งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 9 ธ.ค. 63, 16:54 น.984
 • ชื่อหน่วยงาน สภานักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องเลิศปัญญา คณะวิทยาการจัดการ
 • วันที่ 15 ธันวาคม 63
  ช่วงเวลา16.30 - 20.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 14 ธันวาคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2563
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  กำหนดการ โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ณ ห้องเลิศปัญญา(FMS3409) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

  16.30 น. – 17.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องเลิศปัญญา คณะวิทยาการจัดการ

  17.00 น. – 17.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่มาร่วมงาน

  17.30 น. – 17.45 น. อธิการบดีเดินทางมายัง ห้องเลิศปัญญา คณะวิทยาการจัดการ

  17.45 น. – 17.50 น. ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานต่ออธิการบดี

  17.50 น. – 18.00 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  18.00 น. – 19.30 น. การตอบข้อซักถามประเด็นปัญหา ข้อสงสัยภายในมหาวิทยาลัย

  19.30 น. – 20.00 น. กล่าวสรุปโครงการและกล่าวปิดโครงการ

   

  ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

  1. แต่งกายชุดนักศึกษา

  2. ตรงต่อเวลา

  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมโครงการ

1.
6310515093
นายอดิศร
สายทอง
วิทยาการจัดการ
2.
6310515103
น.ส.อมรา
เจริญขวัญ
วิทยาการจัดการ
3.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
4.
6211110239
น.ส.สุธาสินี
รักจันทร์
ศิลปศาสตร์
5.
6310515054
น.ส.ศิริประภา
ชำนาญธุระกิจ
วิทยาการจัดการ
6.
6010110721
นายพงศ์ภีระ
เทพเดชา
วิศวกรรมศาสตร์
7.
6310510348
น.ส.เบนาซีร์
ยอดณรงค์
วิทยาการจัดการ
8.
6010517065
น.ส.สายฝน
เพชรแก้ว
วิทยาการจัดการ
9.
6211110179
น.ส.นูรอามีราศ
ตือเงาะ
ศิลปศาสตร์
10.
6211110195
น.ส.พิชญ์สินี
คีรีกิ้น
ศิลปศาสตร์
11.
6010516004
นายกฤตภาส
อาวะโต
วิทยาการจัดการ
12.
6010516048
นายยุฟรีดีน
กาเดร์
วิทยาการจัดการ
13.
6010516052
น.ส.วรัญญา
เพชรศรี
วิทยาการจัดการ
14.
6010516042
น.ส.พิมพ์ไทย
ผุดลาภ
วิทยาการจัดการ
15.
6310515094
น.ส.จิณณพัต
หมาดหลี
วิทยาการจัดการ
16.
6211310170
น.ส.สิริลักษณ์
นุ่นรอด
นิติศาสตร์
17.
6311110053
น.ส.ตรีนิษฐ์
ตั้งบุญนิธิวงศ์
ศิลปศาสตร์
18.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
19.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
20.
6011214020
นายณฐกร
แซ่ว่อง
เศรษฐศาสตร์
21.
6310410149
น.ส.ศิรประภา
แต่งแก้ว
พยาบาลศาสตร์
22.
6310410094
น.ส.ปณิตา
บุญเต็ม
พยาบาลศาสตร์
23.
6310410115
น.ส.เพ็ญชัชชา
ภักดีประชุม
พยาบาลศาสตร์
24.
6310410169
น.ส.สุวิมล
แซ่ต๋อง
พยาบาลศาสตร์
25.
6310410196
น.ส.จิตติมา
จิระโชโต
พยาบาลศาสตร์
26.
6310410156
น.ส.สรัญญา
เห้งขาว
พยาบาลศาสตร์
27.
6311510038
น.ส.ประวิชญา
จันทรัตน์
เทคนิคการแพทย์
28.
6210515032
น.ส.พิชชาอร
พรหมมณี
วิทยาการจัดการ
29.
6110110083
นายชยาภิวัฒน์
แก้วรุ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6210515067
นายชินภัทร
วิชัยดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
31.
6310510288
น.ส.อักษราณัฐ
ราชนิกร
วิทยาการจัดการ
32.
6310510392
น.ส.อภิสรา
แก้ววิหค
วิทยาการจัดการ
33.
6310510254
น.ส.สาธิตา
เดชแก้ว
วิทยาการจัดการ
34.
6310510132
น.ส.นิภาธร
รอดคงที่
วิทยาการจัดการ
35.
6310510152
น.ส.ปาณชีวา
กันภัย
วิทยาการจัดการ
36.
6310510188
น.ส.ภูริชญา
สุวรรณสะอาด
วิทยาการจัดการ
37.
6310510121
น.ส.ธีรลักษณ์
รอดคล้าย
วิทยาการจัดการ
38.
6310510156
น.ส.เปมิกา
อ่องลออ
วิทยาการจัดการ
39.
6310510426
นายภัทรวรรธก์
อรรถบดี
วิทยาการจัดการ
40.
6310510332
นายเตชวัตร
เนียมแกล้ว
วิทยาการจัดการ
41.
6310510274
น.ส.หัสนีม
กอลาบันหลง
วิทยาการจัดการ
42.
6311110244
น.ส.พิยดา
สุวรรณโณ
ศิลปศาสตร์
43.
6311110111
นายภาคภูมิ
คงแก้ว
ศิลปศาสตร์
44.
6311110028
น.ส.ชนิดา
นาคราช
ศิลปศาสตร์
45.
6011110239
น.ส.ชลิตา
ทองหีต
ศิลปศาสตร์
46.
6011110052
น.ส.สุธิดา
โต๊ะขวัญ
ศิลปศาสตร์
47.
6310410063
น.ส.ธนัชชา
ช่วยจันทร์
พยาบาลศาสตร์
48.
6011210072
นายปฏิภาณ
วัจนาคมกุล
เศรษฐศาสตร์
49.
6310510324
น.ส.ชุติมณฑน์
เพชรเอกอำไพ
วิทยาการจัดการ
50.
6310510046
นายเฉลิมพล
จารุพิสุทธิ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  50 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 50
 • เพศหญิง 38
 • เพศชาย 12
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 31
 • รหัส 62 6
 • รหัส 61 3
 • รหัส 60 10
 • รวม 7 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ26
 • พยาบาลศาสตร์7
 • ศิลปศาสตร์11
 • นิติศาสตร์1
 • เศรษฐศาสตร์2
 • เทคนิคการแพทย์1