งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 19 ต.ค. 63, 12:47 น.1,441
 • ชื่อหน่วยงาน ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.
 • วันที่ 13 ตุลาคม 63
  ช่วงเวลา08.30 - 16.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 80 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 12 ตุลาคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2563
  ค่าชั่วโมง9 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  9
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

1.
6310514038
นายสรรพัชญ์
ประสมสุข
วิทยาการจัดการ
2.
6310510251
นายสมยศ
วงค์ศิริกาลกุล
วิทยาการจัดการ
3.
6310514064
นายสายธาร
สุขพันธุ์
วิทยาการจัดการ
4.
6310510050
นายชนกันต์
ชนกน้อย
วิทยาการจัดการ
5.
6310514017
น.ส.ธันย์ชนก
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
6.
6310510118
นายธีรนัย
หีมเดช
วิทยาการจัดการ
7.
6310510150
นายปัณณวิชญ์
หนูขาว
วิทยาการจัดการ
8.
6010512032
นายอนิวัฒน์
สังคหพงค์
วิทยาการจัดการ
9.
6010512043
น.ส.กนกวรรณ
สุวรรณเปี่ยม
วิทยาการจัดการ
10.
6010512026
นายมินท์
บณสวรรค์
วิทยาการจัดการ
11.
6010512067
น.ส.พรรณนิภา
นิลรัตน์
วิทยาการจัดการ
12.
6010512041
MR.GINE
VAUGHN VIVERO
วิทยาการจัดการ
13.
6310510181
นายภาณุสิทธ
แก้วประสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
14.
6011310067
นายรัชชานนท์
ศรีระสันต์
นิติศาสตร์
15.
6310510248
น.ส.ศุภราพร
ภู้คลองพลอย
วิทยาการจัดการ
16.
6010512021
นายปัฐทวีกานต์
แซ่เตีย
วิทยาการจัดการ
17.
6310510234
นายศรัณย์
เจริญสุข
วิทยาการจัดการ
18.
6311210012
น.ส.ชนกนันท์
เกียรติปิติ
เศรษฐศาสตร์
19.
6310510427
น.ส.ภาวิดา
หลักฐาน
วิทยาการจัดการ
20.
6310510124
นายนนทวัฒน์
สุวรรณภูมิ
วิทยาการจัดการ
21.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
22.
6110519040
น.ส.ณัฐิดา
หมัดเม๊าะ
วิทยาการจัดการ
23.
6310510367
นายมัลดี
อับดุลเลาะแม
วิทยาการจัดการ
24.
6311210004
น.ส.เกวลิน
ศิริรัตน์
เศรษฐศาสตร์
25.
6310210659
นายชูอัยบ์
มะเต็ง
วิทยาศาสตร์
26.
6310510393
นายอรรถพล
หนูศักดิ์
วิทยาการจัดการ
27.
6310210720
นายนวาวี
มะลี
วิทยาศาสตร์
28.
6310510200
นายรณยศ
ชัยพลณทัต
วิทยาการจัดการ
29.
6310510020
นายกันตพงศ์
สุวรรณ์ชะนะ
วิทยาการจัดการ
30.
6210512058
น.ส.วรักษริน
แหละปานแก้ว
วิทยาการจัดการ
31.
6210512065
น.ส.โสภิดา
อาหมัด
วิทยาการจัดการ
32.
6210512056
นายมูฮัมมัดศอลีฮีน
กอและ
วิทยาการจัดการ
33.
6310510034
นายคเณศนันต์
บุญรอง
วิทยาการจัดการ
34.
6210512069
น.ส.อิสลามียะห์
อิแต
วิทยาการจัดการ
35.
6210512012
น.ส.พิมพิลาส
แซ่จึง
วิทยาการจัดการ
36.
6210512050
น.ส.นาตาชา
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
37.
6311010008
น.ส.กัลยรัตน์
สุดรัก
อุตสาหกรรมเกษตร
38.
6311010050
น.ส.นรีรัตน์
คังคะสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
39.
6210512068
น.ส.อิริยาภรณ์
เต๊ะเหย๊าะ
วิทยาการจัดการ
40.
6311010039
น.ส.ทิพารัตน์
บังหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
41.
6310517015
น.ส.ฐิติกานต์
โกศล
วิทยาการจัดการ
42.
6310210462
น.ส.อรทัย
ย่องเส้ง
วิทยาศาสตร์
43.
6210512067
น.ส.อินทิรา
ชำนัญพิทักษ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
44.
6210512017
น.ส.มัลลิกา
พัฒเชียรทอง
วิทยาการจัดการ
45.
6210512053
น.ส.ปุณยนุช
นราอวิรุทธ์
วิทยาการจัดการ
46.
6310210192
น.ส.นัชชา
เวชสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์
47.
6310510161
น.ส.พรรณวษา
พิพิธสุนทร
วิทยาการจัดการ
48.
6310210625
น.ส.สุภานัน
คงมี
วิทยาศาสตร์
49.
6310210152
นายธนทัต
นันธิโย
วิทยาศาสตร์
50.
6310210189
น.ส.นวพร
แก้วบรรดาล
วิทยาศาสตร์
51.
6310210210
น.ส.นิลนี
ประทุมวรรณ
วิทยาศาสตร์
52.
6310210315
นายมนัสวี
อนันติโย
วิทยาศาสตร์
53.
6310210118
นายณัฐชนน
ชาวเหนือ
วิทยาศาสตร์
54.
6310510271
น.ส.สุวิชาดา
ธนบัตรไพศาล
วิทยาการจัดการ
55.
6310510061
นายซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
วิทยาการจัดการ
56.
6210512061
น.ส.สันธิลา
ตรีแจ่มจันทร์
วิทยาการจัดการ
57.
6010517071
นายหฤษฎ์
ธารวัฏ
วิทยาการจัดการ
58.
6210512010
นายพงษ์สิทธิ์
หมวกเทพ
วิทยาการจัดการ
59.
6311010138
น.ส.พิมโรส
ประสิทธิ์นุ้ย
อุตสาหกรรมเกษตร
60.
6210512018
น.ส.มัสยา
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
61.
6210513046
นายภัคพล
ตั้งสิริตระกูล
วิทยาการจัดการ
62.
6310514035
นายมัณโซอร์อาลี
เพชรสจันทร์
วิทยาการจัดการ
63.
6210513036
นายนาซีรูลฮัก
เจ๊ะบู
วิทยาการจัดการ
64.
6310613057
น.ส.ณัฐณิชา
ราชเรืองศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
65.
6310210635
น.ส.อนุสรา
มุสิกรังศรี
วิทยาศาสตร์
66.
6310613005
น.ส.จรรยพร
ทองน้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
67.
6310510080
น.ส.ณัฐธิดา
อุบลสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
68.
6310510370
น.ส.เมธิตา
พรมจันทร์
วิทยาการจัดการ
69.
6310510114
น.ส.ธันยพร
จันทะรัตน์
วิทยาการจัดการ
70.
6210511045
น.ส.ภัทร
นพรัตน์
วิทยาการจัดการ
71.
6310510310
น.ส.กัญญารัตน์
ศรีเพชร
วิทยาการจัดการ
72.
6210515104
น.ส.นลินรัตน์
ชูณรงค์
วิทยาการจัดการ
73.
6110210538
น.ส.ฮาซียะห์
แวหามะ
วิทยาศาสตร์
74.
6210515081
น.ส.พันธิตรา
คล่องแคล่ว
วิทยาการจัดการ
75.
6110518054
น.ส.นัจจิมา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
76.
6310510079
น.ส.ณัฐธิดา
ผ่องแผ้ว
วิทยาการจัดการ
77.
6111010050
น.ส.ศศินา
นิลปักษา
อุตสาหกรรมเกษตร
78.
6210515118
น.ส.อารีรัตน์
แซ่โค้ว
วิทยาการจัดการ
79.
6110517104
น.ส.อัฌศภา
ธนะศุภสิริ
วิทยาการจัดการ
80.
6111110204
น.ส.ธัญชนก
คำเกตุ
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ใส่ชุดอะไรคะ
เด็กปี111 ต.ค. 2563 20:54171.7.221.132
  สมัคร    |  จำนวนรับ  80 80

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 80
 • เพศหญิง 49
 • เพศชาย 31
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 46
 • รหัส 62 19
 • รหัส 61 7
 • รหัส 60 8
 • รวม 8 คณะ
 • วิทยาศาสตร์12
 • วิทยาการจัดการ56
 • ทรัพยากรธรรมชาติ2
 • พยาบาลศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์1
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์2