งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ1 ส.ค. 65, 14:43 น.1,869
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ที่อยู่/สถานที่จัดสวนป่าควนมดแดง บริเวณอ่างเก็บน้ำ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 9 สิงหาคม 65
  ช่วงเวลา08.00 - 10.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 60 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 5 สิงหาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  กำหนดโครงการลูกพระบิดาจิตอาสา

  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ในเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

  **กิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  ณ บริเวณควนมดแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            07.30 – 08.00 น.     ลงทะเบียน ณ ศาลาริมอ่างน้ำ ม.อ.                  

            08.00 - 08.30 น.      ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และวิธีการปลูกต้นไม้

            08.30 – 09.00 น.     พิธีเปิดโครงการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            09.00 – 10.00 น.     ปลูกต้นไม้ตามจุดที่กำหนดไว้ โดยแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม

            10.00 น. เป็นต้นไป      เสร็จสิ้นกิจกรรม

  **โดยขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายโทนสีฟ้า

1.
6211110065
น.ส.สุดารัตน์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
2.
6210110054
น.ส.ชนษร
แสงเจริญกฤต
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6211110042
น.ส.พัทชยา
ไข่แก้ว
ศิลปศาสตร์
4.
6510610005
น.ส.กัณฐิมา
วิไลรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.
6510610008
น.ส.กูยัสมีน
มาตานุกูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.
6511311206
น.ส.สุวาจี
อุ่นนวล
นิติศาสตร์
7.
6311210002
น.ส.กิตติวรา
ศศิธร
เศรษฐศาสตร์
8.
6311311046
น.ส.นิฟีฟีโซเฟีย
อาแซ
นิติศาสตร์
9.
6510610015
น.ส.ชิวตา
พลวัฒน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
10.
6311210049
น.ส.อนัญญา
แสงดำ
เศรษฐศาสตร์
11.
6510610064
น.ส.ลออรัตน์
ไกรชู
ทรัพยากรธรรมชาติ
12.
6510510027
นายจักรพงษ์
ลอยจิ้ว
วิทยาการจัดการ
13.
6510110424
น.ส.วรัญญา
แจ่มจำรัส
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6510618005
นายต่วนมูบาร็อค
ตวนปูเตะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
15.
6510110145
นายณัฐพล
เยาว์สนิท
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6510110507
น.ส.สุรายา
แวอาลี
วิศวกรรมศาสตร์
17.
6510510349
นายฟุรกอน
ฮะยีมะมิง
วิทยาการจัดการ
18.
6510110546
นายอัฟฮัม
กูแบรีมา
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6510712002
น.ส.จุฑามุกมณี
คงอินทร์
เภสัชศาสตร์
20.
6510110372
นายภูริพัฒน์
หมื่นภู่
วิศวกรรมศาสตร์
21.
6510618003
นายอานุภาพ
อนันตเวชวิทย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
22.
6511410072
น.ส.พิชชาภา
แซ่ตัน
การแพทย์แผนไทย
23.
6510410235
น.ส.สุภาภรณ์
ฉีดเนียม
พยาบาลศาสตร์
24.
6511110246
นายมุสตากีม
มาฮาซัน
ศิลปศาสตร์
25.
6510110416
น.ส.วนิธิดา
วงษ์จันทร์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6511010083
น.ส.ประภัสสร
หวั่นศิริ
อุตสาหกรรมเกษตร
27.
6510410225
น.ส.ศศิกาญจน์
เจ๊ะโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
28.
6510610059
น.ส.ซารีหนา
หลงกอหราบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
29.
6510615040
นายธีรทร
หินน้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
6510615019
น.ส.รัตนนารี
รอดฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
31.
6510410216
นายมูฮัมหมัดลุ
ซาสือรี
พยาบาลศาสตร์
32.
6511310102
น.ส.มาริสา
กระนิล
นิติศาสตร์
33.
6510210129
น.ส.ธาลินี
เชื่อสง่า
วิทยาศาสตร์
34.
6510210150
น.ส.นัจญมา
กายแก้ว
วิทยาศาสตร์
35.
6510510155
น.ส.ปริยา
ค้าขึ้น
วิทยาการจัดการ
36.
6510410147
น.ส.กิดาการ
จักขุมณี
พยาบาลศาสตร์
37.
6510410006
น.ส.กัณฑิลา
วัลภา
พยาบาลศาสตร์
38.
6510110228
น.ส.นภัสวรรณ
ชาวนา
วิศวกรรมศาสตร์
39.
6510311501
นายรพีภัทร
เหล๊าะโต๊ะหมัน
แพทยศาสตร์
40.
6510311511
น.ส.ศศิกาญจ์
สินณรงค์
แพทยศาสตร์
41.
6410210592
น.ส.มารียานา
นาเซ
วิทยาศาสตร์
42.
6511210028
น.ส.ปฐมวดี
วสุลิปิกร
เศรษฐศาสตร์
43.
6510510216
นายระพีร์
แซ่เขา
วิทยาการจัดการ
44.
6511010043
น.ส.ภัณฑิรา
จริตงาม
อุตสาหกรรมเกษตร
45.
6510410023
น.ส.ซัลมา
รบบานา
พยาบาลศาสตร์
46.
6410210277
น.ส.วนิศา
นวลเสน
วิทยาศาสตร์
47.
6511110029
น.ส.จุไวรียะฮ์
รอดเข็ม
ศิลปศาสตร์
48.
6511210064
น.ส.ฮานีตา
อาแซ
เศรษฐศาสตร์
49.
6510510398
นายพงศภัค
แก้วประกอบ
วิทยาการจัดการ
50.
6510610061
น.ส.ธิดารัตน์
จัตตามาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
51.
6510615061
น.ส.หฤทัย
โพธิ์ถาวร
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6510510121
น.ส.นลินทิพย์
แก้วทะนัง
วิทยาการจัดการ
53.
6510615052
น.ส.ภัคพร
เวสูงเนิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
54.
6510410016
น.ส.จุฑารัตน์
แคล้วคลาด
พยาบาลศาสตร์
55.
6510615074
น.ส.ศิริลักษณ์
โพธิ์คัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
6310210605
น.ส.ลัคนา
ยิ่งไทย
วิทยาศาสตร์
57.
6411110253
น.ส.ฟาร์ติน
อาลี
ศิลปศาสตร์
58.
6411110191
น.ส.ตัสนีม
ยามิน
ศิลปศาสตร์
59.
6510515008
น.ส.จิรัชยา
ธรรมทิน
วิทยาการจัดการ
60.
6310510108
น.ส.ธรญาดา
คงเอียง
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  60 60

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 60
 • เพศหญิง 47
 • เพศชาย 13
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 48
 • รหัส 64 4
 • รหัส 63 5
 • รหัส 62 3
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์8
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ8
 • ทรัพยากรธรรมชาติ13
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์7
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์3
 • เศรษฐศาสตร์4
 • การแพทย์แผนไทย1