งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวสังคม)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวสังคม)2 ก.ค. 64, 09:19 น.7,368
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 2-9 กรกฎาคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 365 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 9 กรกฎาคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2564
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าวสังคม)

  ห้าม!! คัดลอกผลงาน กรณีที่นักศึกษาคัดลอกผลงานส่งจะได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

  นักศึกษาที่สมัครทั้งตัวจริงและสำรองสามารถส่งผลงานได้ทุกคนที่มีรายชื่อ

  ภาคความรู้

  - รับชมคลิปออนไลน์ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

  - โดยสมัครเข้าร่วมโครงการตามประเภทข่าวที่สนใจ คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น

  ภาคสรุป

  - วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย

  - จัดส่งผลทาง E-mail : backpacking.psu@gmail.com ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2564

  นักศึกษาที่จัดทำรายงานได้มีคุณภาพและน่าสนใจจะได้รับของที่ระลึก

  https://www.youtube.com/watch?v=L-HfFaLI_Ys&t=700s

   

1.
6210710034
น.ส.กัลยาณิน
สดุ้งดี
เภสัชศาสตร์
2.
6210810026
นายดนุวัส
ฉัตรแก้วมณี
ทันตแพทยศาสตร์
3.
6210710044
น.ส.ธนัชพร
แซ่ชิ้น
เภสัชศาสตร์
4.
6211311131
น.ส.พัชรสุดา
พิบูลย์
นิติศาสตร์
5.
6210515053
น.ส.อริสรา
จันทร์ประอบ
วิทยาการจัดการ
6.
6211310125
น.ส.อัญชิสา
ชนะสิทธิ์
นิติศาสตร์
7.
6210515007
น.ส.ชลลดา
มะสันติ
วิทยาการจัดการ
8.
6210710031
น.ส.กัญญาพัชร
จรียานุวัฒน์
เภสัชศาสตร์
9.
6210410112
น.ส.รุจิรา
ปาลี
พยาบาลศาสตร์
10.
6210712005
น.ส.ณัชชา
ยี่ตระกูล
เภสัชศาสตร์
11.
6210515052
น.ส.สุมามาลย์
ล่องสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
12.
6210515067
นายชินภัทร
วิชัยดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
13.
6210515101
น.ส.ณิชกานต์
ห้าวหาญ
วิทยาการจัดการ
14.
6210710032
น.ส.กัณฑรัชต์
ศรีชาย
เภสัชศาสตร์
15.
6211110077
น.ส.อาภาภรณ์
สุขสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
16.
6210110164
น.ส.นันทิชา
ชมชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6210515003
นายกันติทัต
เพชรนุ้ย
วิทยาการจัดการ
18.
6210410201
น.ส.ศศิธร
ไหลไผ่ทอง
พยาบาลศาสตร์
19.
6211010126
นายอันฮาดิส
ถิ่นสะเดา
อุตสาหกรรมเกษตร
20.
6210410016
น.ส.ชญาณี
มณีฉาย
พยาบาลศาสตร์
21.
6210515049
นายสุตนันท์
แก้วรัตน์
วิทยาการจัดการ
22.
6211010029
นายณัฐวุฒิ
รำเภย
อุตสาหกรรมเกษตร
23.
6210410172
น.ส.มีซาน
หลงอะหลี
พยาบาลศาสตร์
24.
6210110623
น.ส.อาทิตยา
เพ็งแจ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6210515105
น.ส.นุรอัยล่าร์
มะมิง
วิทยาการจัดการ
26.
6211310063
นายสิรวิชญ์
ธนนิติ
นิติศาสตร์
27.
6210410200
น.ส.ฮาวาย์
สาและ
พยาบาลศาสตร์
28.
6210110468
น.ส.ชนิภา
มิ่งรัตนา
วิศวกรรมศาสตร์
29.
6210515079
น.ส.ปุตรี
เจะโส๊ะเจะหลี
วิทยาการจัดการ
30.
6210410111
น.ส.มุนาห์
ดาหะมิ
พยาบาลศาสตร์
31.
6210410075
น.ส.สุธาสินี
เหลืองวิไล
พยาบาลศาสตร์
32.
6210410122
น.ส.กัญทิมา
เพ็ชรอาวุธ
พยาบาลศาสตร์
33.
6210410092
น.ส.กัลยา
ชัยฤกษ์
พยาบาลศาสตร์
34.
6210110412
นายอรรถพล
เมฆทอง
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6210410030
น.ส.นฤดี
เดชแก้ว
พยาบาลศาสตร์
36.
6210410009
น.ส.เกศรินทร์
เสิดเสน
พยาบาลศาสตร์
37.
6210515096
น.ส.จีรวรรณ
ผดุ้งกูล
วิทยาการจัดการ
38.
6210410154
น.ส.ปรียานุช
ลิ่มพันธ์
พยาบาลศาสตร์
39.
6211311008
นายบุลากร
หนูชิต
นิติศาสตร์
40.
6210410157
น.ส.เปมิกา
สมพงษ์
พยาบาลศาสตร์
41.
6210410189
น.ส.สุภัสสรา
อุไรรัตน์
พยาบาลศาสตร์
42.
6210410229
น.ส.รอฟีอะห์
ยีตา
พยาบาลศาสตร์
43.
6210410108
น.ส.พิชชาพร
เรืองนุ้ย
พยาบาลศาสตร์
44.
6210410006
น.ส.กฤษณา
เฉลียวปัญญาวงศ์
พยาบาลศาสตร์
45.
6210410155
น.ส.ปานชนก
เรืองแก้ว
พยาบาลศาสตร์
46.
6210410068
น.ส.ศุภิสรา
ศรีนวลกล้า
พยาบาลศาสตร์
47.
6210410082
น.ส.อัญมณี
ครองสินธ์
พยาบาลศาสตร์
48.
6210410087
น.ส.อิสริยา
อิสระ
พยาบาลศาสตร์
49.
6210710046
น.ส.นภัสรา
เป้าทอง
เภสัชศาสตร์
50.
6210517070
น.ส.โสรยา
เส้งนนท์
วิทยาการจัดการ
51.
6210410149
น.ส.นูรฮูดา
หวันหมะ
พยาบาลศาสตร์
52.
6210712022
น.ส.จสิตา
อรุณพันธุ์
เภสัชศาสตร์
53.
6210410067
น.ส.ศุภิสรา
จิตต์ดำริ
พยาบาลศาสตร์
54.
6210110599
น.ส.สิรินทรา
พุ่มนุ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6210410131
น.ส.ชลิตา
ศรีกาญจน์
พยาบาลศาสตร์
56.
6210410064
น.ส.ศิริวรรณ
ปาลาสัน
พยาบาลศาสตร์
57.
6210110484
นายติณณภพ
แซ่จุ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
58.
6210410113
น.ส.สุทธิดา
มิ่งทอง
พยาบาลศาสตร์
59.
6210410065
น.ส.ศุทธินี
เคลือบเพ็ชร์
พยาบาลศาสตร์
60.
6210410127
น.ส.จันทรวิมล
หนูเอียด
พยาบาลศาสตร์
61.
6210515116
น.ส.สิริพร
วิไลรัตน์
วิทยาการจัดการ
62.
6110311011
น.ส.กัญจนพร
วรรณแสงทอง
แพทยศาสตร์
63.
6210410105
น.ส.นูรอัยณีย์
ซูเล็ง
พยาบาลศาสตร์
64.
6210410046
นายภัทรกร
ชัยทอง
พยาบาลศาสตร์
65.
6210410044
น.ส.พีรยาภัทร
ชุมพงษ์
พยาบาลศาสตร์
66.
6210410188
น.ส.สุพรรษา
รักษ์สังข์
พยาบาลศาสตร์
67.
6211010028
น.ส.ณัฐวดี
สุทธิอำนวยกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
68.
6210410116
น.ส.อภิชญา
ด้วงกล่ำ
พยาบาลศาสตร์
69.
6210410054
น.ส.รัชนีกร
ดวงไสย
พยาบาลศาสตร์
70.
6210410209
น.ส.ซาฟีนา
กะดา
พยาบาลศาสตร์
71.
6210410079
น.ส.อนิตาร์
โตนน้ำขาว
พยาบาลศาสตร์
72.
6210610188
น.ส.กาญจนา
ด้วงเทพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
73.
6210410198
น.ส.อารียา
โอลำผล
พยาบาลศาสตร์
74.
6210410207
น.ส.ซัยนะ
ซำเซ็ง
พยาบาลศาสตร์
75.
6211311136
นายภาณุพงศ์
พลวัชรินทร์
นิติศาสตร์
76.
6210210126
น.ส.มลธิรา
ชุมนุ่น
วิทยาศาสตร์
77.
6110613038
น.ส.ณัฐรัตน์
ไหมพรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
78.
6210515087
น.ส.รัชฎาวรรณ
วงศ์สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
79.
6210311032
นายนพสรณ์
มุนินทรวงศ์
แพทยศาสตร์
80.
6210311031
น.ส.ธีรารัตน์
แก้วประดับรัฐ
แพทยศาสตร์
81.
6210311002
นายชนม์ศิริ
คงปราโมทย์
แพทยศาสตร์
82.
6210110602
น.ส.สุดารัตน์
ศุภผล
วิศวกรรมศาสตร์
83.
6210110637
นายขจรศักดิ์
แววดี
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6210410222
น.ส.ฟาดีละห์
อารอนิง
พยาบาลศาสตร์
85.
6210410166
น.ส.ฟาฮาน่า
บิลยะลา
พยาบาลศาสตร์
86.
6110311031
นายสุพจน์
นิลทอง
แพทยศาสตร์
87.
6210311019
นายกูอิรฟาณ
อับดุลบุตร
แพทยศาสตร์
88.
6210410187
น.ส.สุดารัตน์
ขบวนกล้า
พยาบาลศาสตร์
89.
6210515033
น.ส.พิมพ์ลภัส
ยอมเต็ม
วิทยาการจัดการ
90.
6210110191
น.ส.ปณิดา
เทศนอก
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6210515059
นายกฤติน
มาศจิตต์
วิทยาการจัดการ
92.
6210110465
น.ส.ชนากานต์
คงสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6210410151
น.ส.นูรูอามี
มะมิง
พยาบาลศาสตร์
94.
6210110241
นายพีคพล
ศรีเสาวชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6110311002
น.ส.ชลชินี
แก้วประดิษฐ์
แพทยศาสตร์
96.
6210712027
นายณัฐดนัย
นาวี
เภสัชศาสตร์
97.
6210110423
นายอัศม์เดช
ชายทุ่ย
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6210311015
น.ส.กันต์รวี
กาเหย็ม
แพทยศาสตร์
99.
6210515103
น.ส.ณัชชาภัทร
ศรีรักษ์
วิทยาการจัดการ
100.
6210515082
น.ส.ภควรรณ
ขอเจริญ
วิทยาการจัดการ
101.
6210712025
น.ส.ณัฐณิชา
มุนินทรวงศ์
เภสัชศาสตร์
102.
6210410216
น.ส.นัสรูนา
บินมะยูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
103.
6210311026
น.ส.ฐิติยา
ขำทิพย์
แพทยศาสตร์
104.
6210410010
น.ส.เกสรา
กาญจนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
105.
6210410022
น.ส.ฐิติมา
ยิ้มประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์
106.
6210311006
น.ส.รุ่งจันทร์ฉาย
อรุณลิ่มสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
107.
6211310129
น.ส.กุลิสรา
สามารถ
นิติศาสตร์
108.
6210410012
น.ส.จารุวรรณ
คำนวนจิตร
พยาบาลศาสตร์
109.
6111311054
นายรัชพล
ศิริสวัสดิ์
นิติศาสตร์
110.
6210710099
นายรัยฮัน
โซ๊ะซูมะ
เภสัชศาสตร์
111.
6211311094
น.ส.ชนิตา
หัวเขา
นิติศาสตร์
112.
6211110111
น.ส.ศิรดา
ชัยวิริยะวงศ์
ศิลปศาสตร์
113.
6210110020
น.ส.กาญจนา
แก้วประสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6210410178
น.ส.วทันยา
ไหมเลิศหล้า
พยาบาลศาสตร์
115.
6210710090
น.ส.นิธิญา
คงแก้ว
เภสัชศาสตร์
116.
6210610125
นายอรรถพล
ขาวพรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
117.
6211010163
น.ส.สุพิชฌาย์
นุชม่วง
อุตสาหกรรมเกษตร
118.
6210311027
น.ส.ถาวรีย์
มังคลา
แพทยศาสตร์
119.
6210712029
น.ส.ธิดาภรณ์
เพชรอินทร์
เภสัชศาสตร์
120.
6210410130
น.ส.ชลธิดา
โชคดี
พยาบาลศาสตร์
121.
6210110462
นายจิรกาญจน์
ไชยมุณี
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6210712021
น.ส.อัสมา
สายวารี
เภสัชศาสตร์
123.
6210712043
น.ส.อิสริยะ
ตันสกุล
เภสัชศาสตร์
124.
6210410058
น.ส.วราภรณ์
รักษกุลทอง
พยาบาลศาสตร์
125.
6210110435
น.ส.อารีนา
พันชั่ง
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6210410213
น.ส.ณัฐชยา
วรรณจันทร์
พยาบาลศาสตร์
127.
6210110202
น.ส.ปาลิดา
พรหมเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6210110104
น.ส.ฐานิตดา
ศรีเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6210610169
น.ส.วริศรา
เหมรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
130.
6210512028
น.ส.อัญชสา
ปราบพยัคฆ์
วิทยาการจัดการ
131.
6210110028
น.ส.เกวลี
มั่งมี
วิศวกรรมศาสตร์
132.
6211110090
น.ส.ธัญชนก
สังขะกูล
ศิลปศาสตร์
133.
6210517125
น.ส.สุทธิดา
วิริยะหิรัญกนก
วิทยาการจัดการ
134.
6210110073
น.ส.ชาลิสา
สุภัทร์วัน
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6210710064
น.ส.ศรัณย์นัน
เอียดเจริญ
เภสัชศาสตร์
136.
6210410041
น.ส.พัทร์ธีรา
ตุดเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
137.
6210110409
น.ส.อมินตรา
แก้วแหร้
วิศวกรรมศาสตร์
138.
6210410072
น.ส.สายฝน
คงเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
139.
6110311013
น.ส.ซาร่า
ราชพิทักษ์
แพทยศาสตร์
140.
6210610231
นายสุวัฒน์
ชิดวงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
141.
6210410152
น.ส.บัณฑิตา
ชำนาญศิลป์
พยาบาลศาสตร์
142.
6210410144
น.ส.ทิพธัญญา
ทรัพย์มั่นคง
พยาบาลศาสตร์
143.
6210410103
น.ส.นุรฮายาตี
เต๊ะหมัดมะ
พยาบาลศาสตร์
144.
6210410057
น.ส.ลุซเซียร่า
มาราสา
พยาบาลศาสตร์
145.
6210311044
นายสรรพวัศ
เพชรกาฬ
แพทยศาสตร์
146.
6210410123
น.ส.กานติมา
เด่นกาญจนศักดิ์
พยาบาลศาสตร์
147.
6211010038
นายธนาภัทร์
ตันติวรเดช
อุตสาหกรรมเกษตร
148.
6210110433
น.ส.อาริต้า
โส๊ะฝี
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6211310119
น.ส.สุวภัทร
สนธิพร
นิติศาสตร์
150.
6210410061
นายวิศรุต
ถิ่นฉลอง
พยาบาลศาสตร์
151.
6210613045
น.ส.นิภาพร
ชูเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
152.
6210610043
น.ส.พิมลนาฏ
บัวหลวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
153.
6210515068
น.ส.ฐิตาพร
อุไรโรจน์
วิทยาการจัดการ
154.
6211311085
น.ส.กวิสรา
เจตนาธรรมจิต
นิติศาสตร์
155.
6210410153
น.ส.ปราณี
บินซำซูดิง
พยาบาลศาสตร์
156.
6210410165
น.ส.ฟาติมา
มะหมัด
พยาบาลศาสตร์
157.
6211110232
น.ส.ศุภิสรา
ทองกาญจน์
ศิลปศาสตร์
158.
6211110064
น.ส.สลิลทิพย์
สามชุม
ศิลปศาสตร์
159.
6210311009
น.ส.กนกวรรณ
มานะชำนิ
แพทยศาสตร์
160.
6210210163
น.ส.สุกัญญา
ยอดนวล
วิทยาศาสตร์
161.
6211310090
น.ส.ญาณิศา
พลับฉิม
นิติศาสตร์
162.
6210515114
น.ส.แวโซฟาน
แวโน๊ะ
วิทยาการจัดการ
163.
6210517001
น.ส.กรกนก
เภรีวิก
วิทยาการจัดการ
164.
6210517069
น.ส.สุวรรณภัทร
สุวรรขำ
วิทยาการจัดการ
165.
6211310149
น.ส.ภัณฑิรา
วจีรวัฒน์
นิติศาสตร์
166.
6210515032
น.ส.พิชชาอร
พรหมมณี
วิทยาการจัดการ
167.
6210110032
น.ส.ขนิษฐา
ศรีสงคราม
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6210410225
น.ส.ฟารีดา
หะยีอูเซ็ง
พยาบาลศาสตร์
169.
6210515076
น.ส.ปรียาภัทร
โสภโณวงศ์
วิทยาการจัดการ
170.
6210410049
น.ส.มนัสชนก
การดี
พยาบาลศาสตร์
171.
6210311013
น.ส.กษิรา
ทองมอญ
แพทยศาสตร์
172.
6211010130
นายชนะพัฒน์
บิลภัทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
173.
6210710005
น.ส.จุฑามาศ
พริ้มขจีพงศ์
เภสัชศาสตร์
174.
6210110698
น.ส.อรอนงค์
อาจาริยะ
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6210110052
นายเจนณรงค์
จันทร์ยัง
วิศวกรรมศาสตร์
176.
6210710020
น.ส.พิมพ์ปวีณ์
ยุทธวรวิทย์
เภสัชศาสตร์
177.
6210710023
น.ส.มาลิสา
มาลีหอม
เภสัชศาสตร์
178.
6211310156
น.ส.ศตพร
แก้วนิล
นิติศาสตร์
179.
6210710101
น.ส.วิชชุดา
แสงผะกาย
เภสัชศาสตร์
180.
6210410088
น.ส.ไอริณ
จันสุข
พยาบาลศาสตร์
181.
6211110181
น.ส.บุษบากร
ทองคำอ่อน
ศิลปศาสตร์
182.
6210410137
น.ส.ฐิตาภา
เดชาทัย
พยาบาลศาสตร์
183.
6210517104
น.ส.สัตตบงกช
ชูมณี
วิทยาการจัดการ
184.
6211214045
น.ส.รวิสรา
ชัยวิชิต
เศรษฐศาสตร์
185.
6210110105
นายณัฐนนท์
เกตตะสา
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6210710021
น.ส.พิมพ์ลภัส
พิพัฒน์ภากร
เภสัชศาสตร์
187.
6210110691
นายศรัณญ์
พิทยาพิศาล
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6210110044
น.ส.จิณห์นิภา
อโนทัยสถาพร
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6211010128
นายก้องภพ
อนันตพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
190.
6210410095
น.ส.ค่อดีจะฮ์
หะยียูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
191.
6210410218
น.ส.น้ำทิพย์
สาแหล๊ะ
พยาบาลศาสตร์
192.
6210410031
น.ส.นัฐยา
มาตขาว
พยาบาลศาสตร์
193.
6211010117
นายมูฮัมหมัด
โอล่า
อุตสาหกรรมเกษตร
194.
6210513069
น.ส.ชนารัตน์
พิสสุพรรณ์
วิทยาการจัดการ
195.
6211110038
น.ส.ปวีณา
เขียวบุญจันทร์
ศิลปศาสตร์
196.
6211010025
น.ส.ณัฐธิดา
งามประดิษฐ์
อุตสาหกรรมเกษตร
197.
6211010031
น.ส.ณิชกานต์
วณิชชานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
198.
6210410081
น.ส.อังศนา
มานะ
พยาบาลศาสตร์
199.
6210110622
น.ส.อาซีซะห์
หวังหลี
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6210210402
น.ส.อัสมานี
ดอเล๊าะ
วิทยาศาสตร์
201.
6210712015
น.ส.สกลภัทร
ผดุงญาณ
เภสัชศาสตร์
202.
6210110267
น.ส.ภิญญาดา
เจริญกุลพานิช
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6210410074
น.ส.สุชัญญา
ตันเวชกุล
พยาบาลศาสตร์
204.
6210110708
นายชินกฤต
เมฆถาวรสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6211010020
นายซอบีรีนห์
ลีมูสา
อุตสาหกรรมเกษตร
206.
6210110390
นายสุรชัช
วุ่นสะยุคะ
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6210712017
น.ส.สุนิตา
มาศพิทักษ์
เภสัชศาสตร์
208.
6210512021
น.ส.วิภาสินี
งามศิริ
วิทยาการจัดการ
209.
6211010037
นายธนพล
สิริกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
210.
6210410212
น.ส.โซไฮดา
วาจิ
พยาบาลศาสตร์
211.
6210210403
น.ส.อัสรีนา
เตาวโต
วิทยาศาสตร์
212.
6211010033
น.ส.ณิชา
ยอดถนน
อุตสาหกรรมเกษตร
213.
6210110497
น.ส.ธิดารัตน์
โปจีน
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6210110678
นายพุฒิพงศ์
จันทร์สังข์
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6211010070
นายศรัณย์
อาจสัน
อุตสาหกรรมเกษตร
216.
6211311103
นายณัฐวัตร
โชติกมาศ
นิติศาสตร์
217.
6210410140
น.ส.ณัฐธยาน์
ภักดี
พยาบาลศาสตร์
218.
6210514048
น.ส.อังคณา
บินล่าเต๊ะ
วิทยาการจัดการ
219.
6210210567
น.ส.อารีนา
เด่นอร่ามคาน
วิทยาศาสตร์
220.
6210710080
น.ส.ธันยพร
รองสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
221.
6210610229
น.ส.สิริวดี
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
222.
6210110341
นายศิกศรณ์
เกษนาค
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6211110210
น.ส.มัณฑนา
พากเพียร
ศิลปศาสตร์
224.
6210210243
น.ส.ชมพูนุท
ลัภบุญ
วิทยาศาสตร์
225.
6210810028
น.ส.ธัญพิชชา
อูมา
ทันตแพทยศาสตร์
226.
6210712007
น.ส.นัฏฐาเนตร
หลิมสุวรรณ
เภสัชศาสตร์
227.
6210410084
น.ส.อานาเดีย
บือเฮง
พยาบาลศาสตร์
228.
6211110104
น.ส.รัตน์ชฎา
บุญจันทร์
ศิลปศาสตร์
229.
6210110333
น.ส.วิราพร
อุไรโรจน์
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6210514039
น.ส.แวอัสรีนา
แวอาลี
วิทยาการจัดการ
231.
6210410143
น.ส.ดูรียะห์
มะแซจะแหน
พยาบาลศาสตร์
232.
6210410094
น.ส.กิตติญา
สุขแสงชู
พยาบาลศาสตร์
233.
6210410053
น.ส.รตา
ต่อพันธุ์
พยาบาลศาสตร์
234.
6211110239
น.ส.สุธาสินี
รักจันทร์
ศิลปศาสตร์
235.
6210613017
น.ส.สุวนันท์
ดวงจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
236.
6210610106
น.ส.ธิฌารัตน์
เจริญกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
237.
6210710015
นายปริญญ์
สิริชูทรัพย์
เภสัชศาสตร์
238.
6210712038
น.ส.ภาสินี
เลิศวีรนนทรัตน์
เภสัชศาสตร์
239.
6211310122
น.ส.อนัญลักษณ์
ศรีสุวรรณ
นิติศาสตร์
240.
6210712014
น.ส.ศุภาวรรณ
คำพุทธ
เภสัชศาสตร์
241.
6210710073
น.ส.ณัฐกาญจน์
ไพศาลสิทธิ์
เภสัชศาสตร์
242.
6210410192
น.ส.อรทัย
มูซอ
พยาบาลศาสตร์
243.
6210110645
นายชลสิทธิ์
ประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6210110459
น.ส.จรัญยา
ธนะทวี
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6210710071
น.ส.ชลดา
เด่นมาลัย
เภสัชศาสตร์
246.
6210110292
นายยรรยง
บัวทอง
วิศวกรรมศาสตร์
247.
6211310031
น.ส.นฤมล
คติสมสกุล
นิติศาสตร์
248.
6210110371
นายสิทธิศักดิ์
ภู่เกียรติกุลศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
249.
6210712063
น.ส.ภัทรวิภา
ทับอุไร
เภสัชศาสตร์
250.
6210110689
นายวิทวงศ์
ใจหลัก
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6210410086
น.ส.อารียา
หลังปูเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
252.
6211010023
น.ส.ณัฐฐา
มีล่อง
อุตสาหกรรมเกษตร
253.
6210610157
นายภานุวัฒน์
ณะคง
ทรัพยากรธรรมชาติ
254.
6211311147
น.ส.แวซูไฮรา
ปราบสูงเนิน
นิติศาสตร์
255.
6210110548
นายภูมิภัทร
อนันทขาล
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6210110282
น.ส.มาดีน่า
สาและ
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6210410168
น.ส.ภัทราวดี
จริงจิตร
พยาบาลศาสตร์
258.
6211010104
น.ส.ธารทิพย์
ลิ้มวนานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
259.
6211010075
น.ส.สวภัทร
มีธัญมาศ
อุตสาหกรรมเกษตร
260.
6211010074
น.ส.ศุภกานต์
มูณีวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
261.
6211010134
น.ส.ฐิติณี
อุปถัม
อุตสาหกรรมเกษตร
262.
6210610025
นายธนากร
คงน่วม
ทรัพยากรธรรมชาติ
263.
6211110041
น.ส.ผโลทัย
ปานเส้ง
ศิลปศาสตร์
264.
6211010091
น.ส.กมลวรรณ
พรหมเชื้อ
อุตสาหกรรมเกษตร
265.
6210410181
น.ส.วิรงรอง
คงคารักษ์
พยาบาลศาสตร์
266.
6210613016
น.ส.ศิริรัตน์
รุ่งระวี
ทรัพยากรธรรมชาติ
267.
6211010071
น.ส.ศรีวราพร
วราวุฒิ
อุตสาหกรรมเกษตร
268.
6211010137
น.ส.ณิชกานต์
เนาวกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
269.
6210515028
น.ส.ปิยธิดา
ทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
270.
6210311025
น.ส.โชติกา
บุญประสงค์กิจ
แพทยศาสตร์
271.
6210710058
น.ส.สุวรรณา
ถึงถิ่น
เภสัชศาสตร์
272.
6210311007
น.ส.วรวดี
ศุภจำรูญ
แพทยศาสตร์
273.
6210712018
น.ส.อรอนงค์
ยงย่วน
เภสัชศาสตร์
274.
6211010083
น.ส.เสาวลักษณ์
ตันเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
275.
6210410029
น.ส.ธิดารัตน์
แซ่ตั้น
พยาบาลศาสตร์
276.
6210712035
น.ส.เพ็ญพิชชา
สุภาพ
เภสัชศาสตร์
277.
6211010049
น.ส.ปาริฉัตร
อุบลสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
278.
6211010115
น.ส.ฟาเดีย
อูมาสะ
อุตสาหกรรมเกษตร
279.
6210610103
น.ส.ทัณฑิมา
หิตาชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
280.
6211311151
น.ส.ศิริรัตน์
อ่อนสด
นิติศาสตร์
281.
6210410125
น.ส.เกตุสราพร
เกษสุริยงค์
พยาบาลศาสตร์
282.
6211010086
น.ส.อริญา
ศิริมะโน
อุตสาหกรรมเกษตร
283.
6110311009
น.ส.กนกวลิน
คลังข้อง
แพทยศาสตร์
284.
6111210014
นายณัฐดนัย
พ่วงสุด
เศรษฐศาสตร์
285.
6210410052
น.ส.เยาวลักษณ์
ขาวอุทัย
พยาบาลศาสตร์
286.
6211310021
น.ส.ณิศวรา
สิทธิชัย
นิติศาสตร์
287.
6210410239
น.ส.อัสลีนา
เจะเลาะ
พยาบาลศาสตร์
288.
6210710013
น.ส.นิติรัตน์
ตุลายะนะ
เภสัชศาสตร์
289.
6210515021
น.ส.ธัญชนก
เหล็กเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
290.
6211010171
น.ส.วริศรา
มีแสง
อุตสาหกรรมเกษตร
291.
6210610069
นายสิปปวิชญ์
จิตพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
292.
6210410232
น.ส.วันสุไวบะห์
เจะอุบง
พยาบาลศาสตร์
293.
6211010110
นายปุญญพัฒน์
แก่นอินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
294.
6211311015
นายภัสกร
คงเกลี้ยง
นิติศาสตร์
295.
6211010170
น.ส.ปาริฉัตร
แซ่ภู่
อุตสาหกรรมเกษตร
296.
6211010165
น.ส.อริสรา
นิลสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
297.
6210712028
น.ส.ตะวัน
ฤทธิ์โต
เภสัชศาสตร์
298.
6110311015
น.ส.ญานิกา
แช่มเพชร
แพทยศาสตร์
299.
6210710011
นายนภัส
พูนทอง
เภสัชศาสตร์
300.
6210515022
นายธีรยุทธ์
พุทธังกุโร
วิทยาการจัดการ
รายชื่อผู้สมัครลำดับสำรอง
301.
6211010004
นายกฤตภาส
บุญเลิศ
อุตสาหกรรมเกษตร
302.
6210410223
น.ส.ฟาติล
เซ็ง
พยาบาลศาสตร์
303.
6210710018
น.ส.พรพิรุณ
แก้วประดิษฐ์
เภสัชศาสตร์
304.
6210110500
นายนครินทร์
แจ้งไข
วิศวกรรมศาสตร์
305.
6210110221
น.ส.พรชิตา
เอียดลัง
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6211010006
นายกาณฑ์
ข้อค้า
อุตสาหกรรมเกษตร
307.
6210710002
น.ส.กัลยวรรธน์
รัตนพันธ์
เภสัชศาสตร์
308.
6211310041
น.ส.พัฒนะพร
แว่นนุ้ย
นิติศาสตร์
309.
6210210048
น.ส.ณัฐฐินี
บุตรจริยะ
วิทยาศาสตร์
310.
6210110016
นายกันดิส
ดีเลียบ
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6210613004
น.ส.ณัฎฐนิช
พริกชูผล
ทรัพยากรธรรมชาติ
312.
6210210408
น.ส.ฮัยฟา
ดาวพัฒนพงศ์
วิทยาศาสตร์
313.
6210410240
น.ส.อามีเราะห์
ลาสะมะแม
พยาบาลศาสตร์
314.
6210712034
น.ส.ปุณยวีร์
ช่อผกา
เภสัชศาสตร์
315.
6210613028
นายพิสิษฐ์
บุญศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
316.
6211310155
น.ส.วีอาร์ม
เกาะสาและ
นิติศาสตร์
317.
6211010061
น.ส.รดา
วิชัยดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
318.
6211214012
นายสุนิต
ศักดิ์ประชาวุฒิ
เศรษฐศาสตร์
319.
6210410242
น.ส.อาอีซะ
มะลา
พยาบาลศาสตร์
320.
6210610118
น.ส.รสสุคนธ์
มากเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
321.
6210110635
น.ส.เกตนิภา
นุชชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
322.
6211010047
น.ส.ปวีณา
ณ พัทลุง
อุตสาหกรรมเกษตร
323.
6211010005
นายกษิดิศ
พรหมพิทักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
324.
6210410167
น.ส.ภัทรศยา
เพชรภาน
พยาบาลศาสตร์
325.
6210610091
น.ส.จารุกิตติ์
ชูเสน
ทรัพยากรธรรมชาติ
326.
6210613005
นายธนดล
ผิวดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
327.
6210517018
น.ส.ฑิตฐิตา
วัฒนอัมพร
วิทยาการจัดการ
328.
6210110116
น.ส.ดรัลรัตน์
เสือหนูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
329.
6210712012
น.ส.วราลี
ไล่ทัน
เภสัชศาสตร์
330.
6210210528
น.ส.ศิริวรรณ
อรุณรุ่งเรือง
วิทยาศาสตร์
331.
6210110153
น.ส.นภสร
เลิศจตุพร
วิศวกรรมศาสตร์
332.
6211110013
น.ส.จุฬาลักษณ์
วิลัยกูล
ศิลปศาสตร์
333.
6210517040
น.ส.ปภาวรินท์
ยูระวงค์
วิทยาการจัดการ
334.
6210712066
น.ส.ศศิวิมล
ติณวโรดม
เภสัชศาสตร์
335.
6210712016
น.ส.สรุตา
อาพัทธพงศ์
เภสัชศาสตร์
336.
6111310149
นายสิปปวิชญ์
อัตตโนกิจ
นิติศาสตร์
337.
6211110159
นายธนบัตร
ศิริจันทร์
ศิลปศาสตร์
338.
6311110313
น.ส.ธิดารัตน์
เพ็ชรมาลัย
ศิลปศาสตร์
339.
6210210472
น.ส.นาอีมะห์
กาแบ
วิทยาศาสตร์
340.
6211310137
น.ส.ธฤดี
อุคคติ
นิติศาสตร์
341.
6210110512
นายบัญชากานต์
สังขจร
วิศวกรรมศาสตร์
342.
6210110631
นายกฤติน
ชนาเกียรติกุล
วิศวกรรมศาสตร์
343.
6210210434
น.ส.ซอบารีนา
เจ๊ะอูมา
วิทยาศาสตร์
344.
6210710042
น.ส.ณัฐวรรณ
ทองชัย
เภสัชศาสตร์
345.
6210710025
น.ส.ศิริลักษณ์
นาคเนตร
เภสัชศาสตร์
346.
6211010102
น.ส.ธนิษฐา
เตชะนิยม
อุตสาหกรรมเกษตร
347.
6211410034
น.ส.วรินยุพา
ศรีไตรรัตน์
การแพทย์แผนไทย
348.
6210110588
น.ส.ศิวาภรณ์
สุดจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
349.
6210410145
น.ส.นภสร
คงทอง
พยาบาลศาสตร์
350.
6211311106
นายตรัยรัตน์
จันทรัตนะ
นิติศาสตร์
351.
6211310055
น.ส.วิภาวี
ศิวนันท์สกุล
นิติศาสตร์
352.
6210710006
น.ส.จุฬาลักษณ์
ตันเวชกูล
เภสัชศาสตร์
353.
6210512060
น.ส.ศุภิสรา
ศรีสิทธิเวช
วิทยาการจัดการ
354.
6210410062
น.ส.ศศิวิรินทร์
ผักคิ่น
พยาบาลศาสตร์
355.
6210710007
น.ส.จุฬาวรรณ
ชูวิเชียร
เภสัชศาสตร์
356.
6211010099
น.ส.ณัฏฐ์นรี
พลายชุม
อุตสาหกรรมเกษตร
357.
6210518060
น.ส.อภิศิณี
ชำนาญศรี
วิทยาการจัดการ
358.
6210710063
น.ส.กฤติยา
รักชาติ
เภสัชศาสตร์
359.
6210610150
น.ส.ประกายทิพย์
อารีชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
360.
6210710040
นายณฐพร
ผดุงวิทย์วัฒนา
เภสัชศาสตร์
361.
6211214010
น.ส.ศุทธินี
ช่อไสว
เศรษฐศาสตร์
362.
6211010013
น.ส.เจนจิรา
แพเกิด
อุตสาหกรรมเกษตร
363.
6211010136
น.ส.ณัฐธิดา
หนูโรง
อุตสาหกรรมเกษตร
364.
6210710093
น.ส.ปราชญานันท์
บำรุงรักษ์
เภสัชศาสตร์
365.
6110311023
น.ส.พัชนี
แก้วเขียว
แพทยศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  365 365

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 365
 • เพศหญิง 294
 • เพศชาย 71
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 1
 • รหัส 62 353
 • รหัส 61 11
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์51
 • วิทยาศาสตร์11
 • แพทยศาสตร์20
 • วิทยาการจัดการ37
 • ทรัพยากรธรรมชาติ21
 • เภสัชศาสตร์49
 • พยาบาลศาสตร์90
 • ทันตแพทยศาสตร์2
 • อุตสาหกรรมเกษตร39
 • ศิลปศาสตร์14
 • นิติศาสตร์26
 • เศรษฐศาสตร์4
 • การแพทย์แผนไทย1