งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 2 วันที่ 18 ก.ย.2565)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9th ASEAN Night And International Food 2022 (รอบที่ 2 วันที่ 18 ก.ย.2565)12 ก.ย. 65, 13:41 น.2,050
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1
 • วันที่ 18 กันยายน 65
  ช่วงเวลา14.30 - 16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  9th ASEAN Night And International Food 2022

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. รอบที่ 2  วันที่ 18 ก.ย.65 เวลา 14.30 – 16.00 น.)

  นักศึกษาสมัครเข้าร่วมได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น 

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6210514030
น.ส.มนัญญา
ดีบุญธรรม
วิทยาการจัดการ
2.
6310610174
น.ส.รจนากร
เอ้งฉ้วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.
6210514054
น.ส.ภัคสุตา
โยธาทิพย์
วิทยาการจัดการ
4.
6310110297
นายพชร
ยวนแหล้
วิศวกรรมศาสตร์
5.
6311210012
น.ส.ชนกนันท์
เกียรติปิติ
เศรษฐศาสตร์
6.
6310610021
น.ส.ชนิกานต์
หาญกลับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.
6210514058
น.ส.วิชญาพร
ชุมแก้ว
วิทยาการจัดการ
8.
6310610154
น.ส.นิฟาฎีล๊ะ
ยูโสะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
9.
6310610125
น.ส.อจลญา
นิลรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
10.
6311311023
น.ส.ซัลซาบีลลา
สะมะแอ
นิติศาสตร์
11.
6310510154
น.ส.ปิยณัฐ
รอดไกร
วิทยาการจัดการ
12.
6310210175
น.ส.นงลักษณ์
ด้วงเอียด
วิทยาศาสตร์
13.
6310510297
น.ส.อารี
หนูสม
วิทยาการจัดการ
14.
6310510259
น.ส.สุกัญญา
พรหมมุณี
วิทยาการจัดการ
15.
6310514010
นายณัฐ
พรหมเขียว
วิทยาการจัดการ
16.
6310510023
น.ส.กัลยรัตน์
เสถียรมงคล
วิทยาการจัดการ
17.
6310110571
น.ส.อัญณิชา
โคนันทน์
วิศวกรรมศาสตร์
18.
6310610089
นายมูนีร
ลือบา
ทรัพยากรธรรมชาติ
19.
6310410136
น.ส.วนิตา
ตะรุรักษ์
พยาบาลศาสตร์
20.
6310610094
น.ส.รุ้งตะวัน
แมงทับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6310510237
น.ส.ศรุตา
หาญสุวรรณพิสิฐ
วิทยาการจัดการ
22.
6310515028
น.ส.นัสรี
ยาลาแน
วิทยาการจัดการ
23.
6310510235
นายศราวุธ
หวันยาหวา
วิทยาการจัดการ
24.
6310610065
น.ส.นภาพร
บุญสนิท
ทรัพยากรธรรมชาติ
25.
6310410222
น.ส.ชาลิสา
บุญเชิด
พยาบาลศาสตร์
26.
6310110067
น.ส.จิรัฏฐ์
จรเจนเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
27.
6310610053
นายธนภัทร
ประทุมวัลย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
6310410211
น.ส.วันเพ็ญ
เชิดนอก
พยาบาลศาสตร์
29.
6310610093
น.ส.รดา
เลิศบุษศราคาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
6310110449
น.ส.วิชญาดา
ปานะรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6310110098
นายชลภัทร
รอดเกลี้ยง
วิศวกรรมศาสตร์
32.
6310110140
นายณัชพล
โบพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310515088
น.ส.รอดียา
แวดาแม
วิทยาการจัดการ
34.
6310110151
นายณัฐพล
สังข์กูล
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6310510267
น.ส.สุภาวดี
บัวแก้ว
วิทยาการจัดการ
36.
6311214007
น.ส.ปิ่นมณี
พรหมแก้ว
เศรษฐศาสตร์
37.
6310515095
น.ส.ซายูมี
ดาราโอ๊ะ
วิทยาการจัดการ
38.
6310515069
น.ส.อัฟนันท์
มายิ
วิทยาการจัดการ
39.
6310610091
น.ส.เมธินาถ
สะชาพล
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
6311210004
น.ส.เกวลิน
ศิริรัตน์
เศรษฐศาสตร์
41.
6310613061
นายธนบดี
พันธุวงษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
42.
6310613071
นายสุพจน์
ขาวสองเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
6310610270
น.ส.ฮามีด๊ะ
มะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6310110144
นายณัฐชนน
ลายพยัคฆ์
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6310110535
นายสุไลมาน
กาเหร็มกา
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6310610202
น.ส.กรชฏา
ณ พัทลุง
ทรัพยากรธรรมชาติ
47.
6310110515
นายสิริพัภทท์
ซ้ายเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6310110408
นายรัชชานนท์
จิตรวิรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6310110282
นายปิยวัชร
ช่วยรอด
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6310610236
น.ส.เบญญาภา
ส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ
51.
6310610155
น.ส.นิสา
สาเหาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
6311210059
นายจรกฤตย์
สุวรรณลิขิต
เศรษฐศาสตร์
53.
6311210074
นายบัลยา
วงศ์หมัดทอง
เศรษฐศาสตร์
54.
6310110194
นายธนวัฒน์
สูตถิพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6310110011
นายกริสนันต์
อามะ
วิศวกรรมศาสตร์
56.
6311110260
น.ส.วราลักษณ์
ทองนุ่น
ศิลปศาสตร์
57.
6310210608
น.ส.วิภาวินี
บัวบล
วิทยาศาสตร์
58.
6310210466
น.ส.อริศรา
ฐิตะฐาน
วิทยาศาสตร์
59.
6311110199
นายชูเกียรติ
ผมงาม
ศิลปศาสตร์
60.
6310610219
น.ส.ตักวาร์
แท่นบำรุง
ทรัพยากรธรรมชาติ
61.
6310210464
น.ส.อรวรรณ
เดชเรือง
วิทยาศาสตร์
62.
6311410068
น.ส.พัทธ์ธีรา
จันทรมาศ
การแพทย์แผนไทย
63.
6311410146
น.ส.ภัทรทิรา
สมบัติ
การแพทย์แผนไทย
64.
6311110026
น.ส.ชนากานต์
นิลออ
ศิลปศาสตร์
65.
6310510020
นายกันตพงศ์
สุวรรณ์ชะนะ
วิทยาการจัดการ
66.
6311410027
น.ส.ณัฐชยา
มะหะหมัด
การแพทย์แผนไทย
67.
6311410077
น.ส.ภิญญดา
สืบญาติ
การแพทย์แผนไทย
68.
6311410108
น.ส.สุปาตินา
คาน
การแพทย์แผนไทย
69.
6311410081
น.ส.เมดีนา
โกบแม็ง
การแพทย์แผนไทย
70.
6310510200
นายรณยศ
ชัยพลณทัต
วิทยาการจัดการ
71.
6311410122
นายอัสรอน
สอหา
การแพทย์แผนไทย
72.
6311410023
น.ส.ฐิติพร
ภู่พันธ์
การแพทย์แผนไทย
73.
6311410005
นายเขมทัต
เส็นบัตร
การแพทย์แผนไทย
74.
6310510034
นายคเณศนันต์
บุญรอง
วิทยาการจัดการ
75.
6311410037
น.ส.ธัญญาพร
ปุสวิโร
การแพทย์แผนไทย
76.
6311410078
น.ส.มัซนีย์
คงปาน
การแพทย์แผนไทย
77.
6311410024
น.ส.ฐิติมา
จันทร์เมือง
การแพทย์แผนไทย
78.
6310510390
น.ส.แสงจันทร์
ก้อนแก้ว
วิทยาการจัดการ
79.
6311410028
น.ส.ณัฐธยาน์
เอียดมี
การแพทย์แผนไทย
80.
6310210247
น.ส.ปาณิดา
ชุมพงษ์
วิทยาศาสตร์
81.
6310712031
นายเลิศพงษ์
จันทร์โชคทวี
เภสัชศาสตร์
82.
6310712034
น.ส.ศรัณยา
ให้เจริญสุข
เภสัชศาสตร์
83.
6310712001
น.ส.กนกพร
สุทธิชาติ
เภสัชศาสตร์
84.
6310712020
น.ส.นริสสร
พันธุ์โรจนกุล
เภสัชศาสตร์
85.
6310710013
น.ส.ชมพิสา
กิจเกตุ
เภสัชศาสตร์
86.
6311410091
นายวันมูฮำหมัดอิซฮัม
วันดาฆัง
การแพทย์แผนไทย
87.
6310710010
น.ส.ชญานิศ
เทพนิมิตร
เภสัชศาสตร์
88.
6310510106
น.ส.ธนารักษ์
วัชระ
วิทยาการจัดการ
89.
6311410031
น.ส.ณัฐมน
กลายเจริญ
การแพทย์แผนไทย
90.
6311410096
นายศุภกร
ชูแว่น
การแพทย์แผนไทย
91.
6311410001
น.ส.กัลย์ณัฐณกุล
สุขประเสริฐ
การแพทย์แผนไทย
92.
6310712004
นายกิตติธัช
วงศ์เวสารัช
เภสัชศาสตร์
93.
6310510098
น.ส.ทิพวรรณ
อัลภาชน์
วิทยาการจัดการ
94.
6310510374
น.ส.วรรณิดา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
95.
6310710041
น.ส.เปมิกา
สายพงษ์พรรณ
เภสัชศาสตร์
96.
6311410116
นายอภิวัฒน์
อาจแก้ว
การแพทย์แผนไทย
97.
6311410087
น.ส.วรรณวิสา
อายุสุข
การแพทย์แผนไทย
98.
6311410022
น.ส.ฐานิตา
แก้วมณี
การแพทย์แผนไทย
99.
6310110220
นายธีรภัทร์
เกื้อทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
100.
6310110651
นายภูมิดล
เบญจศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6310210457
น.ส.อนุสรา
อิสลาม
วิทยาศาสตร์
102.
6311410055
น.ส.นูรูลอัยน์
ดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
103.
6310610038
นายณัฐปคัลภ์ชัย
ทองมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
104.
6311410053
น.ส.นูรฮายาตี
เจะมะ
การแพทย์แผนไทย
105.
6210110450
น.ส.กันติชา
นิตย์วิมล
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6511210064
น.ส.ฮานีตา
อาแซ
เศรษฐศาสตร์
107.
6311410021
น.ส.ซูรฟาน
มะนาวี
การแพทย์แผนไทย
108.
6311010051
น.ส.นฤวรรณ
ใสไพรินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
109.
6511210059
น.ส.โสภิดา
สุขเอียด
เศรษฐศาสตร์
110.
6511210028
น.ส.ปฐมวดี
วสุลิปิกร
เศรษฐศาสตร์
111.
6310210327
นายมูฮํามัดอัรฟาน
กอและ
วิทยาศาสตร์
112.
6310610050
นายธนกร
ตู้ประกาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
113.
6310210543
น.ส.ธิดารัตน์
ปราบมาก
วิทยาศาสตร์
114.
6310210552
น.ส.นาดา
อูระวัฒน์
วิทยาศาสตร์
115.
6511210041
น.ส.เพ็ญนภา
แก้วสวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
116.
6511210033
นายปัณณวิชญ์
หมาดรา
เศรษฐศาสตร์
117.
6310510188
น.ส.ภูริชญา
สุวรรณสะอาด
วิทยาการจัดการ
118.
6310110167
น.ส.ดาราภรณ์
อัตเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6310510211
น.ส.วณิชยา
ปานเพชร
วิทยาการจัดการ
120.
6510515004
น.ส.กฤตย์ชญา
ทองแก้ว
วิทยาการจัดการ
121.
6311110211
นายณัฐวุฒิ
ปรีชาชาญ
ศิลปศาสตร์
122.
6311410047
น.ส.นาราภัทร
อุ่นเรือน
การแพทย์แผนไทย
123.
6211010099
น.ส.ณัฏฐ์นรี
พลายชุม
อุตสาหกรรมเกษตร
124.
6211010142
น.ส.นุชชนาถ
ศรีวิเชียร
อุตสาหกรรมเกษตร
125.
6211010091
น.ส.กมลวรรณ
พรหมเชื้อ
อุตสาหกรรมเกษตร
126.
6310110529
น.ส.สุภาวดี
หมื่นสุข
วิศวกรรมศาสตร์
127.
6310210049
น.ส.จตุพร
เบ็ญจมณี
วิทยาศาสตร์
128.
6211010100
น.ส.ณัฐชยา
ชูเชิด
อุตสาหกรรมเกษตร
129.
6311410071
น.ส.พิมพารัตน์
บุญจันทร์
การแพทย์แผนไทย
130.
6311410054
น.ส.นูรีฮัน
อับดุลลี
การแพทย์แผนไทย
131.
6311410095
น.ส.ศิริบูรณ์
บุญวิสูตร
การแพทย์แผนไทย
132.
6310610197
น.ส.ภัทราภรณ์
พรหมสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
133.
6310517038
น.ส.นิชานันท์
บุญญะ
วิทยาการจัดการ
134.
6310110093
นายชนินทร์
สาลี
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6310210376
น.ส.ศดานันท์
เมืองสง
วิทยาศาสตร์
136.
6310710069
น.ส.อสมาภรณ์
เผือกจีน
เภสัชศาสตร์
137.
6310510337
น.ส.ธัญพิชชา
มากแก้ว
วิทยาการจัดการ
138.
6311410136
น.ส.เณศณริศ
ณ นคร
การแพทย์แผนไทย
139.
6310610030
นายฐิติกร
เกื้อกูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
140.
6311410150
น.ส.รวิพร
พัชนี
การแพทย์แผนไทย
141.
6310210479
น.ส.อัสนียา
สาเมาะ
วิทยาศาสตร์
142.
6310510053
น.ส.ชนากานต์
ตรึกตรอง
วิทยาการจัดการ
143.
6311410147
น.ส.ภัทรมน
แก้วเวหา
การแพทย์แผนไทย
144.
6310210166
น.ส.ธัญมน
พันธ์เพ็ชร
วิทยาศาสตร์
145.
6311410008
น.ส.จิดาภา
ชิดเชี่ยว
การแพทย์แผนไทย
146.
6311110254
น.ส.ยัสมี
คอลอราแม
ศิลปศาสตร์
147.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6311110228
น.ส.นุสบา
โหดสุบ
ศิลปศาสตร์
149.
6310110331
นายพิสิฐชัย
จันทรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6310110184
นายธนธรณ์
จิตรวัชรกุล
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6311110326
น.ส.เฟาซียะห์
ยีตาเห
ศิลปศาสตร์
152.
6310110330
นายพิริยะพงศ์
คงพยัคฆ์
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6311410090
น.ส.วรารินทร์
ฤทธิมา
การแพทย์แผนไทย
154.
6311410110
น.ส.สุรัชนา
จันทร์เต็ม
การแพทย์แผนไทย
155.
6311410004
น.ส.เกษชฎา
ณัฏฐนิชากร
การแพทย์แผนไทย
156.
6311410025
นายณัฎฐพล
โปตะการักษ์
การแพทย์แผนไทย
157.
6211010137
น.ส.ณิชกานต์
เนาวกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
158.
6311110209
น.ส.ณัฐนันท์
ฤทธิกาญจน์
ศิลปศาสตร์
159.
6310210394
นายศุภฤกษ์
ปันดีกา
วิทยาศาสตร์
160.
6311410085
นายวรพจน์
สุวรรณชาตรี
การแพทย์แผนไทย
161.
6311110380
นายปฏิภาณ
ปาละกุล
ศิลปศาสตร์
162.
6311410026
น.ส.ณัฏฐธิดา
รัตนพันธ์
การแพทย์แผนไทย
163.
6311410103
น.ส.สุกัลยา
เขียวแดง
การแพทย์แผนไทย
164.
6311410061
น.ส.ประภาพรรณ
จันโสด
การแพทย์แผนไทย
165.
6311410009
น.ส.จิดาภา
ร่มโพธิ์ทอง
การแพทย์แผนไทย
166.
6311410129
น.ส.อารีญา
สุนาโท
การแพทย์แผนไทย
167.
6310210689
น.ส.ฮุสณีย์
อาลีมามะ
วิทยาศาสตร์
168.
6311410058
น.ส.บุญสิริขวัญ
หนูเรือง
การแพทย์แผนไทย
169.
6310210119
น.ส.ณัฐชา
อารีชล
วิทยาศาสตร์
170.
6410210614
น.ส.รุ่งธิดา
บุญเย็น
วิทยาศาสตร์
171.
6311410163
นายโมสสรรพฟา
หะยีมะดีเย๊าะ
การแพทย์แผนไทย
172.
6310210334
น.ส.เยาวลักษณ์
แก้วนาบอน
วิทยาศาสตร์
173.
6310510287
น.ส.อริสา
ภูริตระกูล
วิทยาการจัดการ
174.
6310510425
น.ส.ฟาตีมา
ลาเตะ
วิทยาการจัดการ
175.
6310510135
น.ส.นูริต้า
ล่ะอาหลี
วิทยาการจัดการ
176.
6311310079
น.ส.ปภาดา
สุพิศุทธ์
นิติศาสตร์
177.
6311310031
น.ส.ชญานิษฐ์
พิชญนิตินัย
นิติศาสตร์
178.
6311310044
นายณฐมน
ทีฆพิพัฒน์
นิติศาสตร์
179.
6310110197
นายธนากร
พงค์ทองเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
180.
6310510278
น.ส.อนิสา
ยอดรักษ์
วิทยาการจัดการ
181.
6310210027
น.ส.กัญญารัตน์
อินทร์จันทร์
วิทยาศาสตร์
182.
6210110208
น.ส.ผุสชา
คงคุณ
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6310210476
น.ส.อัญมณี
ธรรมรงค์
วิทยาศาสตร์
184.
6310510317
น.ส.จุฬาลักษณ์
คุ้มบ้าน
วิทยาการจัดการ
185.
6311310010
น.ส.กัญญ์วรา
อินทร์แสน
นิติศาสตร์
186.
6510710108
น.ส.ปรียาภัทร
บุ่งวิเศษ
เภสัชศาสตร์
187.
6211610021
นายธีรัช
ปล้องไหม
ยาลัยนานาชาติ
188.
6310210330
น.ส.เมธาวี
ศรีพรัมวรรณ
วิทยาศาสตร์
189.
6311410142
น.ส.นูรนาเดีย
ตาเยะ
การแพทย์แผนไทย
190.
6311410073
น.ส.ฟาฏิน
บูละ
การแพทย์แผนไทย
191.
6310110359
นายภาณุวิชญ์
สุขช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6210410195
น.ส.อัสรียา
อุมา
พยาบาลศาสตร์
193.
6310410198
น.ส.ซาลินี
แตเป๊าะ
พยาบาลศาสตร์
194.
6310210594
น.ส.ภาวินี
ทองสง
วิทยาศาสตร์
195.
6311010043
นายธราเทพ
พูลจิตร
อุตสาหกรรมเกษตร
196.
6310110501
นายสหรัฐ
เชิดสุข
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6311410131
น.ส.อีมาน
สามะเอะ
การแพทย์แผนไทย
198.
6310210406
น.ส.สิริรักษ์
โคมละ
วิทยาศาสตร์
199.
6210410142
น.ส.ดารารมณ์
โต๊ะบู
พยาบาลศาสตร์
200.
6311410084
น.ส.รุสณีย์
อุเซ็ง
การแพทย์แผนไทย
201.
6311410056
น.ส.โนรีดา
นาแว
การแพทย์แผนไทย
202.
6310510376
นายวรินทร
ทองบุญชู
วิทยาการจัดการ
203.
6311410046
น.ส.นาเดีย
เจ๊ะแต
การแพทย์แผนไทย
204.
6311010041
น.ส.ธนาภรณ์
นวลออง
อุตสาหกรรมเกษตร
205.
6311010153
น.ส.พิชชาพร
สมณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
206.
6311010131
น.ส.ธัญญาลักษณ์
คำปันติ๊บ
อุตสาหกรรมเกษตร
207.
6311010146
น.ส.อริสา
คงศร
อุตสาหกรรมเกษตร
208.
6311010013
น.ส.ชญานิน
ชูมาก
อุตสาหกรรมเกษตร
209.
6311010118
น.ส.อรรัมภา
ปัตตะพัฒน์
อุตสาหกรรมเกษตร
210.
6311010130
นายณัฐพนธ์
เก่งเดชา
อุตสาหกรรมเกษตร
211.
6310110234
นายนฤเบศน์
อุไรรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6210514063
นายธนวิชญ์
แซ่โง้ว
วิทยาการจัดการ
213.
6311010064
นายปวริศ
ณ พิบูลย์
อุตสาหกรรมเกษตร
214.
6210514055
นายภากร
น้อยนาเวช
วิทยาการจัดการ
215.
6311410040
น.ส.นฤพร
แสงสุวรรณ์
การแพทย์แผนไทย
216.
6310517036
น.ส.นัสรา
ธระจิตสม
วิทยาการจัดการ
217.
6311410002
น.ส.กานารียะห์
เจ๊ะเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
218.
6311410155
น.ส.อริสา
การัมย์
การแพทย์แผนไทย
219.
6310410003
น.ส.กมลวรรณ
ชโลธร
พยาบาลศาสตร์
220.
6310410110
น.ส.พิชชาภา
จิตรจง
พยาบาลศาสตร์
221.
6310510120
นายธีรภัทร์
ดวงแก้ว
วิทยาการจัดการ
222.
6310510025
นายกิตตินันท์
เกื้อเกตุ
วิทยาการจัดการ
223.
6210610066
น.ส.ศานต์ฤทัย
อังคะปาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
224.
6311410064
น.ส.เปมิกา
ชัยเชื้อ
การแพทย์แผนไทย
225.
6310510150
นายปัณณวิชญ์
หนูขาว
วิทยาการจัดการ
226.
6310510198
น.ส.เมธาวี
แก่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
227.
6310110533
นายสุรวุฒิ
สายทองอินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6310510362
นายพีรศักดิ์
ศรีวุ่น
วิทยาการจัดการ
229.
6311810003
น.ส.ชณิตา
พันธุ์เจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6311810009
นายพงศ์ชยุต
ชูส่งแสง
ยาลัยนานาชาติ
231.
6510210453
น.ส.ซาฟีนา
ยูโซ๊ะ
วิทยาศาสตร์
232.
6310210297
น.ส.ฟาตีเมาะห์
รามา
วิทยาศาสตร์
233.
6310510229
นายวีรภัทร
เกตุแก้ว
วิทยาการจัดการ
234.
6310510326
นายซัมซี
หีมสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
235.
6310510334
นายธนธรณ์
บุญนวล
วิทยาการจัดการ
236.
6310510190
นายโภควินท์
ใจห้าว
วิทยาการจัดการ
237.
6310110162
นายณัฐวุฒิ
เจะเหล๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6310110347
นายภัทรดนัย
แซ่ฉือ
วิศวกรรมศาสตร์
239.
6310110016
นายกฤษกร
ปิดดำ
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6210311043
นายวุฒิชาติ
เบ็ญอาบูบาการ์
แพทยศาสตร์
241.
6310110693
นายกรกช
กดทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
242.
6310510167
น.ส.พลอยไพลิน
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
243.
6311410168
น.ส.อัจฉรา
พิณทะมะโน
การแพทย์แผนไทย
244.
6311410032
น.ส.ตอยยีบ๊ะห์
ยาลา
การแพทย์แผนไทย
245.
6311410033
น.ส.ธนพร
คีรีรักษ์
การแพทย์แผนไทย
246.
6411110350
น.ส.ฟีรุญ
บาราเฮาะ
ศิลปศาสตร์
247.
6310311308
น.ส.อาวาตีฟ
หะยีอับดุลรอแม
แพทยศาสตร์
248.
6310510082
นายณัฐภัทร
เสนประดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
249.
6310510227
นายวิวิศน์
เพชรทอง
วิทยาการจัดการ
250.
6311410134
น.ส.ฮามีด๊ะห์
หีมบู
การแพทย์แผนไทย
251.
6310210162
นายธรรมสรณ์
นาควงศ์
วิทยาศาสตร์
252.
6411110055
น.ส.นันท์ชญา
เทพเจริญ
ศิลปศาสตร์
253.
6411110204
น.ส.ธัญญารัตน์
ช่วงวงศ์ไพศาล
ศิลปศาสตร์
254.
6310210290
นายพีรณัฐ
บัวชื่น
วิทยาศาสตร์
255.
6311010119
น.ส.อัชฌา
เหลียวพัฒนพงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร
256.
6311110320
น.ส.เปมิกา
นุ้ยเลิศ
ศิลปศาสตร์
257.
6310510199
นายยศวีร์
ยงสืบชาติ
วิทยาการจัดการ
258.
6310510018
น.ส.กัญญาวีร์
จิตบุญ
วิทยาการจัดการ
259.
6310510137
น.ส.บุษยวรรณ
ชูปาน
วิทยาการจัดการ
260.
6311410059
น.ส.บุสรอ
ดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
261.
6311410125
น.ส.อามานี
หะยีเจะหลง
การแพทย์แผนไทย
262.
6310510052
น.ส.ชนากานต์
จันทร์แก้ว
วิทยาการจัดการ
263.
6310110199
น.ส.ธมลวรรณ
จีรวงศ์ไกรสร
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6310510402
น.ส.กนกรักษ์
เหรียญประชา
วิทยาการจัดการ
265.
6310510209
น.ส.ลัลลลิล
ไพศาลภาณุมาศ
วิทยาการจัดการ
266.
6310510382
นายสัณหณัฐ
ตั้นเนียม
วิทยาการจัดการ
267.
6311410159
น.ส.กมลพรรณ
เหล็กเพชร
การแพทย์แผนไทย
268.
6310510403
น.ส.กมลรักษ์
เหรียญประชา
วิทยาการจัดการ
269.
6511110095
น.ส.พีรดา
นาวีว่อง
ศิลปศาสตร์
270.
6510410002
น.ส.กมลวรรณ
หลีช่วย
พยาบาลศาสตร์
271.
6310510389
น.ส.สุรีพร
เพ็ชรรัตน์
วิทยาการจัดการ
272.
6411110272
นายวรธน
ศรีทาวงศ์
ศิลปศาสตร์
273.
6311311014
นายจีรวัฒน์
ตรีจุ้ย
นิติศาสตร์
274.
6310510312
นายกันตินันท์
พฤกษ์พนม
วิทยาการจัดการ
275.
6310210553
น.ส.นาเดีย
สามุยามา
วิทยาศาสตร์
276.
6311311165
นายยศภัทร
สุวรรณสะอาด
นิติศาสตร์
277.
6511310140
นายฮาริส
มุเส็มสะเดา
นิติศาสตร์
278.
6310510355
นายพงศ์พันธุ์
กุลบุตร
วิทยาการจัดการ
279.
6310510289
นายอัครพันธ์
แม่นมั่น
วิทยาการจัดการ
280.
6310510015
นายกษิดิ์เดช
แสงทอง
วิทยาการจัดการ
281.
6310110726
นายณัฎฐพัฒน์
นิลจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6311210001
น.ส.กัญญารัตน์
สุวรรณรัตน์
เศรษฐศาสตร์
283.
6310510168
น.ส.พัทธนันท์
บุหลัน
วิทยาการจัดการ
284.
6310110345
นายภคพล
สงสุรินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6310613038
นายวีรภัทร
บุญกอบแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
286.
6310613083
นายรุจดนัย
อินทจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
287.
6310110371
นายภูมินันท์
แก้วอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
288.
6311311118
นายภูผา
มงคลนิสภกุล
นิติศาสตร์
289.
6311310090
น.ส.เปรมธิดา
สุวรรณชาตรี
นิติศาสตร์
290.
6310210274
น.ส.พรรภษา
ปูนิล
วิทยาศาสตร์
291.
6311110252
น.ส.มูรนี
มะเซ็ง
ศิลปศาสตร์
292.
6510410279
น.ส.กชนิภา
อุนยวง
พยาบาลศาสตร์
293.
6211310049
น.ส.ลิปิการ์
บัวทอง
นิติศาสตร์
294.
6310515060
น.ส.สุณิสา
ทิพโอสถ
วิทยาการจัดการ
295.
6310515019
น.ส.ฐิติวรรณ
มณี
วิทยาการจัดการ
296.
6311310025
นายจิรกิตติ์
ยกเซ็น
นิติศาสตร์
297.
6310515009
น.ส.จิดาภา
แก้วบุตร
วิทยาการจัดการ
298.
6510410266
นายฟาดิล
สาเร๊ะ
พยาบาลศาสตร์
299.
6411110050
น.ส.นริสรา
แก้วชนะ
ศิลปศาสตร์
300.
6310510420
น.ส.นันวิกา
ธนาศรีพร
วิทยาการจัดการ
301.
6510210158
น.ส.นิชานันท์
ไหมทอง
วิทยาศาสตร์
302.
6311311070
น.ส.วีรยา
ปาโต
นิติศาสตร์
303.
6311214006
น.ส.ปวันรัตน์
ไหมนวล
เศรษฐศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
12/09/65
621011047212 ก.ย. 2565 17:08184.22.63.31
2
ช่วยยกเลิกการสมัครหน่อยนะคะ เนื่องจากวันที่ 18 ไม่ว่างค่ะ เปลี่ยนเป็นวันที่ 17 รอบ 2 ค่ะ
AU15 ก.ย. 2565 15:3610.146.42.165
  สมัคร    |  จำนวนรับ  303 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 303
 • เพศหญิง 206
 • เพศชาย 97
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 14
 • รหัส 64 6
 • รหัส 63 265
 • รหัส 62 18
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์39
 • วิทยาศาสตร์30
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ67
 • ทรัพยากรธรรมชาติ24
 • เภสัชศาสตร์10
 • พยาบาลศาสตร์11
 • อุตสาหกรรมเกษตร16
 • ศิลปศาสตร์17
 • นิติศาสตร์13
 • เศรษฐศาสตร์12
 • การแพทย์แผนไทย60
 • ยาลัยนานาชาติ2