งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา16 มิ.ย. 65, 09:20 น.1,183
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดแหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • วันที่ 22 มิถุนายน 65
  ช่วงเวลา07.30 - 13.00
 • จำนวนรับสมัคร 100 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 19 มิถุนายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ พื้นที่ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind

  ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.00 – 13.00 น.

  พื้นที่ทำกิจกรรม แหลมสนอ่อน หาดสมิหลาสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

  กิจกรรมที่ทำ  กิจกรรมเก็บขยะบริเวณพื้นที่แหลมสนอ่อน ร่วมกับเครือข่าย

  หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  บมจ.หาดทิพย์ และเทศบาลนครสงขลา

  รับสมัครจำนวน 100 คน

  ***เวลา 07.00 น. นักศึกษาพร้อมกัน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  **เดินทางโดยรถมหาวิทยาลัย

  การแต่งกาย: นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีบูล รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6511810009
น.ส.นันทิกานต์
รุจจิรากุล
ยาลัยนานาชาติ
2.
6510410008
น.ส.กุลนิดา
ชูศรี
พยาบาลศาสตร์
3.
6511410071
น.ส.พิกุลวรรณ
สัจจาผล
การแพทย์แผนไทย
4.
6510410120
น.ส.สุภาพร
พลหลา
พยาบาลศาสตร์
5.
6510210141
น.ส.นริสรา
ภู่เจริญ
วิทยาศาสตร์
6.
6510210318
น.ส.บวรรัช
สิงหพันธ์
วิทยาศาสตร์
7.
6510210471
น.ส.ณัฐสุดา
สวัสดิ์รัตนวไล
วิทยาศาสตร์
8.
6510210635
น.ส.ชญานิศ
วรดี
วิทยาศาสตร์
9.
6510210127
น.ส.ธัญลักษณ์
พรหมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
10.
6510210639
น.ส.ณิชญา
แซ่ตั้ง
วิทยาศาสตร์
11.
6510210512
น.ส.บุญญิสา
อั้นจุ้ย
วิทยาศาสตร์
12.
6510610009
นายไกรวิชญ์
ทองนิล
ทรัพยากรธรรมชาติ
13.
6510210146
นายนวพล
หนูหวาน
วิทยาศาสตร์
14.
6510410013
น.ส.จารุวรรณ
ศรีโรจน์
พยาบาลศาสตร์
15.
6511010047
นายฤชากร
เอียดหนู
อุตสาหกรรมเกษตร
16.
6511410064
น.ส.ปวริศา
เหมกูล
การแพทย์แผนไทย
17.
6511010085
นายพศวีร์
แสงค้อม
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
6510210335
น.ส.สุกัญญา
ถาวรจิตต์
วิทยาศาสตร์
19.
6510210642
น.ส.พัชรมัย
พวงแก้ว
วิทยาศาสตร์
20.
6510110510
นายอดิเทพ
แบบเหมือน
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6510410235
น.ส.สุภาภรณ์
ฉีดเนียม
พยาบาลศาสตร์
22.
6510410166
น.ส.ซัลวานี
เลาะสแตร์
พยาบาลศาสตร์
23.
6510310049
น.ส.นภัสวรรณ
เร็วเรียบ
แพทยศาสตร์
24.
6510110698
น.ส.สาวิตรี
พุฒชาต
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6511010071
น.ส.กมลรัตน์
กันตะวงษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
26.
6510310076
น.ส.เพชรบงกช
มากทอง
แพทยศาสตร์
27.
6511410128
น.ส.ฮัซน่า
บินอาหวา
การแพทย์แผนไทย
28.
6510210131
น.ส.ธิดารัตน์
เพ็ชรวงค์
วิทยาศาสตร์
29.
6511410092
น.ส.วนิดา
หะยีดาราแม
การแพทย์แผนไทย
30.
6510310065
น.ส.ปาลิน
ไอยรา
แพทยศาสตร์
31.
6510510361
น.ส.วรกัญญา
จงรักษ์
วิทยาการจัดการ
32.
6511410079
น.ส.ฟิรดาว
เหมมัน
การแพทย์แผนไทย
33.
6510410204
น.ส.พิมพลอย
หอมหวล
พยาบาลศาสตร์
34.
6510510404
นายศัจกร
วงศมาจารภิญญา
วิทยาการจัดการ
35.
6511410002
น.ส.กรกนก
พรหมณี
การแพทย์แผนไทย
36.
6510510332
น.ส.นูรียา
เลาะสแตร์
วิทยาการจัดการ
37.
6511410148
น.ส.ชมภูนุช
ศิริพงษ์
การแพทย์แผนไทย
38.
6511410186
น.ส.ภัทรศยา
เบ็ญพาด
การแพทย์แผนไทย
39.
6511410103
น.ส.สุตาภัทร
วั่นเส้ง
การแพทย์แผนไทย
40.
6511410026
น.ส.ฑิตฐิตา
ฤทธิ์เดช
การแพทย์แผนไทย
41.
6510110599
น.ส.กฤติยาภรณ์
กูลแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6510210372
น.ส.อริสา
อินเจริญ
วิทยาศาสตร์
43.
6510712047
นายยอดกวิน
วิโย
เภสัชศาสตร์
44.
6510510346
น.ส.แพรพรรณ
สูสมแก้ว
วิทยาการจัดการ
45.
6510410112
น.ส.สุชาดา
แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์
46.
6510410225
น.ส.ศศิกาญจน์
เจ๊ะโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
47.
6511410196
น.ส.วาธิภัส
เพ็ชรแก้ว
การแพทย์แผนไทย
48.
6510712034
น.ส.ทัศมนต์
เกิดสม
เภสัชศาสตร์
49.
6511110126
น.ส.ศิริรัตน์
ศิริวัฒนานนท์
ศิลปศาสตร์
50.
6511110122
น.ส.ศศิธร
นิลละออ
ศิลปศาสตร์
51.
6510210374
น.ส.อรุณพิศ
เพชรขาว
วิทยาศาสตร์
52.
6510210257
น.ส.มนทกานต์
แซ่จุง
วิทยาศาสตร์
53.
6511410114
น.ส.อัสบาณียะ
หะยีดือรานิง
การแพทย์แผนไทย
54.
6511410111
น.ส.อันฟาล
อูมูดี
การแพทย์แผนไทย
55.
6510410192
น.ส.บุษรา
สุวรรณรัตน์
พยาบาลศาสตร์
56.
6511210073
นายบุญญะมีน
เบญญาศักดิ์สกุล
เศรษฐศาสตร์
57.
6510410093
น.ส.ภีม
กุลศุภกร
พยาบาลศาสตร์
58.
6510310119
นายหัสวัฒ
ธีระกุล
แพทยศาสตร์
59.
6510210268
น.ส.เมสาวดี
ประทุมวัลย์
วิทยาศาสตร์
60.
6510710060
นายณัฐกร
ญาณกิตติกรกุล
เภสัชศาสตร์
61.
6510710028
นายภาณุพงศ์
สวัสดี
เภสัชศาสตร์
62.
6510410271
น.ส.ยัสมิน
หลีเส็น
พยาบาลศาสตร์
63.
6511110032
น.ส.ชลธิชา
เหลือรักษ์
ศิลปศาสตร์
64.
6511110123
น.ส.ศิกัญญา
พลภักดี
ศิลปศาสตร์
65.
6510210446
น.ส.ชนกกมล
เปรมสมิทธ์
วิทยาศาสตร์
66.
6511410192
น.ส.รุจิดา
สุจริตธุระการ
การแพทย์แผนไทย
67.
6511410198
น.ส.ศศิธร
นักฟ้อน
การแพทย์แผนไทย
68.
6511410170
น.ส.นุดฮาตี
แลหมัน
การแพทย์แผนไทย
69.
6510517063
น.ส.ศุภกานต์
คุณฉิม
วิทยาการจัดการ
70.
6511410082
น.ส.มณีวรรณ
ไชยทอง
การแพทย์แผนไทย
71.
6510210152
น.ส.นัชชา
สุวรรณชาตรี
วิทยาศาสตร์
72.
6510310094
นายมูฮัมหมัด
คงมิ
แพทยศาสตร์
73.
6510110356
นายภาสกร
ลิ่มเซ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6510410168
น.ส.ญาณิกา
ณรงค์รัตน์
พยาบาลศาสตร์
75.
6510510257
น.ส.สุพิชญา
สังข์กุล
วิทยาการจัดการ
76.
6511410133
น.ส.ฮาสือนะห์
บาราหาแม
การแพทย์แผนไทย
77.
6511410157
น.ส.ดารีหย๊ะ
หมัดสุเด็น
การแพทย์แผนไทย
78.
6510210001
น.ส.กชกร
ลิ่มพานิช
วิทยาศาสตร์
79.
6510410137
นายอาลียะห์
ปุโรง
พยาบาลศาสตร์
80.
6511010096
น.ส.ศุภิสรา
สถิตย์ภูมิ
อุตสาหกรรมเกษตร
81.
6510210317
น.ส.ศิริราตรี
อุตมะมุณีย์
วิทยาศาสตร์
82.
6511410195
นายวัชรเกียรติ
นาวี
การแพทย์แผนไทย
83.
6510712037
น.ส.นภสร
นุกูลรัตน์
เภสัชศาสตร์
84.
6510210176
น.ส.บัณทิตา
วงศ์พุทธรักษา
วิทยาศาสตร์
85.
6510410090
น.ส.ภัทรวดี
ใจบุญ
พยาบาลศาสตร์
86.
6510712041
น.ส.ปณิสรา
โมกขพันธ์
เภสัชศาสตร์
87.
6510710053
น.ส.เกวลิน
ตรีสุข
เภสัชศาสตร์
88.
6511110161
นายซอฟูวัลย์
อับดุลรอแม
ศิลปศาสตร์
89.
6511410116
น.ส.อาซียะ
ลาเตะ
การแพทย์แผนไทย
90.
6510515098
น.ส.นวพร
ชัยงาม
วิทยาการจัดการ
91.
6510210147
นายนวพัฒน์
พรหมชูโร
วิทยาศาสตร์
92.
6510210174
น.ส.เนติญา
สุขโข
วิทยาศาสตร์
93.
6510517054
น.ส.วณิดา
อินทรนิมิตร
วิทยาการจัดการ
94.
6511410130
น.ส.ฮัสหม๊ะ
กาซอ
การแพทย์แผนไทย
95.
6510410109
น.ส.สริดา
ชูโชติ
พยาบาลศาสตร์
96.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
97.
6511410104
น.ส.สุนิสา
โพธิ์ศรี
การแพทย์แผนไทย
98.
6510410023
น.ส.ซัลมา
รบบานา
พยาบาลศาสตร์
99.
6510310145
น.ส.ชลภณัฏฐ์
วงศ์จิรปภัทร
แพทยศาสตร์
100.
6510210246
น.ส.ภัทร์ชรินธรณ์
ขวัญทอง
วิทยาศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
เดินทางโดยรถอะไรครับ
6516 มิ.ย. 2565 10:02171.7.235.138
  สมัคร    |  จำนวนรับ  100 100

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 100
 • เพศหญิง 83
 • เพศชาย 17
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 100
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์23
 • แพทยศาสตร์6
 • วิทยาการจัดการ8
 • ทรัพยากรธรรมชาติ1
 • เภสัชศาสตร์7
 • พยาบาลศาสตร์16
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์1
 • การแพทย์แผนไทย23
 • ยาลัยนานาชาติ1