งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip Around Asia 2020 (Turkey)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip Around Asia 2020 (Turkey)28 ม.ค. 64, 09:25 น.3,817
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 28 มกราคม - 2 กุมพาพันธ์ 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 2 กุมพาพันธ์ 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประเทศตุรกี (Turkey) 
  รับชมสื่อออนไลน์ และส่งผลงานระหว่างวันที่ 28 ม.ค - 2 ก.พ2564 เท่านั้น

  อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร 

  ** นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้คนละ 1 ประเทศเท่านั้น ถ้าสมัครซ้ำจะตัดชื่อออกทันที

  ** ให้นักศึกษาตอบให้ตรงคำถาม หากพบการทุจริตคัดลอกผลงานผู้อื่น จะดำเนินการทางวินัยนักศึกษา

  ** คำถามข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว (โดยคิดว่าถ้านักศึกษาได้ไปประเทศนี้ 3-4 วัน จะว่างแผนท่องเที่ยวอย่างไร)

  ตุรกี

  พื้นที่ชีวิต - วิถีแห่งตุรกี

  https://www.youtube.com/watch?v=uSAOHQVhanE

1.
6011214042
น.ส.อรรวินท์
เดชอรัญ
เศรษฐศาสตร์
2.
6110110444
นายศุภกิจ
เล่งกูล
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6110110540
นายอัสรี
จาลง
วิศวกรรมศาสตร์
4.
6111311085
น.ส.เกศราภรณ์
กาฬจันโท
นิติศาสตร์
5.
6210410190
น.ส.สุภาวดี
โกมลตรี
พยาบาลศาสตร์
6.
6211310119
น.ส.สุวภัทร
สนธิพร
นิติศาสตร์
7.
6211310156
น.ส.ศตพร
แก้วนิล
นิติศาสตร์
8.
6310410124
น.ส.ภัทรวดี
จันทร์สองแก้ว
พยาบาลศาสตร์
9.
6110712020
น.ส.ธุสาวดี
ชูมินทร์
เภสัชศาสตร์
10.
6111410034
น.ส.นภสร
ผ่องใส
การแพทย์แผนไทย
11.
6310210456
นายอนุสรณ์
จันทร์แก้ว
วิทยาศาสตร์
12.
6111110161
น.ส.แสงรายา
กิติเสถียรพร
ศิลปศาสตร์
13.
6111410111
น.ส.ชีฟะห์
เวาะหะ
การแพทย์แผนไทย
14.
6310210131
นายณัฐวุฒิ
ผอมเขียว
วิทยาศาสตร์
15.
6111310201
น.ส.อัลวานีย์
โลงซา
นิติศาสตร์
16.
6111410110
น.ส.จีรัณดา
ซูสารอ
การแพทย์แผนไทย
17.
6010110137
นายธนกฤต
วังปรีชา
วิศวกรรมศาสตร์
18.
6110610213
น.ส.อามาณี
อาบูวะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
19.
6110210351
น.ส.ลิปิการ์
เต็มรัตน์
วิทยาศาสตร์
20.
6010110618
นายกิตติพศ
มรกฏ
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6110610077
นายปริญญา
หวันหมาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
22.
6111410098
น.ส.อีมาน
เลาะราแม
การแพทย์แผนไทย
23.
6010514033
นายฐนิสพงษ์
สุวรรณโน
วิทยาการจัดการ
24.
6111410143
น.ส.ฟาดีละห์
ลีมะ
การแพทย์แผนไทย
25.
6111410113
น.ส.ซูฮารา
มะนุ
การแพทย์แผนไทย
26.
6110513040
น.ส.นราทิพย์
สมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
27.
6111311127
น.ส.วิวิศนา
ขาวผ่อง
นิติศาสตร์
28.
6011010010
น.ส.จินต์ศุจี
ชีวธรรมกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
29.
6111510059
นายพุฒิพงศ์
ลีวัชรารุ่งเจริญ
เทคนิคการแพทย์
30.
6310517063
น.ส.มานิตา
พรหมจินดา
วิทยาการจัดการ
31.
6010210227
นายวิศรุต
พีรภิรมย์รัตน์
วิทยาศาสตร์
32.
6110613036
นายชัยพล
ผาสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6310210544
นายนนทิวรรธน์
สุบรรณกูล
วิทยาศาสตร์
34.
6111110158
น.ส.สุดารัตน์
ณ นคร
ศิลปศาสตร์
35.
6111311116
น.ส.มณฑาทิพย์
มามะกะมูละ
นิติศาสตร์
36.
6110512021
นายวรภพ
แก้วกระจ่าง
วิทยาการจัดการ
37.
6111311123
นายลุฏฟี
อัลมุมีนีน
นิติศาสตร์
38.
6310517128
น.ส.เยาวลักษณ์
ขวัญชูด
วิทยาการจัดการ
39.
6110516002
นายกชนันท์
ทองด้วง
วิทยาการจัดการ
40.
6110516032
น.ส.กุลธิดา
โชติพฤฒิพงศ์
วิทยาการจัดการ
41.
6111311035
นายบุริศร์
คงสมา
นิติศาสตร์
42.
6111311023
นายณัฐภัทร
พงษ์ยี่หล้า
นิติศาสตร์
43.
6110110499
น.ส.หัตถวรรณ
จิตรเพ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6311310194
น.ส.ศิรินทร
พรหมเทพ
นิติศาสตร์
45.
6011210017
นายณัฐสิทธิ์
จิตจำ
เศรษฐศาสตร์
46.
6310210448
น.ส.อทิตยา
สมเชื้อ
วิทยาศาสตร์
47.
6011110051
นายสุทธิพัฒน์
สุธาพาณิชย์
ศิลปศาสตร์
48.
6311410015
น.ส.ชุติกาญจน์
อุนตรีจันทร์
การแพทย์แผนไทย
49.
6210210072
น.ส.นลินรัตน์
จีนสีคง
วิทยาศาสตร์
50.
6210110156
นายนรธีร์
ศรเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6210110163
นายนะวาวีย์
หมัดเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6311710010
น.ส.ภรณ์ทิพย์
กาญจนฤทธิไกร
สัตวแพทยศาสตร์
53.
6011110187
น.ส.รัชนีกร
แซ่ฝุ่ง
ศิลปศาสตร์
54.
6211010126
นายอันฮาดิส
ถิ่นสะเดา
อุตสาหกรรมเกษตร
55.
6010516056
น.ส.ศิรวิมล
เชยกลิ่น
วิทยาการจัดการ
56.
6311310189
น.ส.ธันย์ชนก
อ่อนรัศมี
นิติศาสตร์
57.
6111410065
น.ส.ฟาอีซ๊ะห์
ดือราซอ
การแพทย์แผนไทย
58.
6211311021
น.ส.วรพิชชา
ศิริวัฒโก
นิติศาสตร์
59.
6111311040
นายปิยะณัฐ
คำแก้ว
นิติศาสตร์
60.
6311410140
น.ส.นาบีละห์
หมัดอาดัม
การแพทย์แผนไทย
61.
6311110223
น.ส.นัสรีน
บือราเฮง
ศิลปศาสตร์
62.
6311310169
น.ส.นุรฮานาน
มะยีแต
นิติศาสตร์
63.
6111410032
นายธนดล
ดิลกวราห์กุล
การแพทย์แผนไทย
64.
6311210056
นายอามีน
กะลูแป
เศรษฐศาสตร์
65.
6311210051
นายอมีรฮูเซน
เจ๊ะ
เศรษฐศาสตร์
66.
6311210053
น.ส.อรณัส
รอดเจริญ
เศรษฐศาสตร์
67.
6311210034
น.ส.พิมพ์มาดา
วัชนะประพันธ์
เศรษฐศาสตร์
68.
6110110296
นายพงศธร
ชดช้อย
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6310710083
น.ส.ปภัสสร
อุทัยแสง
เภสัชศาสตร์
70.
6110410093
น.ส.ศรัญญ่า
อุตมะมุณีย์
พยาบาลศาสตร์
71.
6210210101
น.ส.พรหมพร
เพ็งจันทร์ดี
วิทยาศาสตร์
72.
6310517038
น.ส.นิชานันท์
บุญญะ
วิทยาการจัดการ
73.
6210210087
นายปรเมศวร์
ผลทอง
วิทยาศาสตร์
74.
6011110239
น.ส.ชลิตา
ทองหีต
ศิลปศาสตร์
75.
6011110052
น.ส.สุธิดา
โต๊ะขวัญ
ศิลปศาสตร์
76.
6010511046
น.ส.กนกวรรณ
เอียดเหตุ
วิทยาการจัดการ
77.
6010511022
น.ส.บุษกร
เอียดรักษา
วิทยาการจัดการ
78.
6110110485
น.ส.สุวรรณดี
หนูสม
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6010110438
น.ส.ซัมซัม
โอสถาน
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6110519011
น.ส.ณัฐณิชา
โอทาริก
วิทยาการจัดการ
81.
6111311018
นายชัยวัฒน์
ศิริพจนาวรรณ
นิติศาสตร์
82.
6111310036
นายณฐพฤฒ
แก้วชูศรี
นิติศาสตร์
83.
6111311134
นายอานาปานัส
ผ่องใส
นิติศาสตร์
84.
6111311140
นายพิชญ์พล
หนูนวล
นิติศาสตร์
85.
6111310135
นายวีรภัทร
สิริเกียรติกุล
นิติศาสตร์
86.
6111311130
นายอรรถวิทย์
อินทรมนตรี
นิติศาสตร์
87.
6010512067
น.ส.พรรณนิภา
นิลรัตน์
วิทยาการจัดการ
88.
6010512032
นายอนิวัฒน์
สังคหพงค์
วิทยาการจัดการ
89.
6010519067
น.ส.คุณาลัย
พฤกษ์อุดม
วิทยาการจัดการ
90.
6010512043
น.ส.กนกวรรณ
สุวรรณเปี่ยม
วิทยาการจัดการ
91.
6010512021
นายปัฐทวีกานต์
แซ่เตีย
วิทยาการจัดการ
92.
6111310066
นายนราวิชญ์
บุญพุฒ
นิติศาสตร์
93.
6111311099
นายเตชะพัทธ์
แก้วจำรัส
นิติศาสตร์
94.
6111311004
นายกรวินท์
กฐินหอม
นิติศาสตร์
95.
6111311003
นายกรธนา
ดีมณีรัตน์
นิติศาสตร์
96.
6111311097
นายตรัย
เพ็ชรสงฆ์
นิติศาสตร์
97.
6110110496
น.ส.หร่อฮ๊ะ
หมัดหัด
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6210110717
น.ส.นูรียา
เลาะสแตร์
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6011110149
น.ส.นฤภร
ชินาวงศ์
ศิลปศาสตร์
100.
6310517061
น.ส.มณฑิรา
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
101.
6011310148
น.ส.วรรณิดา
วงศ์ภูวรักษ์
นิติศาสตร์
102.
6111311066
นายพฤทธิ์
เลิศอภินันท์พงศ์
นิติศาสตร์
103.
6111311019
น.ส.สิริภัทรา
สุวรรณวงค์
นิติศาสตร์
104.
6311310140
น.ส.สาฟียะฮ์
ราดหามาด
นิติศาสตร์
105.
6310110683
นายอัซฟาน
ศุภศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6310517053
น.ส.พรพิสุทธิ์
ว่องไว
วิทยาการจัดการ
107.
6110519021
น.ส.บุญฐิตา
โชติพาณิชกุล
วิทยาการจัดการ
108.
6111311108
น.ส.นวัตมน
อร่ามโชติ
นิติศาสตร์
109.
6110210612
นายยูโซะ
ซำเซ็ง
วิทยาศาสตร์
110.
6110610038
น.ส.ฐิตารีย์
มุณีกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6110610174
น.ส.ปริยาภัทร
ชื่นทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
112.
6110610039
น.ส.ณัชชา
จำนง
ทรัพยากรธรรมชาติ
113.
6110610149
น.ส.กนกอร
พัชณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
114.
6110610215
น.ส.เอมอร
สิงขรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6110610072
น.ส.นันทนาพร
สาครรัตนะสิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
116.
6110610006
น.ส.กัญญณัฐ
หอมจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
117.
6110610069
นายนัฎฐกรณ์
สุขธานีกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
118.
6110610057
นายธนกฤต
แช่มชื่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
119.
6110610066
น.ส.นราภรณ์
ขาวผ่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
120.
6110610096
นายภานุพงศ์
ไหมเหลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
121.
6110610161
นายณรงค์ศักดิ์
นิยมเดชา
ทรัพยากรธรรมชาติ
122.
6110610160
นายณฐธรรม
เย็นสนิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
123.
6110610139
น.ส.อัญธิชา
ไกรราษฎร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
124.
6310712021
น.ส.นอีมะห์
เจ๊ะโก๊ะ
เภสัชศาสตร์
125.
6111310149
นายสิปปวิชญ์
อัตตโนกิจ
นิติศาสตร์
126.
6110610105
นายรัชพล
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6110610194
น.ส.วริศรา
สิริสมบุญสิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6110110597
นายไทยธรรศ
ถนอมวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6311311025
นายฐานันดร์
แซ่โก
นิติศาสตร์
130.
6310510288
น.ส.อักษราณัฐ
ราชนิกร
วิทยาการจัดการ
131.
6111610011
น.ส.พนิตนันท์
โชคเชาว์วรรธน์
ยาลัยนานาชาติ
132.
6111610004
นายเจษฎากร
มะลิวรรณ์
ยาลัยนานาชาติ
133.
6111610022
น.ส.ภคมน
นาราญานนทน์
ยาลัยนานาชาติ
134.
6111610009
นายประกาศกิจ
อนันต์เลิศสกุล
ยาลัยนานาชาติ
135.
6111610013
น.ส.มานิตญา
ฉั่วสกุล
ยาลัยนานาชาติ
136.
6111610005
น.ส.ซุลฟาฮ์
สือนิ
ยาลัยนานาชาติ
137.
6111610012
น.ส.พัชรินทร์
ยอสิน
ยาลัยนานาชาติ
138.
6111410105
น.ส.กรวีร์
นิลบดี
การแพทย์แผนไทย
139.
6110110058
น.ส.จิรประภา
คงพ่วง
วิศวกรรมศาสตร์
140.
6111610008
นายต้นน้ำ
สมชนะกิจ
ยาลัยนานาชาติ
141.
6111610006
นายณัฐนนท์
ศรีสมทรง
ยาลัยนานาชาติ
142.
6110517104
น.ส.อัฌศภา
ธนะศุภสิริ
วิทยาการจัดการ
143.
6211310127
น.ส.อานีตา
บูงอสายู
นิติศาสตร์
144.
6110517066
นายพรพินิจ
ธรรมชาติ
วิทยาการจัดการ
145.
6210410116
น.ส.อภิชญา
ด้วงกล่ำ
พยาบาลศาสตร์
146.
6111610007
นายณัฐภัทร
ราชนุ้ย
ยาลัยนานาชาติ
147.
6010516035
น.ส.ประณิตา
ภูริปัญญานนท์
วิทยาการจัดการ
148.
6010516040
น.ส.พัณณิตา
พินิจสกุล
วิทยาการจัดการ
149.
6111610002
นายธนวิชญ์
แซ่ลิ่ม
ยาลัยนานาชาติ
150.
6311110260
น.ส.วราลักษณ์
ทองนุ่น
ศิลปศาสตร์
151.
6211311094
น.ส.ชนิตา
หัวเขา
นิติศาสตร์
152.
6310712064
นายนพพล
ทันตสุวรรณ
เภสัชศาสตร์
153.
6010517052
น.ส.สรวีย์
ทวีสุข
วิทยาการจัดการ
154.
6111610003
นายกิตติพัฒน์
อธิคมานนท์
ยาลัยนานาชาติ
155.
6210512003
นายจิตรภาณุ
เส้งนนท์
วิทยาการจัดการ
156.
6110110457
นายสรวิศ
ซุ่นสั้น
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6010210649
น.ส.สุธาทิพย์
มิตรสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์
158.
6311310142
น.ส.สิรินทรา
ศรีวิชัย
นิติศาสตร์
159.
6111610017
น.ส.สิรัณญา
ไมตรี
ยาลัยนานาชาติ
160.
6311310088
น.ส.ปุณยวีร์
เพชรศรี
นิติศาสตร์
161.
6111311045
นายพันธกานต์
น้าวประจุล
นิติศาสตร์
162.
6311110293
น.ส.อุษา
บางเสน
ศิลปศาสตร์
163.
6110515095
น.ส.สรัลชนา
ทองจีน
วิทยาการจัดการ
164.
6111610020
นายศุภณัช
ลิขิตตระกาลกุล
ยาลัยนานาชาติ
165.
6110613038
น.ส.ณัฐรัตน์
ไหมพรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
166.
6211311070
นายวุฒิฉัตร
อภิรักษ์ทานันท์
นิติศาสตร์
167.
6211311022
นายวรยศ
มากลับ
นิติศาสตร์
168.
6110517042
น.ส.ธมนวรรณ
ภู่กลาง
วิทยาการจัดการ
169.
6110210448
น.ส.สุชาดา
อินพรม
วิทยาศาสตร์
170.
6010110634
นายชุษณะ
โสภาพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
171.
6111110147
น.ส.สโรชา
บุญพิมล
ศิลปศาสตร์
172.
6111110073
น.ส.บุณยวีร์
จันทรศิริ
ศิลปศาสตร์
173.
6110210380
น.ส.วาทิตยา
สร้อยเสริมทรัพย์
วิทยาศาสตร์
174.
6110210356
น.ส.วนิดา
โภชน์พันธ์
วิทยาศาสตร์
175.
6110210078
น.ส.ชฎาวีร์
สุขพันธ์
วิทยาศาสตร์
176.
6111110216
น.ส.ภควดี
ภูริพงศธร
ศิลปศาสตร์
177.
6110210303
น.ส.ภัสสร
สุขศรี
วิทยาศาสตร์
178.
6110516019
น.ส.ลักษิกา
นักเทศ
วิทยาการจัดการ
179.
6111311021
นายฌัชมาศ
อู่ขลิบ
นิติศาสตร์
180.
6110517153
นายอชิระ
นึกชัยภูมิ
วิทยาการจัดการ
181.
6110514048
น.ส.อามานี
จารงค์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
กดสมัครไม่ได้ค่ะ
สุดารัตน์28 ม.ค. 2564 11:00124.120.58.29
2
ขอเสียงคนอยากไปเที่ยวตุรกีหน่อยครับ
ไปแดกคีบับกัน วุ้วฮุ้ว
อยากแดกคีบับครับ28 ม.ค. 2564 18:34118.173.142.108
3
ขอสอบถามหน่อยนะคะ เห็นว่าจะมีการแจ้งทรานสคริปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ยังไม่ได้รับเลยค่ะ ปี4 ค่ะ เป็นกังวลมากค่ะ รบกวนด้วยนะคะ????????????
นักศึกษาปี4 ค่ะ01 มี.ค. 2564 02:43172.22.100.11
 • เจ้าหน้าที่ บันทึกทรานสคริปหมดแล้วนะคะ ขอนักศึกษาอยู่ในเลือกเข้าร่วมคะ
  04 มี.ค. 2564 14:21192.168.66.22
  สมัคร    |  จำนวนรับ  181 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 181
 • เพศหญิง 110
 • เพศชาย 71
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 32
 • รหัส 62 17
 • รหัส 61 105
 • รหัส 60 27
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์17
 • วิทยาศาสตร์16
 • วิทยาการจัดการ32
 • ทรัพยากรธรรมชาติ20
 • เภสัชศาสตร์4
 • พยาบาลศาสตร์4
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์13
 • นิติศาสตร์40
 • เศรษฐศาสตร์6
 • การแพทย์แผนไทย11
 • เทคนิคการแพทย์1
 • สัตวแพทยศาสตร์1
 • ยาลัยนานาชาติ14