งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา15 ธ.ค. 63, 08:42 น.1,178
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฯ
  ที่อยู่/สถานที่จัดเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 18 ธันวาคม 63
  ช่วงเวลา13.00 - 16.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 61 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 16 ธันวาคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2563
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  จิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
  3
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่าเขาคอหงส์

  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้เขาคอหงส์ 

            12.40 – 13.00 น.        ลงทะเบียน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา              

            13.00 - 13.30 น.         ออกเดินทางไปยังเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรถบัสมหาวิทยาลัย

            13.30 – 14.00 น.        ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 

            14.00 - 16.30 น.         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  (กิจกรรมปลูกพืชอาหารสำหรับสัตว์ป่าพื้นที่เขาคอหงส์)

            16.30 – 17.00 น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            17.00 น. เป็นต้นไป       รับประทานอาหารเย็น และเสร็จสิ้นกิจกรรม

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  * ผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อโทนสีฟ้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวงศกร ศรีผ่อง (พี่เพียว) งานพัฒนานักศึกษา โทร 074-282202 

   
1.
6310410156
น.ส.สรัญญา
เห้งขาว
พยาบาลศาสตร์
2.
6310410035
น.ส.โชติกา
พิจิตร
พยาบาลศาสตร์
3.
6310410031
น.ส.ชวนขวัญ
เหล่าทอง
พยาบาลศาสตร์
4.
6310410179
น.ส.อัญชสา
พรายพรรณ
พยาบาลศาสตร์
5.
6310410005
นายกฤษฎา
แสงสุรินทร์
พยาบาลศาสตร์
6.
6310410067
น.ส.นภรณ์หทัย
พิชิตลภัสนันท์
พยาบาลศาสตร์
7.
6310410154
น.ส.สมฤดี
ศรีสะอาด
พยาบาลศาสตร์
8.
6310410033
น.ส.ชื่นหทัย
เกลี้ยงประไพ
พยาบาลศาสตร์
9.
6310410034
น.ส.ชุติมา
เพชรชาบาล
พยาบาลศาสตร์
10.
6310410052
น.ส.ณัฐิกา
วงศ์ปุ๋ย
พยาบาลศาสตร์
11.
6310410166
น.ส.สุนิสา
มณีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
12.
6310410010
น.ส.กัลยากร
โชติ
พยาบาลศาสตร์
13.
6310410032
น.ส.ชิดชนก
การประกอบ
พยาบาลศาสตร์
14.
6310410029
นายชนาธิป
เพ็ญศิริ
พยาบาลศาสตร์
15.
6310410137
นายวรวัชร
พุ่มพะยอม
พยาบาลศาสตร์
16.
6310410009
น.ส.กันตนัทธ์
สถิรวณิชย์
พยาบาลศาสตร์
17.
6310610114
น.ส.สารีฮ๊ะ
หะรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
18.
6310410244
นายกีรติ
พีรฉัตรปกรณ์
พยาบาลศาสตร์
19.
6310410216
น.ส.อภิชญา
ศิริพันธ์
พยาบาลศาสตร์
20.
6310510415
นายณัฐกิต
แซ่หว่อง
วิทยาการจัดการ
21.
6210512044
น.ส.ชลดา
ไกรรักษ์
วิทยาการจัดการ
22.
6210512021
น.ส.วิภาสินี
งามศิริ
วิทยาการจัดการ
23.
6210512043
น.ส.ไข่มุกด์
อินทร์คง
วิทยาการจัดการ
24.
6210512038
น.ส.พรรณพัชร
หนูวิไล
วิทยาการจัดการ
25.
6210512024
น.ส.สิตางศุ์
ศิริประภา
วิทยาการจัดการ
26.
6111010026
น.ส.เนตรกมล
แก่นอินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
27.
6111010047
น.ส.ศกลวรรณ
ค้าเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
28.
6310410012
น.ส.กานต์พิชชา
เอกทัต
พยาบาลศาสตร์
29.
6310410093
น.ส.เบญญาภา
แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์
30.
6310410062
น.ส.ธนภรณ์
สุขน้อย
พยาบาลศาสตร์
31.
6011110239
น.ส.ชลิตา
ทองหีต
ศิลปศาสตร์
32.
6011110052
น.ส.สุธิดา
โต๊ะขวัญ
ศิลปศาสตร์
33.
5810513074
นายวงศกร
กีรติกานต์
วิทยาการจัดการ
34.
5810610110
น.ส.กุลชญา
สาริบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
35.
6310410056
น.ส.ตัสนีม
สิยะโอ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
36.
6310311007
น.ส.อัฟนาน
บุญเลิศ
แพทยศาสตร์
37.
6310311027
น.ส.ตัสนีม
บุญเลิศ
แพทยศาสตร์
38.
6310311008
น.ส.ฮาบีบ๊ะห์
บินล่าเต๊ะ
แพทยศาสตร์
39.
6310311029
น.ส.ปริณดา
นิลพานิช
แพทยศาสตร์
40.
6310311021
น.ส.วันมาเรียม
เจะลี
แพทยศาสตร์
41.
6310110664
น.ส.ศยามล
แก้วประภาส
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6310110723
น.ส.จารุกัญญ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6310110758
น.ส.อุไรรัตน์
รณชัยมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6310110659
น.ส.วรนุช
สุขจุล
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6310110067
น.ส.จิรัฏฐ์
จรเจนเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6010610131
น.ส.นิตยา
หลำเบ็นสะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
47.
6011110022
น.ส.ทัชมาวดี
ขวัญคาวิน
ศิลปศาสตร์
48.
6011110096
น.ส.กฤตยา
ลือชาการ
ศิลปศาสตร์
49.
6310110467
น.ส.ศริญญา
เส็นธนู
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6310410045
น.ส.ณัฐชา
คงกระพันธ์
พยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
51.
6310410059
น.ส.ทิชาภัทร
หมะอุ
พยาบาลศาสตร์
52.
6310410097
น.ส.ปรีชญา
คงขวัญ
พยาบาลศาสตร์
53.
6011110137
น.ส.ถนิตา
สุวรรณวงศ์
ศิลปศาสตร์
54.
6310410153
น.ส.สไบทิพย์
รัตนแก้ว
พยาบาลศาสตร์
55.
6311214007
น.ส.ปิ่นมณี
พรหมแก้ว
เศรษฐศาสตร์
56.
6310110384
น.ส.มนทกานต์
กลับใจได้
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6310110307
น.ส.พรรภษา
หมัดโต๊ะฝา
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6310510379
น.ส.ศุภดา
น้ำทอง
วิทยาการจัดการ
59.
6311210061
น.ส.ชนันท์เนตร
เดชสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
60.
6311210029
น.ส.ปัณฑารีย์
พรหมอินทร์
เศรษฐศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
สามารถนำไปเป็นชั่วโมงกยศ.ได้มั้ยคะ
6315 ธ.ค. 18:4627.55.80.164
 • งานพัฒนานักศึกษา ได้ครับ
  16 ธ.ค. 08:20192.168.66.18
2
รายชื่อตัวสำรองจะได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยไหมคะ
^_^17 ธ.ค. 11:36223.24.163.154
  สมัคร    |  จำนวนรับ  60 61

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 60
 • เพศหญิง 54
 • เพศชาย 6
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 45
 • รหัส 62 5
 • รหัส 61 2
 • รหัส 60 6
 • รหัส 58 2
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์8
 • แพทยศาสตร์5
 • วิทยาการจัดการ8
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • พยาบาลศาสตร์26
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์5
 • เศรษฐศาสตร์3