งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip Around Asia 2020 (Japan)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip Around Asia 2020 (Japan)25 ธ.ค. 63, 08:50 น.2,812
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 25-30 ธันวาคม 63
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 27 ธันวาคม 63 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

  อ่านรายละเอีดยก่อนสมัคร 

  ** นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้คนละ 1 ประเทศเท่านั้นถ้าสมัครซ้ำจะตัดชื่อออกทันที

  รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 25 - 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

  ญี่ปุ่น

  1. โลก 360 องศา ตอน เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสความอบอุ่นใต้ลมหนาว

  https://www.youtube.com/watch?v=_PDmHtEGHCI

  2. โลก 360 องศา ตอน อบอุ่นสบายๆทางใต้สุดของญี่ปุ่น

  https://www.youtube.com/watch?v=WSkHB1kemso

1.
6010511011
น.ส.โซฟีญา
ชอบงาม
วิทยาการจัดการ
2.
6110410082
น.ส.รุ่งตะวัน
เกลี้ยงจิตร
พยาบาลศาสตร์
3.
6110410023
น.ส.จุรีรัตน์
บุญเกิ่ง
พยาบาลศาสตร์
4.
6010515074
นายณรงค์ฤทธิ์
ทวีเลิศ
วิทยาการจัดการ
5.
6110311011
น.ส.กัญจนพร
วรรณแสงทอง
แพทยศาสตร์
6.
6110410048
น.ส.นัซมี
ระยะไมตรี
พยาบาลศาสตร์
7.
6110410154
น.ส.นาบีละฮ์
อาแด
พยาบาลศาสตร์
8.
6110311015
น.ส.ญานิกา
แช่มเพชร
แพทยศาสตร์
9.
6110311021
น.ส.นูรีดา
หมัดเห
แพทยศาสตร์
10.
6110311023
น.ส.พัชนี
แก้วเขียว
แพทยศาสตร์
11.
6010515004
น.ส.จิรภิญญา
สุขไพบูลย์สมบัติ
วิทยาการจัดการ
12.
6110514011
น.ส.ณัฐนิชา
ไชยสมบัติ
วิทยาการจัดการ
13.
6110410096
น.ส.ศิภ์ธิณัศม์
เตียวสกุล
พยาบาลศาสตร์
14.
6111110130
น.ส.เวณิกา
ชอบงาม
ศิลปศาสตร์
15.
6110110331
นายฟาฮัด
บุญหยาด
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6110110012
นายกฤษฏ์
ชัยจิต
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6110311034
น.ส.อีฟฟาณี
ยาเลห์
แพทยศาสตร์
18.
6010511024
น.ส.ปิยะธิดา
พรหมฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
19.
6110517160
น.ส.อินทิรา
หมอเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
20.
6110410204
น.ส.อัฟนาน
การือมอ
พยาบาลศาสตร์
21.
6110410148
น.ส.ณัฐฐา
เทียมเมือง
พยาบาลศาสตร์
22.
6110410036
น.ส.ณัฐธิดา
พลายด้วง
พยาบาลศาสตร์
23.
6110410035
น.ส.ณัฏฐ์นรี
เอกบัว
พยาบาลศาสตร์
24.
6111210035
นายรอซีน
ร่าหมาน
เศรษฐศาสตร์
25.
6111210014
นายณัฐดนัย
พ่วงสุด
เศรษฐศาสตร์
26.
6110410075
น.ส.มณฑกาญจน์
ราชพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์
27.
6111210012
นายชนนน
โรจนปฏิภาณ
เศรษฐศาสตร์
28.
6111210052
นายโอฬาร
เทพหนู
เศรษฐศาสตร์
29.
6110410136
น.ส.ชนิกานต์
รอดขวัญ
พยาบาลศาสตร์
30.
6110518056
นายพสิษฐ์กร
เชื้อเจ็ดตน
วิทยาการจัดการ
31.
6110410038
น.ส.ตะวัน
ศรีสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
32.
6110410107
น.ส.สุธีกานต์
ฆังคัสโร
พยาบาลศาสตร์
33.
6111210060
นายธัชนนท์
จันทราช
เศรษฐศาสตร์
34.
6111210030
นายพิชยุตม์
ตันติวิเชียร
เศรษฐศาสตร์
35.
6111311048
น.ส.ภัทธีมา
ทองร่วง
นิติศาสตร์
36.
6110410194
น.ส.สาธิดา
เพ็ชรมาศ
พยาบาลศาสตร์
37.
6110610087
น.ส.พรศิริ
พัดตั๋น
ทรัพยากรธรรมชาติ
38.
6110410113
น.ส.อนิศรา
ละเต็บซัน
พยาบาลศาสตร์
39.
6110210356
น.ส.วนิดา
โภชน์พันธ์
วิทยาศาสตร์
40.
6111210040
นายสุชัจจ์
ศรีนคร
เศรษฐศาสตร์
41.
6110210303
น.ส.ภัสสร
สุขศรี
วิทยาศาสตร์
42.
6110410031
น.ส.ซันมาร์
สะเหะยุนุ่ย
พยาบาลศาสตร์
43.
6110410110
น.ส.โสภิตา
วังบุญคง
พยาบาลศาสตร์
44.
6110410193
นายสาการียา
สะแลแม
พยาบาลศาสตร์
45.
6110410109
น.ส.สุภาศิริ
สังข์แก้ว
พยาบาลศาสตร์
46.
6110410156
น.ส.นุรไลลา
อีซอ
พยาบาลศาสตร์
47.
6110512032
น.ส.ณัฏฐณิชา
สิทธิเชนทร์
วิทยาการจัดการ
48.
6111510024
น.ส.จันทิมา
นิยม
เทคนิคการแพทย์
49.
6110410115
น.ส.อังคณา
ชัยชะนะ
พยาบาลศาสตร์
50.
6111311057
น.ส.วรรณภา
แว่นสีลา
นิติศาสตร์
51.
6111110183
น.ส.กิตติกา
พงษ์มา
ศิลปศาสตร์
52.
6110410016
น.ส.จริยา
ฝั่งขวา
พยาบาลศาสตร์
53.
6110410060
น.ส.ประภาวดี
เพชรชู
พยาบาลศาสตร์
54.
6110410059
นายบูรฮัน
ยูโซะ
พยาบาลศาสตร์
55.
6110512046
น.ส.พฤกษา
เอมโอ
วิทยาการจัดการ
56.
6110110223
นายนนธวัช
ด้วงคำสี
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6111510011
นายปวรุตม์
ลาภาโรจน์กิจ
เทคนิคการแพทย์
58.
6110712007
น.ส.จิรนันท์
บุญทิพย์
เภสัชศาสตร์
59.
6010511037
น.ส.สุนิสา
จัตตามาศ
วิทยาการจัดการ
60.
6110110215
นายธีรเมธ
เฉี้ยนเงิน
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6010511060
นายนิฮานีฟ
อับดุลรอแม
วิทยาการจัดการ
62.
6110410155
น.ส.นิฮารีนา
โต๊ะลือบาจิ
พยาบาลศาสตร์
63.
6110410012
น.ส.เขมมิกา
ขำเพชร
พยาบาลศาสตร์
64.
6110110325
น.ส.ฟัตติมา
สาเมาะ
วิศวกรรมศาสตร์
65.
6110410187
นายวีระพล
ชำนาญคง
พยาบาลศาสตร์
66.
6110512006
น.ส.โซฟียา
รอดทอง
วิทยาการจัดการ
67.
6110512056
น.ส.ศรัณย์พร
ฉูดยก
วิทยาการจัดการ
68.
6111310079
น.ส.ปพิชญา
วงศ์ไกร
นิติศาสตร์
69.
6110410147
น.ส.ณัฐจมา
หลงหัน
พยาบาลศาสตร์
70.
6111510015
น.ส.อภิณห์พร
เฟื่องไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์
71.
6111210059
นายธนกฤต
นวลปาน
เศรษฐศาสตร์
72.
6111310168
น.ส.อาภาวรรณ
สุวรรณชนะ
นิติศาสตร์
73.
6110410054
น.ส.นีพรัส
กาลิแซ
พยาบาลศาสตร์
74.
6111410094
น.ส.อนิตา
อารีคาน
การแพทย์แผนไทย
75.
6111510013
น.ส.สิรินรัตน์
เอี่ยมสมบูรณ์
เทคนิคการแพทย์
76.
6111510002
น.ส.กิตติมา
รักขิตพินิจดุลย์
เทคนิคการแพทย์
77.
6010511051
น.ส.กฤติยาณี
คล้ายกรด
วิทยาการจัดการ
78.
6110410100
น.ส.สริตา
เจะมะ
พยาบาลศาสตร์
79.
6111410055
น.ส.พัชมล
คงแท่น
การแพทย์แผนไทย
80.
6110410198
น.ส.สุพรรณี
เบญญากาจ
พยาบาลศาสตร์
81.
6111510005
น.ส.ชลิตา
ยีดาหมิ
เทคนิคการแพทย์
82.
6111410054
นายพงศกร
แสวงผล
การแพทย์แผนไทย
83.
6110410174
น.ส.ภัณฑิรา
เอี่ยมสอาด
พยาบาลศาสตร์
84.
6010511018
นายธนภัทร
กันทา
วิทยาการจัดการ
85.
6110410112
น.ส.เหมวรรณ
เพ็ชรชนะ
พยาบาลศาสตร์
86.
6110410079
น.ส.ยูริตา
เส็นดากัน
พยาบาลศาสตร์
87.
6110410094
น.ส.ศศิชา
ไทรทอง
พยาบาลศาสตร์
88.
6110410097
น.ส.ศิริพร
ประกายทอง
พยาบาลศาสตร์
89.
6111311059
นายวราธร
ชำนาญนา
นิติศาสตร์
90.
6110410121
นายอัสมาน
โต๊ะมีนา
พยาบาลศาสตร์
91.
6010512088
น.ส.ศิตานันท์
บุญส่ง
วิทยาการจัดการ
92.
6110410053
น.ส.นิสามล
ยีดาหมิ
พยาบาลศาสตร์
93.
6110512018
น.ส.พรรณกาญจน์
ไทรงาม
วิทยาการจัดการ
94.
6110110205
นายธาม
เลี้ยงพันธุ์สกุล
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6111410164
นายอาดิ้ล
อาดำ
การแพทย์แผนไทย
96.
6111311028
นายธนวัต
อ่อนสนิท
นิติศาสตร์
97.
6010511071
น.ส.ศิรินาถ
หยูทอง
วิทยาการจัดการ
98.
6111510021
นายกีรติ
ราชพิทักษ์
เทคนิคการแพทย์
99.
6010511003
นายกิบฝารี
หนิเร่
วิทยาการจัดการ
100.
6111510053
น.ส.รตนพร
สุเมธาโสธนา
เทคนิคการแพทย์
101.
6010511082
น.ส.อัสมา
เกบุตร
วิทยาการจัดการ
102.
6010511073
นายศุภกิจ
สุวรรณชาตรี
วิทยาการจัดการ
103.
6111210010
นายจิรศักดิ์
แก้วเจริญ
เศรษฐศาสตร์
104.
6111310085
นายปุณยุษต์
ทิพย์กระแสสินธุ์
นิติศาสตร์
105.
6010511050
น.ส.กมลเนตร์
เพ็งสม
วิทยาการจัดการ
106.
6110517059
น.ส.ประภัสสร
ไพรพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
107.
6111410109
น.ส.จินดารัตน์
วงศ์วิภูษณะ
การแพทย์แผนไทย
108.
6010511079
น.ส.อัญฑิกา
วินิจผล
วิทยาการจัดการ
109.
6010511075
น.ส.สุปรียา
สุขสบาย
วิทยาการจัดการ
110.
6010511042
นายอาทิตย์
สังข์ศิริ
วิทยาการจัดการ
111.
6010511036
น.ส.สรียา
ทองประดับเพชร
วิทยาการจัดการ
112.
6110410052
น.ส.นิรมล
หมื่นละม้าย
พยาบาลศาสตร์
113.
6011210059
น.ส.วิวัฒธนีย์
พรมเวียง
เศรษฐศาสตร์
114.
6011210040
น.ส.ราตรี
เพิ่มบุญ
เศรษฐศาสตร์
115.
6111110031
น.ส.จิราพร
หมันสนิท
ศิลปศาสตร์
116.
6110410058
น.ส.บัณฑิตา
ชูพรหมแก้ว
พยาบาลศาสตร์
117.
6110410165
น.ส.ฝาซียะห์
ยาเต็ง
พยาบาลศาสตร์
118.
6111510040
น.ส.ธัญชนก
กะตากูล
เทคนิคการแพทย์
119.
6110511041
น.ส.ณัฐวดี
ช่วยพนัง
วิทยาการจัดการ
120.
6110512053
น.ส.ยุวรินทร์
ไตรสินวัฒนกุล
วิทยาการจัดการ
121.
6010511047
น.ส.กัสมา
หมัดสี
วิทยาการจัดการ
122.
6111110252
น.ส.สิริศิลป์
คำสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
123.
6010511061
น.ส.บุญริสา
ศรีจันทร์
วิทยาการจัดการ
124.
6010511058
น.ส.ธิญาดา
ภัทรวิเศษกุล
วิทยาการจัดการ
125.
6111311030
น.ส.ธนาริน
รัตนญาติ
นิติศาสตร์
126.
6111311017
นายชัยยุทธ
เสนทอง
นิติศาสตร์
127.
6111110200
น.ส.ทักษพร
เนียมสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
128.
6110519048
น.ส.ภัทรพรรณ
ว่องกิตติศักดิ์
วิทยาการจัดการ
129.
6111410139
นายพิธิวัฒน์
บูก้ง
การแพทย์แผนไทย
130.
6111410085
น.ส.สาธิตา
แสงทอง
การแพทย์แผนไทย
131.
6110410032
น.ส.ซัลมา
ทิพย์ยอและ
พยาบาลศาสตร์
132.
6110514033
น.ส.อนัญญา
คงหอม
วิทยาการจัดการ
133.
6111510039
น.ส.ทิพานัน
ขุนศรี
เทคนิคการแพทย์
134.
6111510019
น.ส.กนกวรรณ
เต็มไป
เทคนิคการแพทย์
135.
6010511048
น.ส.พรรณทิพย์
อินทมณี
วิทยาการจัดการ
136.
6010511030
น.ส.ภัทรสุดา
เลิศพลังเวทย์
วิทยาการจัดการ
137.
6110410051
น.ส.นิยตา
ไชยงาม
พยาบาลศาสตร์
138.
6110410180
น.ส.รวิภา
ส่งศรี
พยาบาลศาสตร์
139.
6110514001
นายกฤตภาส
บุญเพชร
วิทยาการจัดการ
140.
6010511083
น.ส.อารีรัตน์
พูลสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
141.
6111510045
น.ส.บุษราภรณ์
ศิริประภารัตน์
เทคนิคการแพทย์
142.
6010410214
นายอัซรอน
มูซอ
พยาบาลศาสตร์
143.
6111510029
น.ส.ชฎารัตน์
สุวรรณอินทร์
เทคนิคการแพทย์
144.
6111311033
น.ส.นัฐกาญจน์
คงเสน
นิติศาสตร์
145.
6111510034
น.ส.ณัฐชยา
จันทร์ชู
เทคนิคการแพทย์
146.
6111510049
น.ส.พิชญานิน
ปานดำรงค์
เทคนิคการแพทย์
147.
6110410011
น.ส.เกศกนก
เอียดแก้ว
พยาบาลศาสตร์
148.
6111510022
น.ส.เกศริน
ชูดวง
เทคนิคการแพทย์
149.
6111510060
น.ส.สุฐิตา
วิทยาพล
เทคนิคการแพทย์
150.
6111510012
นายวรงค์กร
สุวรรณกิจ
เทคนิคการแพทย์
151.
6010516034
น.ส.ปภัสวรรณ
ณ พัทลุง
วิทยาการจัดการ
152.
6110410020
น.ส.จินดาพร
มอบพิจิต
พยาบาลศาสตร์
153.
6110410033
น.ส.ซารีนา
สาและ
พยาบาลศาสตร์
154.
6111510008
น.ส.นภาพร
เขตนคร
เทคนิคการแพทย์
155.
6110410120
น.ส.อัสมะห์
ยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
156.
6010511025
น.ส.พนิตพิชา
หวานสนิท
วิทยาการจัดการ
157.
6110410188
น.ส.ศรัณยพัชร์
เทพบัวแก้ว
พยาบาลศาสตร์
158.
6010511059
น.ส.ธีราพร
มณีรักษ์
วิทยาการจัดการ
159.
6010511041
น.ส.อสมาภรณ์
ขาวเต็มดี
วิทยาการจัดการ
160.
6110410159
น.ส.นูรไลลา
กูแบบาเด๊าะ
พยาบาลศาสตร์
161.
6010511015
นายณัฐพล
รัตนประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
162.
6010511010
น.ส.ชลธิรา
แก้วเสน
วิทยาการจัดการ
163.
6111510036
นายณัฐพงษ์
วงศ์คำ
เทคนิคการแพทย์
164.
6111510051
น.ส.ภูษิตา
มณีโชติ
เทคนิคการแพทย์
165.
6111210013
นายณัฐดนัย
ตรีครุธพันธ์
เศรษฐศาสตร์
166.
6111510027
น.ส.จุฬาลักษณ์
จันทร์ค้อม
เทคนิคการแพทย์
167.
6010210705
น.ส.ฮุสนานี
อุเซ่ง
วิทยาศาสตร์
168.
6110610127
น.ส.สุภาวดี
เส็นฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
169.
6010210715
น.ส.ฟากีฮะห์
ยะผา
วิทยาศาสตร์
170.
6111510006
น.ส.ชลิสา
ใจมิตร
เทคนิคการแพทย์
171.
6110610077
นายปริญญา
หวันหมาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6111510056
น.ส.วัฒนีย์
ประโมจนีย์
เทคนิคการแพทย์
173.
6110110275
นายปภังกร
รักษ์ศรี
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6110514037
น.ส.อินทิรา
ปานหนู
วิทยาการจัดการ
175.
6111510065
นายอามินทร์
เจะแน
เทคนิคการแพทย์
176.
6111311116
น.ส.มณฑาทิพย์
มามะกะมูละ
นิติศาสตร์
177.
6110410027
น.ส.ชรินธร
ปราบณรงค์
พยาบาลศาสตร์
178.
6011210055
น.ส.อินทิรา
ศรีสว่าง
เศรษฐศาสตร์
179.
6111310194
น.ส.วาณีฎา
วงศ์ปราณี
นิติศาสตร์
180.
6110410064
น.ส.ปิยะฉัตร
ปกแก้ว
พยาบาลศาสตร์
181.
6111311006
นายกฤษณพล
เเสงเเก้ว
นิติศาสตร์
182.
6110514029
นายสรวิศ
บุญเลิศกุล
วิทยาการจัดการ
183.
6110613042
น.ส.กัญญารัตน์
สุขด้วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
184.
6111310056
น.ส.ธนชพร
นกแก้ว
นิติศาสตร์
185.
6011214020
นายณฐกร
แซ่ว่อง
เศรษฐศาสตร์
186.
6110613003
น.ส.กนกนาถ
เชิดสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
187.
6011210045
น.ส.ศิริรักษ์
อารมฤทธิ์
เศรษฐศาสตร์
188.
6010511065
น.ส.เปมิกา
ทองเกื้อ
วิทยาการจัดการ
189.
6011210068
นายถิรธรณ์
เตรียมไผ่เขียว
เศรษฐศาสตร์
190.
6110610119
น.ส.สวิชญา
อมรกล
ทรัพยากรธรรมชาติ
191.
6110518054
น.ส.นัจจิมา
ศรีอาหมัด
วิทยาการจัดการ
192.
6110410050
น.ส.นิมา
แวกาจิ
พยาบาลศาสตร์
193.
6011510045
น.ส.สุทธิดา
แซ่หว่อง
เทคนิคการแพทย์
194.
6110610043
น.ส.ณัฐชยา
สุพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
195.
6110610047
น.ส.ณัฐธิรา
ยอดซ้าย
ทรัพยากรธรรมชาติ
196.
6111510055
น.ส.ฐิรญดา
จิตกาลดำรง
เทคนิคการแพทย์
197.
6110610040
น.ส.ณัฎฐธิดา
บุญถึงจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
198.
6110610215
น.ส.เอมอร
สิงขรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6110610194
น.ส.วริศรา
สิริสมบุญสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
200.
6110610013
น.ส.ขนิษฐา
ทิพย์ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
201.
6110518065
น.ส.สุปวีณ์
จงถนอมวิวัฒน์
วิทยาการจัดการ
202.
6110410034
น.ส.ฐิตินาถ
ก้ามก้าง
พยาบาลศาสตร์
203.
6110210150
น.ส.ทิพเนตร
มาศจร
วิทยาศาสตร์
204.
6111311052
นายภูริพันธ์
ชูสุวรรณ
นิติศาสตร์
205.
6111210029
น.ส.พิชญ์นรี
เหลาหอม
เศรษฐศาสตร์
206.
6111510028
น.ส.ฉัตรพร
ศิริรัตน์
เทคนิคการแพทย์
207.
6111210015
น.ส.ณัฐธิดา
ตันติพิมลพันธ์
เศรษฐศาสตร์
208.
6110410203
น.ส.อัฏวรรณ
อักษรนำ
พยาบาลศาสตร์
209.
6111510026
น.ส.จิรัชญา
พรพุทธานนท์
เทคนิคการแพทย์
210.
6110410168
น.ส.พรยมล
เทพศรี
พยาบาลศาสตร์
211.
6111510030
น.ส.ชุติมา
เทศทอง
เทคนิคการแพทย์
212.
6111110158
น.ส.สุดารัตน์
ณ นคร
ศิลปศาสตร์
213.
6110110504
นายอดิเทพ
พลเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6110311026
นายมูฮำมัดริฎวาน
ดือราโอะ
แพทยศาสตร์
215.
6110514009
น.ส.ชุติมา
แซ่เจน
วิทยาการจัดการ
216.
6111510043
น.ส.นันทิชา
ตั้งศิริรักษ์สกุล
เทคนิคการแพทย์
217.
6110410078
น.ส.ยุพารัตน์
พ่วงคง
พยาบาลศาสตร์
218.
6110514020
น.ส.ปิยาอร
หนูคล้าย
วิทยาการจัดการ
219.
6110410195
น.ส.สิรกาญจน์
โรหิตรัตนะ
พยาบาลศาสตร์
220.
6110311025
น.ส.ภนิดา
พนิตศรีสิทธิ์
แพทยศาสตร์
221.
6111410079
นายวงศธร
สละมัจฉา
การแพทย์แผนไทย
222.
6111311084
นายกิติกรณ์
กิติยามาศ
นิติศาสตร์
223.
6111110140
น.ส.ศิรินันท์
ทองกุล
ศิลปศาสตร์
224.
6111510007
นายซอฟรอน
สาดีน
เทคนิคการแพทย์
225.
6110311014
น.ส.ไซรนับ
แวดอกอ
แพทยศาสตร์
226.
6110311006
นายภัทรพล
จินตโกศลวิทย์
แพทยศาสตร์
227.
6110514032
น.ส.สุริยภรณ์
ทะยะสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
228.
6111410044
น.ส.นูรอักมาล
ยูโซ๊ะยุ
การแพทย์แผนไทย
229.
6110410167
น.ส.พรปวีณ์
สิมะรังสรรค์
พยาบาลศาสตร์
230.
6111410017
น.ส.ซูซันนา
มะจะ
การแพทย์แผนไทย
231.
6111311029
นายธนาธิป
ศรีแก้วคง
นิติศาสตร์
232.
6011110096
น.ส.กฤตยา
ลือชาการ
ศิลปศาสตร์
233.
6110410149
น.ส.ณัฐธิตา
มามะ
พยาบาลศาสตร์
234.
6110410184
น.ส.ลัดดา
สุภาคีรีวัลย์
พยาบาลศาสตร์
235.
6110410171
นายพิชิตชัย
บุญเชนทร์
พยาบาลศาสตร์
236.
6111410071
น.ส.มัสนูนา
บินแม
การแพทย์แผนไทย
237.
6111311056
นายฤทธิรักษ์
รุ่งเรืองรัตน์
นิติศาสตร์
238.
6110410084
น.ส.รุสนี
แวแม
พยาบาลศาสตร์
239.
6111510058
น.ส.ศิริเพ็ญ
สุขช่วย
เทคนิคการแพทย์
240.
6110410179
น.ส.มูนีดาร์
สูเด็ง
พยาบาลศาสตร์
241.
6110410182
น.ส.รอยฮัน
สนิทวาที
พยาบาลศาสตร์
242.
6110410191
น.ส.โศรดา
นือเร็ง
พยาบาลศาสตร์
243.
6110311009
น.ส.กนกวลิน
คลังข้อง
แพทยศาสตร์
244.
6111510020
น.ส.กวินทรา
หงษ์มณี
เทคนิคการแพทย์
245.
6110712045
นายอภิสิทธิ์
นิยมเดชา
เภสัชศาสตร์
246.
6111110146
น.ส.สรัลลักษณ์
เอื้อพงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
247.
6110311019
น.ส.ธนัชนุช
พงศ์ธนวิสุทธิ์
แพทยศาสตร์
248.
6110311008
นายเสฎฐวุฒิ
กองเงิน
แพทยศาสตร์
249.
6110311029
นายสิริวัชทร์
สินกิตติวุฒิ
แพทยศาสตร์
250.
6110311030
น.ส.สุนันทา
บินอาหวา
แพทยศาสตร์
251.
6110311012
น.ส.ซอฟา
อิศภาค
แพทยศาสตร์
252.
6110610231
น.ส.สมพรทิพ
ยุทธพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
253.
6111110082
น.ส.ปุณณดา
พัทธโน
ศิลปศาสตร์
254.
6110410202
น.ส.อัซวานี
สูยี
พยาบาลศาสตร์
255.
6110517079
น.ส.เมษนี
นุ้ยสุข
วิทยาการจัดการ
256.
6010110343
นายศรุต
สมุทรสาร
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6110511030
น.ส.กมลวรรณ
อุ่ยวัฒนพงศ์
วิทยาการจัดการ
258.
6110511035
น.ส.เกศรา
จันทร์ผ่อง
วิทยาการจัดการ
259.
6111110100
น.ส.ภัทร์ธีรา
นววิวรรธน์
ศิลปศาสตร์
260.
6110311013
น.ส.ซาร่า
ราชพิทักษ์
แพทยศาสตร์
261.
6110210476
น.ส.หิรัญพร
เรืองจันทร์
วิทยาศาสตร์
262.
6110517118
น.ส.ชนัญชิดา
สองศรี
วิทยาการจัดการ
263.
6011110114
น.ส.ชนนิกานต์
นาคฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
264.
6111510050
น.ส.ฟาตีมา
ปายอ
เทคนิคการแพทย์
265.
6111110211
น.ส.ปิยาพัชร
ชูจันทร์
ศิลปศาสตร์
266.
6110410085
น.ส.รุสยา
ขุนหลัด
พยาบาลศาสตร์
267.
6110210198
น.ส.นราวัลลภ์
บุญช่วย
วิทยาศาสตร์
268.
6111510038
น.ส.ตัชชรีญาณ
เจ๊ะแม
เทคนิคการแพทย์
269.
6111510023
น.ส.จรินทิพย์
เด็นหลี
เทคนิคการแพทย์
270.
6110210559
น.ส.ญันนะห์
มะแตหะ
วิทยาศาสตร์
271.
6111510018
น.ส.ฮาฟาวาตี
มะแซ
เทคนิคการแพทย์
272.
6110410046
น.ส.ธิดารัตน์
ทิตพุฒ
พยาบาลศาสตร์
273.
6110712044
น.ส.อภิสรา
จิโรจน์กุล
เภสัชศาสตร์
274.
6110410081
น.ส.รสสุคนธ์
พรมนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
275.
6111210061
น.ส.ธันย์ชนก
ทองดวง
เศรษฐศาสตร์
276.
6111210055
น.ส.จณิสตา
ทองศรีจันทร์
เศรษฐศาสตร์
277.
6111510014
น.ส.สูไฮลา
โซะ
เทคนิคการแพทย์
278.
6110712046
น.ส.อลิษา
เจะสนิ
เภสัชศาสตร์
279.
6110712024
น.ส.นูซีลา
มาหะมะ
เภสัชศาสตร์
280.
6111510017
น.ส.อัลวานี
ยีเฮ็ง
เทคนิคการแพทย์
281.
6111510009
น.ส.นาเดีย
หมาดทิ้ง
เทคนิคการแพทย์
282.
6111210047
น.ส.อรชนก
อนันตพันธุ์
เศรษฐศาสตร์
283.
6011210086
นายสิรวิชญ์
ขำสกุล
เศรษฐศาสตร์
284.
6111311009
นายกิตติวัฒน์
นัทธี
นิติศาสตร์
285.
6110712048
น.ส.จรรยพร
นพมาศ
เภสัชศาสตร์
286.
6011210083
น.ส.วาสนา
อานัน
เศรษฐศาสตร์
287.
6011210020
น.ส.ธัญรดา
รักธรรม
เศรษฐศาสตร์
288.
6110610157
น.ส.ชนิสรา
เกษตรสุนทร
ทรัพยากรธรรมชาติ
289.
6110712026
น.ส.ปิยฉัตร
ร้อยศรี
เภสัชศาสตร์
290.
6110311022
นายปณต
ณ ปานแก้ว
แพทยศาสตร์
291.
6110410177
น.ส.มัลลิกา
โสดาหวัง
พยาบาลศาสตร์
292.
6111510004
น.ส.ชลนัท
สุมนเตชะรัตน์
เทคนิคการแพทย์
293.
6111110149
น.ส.สายธาร
จิตรอักษร
ศิลปศาสตร์
294.
6110210627
น.ส.สุทธิดา
กิ้มขู่
วิทยาศาสตร์
295.
6110512054
น.ส.วธัญญา
เจริญพิพัฒธรรม
วิทยาการจัดการ
296.
6111210077
นายสิรภพ
กิ้มปาน
เศรษฐศาสตร์
297.
6010516028
น.ส.นภัสศร
ชุมพงษ์
วิทยาการจัดการ
298.
6010516047
น.ส.มินตรา
ทองขุนดำ
วิทยาการจัดการ
299.
6010516030
น.ส.น้ำทิพย์
รัตนะพันธ์
วิทยาการจัดการ
300.
6010516036
น.ส.ประภาภรณ์
คงสม
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
จะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้จัดทำได้รับไฟล์แล้ว
12330 ธ.ค. 00:11171.7.229.58
2
ผู้เข้าร่วมกิจกกรมจะได้รับอีเมลตอบกลับภายในวันที่เท่าไหร่คะ?
นี08 ม.ค. 13:05172.29.82.142
  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 235
 • เพศชาย 65
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 61 249
 • รหัส 60 51
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์9
 • วิทยาศาสตร์9
 • แพทยศาสตร์17
 • วิทยาการจัดการ61
 • ทรัพยากรธรรมชาติ14
 • เภสัชศาสตร์7
 • พยาบาลศาสตร์72
 • ศิลปศาสตร์14
 • นิติศาสตร์19
 • เศรษฐศาสตร์25
 • การแพทย์แผนไทย11
 • เทคนิคการแพทย์42