งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ Looking at "ASEAN" through the perspective of a diplomat.
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ Looking at "ASEAN" through the perspective of a diplomat.12 ก.ย. 65, 15:16 น.2,401
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.
 • วันที่ 17 กันยายน 65
  ช่วงเวลา17 กันยายน 2565
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ Looking at "ASEAN" through the perspective of a diplomat.

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. วันที่ 17 ก.ย. 65 เวลา 13.30 – 16.00 น.)

  สถานที่จัดกิจกรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษามาด้วยนะคะ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

  นักศึกษาชั้นปีอื่นรับชั่วโมงเลือกเข้าร่วม 3 หน่วยชั่วโมง

1.
6310515064
น.ส.อฐิตญา
แท่นนิล
วิทยาการจัดการ
2.
6310515086
น.ส.พชรพร
ชูเกาะทวด
วิทยาการจัดการ
3.
6310515032
นายปริเยศ
ไอยศูรย์
วิทยาการจัดการ
4.
6310510148
น.ส.ปวีณา
พรหมสกุล
วิทยาการจัดการ
5.
6310515059
น.ส.สุชารัตน์
วงค์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
6.
6310515078
น.ส.ชญานี
สานใจวงศ์
วิทยาการจัดการ
7.
6310515026
น.ส.นวรัตน์
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
8.
6310515034
น.ส.ปิยะรัตน์
โดะแอ
วิทยาการจัดการ
9.
6211310111
นายเรืองชัย
รื่นรส
นิติศาสตร์
10.
6310515024
น.ส.ธารทิพย์
ชูสงค์
วิทยาการจัดการ
11.
6510110424
น.ส.วรัญญา
แจ่มจำรัส
วิศวกรรมศาสตร์
12.
6310510081
นายณัฐภัทร
ศุภกิจธนวัฒน์
วิทยาการจัดการ
13.
6310510007
น.ส.กมลทิพย์
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
14.
6310110079
น.ส.ฉัตรชฎา
อุตมัง
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6510110507
น.ส.สุรายา
แวอาลี
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6310510176
น.ส.พิมพ์พลอย
แก้วสองศรี
วิทยาการจัดการ
17.
6310515105
น.ส.สุพิชชา
จีรัฐติกุล
วิทยาการจัดการ
18.
6310515030
น.ส.เบญญาภา
มณีสะอาด
วิทยาการจัดการ
19.
6310515100
นายภาสวีร์
เวชกุล
วิทยาการจัดการ
20.
6310515029
น.ส.นิศารัตน์
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
21.
6310515056
น.ส.สายชล
เพชรจำรัส
วิทยาการจัดการ
22.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
23.
6310515043
นายวนาลิวัน
หนูกลับ
วิทยาการจัดการ
24.
6510110546
นายอัฟฮัม
กูแบรีมา
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6310515101
นายวันฮากีม
แวโด
วิทยาการจัดการ
26.
6310515063
น.ส.สุรียานี
ดารามิ
วิทยาการจัดการ
27.
6210514030
น.ส.มนัญญา
ดีบุญธรรม
วิทยาการจัดการ
28.
6210514054
น.ส.ภัคสุตา
โยธาทิพย์
วิทยาการจัดการ
29.
6310110490
นายเศรษฐพร
พฤกษ์ฎากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6310517044
น.ส.ปวีณ์กร
กลับคง
วิทยาการจัดการ
31.
6310514010
นายณัฐ
พรหมเขียว
วิทยาการจัดการ
32.
6310517027
น.ส.ถิรดา
ไมเด็น
วิทยาการจัดการ
33.
6310517105
น.ส.ณฐพรรณ
แก้วเพ็ง
วิทยาการจัดการ
34.
6310517052
นายพชรพล
โกยแก้ว
วิทยาการจัดการ
35.
6310510185
น.ส.ภุธิตา
โอปลอด
วิทยาการจัดการ
36.
6210514058
น.ส.วิชญาพร
ชุมแก้ว
วิทยาการจัดการ
37.
6310110456
นายวิศววิท
จุฬาทอง
วิศวกรรมศาสตร์
38.
6311110198
นายชัยวัฒน์
สุระคำแหง
ศิลปศาสตร์
39.
6310515098
น.ส.พรรณี
สมถวิล
วิทยาการจัดการ
40.
6310517083
น.ส.สโรชา
วิบุญพันธ์
วิทยาการจัดการ
41.
6310110412
นายรัฐกานต์
เส็นหีม
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6310110639
นายปรวีร์
ปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
43.
6310517114
น.ส.ฟิรดาวร์
ดือระปุปิ
วิทยาการจัดการ
44.
6310515037
น.ส.พิชชาภา
ประจำค่าย
วิทยาการจัดการ
45.
6310515048
นายวิวรรธน์
สุขแก้ว
วิทยาการจัดการ
46.
6310517081
น.ส.ศุภศรี
โลหะประธาน
วิทยาการจัดการ
47.
6310515022
น.ส.ถิรดา
พุ่มเกื้อ
วิทยาการจัดการ
48.
6310515104
น.ส.อิศรีญา
บรรยง
วิทยาการจัดการ
49.
6310515058
น.ส.สิริยากร
เขี้ยวแก้ว
วิทยาการจัดการ
50.
6310515053
น.ส.ศิรดา
หนูรุ่น
วิทยาการจัดการ
51.
6310515052
น.ส.ศศิวรรณ
สงกุมาร
วิทยาการจัดการ
52.
6311110060
น.ส.ธัญชนก
สินธุ์ทอง
ศิลปศาสตร์
53.
6311110172
น.ส.กนกทิพย์
รัตนชุม
ศิลปศาสตร์
54.
6511214015
น.ส.ภานุมาส
สุขลิ้ม
เศรษฐศาสตร์
55.
6310515092
นายสุภัทร
เส้งขาว
วิทยาการจัดการ
56.
6310515041
น.ส.ลักษิกา
นิลพานิช
วิทยาการจัดการ
57.
6310515097
นายธนากร
ฤทธิเดช
วิทยาการจัดการ
58.
6310515005
นายกันตภณ
ชิตกูล
วิทยาการจัดการ
59.
6310515040
น.ส.รัตนาวลี
สุคนธศีลกุล
วิทยาการจัดการ
60.
6310515090
นายสรวิชญ์
อนันตพันธ์
วิทยาการจัดการ
61.
6310515015
น.ส.ชนิภา
ด้วงหวัง
วิทยาการจัดการ
62.
6211110198
น.ส.พิมพ์ชนก
เพชรสังข์
ศิลปศาสตร์
63.
6310110360
นายภาธร
ทิวรัตนกุล
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6511214023
น.ส.อารยา
แซ่แต้
เศรษฐศาสตร์
65.
6311410155
น.ส.อริสา
การัมย์
การแพทย์แผนไทย
66.
6311410084
น.ส.รุสณีย์
อุเซ็ง
การแพทย์แผนไทย
67.
6311410073
น.ส.ฟาฏิน
บูละ
การแพทย์แผนไทย
68.
6310110080
นายฉัตรชนก
สุขขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6511214030
น.ส.ซูวัยบ๊ะห์
หมันหลี
เศรษฐศาสตร์
70.
6310110335
นายพีรพัฒน์
บุญโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6310110444
นายวศิน
พานิชยายนต์
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6311410142
น.ส.นูรนาเดีย
ตาเยะ
การแพทย์แผนไทย
73.
6311410002
น.ส.กานารียะห์
เจ๊ะเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
74.
6310110429
นายวรพงศ์
ศิริกุล
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6311410064
น.ส.เปมิกา
ชัยเชื้อ
การแพทย์แผนไทย
76.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
77.
6310110390
นายมีร่าน
หลำเยะ
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6310110652
นายภูวรินทร์
รวีสกุลวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6310110480
นายศิวัช
วรรณรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
80.
6311110167
น.ส.อินทิรา
รัตนแก้ว
ศิลปศาสตร์
81.
6211110219
น.ส.วริศรา
ว่องวิทยา
ศิลปศาสตร์
82.
6211110207
นายภูวดล
สุทธิชาติ
ศิลปศาสตร์
83.
6211810023
นายสาริทธิ์
สุวรรณพันธ์
ยาลัยนานาชาติ
84.
6310515088
น.ส.รอดียา
แวดาแม
วิทยาการจัดการ
85.
6310110484
นายศุภกิตติ์
เวชรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6310515004
น.ส.กัญญานัฐ
หลีหาด
วิทยาการจัดการ
87.
6310515072
น.ส.อิศริยา
สิธิแก้ว
วิทยาการจัดการ
88.
6310515042
น.ส.วชิราภรณ์
จงเพิ่มชัยชนะ
วิทยาการจัดการ
89.
6311010051
น.ส.นฤวรรณ
ใสไพรินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
90.
6310110303
น.ส.พรนภา
นุตบุตร
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6310110035
น.ส.กัสมาห์
หลวงหนิ
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6310110589
น.ส.อาริษา
พรหมใหม่
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6310110224
นายนครินทร์
ย่องเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6310110163
น.ส.ดวงกมล
กิ้มถ่อง
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6311110150
น.ส.สวิวดาว
ธรรมดี
ศิลปศาสตร์
96.
6310110732
น.ส.นาเดียร์
ดอเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6310515070
น.ส.นรินทร์รัตน์
สมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
98.
6310110712
น.ส.รัตนากร
กัจฉุวิโร
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6511214040
น.ส.ซัมซียะห์
สามะ
เศรษฐศาสตร์
100.
6310515077
น.ส.กุลปริยา
สุวรรณจินดา
วิทยาการจัดการ
101.
6310110385
นายมนัญชัย
ศรีสุขแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6211010100
น.ส.ณัฐชยา
ชูเชิด
อุตสาหกรรมเกษตร
103.
6410610191
นายอธิบดี
ยียมเจริญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
104.
6210517059
น.ส.ลภัสรดา
พงษ์ธัญญะวิริยา
วิทยาการจัดการ
105.
6310210275
น.ส.พรศิริ
วุฒิกานนท์
วิทยาศาสตร์
106.
6510210540
น.ส.ฟาเดีย
ตะระเวลา
วิทยาศาสตร์
107.
6210517105
น.ส.สุกัญญา
ศิริทอง
วิทยาการจัดการ
108.
6310515074
นายฮาฟิซ
ยาชะรัด
วิทยาการจัดการ
109.
6310515007
นายคณพศ
พ่วงรัก
วิทยาการจัดการ
110.
6310110759
น.ส.ฮายาตี
เยะซือแต
วิศวกรรมศาสตร์
111.
6310210360
น.ส.วริศรา
เรือนก้อน
วิทยาศาสตร์
112.
6310515102
น.ส.สุดารินทร์
ตุ้มระย้า
วิทยาการจัดการ
113.
6410613011
น.ส.ภัทรธิดา
ปลอดบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
114.
6310210362
นายวัชรา
กลับส่ง
วิทยาศาสตร์
115.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
116.
6310515050
นายศราวุฒิ
เดชเปีย
วิทยาการจัดการ
117.
6210516034
น.ส.กนกวรรณ
นุ่มทิพย์
วิทยาการจัดการ
118.
6310210278
น.ส.พัชริดา
รักษ์แก้ว
วิทยาศาสตร์
119.
6510110544
น.ส.อัฟนาน
คงสมุทร
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6510110252
น.ส.นูรีซัน
เซ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
121.
6310210514
น.ส.ซูใบดา
มิง
วิทยาศาสตร์
122.
6310515003
น.ส.กัญชริกา
รักหมอ
วิทยาการจัดการ
123.
6310514040
นายสหัสเทพ
ภักดีเจริญ
วิทยาการจัดการ
124.
6310514048
นายพีรภาส
พัสสระ
วิทยาการจัดการ
125.
6311410108
น.ส.สุปาตินา
คาน
การแพทย์แผนไทย
126.
6311410077
น.ส.ภิญญดา
สืบญาติ
การแพทย์แผนไทย
127.
6311410037
น.ส.ธัญญาพร
ปุสวิโร
การแพทย์แผนไทย
128.
6311010052
น.ส.นันทวรรณ
คมสัน
อุตสาหกรรมเกษตร
129.
6211010116
น.ส.มลินี
เพ็งระวะ
อุตสาหกรรมเกษตร
130.
6310210458
น.ส.อภิชญา
บุญนาม
วิทยาศาสตร์
131.
6311410122
นายอัสรอน
สอหา
การแพทย์แผนไทย
132.
6310210053
นายจักรีวัฒน์
แว่นนุ้ย
วิทยาศาสตร์
133.
6311010073
น.ส.พันพร
เพ็ชรสุก
อุตสาหกรรมเกษตร
134.
6311410081
น.ส.เมดีนา
โกบแม็ง
การแพทย์แผนไทย
135.
6311310083
น.ส.ปัณณิกา
ช่วยราม
นิติศาสตร์
136.
6310515099
น.ส.พิลัยรัตน์
ลาภสนอง
วิทยาการจัดการ
137.
6310514052
นายธรรมนิตย์
ทองฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
138.
6510110572
น.ส.อิฟฟะห์
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310410110
น.ส.พิชชาภา
จิตรจง
พยาบาลศาสตร์
140.
6310210626
น.ส.สุมารี
บุญพลู
วิทยาศาสตร์
141.
6211110152
น.ส.ณัฐธิดา
ณ พัทลุง
ศิลปศาสตร์
142.
6310110440
น.ส.วรารัตน์
เพชรานันท์
วิศวกรรมศาสตร์
143.
6310410216
น.ส.อภิชญา
ศิริพันธ์
พยาบาลศาสตร์
144.
6310410166
น.ส.สุนิสา
มณีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
145.
6511410057
น.ส.นูรุลฮูดา
สะนิ
การแพทย์แผนไทย
146.
6310410003
น.ส.กมลวรรณ
ชโลธร
พยาบาลศาสตร์
147.
6310210558
น.ส.นิฮาฟีณีย์
กาซอ
วิทยาศาสตร์
148.
6310514009
นายชินต้าร์
ชุง
วิทยาการจัดการ
149.
6311110221
น.ส.นัฐกานต์
บัวคีรี
ศิลปศาสตร์
150.
6310515073
นายฮาซัน
มะเซ็ง
วิทยาการจัดการ
151.
6310110666
น.ส.ศศินิภา
สุดศรี
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6211610021
นายธีรัช
ปล้องไหม
ยาลัยนานาชาติ
153.
6211214020
นายจรสกร
เมืองละออง
เศรษฐศาสตร์
154.
6311110384
น.ส.ปิยาพัชร
ทัตติพงศ์
ศิลปศาสตร์
155.
6511310089
น.ส.เพชรเงิน
ทองนุ่น
นิติศาสตร์
156.
6310510283
นายอภิสิทธิ์
มู้หะหมัด
วิทยาการจัดการ
157.
6310510079
น.ส.ณัฐธิดา
ผ่องแผ้ว
วิทยาการจัดการ
158.
6311610008
นายศิริวัฒน์
จันทร์แก้ว
ยาลัยนานาชาติ
159.
6510510190
น.ส.ฟายูณีย์
แมเราะ
วิทยาการจัดการ
160.
6310514011
นายณัฐจิรพัชร
อัครนิธิศกุล
วิทยาการจัดการ
161.
6310510080
น.ส.ณัฐธิดา
อุบลสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
162.
6310510265
น.ส.สุภากาญจน์
บัวแก่น
วิทยาการจัดการ
163.
6310110373
นายภูมิเพชร
เพชรเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6210410195
น.ส.อัสรียา
อุมา
พยาบาลศาสตร์
165.
6310510062
น.ส.ซาฟีนาร์
ฤทธิราตรี
วิทยาการจัดการ
166.
6310510004
น.ส.กนกพร
จิตสำรวย
วิทยาการจัดการ
167.
6211214022
นายณัฐชนนท์
เจริญวิริยะภาพ
เศรษฐศาสตร์
168.
6310510226
นายวิฑูรย์
คูสำโรง
วิทยาการจัดการ
169.
6310410238
นายอับดุลซาลาม
มาหะ
พยาบาลศาสตร์
170.
6311410035
น.ส.ธัชมนตร์
บุญทัน
การแพทย์แผนไทย
171.
6510510343
น.ส.พฤกษา
เลรักมาน
วิทยาการจัดการ
172.
6210518054
นายสุวิภาค
ณ บุญวงศ์
วิทยาการจัดการ
173.
6511110095
น.ส.พีรดา
นาวีว่อง
ศิลปศาสตร์
174.
6310110463
นายศรพัฒน์
มากเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6510510348
นายฟารุส์
ลือบากะมูติง
วิทยาการจัดการ
176.
6210210485
น.ส.ปริญญารักษ์
เสืออินโท
วิทยาศาสตร์
177.
6510110249
นายนิอิรฟาน
มะสาและ
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6211110067
น.ส.สุภัค
ชูเรืองศักดิ์
ศิลปศาสตร์
179.
6211110032
น.ส.นาสิกา
เทพหล้า
ศิลปศาสตร์
180.
6211110158
น.ส.กนกพิชญ์
แซ่ขู่
ศิลปศาสตร์
181.
6311410109
น.ส.สุภัทรตา
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
182.
6311410111
น.ส.สุไรดา
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
183.
6211110071
น.ส.สุวพิชญ์
นพสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
184.
6310110734
น.ส.บัดรียะห์
เจะ
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6311410016
น.ส.ซอลีฮะห์
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
186.
6211214042
น.ส.นาเดียร์
อุมาพงศ์พันธุ์
เศรษฐศาสตร์
187.
6311210002
น.ส.กิตติวรา
ศศิธร
เศรษฐศาสตร์
188.
6211110255
น.ส.อินทิรา
ศรีโภคา
ศิลปศาสตร์
189.
6211214038
นายกันตพัฒน์
สุจจิต
เศรษฐศาสตร์
190.
6311810004
นายชุมพล
ทองสาย
ยาลัยนานาชาติ
191.
6311810009
นายพงศ์ชยุต
ชูส่งแสง
ยาลัยนานาชาติ
192.
6311210020
น.ส.ดวงฤทัย
เหล่าจินวงศ์
เศรษฐศาสตร์
193.
6311210049
น.ส.อนัญญา
แสงดำ
เศรษฐศาสตร์
194.
6311210052
น.ส.อรณัญช์
วงษ์สวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
195.
6311210063
น.ส.ณิชวรรณ
จันทร์ช่วย
เศรษฐศาสตร์
196.
6310110347
นายภัทรดนัย
แซ่ฉือ
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6310110353
น.ส.ภัทรา
สาริปา
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6310210678
น.ส.มาซูรา
มะแอ
วิทยาศาสตร์
199.
6311210044
น.ส.สุทธิณี
ศิริสุข
เศรษฐศาสตร์
200.
6310510229
นายวีรภัทร
เกตุแก้ว
วิทยาการจัดการ
201.
6310510198
น.ส.เมธาวี
แก่นแก้ว
วิทยาการจัดการ
202.
6310510334
นายธนธรณ์
บุญนวล
วิทยาการจัดการ
203.
6310110052
นายจงเซวียน
ลี
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6310110587
นายอายุวัฒน์
สุขขี
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6310110693
นายกรกช
กดทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6310510114
น.ส.ธันยพร
จันทะรัตน์
วิทยาการจัดการ
207.
6311210058
น.ส.เกษราภรณ์
เจริญ
เศรษฐศาสตร์
208.
6310110249
น.ส.นูรรีดา
หรงกุดัง
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6510410002
น.ส.กมลวรรณ
หลีช่วย
พยาบาลศาสตร์
210.
6210110707
นายจักรรินทร์
เพ็ชรคง
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6310110630
นายธนายง
วิเศษพันธุ์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6210311043
นายวุฒิชาติ
เบ็ญอาบูบาการ์
แพทยศาสตร์
213.
6310610166
น.ส.แพรววนิต
นิลพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
214.
6310210512
น.ส.ซารีนา
เจ๊ะเงาะ
วิทยาศาสตร์
215.
6310210475
น.ส.อัญชิสา
ศรีชาเยศ
วิทยาศาสตร์
216.
6310210528
น.ส.ณัฐธิชา
บำรุงศรี
วิทยาศาสตร์
217.
6310210054
น.ส.จันทกานต์
ปากลาว
วิทยาศาสตร์
218.
6310510199
นายยศวีร์
ยงสืบชาติ
วิทยาการจัดการ
219.
6310610127
น.ส.อพัชชา
บัวศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
220.
6310210491
น.ส.อุลฮุสนา
จือนารา
วิทยาศาสตร์
221.
6310210252
น.ส.ปาดีนี
สือแม
วิทยาศาสตร์
222.
6310110511
นายสิทธิพร
รัตนมหาสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
223.
6310514049
นายฟารุก
อุหมะ
วิทยาการจัดการ
224.
6310110362
นายภานุวัฒน์
นวลคำ
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6310110199
น.ส.ธมลวรรณ
จีรวงศ์ไกรสร
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6211610015
นายสุภทัต
เหมพัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
227.
6310515025
นายนนทนันท์
สุขศรีราช
วิทยาการจัดการ
228.
6310515012
นายเจตษฎาภรณ์
หนูขาว
วิทยาการจัดการ
229.
6310610009
น.ส.กิตติมา
แพงวงษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
230.
6311410065
น.ส.พรรภัสสร
ดีเอง
การแพทย์แผนไทย
231.
6310210066
น.ส.จุฑามาศ
ครองแก้ว
วิทยาศาสตร์
232.
6310510402
น.ส.กนกรักษ์
เหรียญประชา
วิทยาการจัดการ
233.
6310510403
น.ส.กมลรักษ์
เหรียญประชา
วิทยาการจัดการ
234.
6311410066
น.ส.พรรภัสสา
ดีเอง
การแพทย์แผนไทย
235.
6310110030
นายกันตภณ
ชาญกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
236.
6310514060
นายพชรเดช
หนูเอียด
วิทยาการจัดการ
237.
6310510431
นายศตพร
พรหมเทศ
วิทยาการจัดการ
238.
6510110710
น.ส.อัญญิกา
ขันคำ
วิศวกรรมศาสตร์
239.
6310110482
น.ส.ศุภกาญจน์
ชัยสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
240.
6211310049
น.ส.ลิปิการ์
บัวทอง
นิติศาสตร์
241.
6511110239
น.ส.พรมพร
แสงศรี
ศิลปศาสตร์
242.
6310110709
นายภูริณัฐ
ยอดประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
243.
6311610015
นายอาดัม
หวังเบ็ญหมัด
ยาลัยนานาชาติ
244.
6411110284
น.ส.สิดาพร
หนูประสงค์
ศิลปศาสตร์
245.
6510410279
น.ส.กชนิภา
อุนยวง
พยาบาลศาสตร์
246.
6510410266
นายฟาดิล
สาเร๊ะ
พยาบาลศาสตร์
247.
6310210274
น.ส.พรรภษา
ปูนิล
วิทยาศาสตร์
248.
6310110371
นายภูมินันท์
แก้วอ่อน
วิศวกรรมศาสตร์
249.
6211310103
น.ส.นันทฉัตร
สทานสัตย์
นิติศาสตร์
250.
6310510273
น.ส.หรรษลักษณ์
อาฒยะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
251.
6210516029
น.ส.ชนิดา
ดารากัย
วิทยาการจัดการ
252.
6310110225
นายนนทพัทธ์
คงสุดรู้
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6311311092
นายเอกลักษณ์
ชัยสวัสดิ์
นิติศาสตร์
254.
6210516040
น.ส.ณัฐวดี
เอียดจุ้ย
วิทยาการจัดการ
255.
6510210556
น.ส.มารียา
สะรูยี
วิทยาศาสตร์
256.
6211310079
น.ส.กฤติมา
วงศ์อำมาตย์
นิติศาสตร์
257.
6510210235
น.ส.เพชรไพลิน
หมาดอุมา
วิทยาศาสตร์
258.
6310510333
นายธนกฤต
จันทโณ
วิทยาการจัดการ
259.
6310510386
น.ส.สุธิดา
ศรีธนสาร
วิทยาการจัดการ
260.
6310510179
น.ส.ภัทราวรรณ
อินทชัย
วิทยาการจัดการ
261.
6210519028
น.ส.สริตา
ชุ่มจำรัส
วิทยาการจัดการ
262.
6310510244
น.ส.ศิศิกาญจน์
หงษ์มณี
วิทยาการจัดการ
263.
6310510097
น.ส.ทัศนาวดี
สมนวล
วิทยาการจัดการ
264.
6310510350
น.ส.ปภัสราภรณ์
ป่านลาย
วิทยาการจัดการ
265.
6410210619
น.ส.ฤทัยกาญจน์
สุคนธปฏิภาค
วิทยาศาสตร์
266.
6510210567
น.ส.รุ่งไพลิน
พัฒนะ
วิทยาศาสตร์
267.
6310110658
นายวรท
ชินนาพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
268.
6310610120
น.ส.สุธิดา
เมโส
ทรัพยากรธรรมชาติ
269.
6211311068
นายวัชรพงษ์
ภาราฤกษ์
นิติศาสตร์
270.
6410210071
น.ส.ชนิกานต์
กล้าหาญ
วิทยาศาสตร์
271.
6210210239
น.ส.จุฑารัตน์
งามจรัส
วิทยาศาสตร์
272.
6411110139
น.ส.กนกวรรณ
สมพล
ศิลปศาสตร์
273.
6210311017
น.ส.กิติยา
ตันตะสุทธิ์
แพทยศาสตร์
274.
6310515057
นายสิรภพ
จันทรภักดี
วิทยาการจัดการ
275.
6310110711
น.ส.มาเหรียม
หมัดอาดั้ม
วิศวกรรมศาสตร์
276.
6310210400
น.ส.สากีหน๊ะ
หมัดเหล็บ
วิทยาศาสตร์
277.
6510410260
น.ส.ธนวัน
พานิชพัฒน์
พยาบาลศาสตร์
278.
6210210207
นายเอกลักษณ์
เกื้อบุตร
วิทยาศาสตร์
279.
6310110569
น.ส.ชวิศา
แก้วน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
280.
6311110337
น.ส.สุนิตา
เบญจสาร
ศิลปศาสตร์
281.
6310110414
นายรุสดี
บือราเฮง
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6510410129
น.ส.อัยมี่
มัจฉา
พยาบาลศาสตร์
283.
6311110339
น.ส.อนิศรา
ลาเตะ
ศิลปศาสตร์
284.
6310110593
นายอารีฟีน
โตะสะ
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6510210375
น.ส.อักษราภัค
สันฝา
วิทยาศาสตร์
286.
6310613033
น.ส.มนัสวีร์
มรรคโช
ทรัพยากรธรรมชาติ
287.
6510210364
น.ส.อรญา
บุญประสพ
วิทยาศาสตร์
288.
6210311020
นายคุ้มครอง
รุ่งจิรธนกุล
แพทยศาสตร์
289.
6310210382
น.ส.ศศิวิมล
จันทร์ฝาก
วิทยาศาสตร์
290.
6310110677
นายสิรภพ
ไหมดี
วิศวกรรมศาสตร์
291.
6310210645
น.ส.อัจจิมา
คงสา
วิทยาศาสตร์
292.
6210311005
น.ส.พิชชาพร
ลีธนกิจ
แพทยศาสตร์
293.
6310517101
นายจิรพัฒน์
บุญสิงห์
วิทยาการจัดการ
294.
6310210235
น.ส.ปภัสรา
ยิ่งกันทา
วิทยาศาสตร์
295.
6310515054
น.ส.ศิริประภา
ชำนาญธุระกิจ
วิทยาการจัดการ
296.
6310110357
นายภาณุพงศ์
สมจิตร
วิศวกรรมศาสตร์
297.
6311410011
น.ส.เจะรอเมาะ
เซ็ง
การแพทย์แผนไทย
298.
6310210342
น.ส.รัตน์ดาวรรณ์
แสงฉวี
วิทยาศาสตร์
299.
6411110101
นายราเชน
บินสมาน
ศิลปศาสตร์
300.
6310110005
น.ส.กมลนัทธ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
301.
6310410064
น.ส.ธัญดา
ตู้ประกาย
พยาบาลศาสตร์
302.
6310410031
น.ส.ชวนขวัญ
เหล่าทอง
พยาบาลศาสตร์
303.
6310410035
น.ส.โชติกา
พิจิตร
พยาบาลศาสตร์
304.
6310410065
น.ส.ธัญวรรณ
สิกะพันธ์
พยาบาลศาสตร์
305.
6310110723
น.ส.จารุกัญญ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
306.
6310110075
น.ส.จุลภัทร
ชูปาน
วิศวกรรมศาสตร์
307.
6310510016
นายก้อง
ทับเที่ยง
วิทยาการจัดการ
308.
6510210158
น.ส.นิชานันท์
ไหมทอง
วิทยาศาสตร์
309.
6410613058
นายวิภาค
เกษศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
310.
6211311061
น.ส.พรธีรา
หนูศรีแก้ว
นิติศาสตร์
311.
6210110060
นายชยุตม์
โชติวรรณวิรัช
วิศวกรรมศาสตร์
312.
6311214016
น.ส.เอื้ออังกูร
ขำแก้ว
เศรษฐศาสตร์
313.
6310110674
น.ส.สมฤทัย
สายชนะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6210610201
น.ส.ตัสนีม
หัดเหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
315.
6310110206
น.ส.ธัญญารัตน์
มณีมัย
วิศวกรรมศาสตร์
316.
6310110451
นายวิทยา
ทวีแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
317.
6310110077
นายเจษฎากร
แซ่โค้ว
วิศวกรรมศาสตร์
318.
6310110204
นายธวัฒชัย
ใจหาญ
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6310110118
น.ส.ซอลีฮาน
สาแม็ง
วิศวกรรมศาสตร์
320.
6310110067
น.ส.จิรัฏฐ์
จรเจนเกียรติ
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  320 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 320
 • เพศหญิง 216
 • เพศชาย 104
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 31
 • รหัส 64 8
 • รหัส 63 236
 • รหัส 62 45
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์71
 • วิทยาศาสตร์36
 • แพทยศาสตร์4
 • วิทยาการจัดการ106
 • ทรัพยากรธรรมชาติ9
 • พยาบาลศาสตร์15
 • อุตสาหกรรมเกษตร5
 • ศิลปศาสตร์23
 • นิติศาสตร์9
 • เศรษฐศาสตร์16
 • การแพทย์แผนไทย19
 • ยาลัยนานาชาติ7