งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าววัฒนธรรม)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าววัฒนธรรม)9 ก.ค. 64, 09:00 น.4,903
 • ชื่อหน่วยงาน งานพัฒนานักศึกษา ม.อ.
  ที่อยู่/สถานที่จัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วันที่ 9-16 กรกฎาคม 64
  ช่วงเวลาตามกำหนดการ
 • จำนวนรับสมัคร 300 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 16 กรกฎาคม 64 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 3/2563
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  Backpacking Clip News of the World 2021 (ข่าววัฒนธรรม)

  ห้าม!! คัดลอกผลงาน กรณีที่นักศึกษาคัดลอกผลงานส่งจะได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

  นักศึกษาที่สมัครทั้งตัวจริงและสำรองสามารถส่งผลงานได้ทุกคนที่มีรายชื่อ

  ภาคความรู้

  - รับชมคลิปออนไลน์ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

  - โดยสมัครเข้าร่วมโครงการตามประเภทข่าวที่สนใจ คนละ 1 หัวข้อเท่านั้น

  ภาคสรุป

  - วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย

  - จัดส่งผลทาง E-mail : backpacking.psu@gmail.com ระหว่างวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564

  นักศึกษาที่จัดทำรายงานได้มีคุณภาพและน่าสนใจจะได้รับของที่ระลึก

  1. ชีวิตวิถีใหม่ไทย-ญี่ปุ่น เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน : ดูให้รู้ Dohiru [CC] (21 มิ.ย. 63)
  https://www.youtube.com/watch?v=LfwLuhQ5UpI 
  2. ชีวิตไทย - ญี่ปุ่นบนรถสาธารณะในยุคโควิด-19 : ดูให้รู้ Dohiru [CC] (14 มิ.ย. 63)
  https://www.youtube.com/watch?v=W71FQnSL-e0

1.
6210110658
นายธนากร
นิสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6210517027
นายธนพงษ์
จัตุรงค์
วิทยาการจัดการ
3.
6210410069
น.ส.สมัชญา
ทองฉิม
พยาบาลศาสตร์
4.
6210517065
นายศิวกร
พงศ์สิริวรกุล
วิทยาการจัดการ
5.
6210519068
นายอับบาส
เสมาสี
วิทยาการจัดการ
6.
6210512024
น.ส.สิตางศุ์
ศิริประภา
วิทยาการจัดการ
7.
6110518044
น.ส.อุมาพร
โยธาคง
วิทยาการจัดการ
8.
6210110545
นายภัทรวุฒิ
อินทร์สุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6210210161
น.ส.สิริวรรณ
คมประมูล
วิทยาศาสตร์
10.
6210110384
นายสุทธิศักดิ์
เรืองสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6210110601
นายสุขพัฒน์
กอมณี
วิศวกรรมศาสตร์
12.
6210613064
น.ส.ศศิกานต์
อินจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6210610036
น.ส.บุญสิตา
แสงสว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติ
14.
6110518041
น.ส.สุมินทร์ญา
ชูแก้ว
วิทยาการจัดการ
15.
6210517129
น.ส.อารยา
ทองจินดา
วิทยาการจัดการ
16.
6210517101
น.ส.ภัทรมน
นิลทยา
วิทยาการจัดการ
17.
6211110030
น.ส.นฤมล
กาญจนเพชร
ศิลปศาสตร์
18.
6210613052
นายศักย์ศรณ์
สุวรรณรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
19.
6211110195
น.ส.พิชญ์สินี
คีรีกิ้น
ศิลปศาสตร์
20.
6211210088
น.ส.อภิสรา
จันโหนง
เศรษฐศาสตร์
21.
6210210194
น.ส.อัฟนาน
แวสู
วิทยาศาสตร์
22.
6210712045
น.ส.กวินนา
ศรีวัฒนเวช
เภสัชศาสตร์
23.
6211010041
น.ส.นารีรัตน์
บุญทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
24.
6110518017
น.ส.ธมลวรรณ
มุสิกรักษ์
วิทยาการจัดการ
25.
6210610085
น.ส.อัจฉรา
จิตพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
26.
6210513029
น.ส.ธันย์ชนก
เจริญฟูประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
27.
6210610123
น.ส.อนามิกา
ยศชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
6210210034
น.ส.ซุรฟา
อภิบาลแบ
วิทยาศาสตร์
29.
6210610039
น.ส.ผกามาศ
มาศโอสถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
6211110230
น.ส.ศุภากร
ช่างสลัก
ศิลปศาสตร์
31.
6210517120
น.ส.ตติยาพร
กองทัพ
วิทยาการจัดการ
32.
6210610127
น.ส.อิษฎา
บุญทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
6210110336
นายศตวรรษ
บุตรสิมมา
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6210110359
นายสหชัย
ธีระนันทกุล
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6210110660
นายธราเทพ
ชุมคล้าย
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6210210268
น.ส.ณิชนันทน์
อักษรชู
วิทยาศาสตร์
37.
6210311039
นายพงศกร
เสียมไหม
แพทยศาสตร์
38.
6210710083
นายนนทวัฒน์
เสียมไหม
เภสัชศาสตร์
39.
6210110456
นายคมกริช
มากพา
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6211410109
น.ส.วรรณิดา
ดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
41.
6210110343
นายศิรชัช
เปรมสถิตย์
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6210210175
น.ส.สุภาวดี
ขุนพิทักษ์
วิทยาศาสตร์
43.
6210610060
น.ส.วริศรา
ไชยชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6210210264
น.ส.ณัฐพร
ปรอดทองสม
วิทยาศาสตร์
45.
6210110037
นายคุณัชญ์
บุญฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6210712011
น.ส.วรกานต์
หนูคง
เภสัชศาสตร์
47.
6210710072
น.ส.ญาณิศา
ปิ่นประชา
เภสัชศาสตร์
48.
6211110194
น.ส.พัทธ์ธีรา
ลือรุ่งโรจน์วุฒิ
ศิลปศาสตร์
49.
6210210149
น.ส.ศศิปรียา
สังข์ด้วงยาง
วิทยาศาสตร์
50.
6210311018
น.ส.กุลชา
อำภามณี
แพทยศาสตร์
51.
6210613009
นายปฏิวัติ
รอดทองเสน
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6210516056
นายวัชรพล
ทองทรง
วิทยาการจัดการ
53.
6210517124
น.ส.ฤมลพร
โรจน์สวัสดิ์สุข
วิทยาการจัดการ
54.
6210610082
นายอภิสิทธิ์
คงอนุมัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
55.
6210311301
น.ส.กาญจนา
ณ นคร
แพทยศาสตร์
56.
6210210214
น.ส.กนกอร
ยอดศรี
วิทยาศาสตร์
57.
6210210557
น.ส.อริสรา
บวชเหตุ
วิทยาศาสตร์
58.
6210512068
น.ส.อิริยาภรณ์
เต๊ะเหย๊าะ
วิทยาการจัดการ
59.
6210210147
น.ส.วิภาวดี
จันทวงค์
วิทยาศาสตร์
60.
6211110097
น.ส.ปิยวรรณ
ทองกรด
ศิลปศาสตร์
61.
6210610009
น.ส.ขวัญชนก
รวบรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
62.
6210710089
น.ส.นารดา
ศิริบุญญะสุข
เภสัชศาสตร์
63.
6210410013
น.ส.จิดาภา
เอี่ยวพิบูลย์
พยาบาลศาสตร์
64.
6210517113
น.ส.จุฬาลักษณ์
แดงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
65.
6210110679
นายเพชรรัตน์
สุวรรณศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6211210049
น.ส.ศุภาพิชญ์
สิทธิเชน
เศรษฐศาสตร์
67.
6210710033
นายกันตรักษ์
พ่วงเกิด
เภสัชศาสตร์
68.
6210517049
นายพิชชากร
ขาวศรี
วิทยาการจัดการ
69.
6210110077
นายชิราวุธ
นวลสุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6211210041
น.ส.พีรดา
คงไพฑูรย์
เศรษฐศาสตร์
71.
6210110726
น.ส.มิ่งขวัญ
ชูช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6211110099
น.ส.พรชนก
อาจพังเทียม
ศิลปศาสตร์
73.
6210514032
น.ส.รัชพร
สมานรัตน์
วิทยาการจัดการ
74.
6211010089
นายเอื้ออังกูร
นพรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
75.
6211311047
น.ส.ทิพย์ธัญญา
พรหมสังคหะ
นิติศาสตร์
76.
6210518012
นายธราดล
ตำภู
วิทยาการจัดการ
77.
6210515048
น.ส.สุกัญญา
เรืองประทุม
วิทยาการจัดการ
78.
6210110305
นายรัตนศักดิ์
สัตถาภรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6210513061
นายศุภกร
ศิริยอด
วิทยาการจัดการ
80.
6210110583
น.ส.ศศิมา
ศิลปภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6110518008
น.ส.เจนจิรา
พวงดอกไม้
วิทยาการจัดการ
82.
6210515047
น.ส.สิริรัตน์
ไชยรัตน์
วิทยาการจัดการ
83.
6210110298
น.ส.รสภัทร
สะมีหนู
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6210610084
น.ส.อัจฉรา
จันทศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
85.
6211310109
น.ส.พิมพ์ประภา
อุบลพันธุ์
นิติศาสตร์
86.
6210210280
น.ส.ธันยพร
ศิริพันธ์
วิทยาศาสตร์
87.
6210210509
น.ส.ลลิตา
หนูวิไล
วิทยาศาสตร์
88.
6210210155
น.ส.ศิริโสภา
เสนาการ
วิทยาศาสตร์
89.
6210610056
น.ส.รุ่งรัตนา
หมัดมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
90.
6211010060
น.ส.มันตรินี
ประทีป ณ ถลาง
อุตสาหกรรมเกษตร
91.
6210517052
นายพุฒิพงศ์
แต้วิกรานต์
วิทยาการจัดการ
92.
6210710062
น.ส.กนกรักษ์
มณีโชติ
เภสัชศาสตร์
93.
6210110324
นายวัชรพงศ์
ใจกว้าง
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6310710083
น.ส.ปภัสสร
อุทัยแสง
เภสัชศาสตร์
95.
6210517062
น.ส.วศินี
ล่องชุม
วิทยาการจัดการ
96.
6211110140
น.ส.ชลิตา
จันทนะ
ศิลปศาสตร์
97.
6210515023
นายนราวิชญ์
ใบบน
วิทยาการจัดการ
98.
6110210471
น.ส.เสาวลักษณ์
โชคชูลี
วิทยาศาสตร์
99.
6210610177
น.ส.ศุภกานต์
แซ่ลิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
100.
6210513012
นายปกรณ์
ชิตพงษ์
วิทยาการจัดการ
101.
6210515037
นายภัทรพงศ์
นิลทยา
วิทยาการจัดการ
102.
6210518037
น.ส.สภารัตน์
แซ่จั่น
วิทยาการจัดการ
103.
6210516057
น.ส.ศิริกานต์
แซ่ตั้ง
วิทยาการจัดการ
104.
6211110131
น.ส.เกษวลิน
ณรงค์กูล
ศิลปศาสตร์
105.
6210610029
นายธีรยุทธ
วัฒมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6210519010
น.ส.ดลดา
เหมมัน
วิทยาการจัดการ
107.
6211210035
น.ส.ปุญญิศา
จิตรานนท์
เศรษฐศาสตร์
108.
6210710017
น.ส.ปิยะธิดา
พิชัยยุทธ์
เภสัชศาสตร์
109.
6210512044
น.ส.ชลดา
ไกรรักษ์
วิทยาการจัดการ
110.
6211110045
น.ส.พิชชาพร
วงศ์ชัยศรี
ศิลปศาสตร์
111.
6210517089
น.ส.ธนนันท์
อึ่งทอง
วิทยาการจัดการ
112.
6210515066
น.ส.ชาลิยา
พุทธกูล
วิทยาการจัดการ
113.
6211110228
น.ส.ศุภนุช
พิทักษ์ตรีธรรม
ศิลปศาสตร์
114.
6210210153
น.ส.ศิรประภา
หนูทอง
วิทยาศาสตร์
115.
6210110508
นายนันธวัช
ชื่นสุราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์
116.
6211010113
น.ส.พิมชนก
อิสลาม
อุตสาหกรรมเกษตร
117.
6210110167
นายนาร์อีม
มะจะ
วิศวกรรมศาสตร์
118.
6210110439
น.ส.อุษณา
ยิ่งยวด
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6210210235
น.ส.จิตสุภา
สันติวิริยะกุล
วิทยาศาสตร์
120.
6210513031
นายธีรภัทร
บ่าหมะ
วิทยาการจัดการ
121.
6110210396
นายวีรภัทร
พรมเขตร์
วิทยาศาสตร์
122.
6210519021
น.ส.มณสิชา
พวงนุ่น
วิทยาการจัดการ
123.
6211110025
น.ส.ธนพร
ธัมโชตัง
ศิลปศาสตร์
124.
6210311327
นายวิธู
อินทะจันทร์
แพทยศาสตร์
125.
6210613013
น.ส.วิลาสินี
บุญโชติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
126.
6210515050
นายสุทธิรัตน์
พรหมศรียา
วิทยาการจัดการ
127.
6210517088
น.ส.ทิฆัมพร
หนูคีรี
วิทยาการจัดการ
128.
6210610184
น.ส.อัฐภิญญา
หัสไชย
ทรัพยากรธรรมชาติ
129.
6210515012
นายณัชพล
แซ่กิ้ม
วิทยาการจัดการ
130.
6210519044
น.ส.รวิสรา
แก้วไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
131.
6210517015
น.ส.ญาณิศา
แก้วกอน
วิทยาการจัดการ
132.
6210110381
น.ส.สุทธิดา
ไชยพลบาล
วิศวกรรมศาสตร์
133.
6210110604
น.ส.สุนิสา
ยอดเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
134.
6210517035
น.ส.นัจวา
ทองศรี
วิทยาการจัดการ
135.
6210712047
น.ส.เกศสุดา
รื่นรวย
เภสัชศาสตร์
136.
6210311320
นายบัญญพนต์
บิดาเกิด
แพทยศาสตร์
137.
6210517110
น.ส.กนกวรรณ
บุญญตา
วิทยาการจัดการ
138.
6210515058
น.ส.กนกวรรณ
หนูเลี่ยม
วิทยาการจัดการ
139.
6210610032
น.ส.นภาวี
คนเจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
140.
6210311022
น.ส.ชญานิน
โฉลกคงถาวร
แพทยศาสตร์
141.
6210613072
นายมูฮัมมัดคอยรี
บินอูเซ็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
142.
6210610057
น.ส.โรสมีนี
วิสาละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
143.
6210517121
น.ส.ทัตติยาภรณ์
อะกิยามา
วิทยาการจัดการ
144.
6210311306
นายศิวกร
ชินพงศ์
แพทยศาสตร์
145.
6210517048
น.ส.พัฒน์ธรา
แก่นทอง
วิทยาการจัดการ
146.
6210517126
น.ส.ไหมฟ้า
ถวิลเครือ
วิทยาการจัดการ
147.
6210517024
น.ส.ดลยา
บุญสิน
วิทยาการจัดการ
148.
6210515039
น.ส.รัชนีกร
พรหมทอง
วิทยาการจัดการ
149.
6210517007
น.ส.เกศนี
แก้วพิพิธภัณฑ์
วิทยาการจัดการ
150.
6310510006
น.ส.กนกวรรณ
บรรเจิดเลิศ
วิทยาการจัดการ
151.
6210517064
น.ส.วิราลักษณ์
สิงหเสม
วิทยาการจัดการ
152.
6211210009
น.ส.จุฑารัตน์
วงศ์วรณ์
เศรษฐศาสตร์
153.
6210110685
น.ส.เมธิญา
พ่วงพูล
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6210610134
น.ส.ชัชฎา
รักเลิศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
155.
6210515089
น.ส.วิภาวี
นิลพัฒน์
วิทยาการจัดการ
156.
6210610117
น.ส.รสวรรณ
อินทรสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
157.
6211110251
น.ส.อริสา
เสริฐประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
158.
6210518041
น.ส.อันติมา
สหัสสาโรจน์
วิทยาการจัดการ
159.
6210515004
นายจีระศักดิ์
น้ำผุด
วิทยาการจัดการ
160.
6310311331
น.ส.อกนิษฐ์
ทองศรีชุม
แพทยศาสตร์
161.
6211110245
น.ส.อธิชา
เพ็ชรรัตนมุณี
ศิลปศาสตร์
162.
6211110254
น.ส.อารีฟาห์
หวันหล๊ะเบ๊ะ
ศิลปศาสตร์
163.
6210210079
น.ส.นิภาภัทร
จีนปาน
วิทยาศาสตร์
164.
6210610087
น.ส.อารีรัตน์
เปรมจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
165.
6210517103
นายยุทธการ
เลี่ยมทอง
วิทยาการจัดการ
166.
6210710074
น.ส.ณัฐกานต์
ริเริ่มการ
เภสัชศาสตร์
167.
6210610049
น.ส.มนัสวีย์
แซ่เตียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
168.
6210517102
นายภาสกร
เชี่ยวกุลวิชัย
วิทยาการจัดการ
169.
6210512018
น.ส.มัสยา
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
170.
6210610088
น.ส.กมลวรรณ
ส่งแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
171.
6211110252
น.ส.อะมิตา
หมานหมิด
ศิลปศาสตร์
172.
6210515093
นายหัตถชัย
ยอดธรรม
วิทยาการจัดการ
173.
6210210110
น.ส.ภัณฑิรา
พูลสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
174.
6210515056
น.ส.กนกกานต์
มีศรีสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
175.
6111310104
น.ส.เพ็ญนภา
ธนาคมเศรษฐ์
นิติศาสตร์
176.
6211110126
น.ส.กัลยกร
พละเลิศ
ศิลปศาสตร์
177.
6211210021
น.ส.ณัฐธิดา
ลิ่วกิตติวรกุล
เศรษฐศาสตร์
178.
6210712059
น.ส.ปวีณ์กร
สุขสำราญ
เภสัชศาสตร์
179.
6210110277
น.ส.มนัสวี
สงสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6211110236
น.ส.สุชาวลี
ทองตาล่วง
ศิลปศาสตร์
181.
6211110186
น.ส.เปรมิกา
สินรักษา
ศิลปศาสตร์
182.
6210110411
น.ส.อรณิชา
ศิริไชย
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6211410094
น.ส.นูรฮูดา
เด่นอดุลย์
การแพทย์แผนไทย
184.
6210210232
นายคณิต
ขวดแก้ว
วิทยาศาสตร์
185.
6210210146
น.ส.วิชญา
สมบูรณ์มาก
วิทยาศาสตร์
186.
6210311016
น.ส.กานต์สุภัค
จินสันเทียะ
แพทยศาสตร์
187.
6210210602
นายธนวัฒน์
สามารถ 
วิทยาศาสตร์
188.
6211110073
น.ส.อภิญญา
พุทธสุภะ
ศิลปศาสตร์
189.
6210110127
นายธนกฤต
วิชิตะกุล
วิศวกรรมศาสตร์
190.
6210610066
น.ส.ศานต์ฤทัย
อังคะปาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
191.
6210110506
นายนันทพร
ปานรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6210110415
น.ส.อัจลาลีย์
บ่อหนา
วิศวกรรมศาสตร์
193.
6210517028
นายธนภัทร
ประมวลสุข
วิทยาการจัดการ
194.
6210517055
นายภัทริศวร์
ตันวัฒนะ
วิทยาการจัดการ
195.
6210517099
น.ส.พิมลพัชร
นิลฉาย
วิทยาการจัดการ
196.
6210110568
นายวรวุธ
นิคะ
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6210110265
นายภาณุมาศ
ชีวพิทักษ์ผล
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6211010056
น.ส.แพรวา
บรรพต
อุตสาหกรรมเกษตร
199.
6210110275
น.ส.มณีรัตน์
ชฎาธร
วิศวกรรมศาสตร์
200.
6210511002
น.ส.เกวลิน
สุวรรณราช
วิทยาการจัดการ
201.
6210210507
น.ส.รัตนาภรณ์
ช่วยมณี
วิทยาศาสตร์
202.
6210712033
น.ส.ปัทมา
เพ็ชรสุข
เภสัชศาสตร์
203.
6210110501
นายนนทวัฒน์
สมทัด
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6210515064
น.ส.จินต์ศุจี
ศรีใส
วิทยาการจัดการ
205.
6211110139
น.ส.ชนัณทิกา
ชูมี
ศิลปศาสตร์
206.
6210311004
น.ส.บุญฑริกา
วิจะสิกะ
แพทยศาสตร์
207.
6210512012
น.ส.พิมพิลาส
แซ่จึง
วิทยาการจัดการ
208.
6210515100
นายณัฐวัฒ
สุวรรณคีรี
วิทยาการจัดการ
209.
6211110243
น.ส.สุวิมล
ละอองพันธ์
ศิลปศาสตร์
210.
6210613035
น.ส.จามจุรี
บุตรตะโคตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
211.
6210517108
น.ส.สุวนันท์
เพ็ชรจำนงค์
วิทยาการจัดการ
212.
6210210347
น.ส.รักษณ
บุญเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
213.
6210410071
น.ส.สาธิตา
เทียมจรัส
พยาบาลศาสตร์
214.
6211210083
นายภัทร์ดนัย
ไชยงาม
เศรษฐศาสตร์
215.
6210515071
น.ส.ทักษพิชญ์
สิงหะพล
วิทยาการจัดการ
216.
6210210623
น.ส.วริสรา
เพ็ชรอัยรา 
วิทยาศาสตร์
217.
6210210324
น.ส.พิมพ์ลภัส
สุระวี
วิทยาศาสตร์
218.
6210110299
น.ส.รสา
ด่านคุณธรรม
วิศวกรรมศาสตร์
219.
6210610065
น.ส.ศศินา
ทองนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
220.
6210610079
นายอนุศรัญ
สัจจะอาวุธ
ทรัพยากรธรรมชาติ
221.
6211110080
น.ส.กมลลักษณ์
แก้วมรกต
ศิลปศาสตร์
222.
6211310147
น.ส.ฟาตีฮะห์
ปะจิ
นิติศาสตร์
223.
6210610153
นายพงศธร
บุระชัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
224.
6210311308
น.ส.กฤติพร
แก้วฉ่ำ
แพทยศาสตร์
225.
6210110444
น.ส.กมลพรรณ
นามใส
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6210110114
นายณัฐวัตร
ทองใบใหญ่
วิศวกรรมศาสตร์
227.
6210210234
น.ส.จันทร์ติมา
เสทิน
วิทยาศาสตร์
228.
6111310023
น.ส.จุฑาพร
เสนาจิตร
นิติศาสตร์
229.
6210210181
น.ส.หนึ่งฤทัย
อินทรฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
230.
6210517086
น.ส.ณิชกานต์
ตรีวีรานุวัฒน์
วิทยาการจัดการ
231.
6210210131
น.ส.เยาวลักษณ์
เรืองเมือง
วิทยาศาสตร์
232.
6210110334
นายวิรุฬ
หวังยุนุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6211110212
น.ส.ยลรดี
วิวัฒนาภรณ์
ศิลปศาสตร์
234.
6210110260
น.ส.ภัทรสุดา
ร่าหนิ
วิศวกรรมศาสตร์
235.
6210517068
น.ส.สุธินี
พรมเจริญ
วิทยาการจัดการ
236.
6210515029
น.ส.ผริตา
จันเสนะ
วิทยาการจัดการ
237.
6211110110
นายวีระ
ไชยา
ศิลปศาสตร์
238.
6210515088
น.ส.วัทน์ศิริ
บำรุงศักดิ์
วิทยาการจัดการ
239.
6210810003
น.ส.เกวลิน
ช่อมณี
ทันตแพทยศาสตร์
240.
6210210121
น.ส.ภูษิดา
ฤทธิเดช
วิทยาศาสตร์
241.
6211110225
น.ส.ศิโรรัตน์
ขำปลื้มจิต
ศิลปศาสตร์
242.
6211110253
นายอานนท์
ทีปรักษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์
243.
6210517021
นายณัฐธรรศ
วงษ์นิกร
วิทยาการจัดการ
244.
6210110587
นายศิวพัฒน์
ไกรมาก
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6210610092
น.ส.จิตพิสุทธิ์
แก้วเพ็ชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
246.
6211110108
น.ส.วริศรา
ทองขโชค
ศิลปศาสตร์
247.
6210210261
น.ส.ณัฐธาริณี
ปักษีรักษ์
วิทยาศาสตร์
248.
6210517119
น.ส.ดรุณกุลดี
บิลร่อหีม
วิทยาการจัดการ
249.
6210110030
น.ส.เกสนี
สุขมี
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6210110038
นายคุณาสิน
ทองบุญชู
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6210515054
น.ส.อริสา
มีบุญ
วิทยาการจัดการ
252.
6211110049
น.ส.รุ้งรดา
ทองอนันต์
ศิลปศาสตร์
253.
6210110734
นายสุรศักดิ์
บุญกราน
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6210517008
น.ส.เกศสุดา
สมมารถ
วิทยาการจัดการ
255.
6211210026
น.ส.ธนัชพร
ศรีมณี
เศรษฐศาสตร์
256.
6210513004
นายฉัตรชัย
สมสกุล
วิทยาการจัดการ
257.
6110210329
น.ส.เมธาพร
มีทอง
วิทยาศาสตร์
258.
6210613011
น.ส.พสิษฐา
ตาแหลม
ทรัพยากรธรรมชาติ
259.
6210514017
น.ส.ณัฏฐ์ชิตา
โง้วพิพัฒน์มงคล
วิทยาการจัดการ
260.
6210110018
นายกันภัย
มีชูภัณฑ์
วิศวกรรมศาสตร์
261.
6210515017
น.ส.ธนภรณ์
อินทรนิมิตร
วิทยาการจัดการ
262.
6110110036
นายเกียรติคุณ
เสนพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6210311329
น.ส.สรวงสุดา
มุสิสุต
แพทยศาสตร์
264.
6210110424
น.ส.อัสมา
เจะอาหลี
วิศวกรรมศาสตร์
265.
6210110310
นายวรพล
โกมล
วิศวกรรมศาสตร์
266.
6210210311
น.ส.ปิ่นสุดา
อารมณ์รัตน์
วิทยาศาสตร์
267.
6210110080
นายไชยวัฒน์
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6210517092
นายธีรภาพ
เอกวานิช
วิทยาการจัดการ
269.
6210210348
น.ส.รัศศิมา
เมืองจันทบุรี
วิทยาศาสตร์
270.
6210514047
น.ส.อรุณลักษณ์
ขาวโอ
วิทยาการจัดการ
271.
6210410107
น.ส.พรลภัส
โมสิกะ
พยาบาลศาสตร์
272.
6211110070
น.ส.สุรัตนา
วิลัยรัตน์
ศิลปศาสตร์
273.
6210311310
น.ส.คณนรรณ
อุดมสิทธิ์
แพทยศาสตร์
274.
6211110029
น.ส.นรินทร
ไพโรจน์
ศิลปศาสตร์
275.
6211110177
น.ส.นินัสรา
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
276.
6211210027
น.ส.ธัญชนก
ดำบัว
เศรษฐศาสตร์
277.
6210515062
นายขจิตพันธ์
แก้วมณี
วิทยาการจัดการ
278.
6210110365
น.ส.สาธิดา
อรุณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6211110160
น.ส.ธนภรณ์
จันทนพันธ์
ศิลปศาสตร์
280.
6210613018
น.ส.หฤทัย
แสงเพ็ชร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
281.
6210610083
นายอะฟันดี้
บินอะหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
282.
6210210227
น.ส.กุลธิดา
จุฑาเทพ
วิทยาศาสตร์
283.
6210110301
น.ส.ระพีพรรณ
คงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
284.
6210610137
น.ส.ณัฐพร
วงษ์จงรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
285.
6210210477
น.ส.นุชจรี
บุญมี
วิทยาศาสตร์
286.
6210517023
นายณัฐพล
รองนุชิต
วิทยาการจัดการ
287.
6210515015
น.ส.ดารารัตน์
ขำแก้ว
วิทยาการจัดการ
288.
6211311112
น.ส.ธวัลทยา
ทวีเลิศ
นิติศาสตร์
289.
6210110317
น.ส.วริศรา
พัฒน์เอี่ยม
วิศวกรรมศาสตร์
290.
6211110048
น.ส.ภูษณิศา
พุ่มมณี
ศิลปศาสตร์
291.
6210110115
น.ส.ณิชกานต์
ปานดำ
วิศวกรรมศาสตร์
292.
6210517071
น.ส.หทัยทิพ
ศรีสุทัศน์
วิทยาการจัดการ
293.
6210515001
น.ส.กฤษณา
รักตรง
วิทยาการจัดการ
294.
6210610223
นายวิชวัฒน์
ชุมอักษร
ทรัพยากรธรรมชาติ
295.
6211110061
น.ส.ศิริญญา
พรหมมาศ
ศิลปศาสตร์
296.
6210110162
นายนวมินทร์
พันธางกูร
วิศวกรรมศาสตร์
297.
6211210043
น.ส.ภาวิตา
กรดเต็ม
เศรษฐศาสตร์
298.
6210610132
น.ส.จุฬาวรรณ
โพธิ์วิจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
299.
6210110434
นายอาริฟ
มรรคาเขต
วิศวกรรมศาสตร์
300.
6211110015
น.ส.ฉัตรสิริ
โอภาศ
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  300 300

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 300
 • เพศหญิง 220
 • เพศชาย 80
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 63 3
 • รหัส 62 287
 • รหัส 61 10
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์52
 • วิทยาศาสตร์36
 • แพทยศาสตร์13
 • วิทยาการจัดการ86
 • ทรัพยากรธรรมชาติ37
 • เภสัชศาสตร์13
 • พยาบาลศาสตร์4
 • ทันตแพทยศาสตร์1
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์35
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์10
 • การแพทย์แผนไทย2