศาสตร์
16.
6111210019
น.ส.ธัญชนก
จิตต์หลัง
เศรษฐศาสตร์
17.
6111210011
น.ส.ชฎาทิพย์
ชูโชติ
เศรษฐศาสตร์
18.
6110210237
น.ส.เนตรนภา
ถมทอง
วิทยาศาสตร์
19.
6110210520
น.ส.อาทิตยา
สมศักดิ์
วิทยาศาสตร์
20.
6111210072
น.ส.รุจินันท์
อนุวิก
เศรษฐศาสตร์
21.
6111210032
นายภัคพล
ตันติวิชช์
เศรษฐศาสตร์
22.
6111210051
น.ส.อิลมี
โต๊ะพา
เศรษฐศาสตร์
23.
6111214032
น.ส.ณัฐชนก
เดชาปรัชญา
เศรษฐศาสตร์
24.
6111214008
น.ส.ทาธินี
แสงพุ่ม
เศรษฐศาสตร์
25.
6111210069
นายยรรยง
เพ็ชรสังข์
เศรษฐศาสตร์
26.
6111214002
นายกรวิชญ์
สุดศรี
เศรษฐศาสตร์
27.
6111210078
นายสุชาครีย์
นิ่มละมุล
เศรษฐศาสตร์
28.
6111214012
นายนราธิป
มีพันธ์
เศรษฐศาสตร์
29.
6111214036
น.ส.พิมพ์ใจ
ศรีนิทัศน์
เศรษฐศาสตร์
30.
6111210007
น.ส.จันทิรา
ศรีรักษ์
เศรษฐศาสตร์
31.
6111210063
น.ส.ถฐวารี
นิลอุบล
เศรษฐศาสตร์
32.
6111210077
นายสิรภพ
กิ้มปาน
เศรษฐศาสตร์
33.
6111210075
น.ส.ศิริภัสสร
กิจปกรณ์สันติ
เศรษฐศาสตร์
34.
6111214041
นายสุรชาติ
สินวิสูตร
เศรษฐศาสตร์
35.
6111210061
น.ส.ธันย์ชนก
ทองดวง
เศรษฐศาสตร์
36.
6111210055
น.ส.จณิสตา
ทองศรีจันทร์
เศรษฐศาสตร์
37.
6110610164
น.ส.ตะวัน
ฉันทจุลสินธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
38.
6110610085
น.ส.พรชิตา
แสนทวี
ทรัพยากรธรรมชาติ
39.
6110610075
น.ส.เนาวรัตน์
มณีโชติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6111214016
นายพิทยุตม์
แซ่ฉิ้น
เศรษฐศาสตร์
41.
6110610069
นายนัฎฐกรณ์
สุขธานีกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
42.
6111210036
น.ส.วรัชยา
เสงี่ยมวงศ์
เศรษฐศาสตร์
43.
6111110008
น.ส.กมลพร
แซ่หลี
ศิลปศาสตร์
44.
6110515026
นายธนธัช
ภานุศิริวัฒนา
วิทยาการจัดการ
45.
6111210068
น.ส.มัณฑณา
จงหวัง
เศรษฐศาสตร์
46.
6111210073
น.ส.วิลาสินี
สุนทรปัญญาวุธ
เศรษฐศาสตร์
47.
6111110153
น.ส.สิริบุญ
อุตรนาค
ศิลปศาสตร์
48.
6110210052
น.ส.จินดาพร
สระเลิศ
วิทยาศาสตร์
49.
6111010041
น.ส.ลัลน์ณภัทร
เพชรศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
50.
6111010023
น.ส.นรินรัตน์
กองคิด
อุตสาหกรรมเกษตร
51.
6111110074
น.ส.เบญจมาศ
นุชคง
ศิลปศาสตร์
52.
6111110039
น.ส.ชนินาถ
แซ่เล้า
ศิลปศาสตร์
53.
6111110014
น.ส.กัณฐาภรณ์
ทองลิ้ม
ศิลปศาสตร์
54.
6111110231
น.ส.สโรชา
ปริชาตินนท์
ศิลปศาสตร์
55.
6111010061
น.ส.อะลีฟะฮ์
มาสนิท
อุตสาหกรรมเกษตร
56.
6111110166
น.ส.อภิรดี
อัคคนีเสริมแสง
ศิลปศาสตร์
57.
6111110012
น.ส.กัญจนา
แซ่ตัน
ศิลปศาสตร์
58.
6111110228
น.ส.ศศินิภา
รัฐภูมิภักดิ์
ศิลปศาสตร์
59.
6111110093
นายพีรพงศ์
บุญรอด
ศิลปศาสตร์
60.
6111110037
น.ส.ชญานี
คงหอม
ศิลปศาสตร์
61.
6111110234
น.ส.สุนิต้า
ตะแอ
ศิลปศาสตร์
62.
6111110172
น.ส.อริสรา
สงสิงห์
ศิลปศาสตร์
63.
6110311315
นายเดชดนู
แก้วมณี
แพทยศาสตร์
64.
6111110191
น.ส.ชลลดา
หาญพล
ศิลปศาสตร์
65.
6011110180
น.ส.มนัสนันท์
รัตนะ
ศิลปศาสตร์
66.
6011410137
น.ส.อาทิตยา
สุขย้อย
การแพทย์แผนไทย
67.
6110517072
น.ส.พิมศิริ
ตาเหร์
วิทยาการจัดการ
68.
6110311326
นายมูบาร๊อค
เจ๊ะแม
แพทยศาสตร์
69.
6111210071
น.ส.รวิพร
ไชยสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
70.
5911110137
น.ส.ชนิกาญจน์
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
71.
5911110250
น.ส.ภรณ์วรินทร์
ประจักษ์เลิศวิทยา
ศิลปศาสตร์
72.
6110311004
นายธฤต
อุไรรัตน์
แพทยศาสตร์
73.
6110311020
นายธัญพัฒน์
นานาศิลป์
แพทยศาสตร์
74.
6110311016
น.ส.ณัฐกานต์
อินทร์นวล
แพทยศาสตร์
75.
6110311018
น.ส.ทรรศวรรณ
สุดเดือน
แพทยศาสตร์
76.
6110311002
น.ส.ชลชินี
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
77.
6110311007
น.ส.รินรดา
ชัยจีระธิกุล
แพทยศาสตร์
78.
6110311005
น.ส.ปัญชิกา
สุขบรรจง
แพทยศาสตร์
79.
6110311031
นายสุพจน์
นิลทอง
แพทยศาสตร์
80.
6110311012
น.ส.ซอฟา
อิศภาค
แพทยศาสตร์
81.
6110311030
น.ส.สุนันทา
บินอาหวา
แพทยศาสตร์
82.
6110311022
นายปณต
ณ ปานแก้ว
แพทยศาสตร์
83.
6111214026
นายอธิวัฒน์
วาสนพันธ์
เศรษฐศาสตร์
84.
6110311024
น.ส.ฟาร์เดีย
เจ๊ะโซะ
แพทยศาสตร์
85.
6110311033
น.ส.อิสรียา
โกสุมพันธ์
แพทยศาสตร์
86.
6110311009
น.ส.กนกวลิน
คลังข้อง
แพทยศาสตร์
87.
6110311006
นายภัทรพล
จินตโกศลวิทย์
แพทยศาสตร์
88.
6110311008
นายเสฎฐวุฒิ
กองเงิน
แพทยศาสตร์
89.
6110311003
นายทักษ์ดนัย
แสงจันทร์
แพทยศาสตร์
90.
6110311001
น.ส.ชนิษฐา
เทศทวีทรัพย์
แพทยศาสตร์
91.
6110311025
น.ส.ภนิดา
พนิตศรีสิทธิ์
แพทยศาสตร์
92.
6111810002
นายธนันท์ชัย
สิทธิพรพันธ์
ยาลัยนานาชาติ
93.
6111810008
นายวิวรรธน์
แก้วอ่อน
ยาลัยนานาชาติ
94.
6110311014
น.ส.ไซรนับ
แวดอกอ
แพทยศาสตร์
95.
6111810009
น.ส.อภิสรา
คมคาย
ยาลัยนานาชาติ
96.
6111810003
นายธัญกร
กฤษณาสีนวล
ยาลัยนานาชาติ
97.
6111810004
นายนราธิป
สันสาคร
ยาลัยนานาชาติ
98.
6110311015
น.ส.ญานิกา
แช่มเพชร
แพทยศาสตร์
99.
6111810001
น.ส.จิรรัตน์
กวดขัน
ยาลัยนานาชาติ
100.
6110311032
นายอรรถชัย
โกมลจิตร์ตระการ
แพทยศาสตร์
101.
6110311013
น.ส.ซาร่า
ราชพิทักษ์
แพทยศาสตร์
102.
5911110118
นายคมกฤษณ์
อุไรรัตน์
ศิลปศาสตร์
103.
5911110048
นายประโยชน์
ลิ้มรสเจริญ
ศิลปศาสตร์
104.
5911110103
นายกฤษฏิ์
คุ้มพะเนียด
ศิลปศาสตร์
105.
6111311091
น.ส.ชฎาพร
ฉายอรุณ
นิติศาสตร์
106.
6111311096
น.ส.ณภัทร
ณ นคร
นิติศาสตร์
107.
6111311105
น.ส.ธัญวรัตน์
ศรีนวล
นิติศาสตร์
108.
6111311112
น.ส.ปวีณนุช
โอชาอัมพวัน
นิติศาสตร์
109.
6111311122
น.ส.รัตติยากร
บัวโต
นิติศาสตร์
110.
6111210023
น.ส.ปริชาติ
เทพนวล
เศรษฐศาสตร์
111.
6110210003
น.ส.ภัทติญา
มามุ
วิทยาศาสตร์
112.
6011110194
น.ส.วนิดา
วิจิตรจินดา
ศิลปศาสตร์
113.
6011110039
น.ส.รสรินทร์
สินสมบุญ
ศิลปศาสตร์
114.
6110210212
นายนันทวัฒน์
เส้งแก้ว
วิทยาศาสตร์
115.
6110210418
น.ส.ศุภิสรา
เที่ยงแท้
วิทยาศาสตร์
116.
6110519006
นายจิรเมธ
เพชรมณีโชติ
วิทยาการจัดการ
117.
6110210503
น.ส.อังคณา
สุขขาว
วิทยาศาสตร์
118.
6110210539
MISSTHARAMONY
NGOUN
วิทยาศาสตร์
119.
6011110110
น.ส.จิรายุ
ยืนยง
ศิลปศาสตร์
120.
6110610104
นายรอมดอน
หมัดอะด้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
121.
6110610142
นายอานีน
มาปะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
122.
6110610121
น.ส.สิรีธร
นวลทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
123.
6110610185
นายภานุเดช
อินทชูด
ทรัพยากรธรรมชาติ
124.
6110610055
นายเดชาธร
อุดม
ทรัพยากรธรรมชาติ
125.
6110610186
นายภาสกร
พัสสระ
ทรัพยากรธรรมชาติ
126.
6110610102
นายยศติวานนท์
พรหมช่วย
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6110610051
นายณัฐวุธ
มูณีแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6110311323
น.ส.ภัศรา
เจริญภักดี
แพทยศาสตร์
129.
6110610179
นายพันธเวทย์
ชัยภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
130.
6110610106
นายรัฐพงศ์
โลหะผล
ทรัพยากรธรรมชาติ
131.
6110610236
นายอุทิศ
สะอาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
132.
6110610031
นายรณกร
รัตนสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
133.
6110511022
น.ส.ลัลน์ลลิต
นิยมพงษ์
วิทยาการจัดการ
134.
6110511045
น.ส.ปทุมรัตน์
ยุเด็น
วิทยาการจัดการ
135.
6110511052
น.ส.สมิตา
หลงละเลิง
วิทยาการจัดการ
136.
6110610208
นายสุรินทร์
อายุสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
137.
6111110168
น.ส.อมฤตา
ทนุศักดิ์
ศิลปศาสตร์
138.
6111110059
น.ส.ธิดา
เอ่งฉ้วน
ศิลปศาสตร์
139.
6110610018
น.ส.จันทรกานต์
ยอดดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
140.
6111110025
น.ส.จินดามณี
ชัยเทพ
ศิลปศาสตร์
141.
6110613031
น.ส.สิริวลัยพร
แซ่ชี
ทรัพยากรธรรมชาติ
142.
6110613010
น.ส.คณัสนันท์
พรหมพัฒน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
143.
6111110111
น.ส.เมทินี
มานะการ
ศิลปศาสตร์
144.
6110613009
น.ส.ขวัญชนก
ดวงมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
145.
6111210003
นายกันต์ชญุตม์
มากด้วง
เศรษฐศาสตร์
146.
6111110229
น.ส.ศิรภัสสร
ดีมาก
ศิลปศาสตร์
147.
6110516039
น.ส.ฐิติวรรณ
ซุ่นเซ่ง
วิทยาการจัดการ
148.
6111110013
น.ส.กัญญาณัฐ
กิจวานิชเสถียร
ศิลปศาสตร์
149.
6111110114
น.ส.รวิวรรณ
ธรรมรัตน์
ศิลปศาสตร์
150.
6110110286
นายปิยพงศ์
ธรรมชัยโสภิต
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6110110156
น.ส.ตันหยง
ทิพย์วงศ์เมฆ
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6110110144
นายณัฐภัทร
ว่องไวกสิกร
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6110210277
น.ส.พลอยไพริน
ครุฑซ้อน
วิทยาศาสตร์
154.
6110210138
น.ส.ณิชกุล
สีเพชร์
วิทยาศาสตร์
155.
6110210350
น.ส.ลักษณพร
รัตนสุนทร
วิทยาศาสตร์
156.
6110210576
น.ส.นัสรีนา
เส็นหล๊ะ
วิทยาศาสตร์
157.
6110210112
น.ส.ฐานิดา
บุญรอด
วิทยาศาสตร์
158.
6110210500
น.ส.อรัญญา
พันธุชิต
วิทยาศาสตร์
159.
6110210381
นายวาริจญ์
ปากบารา
วิทยาศาสตร์
160.
6110410158
น.ส.นูจบะห์
มามะ
พยาบาลศาสตร์
161.
6110410125
น.ส.อารีซา
มามะ
พยาบาลศาสตร์
162.
6110410204
น.ส.อัฟนาน
การือมอ
พยาบาลศาสตร์
163.
6110410130
น.ส.กัสมา
คงหัด
พยาบาลศาสตร์
164.
6010610145
นายพชร
หลักเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
165.
6110515080
น.ส.นิโลบล
บุญทอง
วิทยาการจัดการ
166.
6110515082
น.ส.ปรีดาวดี
มุสิกะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
167.
6110515012
น.ส.ชญานิษฐ์
ฟ้องโหย
วิทยาการจัดการ
168.
6110515094
น.ส.ศศิธร
กาญจนกุล
วิทยาการจัดการ
169.
6110515070
น.ส.ขิมทอง
แสงวันลอย
วิทยาการจัดการ
170.
6110515088
น.ส.โยษิตา
ทองนาคพันธ์
วิทยาการจัดการ
171.
6010610103
น.ส.จีรวรรณ์
ราชสาลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6110210194
นายนพวิชญ์
สุขพันธุ์ 
วิทยาศาสตร์
173.
6111310152
น.ส.สุกฤตา
หอมเดช
นิติศาสตร์
174.
6011210029
น.ส.พรกมล
เอ่งฉ้วน
เศรษฐศาสตร์
175.
6111110232
นายสิรวิชญ์
สุวรรณรัศมี
ศิลปศาสตร์
176.
6111110075
น.ส.ปฏิณญา
เผือกจีน
ศิลปศาสตร์
177.
6111110046
น.ส.ณัฐธิดา
ศรีผล
ศิลปศาสตร์
178.
6111110201
น.ส.ทัศนีย์
ดิษฐสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
179.
6111110016
น.ส.กันฐิมา
แซ่เตื้อง
ศิลปศาสตร์
180.
6111110179
น.ส.ริณลดา
หมัดศรี
ศิลปศาสตร์
181.
6111110237
น.ส.สุวรา
จันทน์ขาว
ศิลปศาสตร์
182.
6111110138
น.ส.ศิรดา
ทองขาวบัว
ศิลปศาสตร์
183.
6111110002
น.ส.นูรุลญันนะฮ์
เจะตือเงาะ
ศิลปศาสตร์
184.
6111110084
น.ส.ผลัฏฐา
หนูจีน
ศิลปศาสตร์
185.
6110210168
น.ส.ธัญชนก
บุญณรงค์
วิทยาศาสตร์
186.
6110210267
น.ส.ผกามาศ
ศรีกลับ
วิทยาศาสตร์
187.
6110210357
น.ส.วนิดา
สงค์หนู
วิทยาศาสตร์
188.
6110210030
นายกิตติพงษ์
ทองหัตถา
วิทยาศาสตร์
189.
6110210088
น.ส.ชนิภรณ์
ไชยผลอินทร์
วิทยาศาสตร์
190.
6110515018
น.ส.ฐิดาพร
สังข์ทอง
วิทยาการจัดการ
191.
5910517104
นายอนวิทย์
ตันติทวีรัตน์
วิทยาการจัดการ
192.
5910517033
นายเตชินต์
เอี้ยวสกุล
วิทยาการจัดการ
193.
6110517156
นายอับดุลซอฟวาน
หะมิ
วิทยาการจัดการ
194.
6110517142
นายพชร
ฮาวปินใจ
วิทยาการจัดการ
195.
6110517004
น.ส.กฤติญาภรณ์
เตบสัน
วิทยาการจัดการ
196.
6110210163
น.ส.ธมลวรรณ
ส่องแสง
วิทยาศาสตร์
197.
6110210050
น.ส.จิตรกัญญา
โฮ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์
198.
6110517079
น.ส.เมษนี
นุ้ยสุข
วิทยาการจัดการ
199.
6010518061
น.ส.นัจมีย์
หวังอีน
วิทยาการจัดการ
200.
6111110009
น.ส.กฤติมา
ยลธรรม์ธรรม
ศิลปศาสตร์
201.
6111110155
น.ส.สุชานันท์
วิเศษสุทธิ์
ศิลปศาสตร์
202.
6111110049
น.ส.ณิชมน
ชุมแคล้ว
ศิลปศาสตร์
203.
6111110035
น.ส.เจนจิรา
สีราม
ศิลปศาสตร์
204.
6111110085
น.ส.ฝนดาว
เจริญวงศ์
ศิลปศาสตร์
205.
6110210092
นายชยุตม์
ทองขาว
วิทยาศาสตร์
206.
6110513037
น.ส.ณิชาพัชร์
สัมพัชนี
วิทยาการจัดการ
207.
6110513003
นายจักรพล
แซ่ภู่
วิทยาการจัดการ
208.
6110210377
นายวัชริศ
เรืองมณี
วิทยาศาสตร์
209.
6110513019
น.ส.วรินทร
เจริญวัฒน์อนันต์
วิทยาการจัดการ
210.
6110513004
น.ส.จุฑามาศ
ศิริรัตน์
วิทยาการจัดการ
211.
6110210261
น.ส.ปาริชาติ
แก้วแสงอ่อน
วิทยาศาสตร์
212.
6110210370
น.ส.วรารักษ์
แก้วรัตนะ
วิทยาศาสตร์
213.
6110210536
น.ส.อิสริยา
ติ้งจันทร์
วิทยาศาสตร์
214.
6110110083
นายชยาภิวัฒน์
แก้วรุ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
215.
5910517054
นายพนา
ชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
216.
6110513021
นายวีรภัทร
โพธิสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
217.
6210511052
น.ส.สกุลทิพย์
เครือแดง
วิทยาการจัดการ
218.
6110110143
นายณัฐพล
รัตนสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6110110034
น.ส.เกษมณี
เงินพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
220.
6110110337
นายภาณุพงศ์
เจะโส๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
221.
6010110278
นายณกร
เจริญรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6011311023
น.ส.ฐานิตา
ดุจดำเกิง
นิติศาสตร์
223.
6011311024
น.ส.ณัฎฐาภรณ์
เอียดพวง
นิติศาสตร์
224.
6011311028
นายดนุพร
ฟูศรีกุล
นิติศาสตร์
225.
6110517021
น.ส.ชลพร
หมื่นทอง
วิทยาการจัดการ
226.
6110517119
น.ส.ชนัสนันท์
แก้วเป็นติ
วิทยาการจัดการ
227.
6011110200
น.ส.ศิริลักษณ์
ศรีชูรส
ศิลปศาสตร์
228.
6110110370
น.ส.รวิสรา
บุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6111010046
น.ส.วีรยา
หีดจันทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
230.
6110110319
น.ส.พิริสรา
บุญต่อ
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6111110045
น.ส.ณัฏฐธิดา
กันแต่ง
ศิลปศาสตร์
232.
5910512008
น.ส.จิรัชญา
หนูเหมือน
วิทยาการจัดการ
233.
6110110329
น.ส.ฟ้าใส
ไชยสาลี
วิศวกรรมศาสตร์
234.
6110210323
น.ส.มุกดาวรรณ
กาญสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
235.
6110210159
น.ส.ธนัญญา
บุญศิริพันธ์
วิทยาศาสตร์
236.
6111210002
นายกษิดิศ
เฟื่องเวโรจน์สกุล
เศรษฐศาสตร์
237.
6111210070
นายรณกฤต
รักษารักษ์
เศรษฐศาสตร์
238.
6110110356
นายมรรษ์ฌาน
มรรษนัยน์
วิศวกรรมศาสตร์
239.
6110110273
น.ส.ปณิตา
ขวัญเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6110110266
นายบุญรักษ์
พระคง
วิศวกรรมศาสตร์
241.
6110110167
นายธงชัย
พลสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6110110505
น.ส.อติกานต์
หัสนีย์
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6110110344
นายภูชิชย์
ศรีโกศล
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6110110152
นายดลลี
เหลาะเหม
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6110110385
นายรุสมัน
กูนิง
วิศวกรรมศาสตร์
246.
6110110021
น.ส.กัลยรัตน์
ชูมณี
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6110210282
นายพิรุณพงษ์
มหาสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
248.
6111110038
น.ส.ชนิตตา
สานุวัฒน์
ศิลปศาสตร์
249.
6111110080
น.ส.ปิยาพัชร
จินนาคุณ
ศิลปศาสตร์
250.
6110110325
น.ส.ฟัตติมา
สาเมาะ
วิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
251.
6011110095
น.ส.กรอังกูร
ทองเส็ม
ศิลปศาสตร์
252.
6110517024
น.ส.ชิดชนก
เชื้อพราหมณ์
วิทยาการจัดการ
253.
6010110341
น.ส.ศรีสัจจา
จงรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6011110079
น.ส.พรทิพา
จุลทอง
ศิลปศาสตร์
255.
6010110098
น.ส.ฐานิดา
ชูเดช
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6110110324
นายฟัดลัน
ลาบอสีเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6110110116
นายณฐคุณ
ปิยปาณกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6110110322
นายพีรณัฐ
นวจินดาพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6110513026
น.ส.สิริยากร
ธมามิตร
วิทยาการจัดการ
260.
6011110035
น.ส.มลฑาทิพย์
ขุนหนู
ศิลปศาสตร์
261.
6110110377
นายรัชชานนท์
ทองรุด
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6110110126
นายณัชพล
ทองมาก
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6110110562
นายอิลยัส
กาหม๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6011110178
น.ส.ภัทรวดี
คงแคล้ว
ศิลปศาสตร์
265.
6011110141
น.ส.ธนพร
แซ่เตี้ยว
ศิลปศาสตร์
266.
6011110203
น.ส.ศุภรกัญญา
ตรีพงศ์
ศิลปศาสตร์
267.
6110311313
น.ส.ญาดา
พันธุ์รักษ์
แพทยศาสตร์
268.
6110311320
น.ส.นริศรา
มากชูชิต
แพทยศาสตร์
269.
6111410142
น.ส.ฟาซียา
มูเก็ม
การแพทย์แผนไทย
270.
6110311331
นายวีรชัย
ภาชนะ
แพทยศาสตร์
271.
6110311308
น.ส.จุฑาทิพย์
แซ่จุ่ง
แพทยศาสตร์
272.
6110311310
น.ส.ชริตา
ดำแสงสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
273.
6110110281
น.ส.ปัญญาพร
เชื้อทอง
วิศวกรรมศาสตร์
274.
5910515097
น.ส.เปมิกา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
275.
6111110107
น.ส.มณัญญา
อุบลสิงห์
ศิลปศาสตร์
276.
6111110044
น.ส.ญาณิศา
แก้วมณี
ศิลปศาสตร์
277.
6111010019
นายธีรพัฒน์
ทองรอง
อุตสาหกรรมเกษตร
278.
6110516049
นายพฤทธิ์นันท์
จันทน์เสนะ
วิทยาการจัดการ
279.
6110515031
น.ส.นฤภร
สังข์แก้ว
วิทยาการจัดการ
280.
6110110406
นายวันอุสมาน
หวันสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6110517125
น.ส.ณัฐธิชา
เจริญแพทย์
วิทยาการจัดการ
282.
6110517011
น.ส.เขมสรณ์
จิตร์กระวี
วิทยาการจัดการ
283.
6110517133
น.ส.เปมิกา
วารีศรี
วิทยาการจัดการ
284.
6110517152
นายสุรพิชญ์
ไชยฤกษ์
วิทยาการจัดการ
285.
6110517150
น.ส.สิริญญา
มะนะโส
วิทยาการจัดการ
286.
6110517147
น.ส.สาธินี
ดวงภุมเมศร์
วิทยาการจัดการ
287.
6111010026
น.ส.เนตรกมล
แก่นอินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
288.
6110110355
น.ส.มณีฉัตร
บุญศรี
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6110110071
นายชญานนท์
คังฆะมะโน
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
291.
6110513046
นายวราวุทธิ์
นิลตีบ
วิทยาการจัดการ
292.
6110110540
นายอัสรี
จาลง
วิศวกรรมศาสตร์
293.
5910210057
น.ส.ชนิตสิรี
ไทยสกุล
วิทยาศาสตร์
294.
6110110552
นายอาบัส
โซะสือมิง
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6011110240
น.ส.ธมนวรรณ
ชูยัง
ศิลปศาสตร์
296.
6110110628
นายอับดุลเลาะห์
อาลี
วิศวกรรมศาสตร์
297.
5910512058
น.ส.เบญญาสิริ์
สิริธัญญ์สกุล
วิทยาการจัดการ
298.
5910512078
น.ส.อัสมะ
วาโซะ
วิทยาการจัดการ
299.
6111110183
น.ส.กิตติกา
พงษ์มา
ศิลปศาสตร์
300.
6110110052
นายจักรพันธ์
ทรัพย์นอง
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6110210453
น.ส.สุธิตา
หมดจด
วิทยาศาสตร์
302.
6110110335
นายภัทรพล
ตันวิมลรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
303.
6110110221
นายนนทนง
แสงประดับ
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6111110204
น.ส.ธัญชนก
คำเกตุ
ศิลปศาสตร์
305.
6110110203
นายธัญพิสิษฐ์
แสงเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
รายชื่อติดสำรอง วันจริงสามารถไปลงทะเบียนได้ไหมคะ?
(พอดีเห็นจำนวนรับสมัคร305คนค่ะ)
เด็กสำรอง26 ก.พ. 2563 10:3010.168.72.180
2
ขอเพิ่มรายชื่อได้ไหมคะ
นักศึกษา02 มี.ค. 2563 17:011.1.151.222
3
สมัครหน้างานได้ไหมค่ะ
นักศึกษา02 มี.ค. 2563 17:09182.232.63.28
4
ไม่รับเพิ่มแล้วหรอคะ?
นักศึกษา07 มี.ค. 2563 21:04223.24.94.133
  สมัคร    |  จำนวนรับ  305 305

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 305
 • เพศหญิง 210
 • เพศชาย 95
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 62 1
 • รหัส 61 268
 • รหัส 60 23
 • รหัส 59 13
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์40
 • วิทยาศาสตร์37
 • แพทยศาสตร์31
 • วิทยาการจัดการ45
 • ทรัพยากรธรรมชาติ27
 • พยาบาลศาสตร์5
 • อุตสาหกรรมเกษตร6
 • ศิลปศาสตร์60
 • นิติศาสตร์9
 • เศรษฐศาสตร์37
 • การแพทย์แผนไทย2
 • ยาลัยนานาชาติ6