งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ASEAN ISSUES”
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ASEAN ISSUES” 12 ก.ย. 65, 15:19 น.2,746
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.
 • วันที่ 18 กันยายน 65
  ช่วงเวลา18 กันยายน 2565
 • จำนวนรับสมัคร 320 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ASEAN ISSUES”

  (Y 3 จำนวน 3 ชม. วันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 13.30 – 16.00 น.)

  สถานที่จัดกิจกรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.

  และจะต้องสมัครผ่าน https://activity.psu.ac.th/ เท่านั้น ไม่รับสมัครเข้าร่วมฯ หน้างาน

  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษามาด้วยนะคะ

  นักศึกษาชั้นปีอื่นรับชั่วโมงเลือกเข้าร่วม 3 หน่วยชั่วโมง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282208  งานพัฒนานักศึกษา

1.
6310515032
นายปริเยศ
ไอยศูรย์
วิทยาการจัดการ
2.
6310515064
น.ส.อฐิตญา
แท่นนิล
วิทยาการจัดการ
3.
6310515026
น.ส.นวรัตน์
เสนีย์
วิทยาการจัดการ
4.
6310515086
น.ส.พชรพร
ชูเกาะทวด
วิทยาการจัดการ
5.
6310110040
น.ส.กิตติมา
บึงราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์
6.
6310410012
น.ส.กานต์พิชชา
เอกทัต
พยาบาลศาสตร์
7.
6310110132
นายณชพล
ช่อโต
วิศวกรรมศาสตร์
8.
6010110565
น.ส.นูรี
เจะอาแว
วิศวกรรมศาสตร์
9.
6310110192
นายธนวัฒน์
พัทสระ
วิศวกรรมศาสตร์
10.
6310110270
นายปภาวิน
หมื่นพัฒนกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6310110376
นายภูริณัฐ
จันทร์แดง
วิศวกรรมศาสตร์
12.
6310515059
น.ส.สุชารัตน์
วงค์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
13.
6310110209
น.ส.ธันย์ชนก
หงส์สุวรรวัธนะ
วิศวกรรมศาสตร์
14.
6310110367
น.ส.ภาสินี
ธรรมโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6310110551
นายอนาวิน
เมืองน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6310510081
นายณัฐภัทร
ศุภกิจธนวัฒน์
วิทยาการจัดการ
17.
6310515001
นายกรษณ
ดิษฐ์อำไพ
วิทยาการจัดการ
18.
6310110139
น.ส.ณัชชา
ด่านศิริวุฒิ
วิศวกรรมศาสตร์
19.
6310515105
น.ส.สุพิชชา
จีรัฐติกุล
วิทยาการจัดการ
20.
6310515071
นายอามีรุล
อันทานุวงศ์
วิทยาการจัดการ
21.
6310210501
น.ส.กันติชา
ณ วาโย
วิทยาศาสตร์
22.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
23.
6310110202
นายธราดล
บุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
24.
6310110079
น.ส.ฉัตรชฎา
อุตมัง
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6310110313
นายพสธร
กลิ่นดี
วิศวกรรมศาสตร์
26.
6310515056
น.ส.สายชล
เพชรจำรัส
วิทยาการจัดการ
27.
6310515029
น.ส.นิศารัตน์
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
28.
6310515100
นายภาสวีร์
เวชกุล
วิทยาการจัดการ
29.
6310110232
น.ส.นรินทร์ทิพย์
นวลแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
30.
6310210007
น.ส.ของขวัญ
ศรีรักษา
วิทยาศาสตร์
31.
6310210463
น.ส.อรนลิน
เพ็ชรเสน
วิทยาศาสตร์
32.
6310110094
น.ส.ชนิสรา
แสงจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6510110546
นายอัฟฮัม
กูแบรีมา
วิศวกรรมศาสตร์
34.
6310110102
นายชัชนันท์
ทองหนัน
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6310110421
นายเลอราษฎร์
ช่วยบำรุง
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6310110113
น.ส.ชาลิณี
สืบกระพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6510510229
น.ส.วรรณทิพย์
หงส์สุวรรวัธนะ
วิทยาการจัดการ
38.
6310515101
นายวันฮากีม
แวโด
วิทยาการจัดการ
39.
6310110396
นายยศภัทร
เศษพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
40.
6310110437
น.ส.วรัญญา
พันธุ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
41.
6310110529
น.ส.สุภาวดี
หมื่นสุข
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6310515063
น.ส.สุรียานี
ดารามิ
วิทยาการจัดการ
43.
6310311023
นายกรุณา
ชัยกิจวัฒนะ
แพทยศาสตร์
44.
6310517113
นายพันธนนท์
มากวิสิฐธนธร
วิทยาการจัดการ
45.
6311710003
น.ส.เขมรินทร์
แก้วกอง
สัตวแพทยศาสตร์
46.
6310110366
นายภาสพงศ์
จันทร์นพรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6310517029
นายธนธรณ์
สายวารี
วิทยาการจัดการ
48.
6310210623
น.ส.สุนารี
สลีมิน
วิทยาศาสตร์
49.
6511010028
น.ส.นูรอัยมี่
เบ็ญสนิ
อุตสาหกรรมเกษตร
50.
6310110473
นายศักดินันท์
เลาลาศ
วิศวกรรมศาสตร์
51.
6310110625
นายณัฐภัทร
อ่อนแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
52.
6310210452
น.ส.อนัญพร
ศรีชาย
วิทยาศาสตร์
53.
6310110220
นายธีรภัทร์
เกื้อทิพย์
วิศวกรรมศาสตร์
54.
6311010085
นายภูริณัฐ
ว่องวรานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
55.
6310210216
น.ส.นูรีต้า
หลังปูเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
56.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
57.
6310210221
น.ส.โนรฟาซียัม
ดือราซอ
วิทยาศาสตร์
58.
6310110161
นายณัฐวุฒิ
แก้วกระจ่าง
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6510514021
นายฟูรกอน
มะลี
วิทยาการจัดการ
60.
6510410055
น.ส.นูรุลฟิตรียา
มุสตาพา
พยาบาลศาสตร์
61.
6310210636
นายอมรินทร์
สาและ
วิทยาศาสตร์
62.
6310110322
น.ส.พัสตราภรณ์
เทพนวล
วิศวกรรมศาสตร์
63.
6310110412
นายรัฐกานต์
เส็นหีม
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6310110639
นายปรวีร์
ปิติ
วิศวกรรมศาสตร์
65.
6310110727
น.ส.ณิชกมล
อภิชาติโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6310210584
น.ส.พนิตนันท์
จอมสุริยะ
วิทยาศาสตร์
67.
6310110664
น.ส.ศยามล
แก้วประภาส
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6310515062
น.ส.สุธิพรรณ
คำพุท
วิทยาการจัดการ
69.
6310110145
น.ส.ณัฐฒิกานต์
เอียดชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
70.
6310510371
น.ส.ยาวาตี
รักดี
วิทยาการจัดการ
71.
6310515053
น.ส.ศิรดา
หนูรุ่น
วิทยาการจัดการ
72.
6310110739
น.ส.พรรณนิสา
สุขทอง
วิศวกรรมศาสตร์
73.
6310510170
น.ส.พันธกานต์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
74.
6310110024
น.ส.กัญญ์ภัสสร
เพชรชำนาญ
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6310110049
น.ส.ขัตติยากร
ปลอดวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6311010057
น.ส.โนรซัลมีมีย์
ตากูจิง
อุตสาหกรรมเกษตร
77.
6210110371
นายสิทธิศักดิ์
ภู่เกียรติกุลศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
78.
6311810011
นายวัศพล
ดำชุม
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6211110216
น.ส.วรัชยา
สุรภักดี
ศิลปศาสตร์
80.
6310110735
นายบุญยกร
เกิดสมนึก
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6211110296
น.ส.ศิรภัสสร
ฮั่นเจริญ
ศิลปศาสตร์
82.
6310515093
นายอดิศร
สายทอง
วิทยาการจัดการ
83.
6311110361
นายฑาลิศร์
บุญพิทักษ์
ศิลปศาสตร์
84.
6310515031
น.ส.ปริณดา
สิทธิสังข์
วิทยาการจัดการ
85.
6310515055
น.ส.ศิริวิมล
ศิริวรรณ
วิทยาการจัดการ
86.
6310110177
น.ส.ทักษพร
ชูชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6310110428
น.ส.วรนุช
ฉิมเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6310515036
น.ส.พรสุดา
ไทรทอง
วิทยาการจัดการ
89.
6311110292
นายอิรฟาน
เจ๊ะอุบง
ศิลปศาสตร์
90.
6210110598
น.ส.สิริกุล
อัมพรพงศ์ไพศาล
วิศวกรรมศาสตร์
91.
6310110444
นายวศิน
พานิชยายนต์
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
93.
6310110472
นายศักดิ์กรินทร์
แซ่แจ่น
วิศวกรรมศาสตร์
94.
6310515070
น.ส.นรินทร์รัตน์
สมบูรณ์
วิทยาการจัดการ
95.
6310515047
น.ส.วิมลมณี
รักงาม
วิทยาการจัดการ
96.
6310110348
น.ส.ภัทรนันท์
ลุ้งบ้าน
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6310110383
นายมณีโชติ
ปานสัง
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6310515017
น.ส.ชยุดา
วัดจัง
วิทยาการจัดการ
99.
6310515083
น.ส.นิซัลมา
กูนา
วิทยาการจัดการ
100.
6310110155
นายณัฐภัทร์
วาดเขียน
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6210110591
นายศุภณัฐ
อินทร์ท่าฉาง
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6310110073
น.ส.จุฑารัตน์
คงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6310110454
น.ส.วิภาวี
ชุ่มชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6310110059
น.ส.จิตติมา
กันตนานุวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6310613030
น.ส.พิมพ์ศิริ
อาภรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6310515076
นายกีรติ
ถิตย์ประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
107.
6310210212
น.ส.นุจรีย์
ชุมประมาณ
วิทยาศาสตร์
108.
6311310172
น.ส.ปิ่นธิตา
พ้นภัย
นิติศาสตร์
109.
6310210239
น.ส.ปลายฟ้า
ชัยกำธร
วิทยาศาสตร์
110.
6310110229
น.ส.นภัสสร
ทองสุข
วิศวกรรมศาสตร์
111.
6310210019
น.ส.กวินนาฏ
ภู่ภักดีพันธ์
วิทยาศาสตร์
112.
6310110441
นายวรินทร
ทองเหมือน
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6310515089
น.ส.สมฤดี
เทพษร
วิทยาการจัดการ
114.
6310515084
น.ส.นิอัซวาณีย์
สามะแอ
วิทยาการจัดการ
115.
6211110219
น.ส.วริศรา
ว่องวิทยา
ศิลปศาสตร์
116.
6310110445
นายวัชรพงค์
ดาราพงค์
วิศวกรรมศาสตร์
117.
6211810023
นายสาริทธิ์
สุวรรณพันธ์
ยาลัยนานาชาติ
118.
6211110207
นายภูวดล
สุทธิชาติ
ศิลปศาสตร์
119.
6511214015
น.ส.ภานุมาส
สุขลิ้ม
เศรษฐศาสตร์
120.
6310110713
นายวีรยุทธ์
จรุงศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
121.
6310110484
นายศุภกิตติ์
เวชรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6511214030
น.ส.ซูวัยบ๊ะห์
หมันหลี
เศรษฐศาสตร์
123.
6310110363
น.ส.ภาวิณี
ชุ่มชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6310110707
นายพีรพัฒน์
พูลสง
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6310110539
น.ส.เสาวลักษณ์
ชีวพัฒนานุกูล
วิศวกรรมศาสตร์
126.
6310613065
น.ส.ปาริฉัตร
โชติช่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6310110120
นายซานูฟี
วาเด็ง
วิศวกรรมศาสตร์
128.
6310110561
นายอภิสิทธิ์
วุ่นดี
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6310110749
น.ส.สุชาดา
ทองสังข์
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6310110578
น.ส.อัมนี
หิมะ
วิศวกรรมศาสตร์
131.
6310517128
น.ส.เยาวลักษณ์
ขวัญชูด
วิทยาการจัดการ
132.
6310210305
น.ส.ภัทธิราภรณ์
คงรอด
วิทยาศาสตร์
133.
6310517024
น.ส.ตองชนก
คงจันทร์
วิทยาการจัดการ
134.
6310517034
น.ส.นัฐนรี
ทองเต็ม
วิทยาการจัดการ
135.
6310517012
น.ส.ชลลดา
นิลพราหมณ์
วิทยาการจัดการ
136.
6310517127
น.ส.มัธยปัทม์
สิงหา
วิทยาการจัดการ
137.
6310517013
น.ส.โชติกา
ส่งแสง
วิทยาการจัดการ
138.
6310110287
น.ส.ผกาภรณ์
รามเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
139.
6310517095
น.ส.อำพร
จันทฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
140.
6310110271
น.ส.ปภาสรณ์
ทรัพย์ลั่น
วิศวกรรมศาสตร์
141.
6310515074
นายฮาฟิซ
ยาชะรัด
วิทยาการจัดการ
142.
6310515077
น.ส.กุลปริยา
สุวรรณจินดา
วิทยาการจัดการ
143.
6310110730
นายธันยบูรณ์
ชูชะนะ
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6311110150
น.ส.สวิวดาว
ธรรมดี
ศิลปศาสตร์
145.
6310110378
นายภูริทัต
บริรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6310110035
น.ส.กัสมาห์
หลวงหนิ
วิศวกรรมศาสตร์
147.
6310517119
น.ส.สรัลรัตน์
จุ้ยนาค
วิทยาการจัดการ
148.
6310110224
นายนครินทร์
ย่องเส้ง
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6310110712
น.ส.รัตนากร
กัจฉุวิโร
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6310110290
นายพงศกร
จินดาพล
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6310517008
น.ส.จันทร์ดวงรัตน์
เทียนทอง
วิทยาการจัดการ
152.
6310110701
นายติณณภพ
มหัทธโน
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6410610191
นายอธิบดี
ยียมเจริญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
154.
6310517126
น.ส.แพรวนภา
จิตตานุภาพ
วิทยาการจัดการ
155.
6511110161
นายซอฟูวัลย์
อับดุลรอแม
ศิลปศาสตร์
156.
6310110252
น.ส.นูรีฮัน
สาแมหาดี
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6310517094
น.ส.อาทิตธิยา
ช่วยกลับ
วิทยาการจัดการ
158.
6310110425
น.ส.วนิดา
เด่นจักร
วิศวกรรมศาสตร์
159.
6310110141
น.ส.ณัฐกมล
จุลนันโท
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6310210275
น.ส.พรศิริ
วุฒิกานนท์
วิทยาศาสตร์
161.
6310110163
น.ส.ดวงกมล
กิ้มถ่อง
วิศวกรรมศาสตร์
162.
6510210540
น.ส.ฟาเดีย
ตะระเวลา
วิทยาศาสตร์
163.
6310110604
นายฮัสซัน
วาลีดง
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6310515050
นายศราวุฒิ
เดชเปีย
วิทยาการจัดการ
165.
6310110386
น.ส.มนัสนันท์
ฟองสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6310110431
นายวรมัน
แก้วคชชา
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6310515007
นายคณพศ
พ่วงรัก
วิทยาการจัดการ
168.
6310210362
นายวัชรา
กลับส่ง
วิทยาศาสตร์
169.
6310110052
นายจงเซวียน
ลี
วิศวกรรมศาสตร์
170.
6310510036
น.ส.คุณามัย
เถามณี
วิทยาการจัดการ
171.
6410613011
น.ส.ภัทรธิดา
ปลอดบุตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
172.
6310110222
นายธีรวัฒน์
ช่วยเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6310210514
น.ส.ซูใบดา
มิง
วิทยาศาสตร์
174.
6310110146
นายณัฐดนัย
ด้วงปราง
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6511214040
น.ส.ซัมซียะห์
สามะ
เศรษฐศาสตร์
176.
6310110341
นายฟุรกรณ์
สาหวี
วิศวกรรมศาสตร์
177.
6310515102
น.ส.สุดารินทร์
ตุ้มระย้า
วิทยาการจัดการ
178.
6210516034
น.ส.กนกวรรณ
นุ่มทิพย์
วิทยาการจัดการ
179.
6310210472
น.ส.อัจฉริยา
หิรัญชัยพิพัฒน์
วิทยาศาสตร์
180.
6310710043
น.ส.พรชิตา
สังข์สวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
181.
6310510051
นายชนะศึก
หัตสตูล
วิทยาการจัดการ
182.
6310210278
น.ส.พัชริดา
รักษ์แก้ว
วิทยาศาสตร์
183.
6310514048
นายพีรภาส
พัสสระ
วิทยาการจัดการ
184.
6310514040
นายสหัสเทพ
ภักดีเจริญ
วิทยาการจัดการ
185.
6310210662
น.ส.ณภัค
มาศเฮ็ง
วิทยาศาสตร์
186.
6310210041
น.ส.เกษิณี
ชุมภูทอง
วิทยาศาสตร์
187.
6310515003
น.ส.กัญชริกา
รักหมอ
วิทยาการจัดการ
188.
6310210119
น.ส.ณัฐชา
อารีชล
วิทยาศาสตร์
189.
6310510421
นายนิฟัยศอล
หะยีเจะหลง
วิทยาการจัดการ
190.
6310510392
น.ส.อภิสรา
แก้ววิหค
วิทยาการจัดการ
191.
6310510288
น.ส.อักษราณัฐ
ราชนิกร
วิทยาการจัดการ
192.
6310510254
น.ส.สาธิตา
เดชแก้ว
วิทยาการจัดการ
193.
6310510336
นายธราดล
แคล้วภัย
วิทยาการจัดการ
194.
6310515094
น.ส.จิณณพัต
หมาดหลี
วิทยาการจัดการ
195.
6310510380
นายศุภฤกษ์
วิจิตรบรรจง
วิทยาการจัดการ
196.
6310514052
นายธรรมนิตย์
ทองฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
197.
6311410104
น.ส.สุดารัตน์
เภานันท์ยงค์
การแพทย์แผนไทย
198.
6310210289
นายพิษณุ
พรหมชัยศรี
วิทยาศาสตร์
199.
6310613057
น.ส.ณัฐณิชา
ราชเรืองศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
200.
6311410117
น.ส.อรุโณทัย
ไขวารี
การแพทย์แผนไทย
201.
6310510084
น.ส.ณัฐวรรณ
ลมุล
วิทยาการจัดการ
202.
6310510418
น.ส.นัทรียา
สนตอน
วิทยาการจัดการ
203.
6310210138
น.ส.ณิชมน
ชูมณี
วิทยาศาสตร์
204.
6310410167
นายสุรยุทธ์
เจดีย์รัตน์
พยาบาลศาสตร์
205.
6310110191
นายธนวัฒน์
พละบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6311410052
น.ส.นูรอัยนี
ระยะไมตรี
การแพทย์แผนไทย
207.
6311410072
น.ส.ฟัตมาห์
เจ๊ะแต
การแพทย์แผนไทย
208.
6310410010
น.ส.กัลยากร
โชติ
พยาบาลศาสตร์
209.
6310515099
น.ส.พิลัยรัตน์
ลาภสนอง
วิทยาการจัดการ
210.
6511310025
น.ส.ซามีมี
เด็งซิยอ
นิติศาสตร์
211.
6310410001
น.ส.กนกวรรณ
ชูปาน
พยาบาลศาสตร์
212.
6310210635
น.ส.อนุสรา
มุสิกรังศรี
วิทยาศาสตร์
213.
6310510391
น.ส.อภิชญา
ภู่เพชร
วิทยาการจัดการ
214.
6310210626
น.ส.สุมารี
บุญพลู
วิทยาศาสตร์
215.
6310410179
น.ส.อัญชสา
พรายพรรณ
พยาบาลศาสตร์
216.
6310110732
น.ส.นาเดียร์
ดอเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6310210559
น.ส.นุรอาราญา
บือโต
วิทยาศาสตร์
218.
6311410107
น.ส.สุนิตา
สุหลง
การแพทย์แผนไทย
219.
6310210045
น.ส.ขวัญฤดี
เพ็ชรด้วง
วิทยาศาสตร์
220.
6310210473
น.ส.อัฌชาวดี
บุญรัตนัง
วิทยาศาสตร์
221.
6210410134
น.ส.ซุลฟา
แตเปาะ
พยาบาลศาสตร์
222.
6311410049
น.ส.นิสรีน
พลหลา
การแพทย์แผนไทย
223.
6311410050
น.ส.นิสรีน
หวันแสล๊ะ
การแพทย์แผนไทย
224.
6310514009
นายชินต้าร์
ชุง
วิทยาการจัดการ
225.
6310210064
น.ส.จุฑาภรณ์
พรหมเพชร
วิทยาศาสตร์
226.
6310210392
น.ส.ศิวาภรณ์
ชูเพ็ง
วิทยาศาสตร์
227.
6310210558
น.ส.นิฮาฟีณีย์
กาซอ
วิทยาศาสตร์
228.
6311410152
น.ส.วนาลี
โฉมทอง
การแพทย์แผนไทย
229.
6310510115
น.ส.ธารารัตน์
สังข์ปลอด
วิทยาการจัดการ
230.
6310110595
น.ส.อาลัคนา
หวังจิ
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6310510017
น.ส.กัญญานัฐ
ถือทอง
วิทยาการจัดการ
232.
6310514011
นายณัฐจิรพัชร
อัครนิธิศกุล
วิทยาการจัดการ
233.
6310510065
น.ส.ญาดา
ชาญเชิงพานิช
วิทยาการจัดการ
234.
6211310111
นายเรืองชัย
รื่นรส
นิติศาสตร์
235.
6311110306
น.ส.ช่อแก้ว
วุ่นพ้วน
ศิลปศาสตร์
236.
6310510322
น.ส.ชไมพร
ทองกรณ์
วิทยาการจัดการ
237.
6211310132
น.ส.ญาณิศา
ช่วยบำรุง
นิติศาสตร์
238.
6311010128
น.ส.ชนนิกานต์
สุทธิมากร
อุตสาหกรรมเกษตร
239.
6310510224
น.ส.วัศยา
สวัสดิรักษา
วิทยาการจัดการ
240.
6310210594
น.ส.ภาวินี
ทองสง
วิทยาศาสตร์
241.
6310510166
น.ส.พลอยไพลิน
ณรงค์รักษ์
วิทยาการจัดการ
242.
6310210580
น.ส.ปิยธิดา
โปชะดา
วิทยาศาสตร์
243.
6310110373
นายภูมิเพชร
เพชรเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
244.
6310110440
น.ส.วรารัตน์
เพชรานันท์
วิศวกรรมศาสตร์
245.
6311110018
น.ส.จิรวรรณ
กาลานุสนธิ์
ศิลปศาสตร์
246.
6310510163
น.ส.พรลภัส
เรืองไทย
วิทยาการจัดการ
247.
6310210330
น.ส.เมธาวี
ศรีพรัมวรรณ
วิทยาศาสตร์
248.
6311010129
น.ส.ณัฐธิกา
ศรีสังข์
อุตสาหกรรมเกษตร
249.
6310110453
น.ส.วิภาดา
แก้วเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6310110463
นายศรพัฒน์
มากเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6310517066
น.ส.รุจจิรา
แซ่อึ้ง
วิทยาการจัดการ
252.
6310517099
น.ส.กวินธิดา
ศรีศักดา
วิทยาการจัดการ
253.
6211214008
น.ส.ลภัสรดา
คล้ายหนู
เศรษฐศาสตร์
254.
6310517079
น.ส.ศิริลักษณ์
แซ่อิ้ว
วิทยาการจัดการ
255.
6310210406
น.ส.สิริรักษ์
โคมละ
วิทยาศาสตร์
256.
6310510171
น.ส.พิชญ์สินี
เกื้อสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
257.
6211311105
นายต้นข้าว
ขาวหนูนา
นิติศาสตร์
258.
6310210648
น.ส.อาจรีย์
ขำจันทร์
วิทยาศาสตร์
259.
6311210020
น.ส.ดวงฤทัย
เหล่าจินวงศ์
เศรษฐศาสตร์
260.
6310517062
น.ส.มนสิการ
จุลกูล
วิทยาการจัดการ
261.
6310610022
น.ส.ชมพิชาน์
สำราญสุก
ทรัพยากรธรรมชาติ
262.
6310210656
น.ส.กนกพิชญ์
วังสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
263.
6310210519
น.ส.ญาณิศา
ชมชื่น
วิทยาศาสตร์
264.
6311210063
น.ส.ณิชวรรณ
จันทร์ช่วย
เศรษฐศาสตร์
265.
6311210049
น.ส.อนัญญา
แสงดำ
เศรษฐศาสตร์
266.
6311210052
น.ส.อรณัญช์
วงษ์สวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์
267.
6310210219
น.ส.เนยญณา
ดินลานสกูล
วิทยาศาสตร์
268.
6310110337
น.ส.เพชรลดา
ดาวหยก
วิศวกรรมศาสตร์
269.
6311210044
น.ส.สุทธิณี
ศิริสุข
เศรษฐศาสตร์
270.
6310110587
นายอายุวัฒน์
สุขขี
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6310210485
น.ส.อารีซา
เบ็ญยู่โสะ
วิทยาศาสตร์
272.
6310610033
น.ส.ณัฏฐ์ชนิ
แก้วศรีขวัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
273.
6310610097
น.ส.วนิลา
ฤทธิสาคร
ทรัพยากรธรรมชาติ
274.
6310517114
น.ส.ฟิรดาวร์
ดือระปุปิ
วิทยาการจัดการ
275.
6310210611
น.ส.ศศิกานต์
แท่นมาก
วิทยาศาสตร์
276.
6310110630
นายธนายง
วิเศษพันธุ์ชัย
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6310610052
นายธนภัทร
ทองสาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
278.
6310410085
น.ส.นูรฮาวาตี
ยามา
พยาบาลศาสตร์
279.
6310610080
นายพัชรพล
สุวรรณแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
280.
6311210058
น.ส.เกษราภรณ์
เจริญ
เศรษฐศาสตร์
281.
6311010158
น.ส.กัญญารัตน์
รุ่งเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร
282.
6310610165
น.ส.พิชชามน
พัทยัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
283.
6310610056
นายธนากร
มณีรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
284.
6211310107
นายพนธกร
จันทรพิมล
นิติศาสตร์
285.
6310610042
น.ส.ณัฐวดี
บุบผาถา
ทรัพยากรธรรมชาติ
286.
6310610113
นายสันติภาพ
นวลมูสิก
ทรัพยากรธรรมชาติ
287.
6311010075
น.ส.พิชญาภา
ส่งนาวา
อุตสาหกรรมเกษตร
288.
6210110707
นายจักรรินทร์
เพ็ชรคง
วิศวกรรมศาสตร์
289.
6310610168
นายภาสพงศ์
ทองนุ้ย
ทรัพยากรธรรมชาติ
290.
6310610207
นายจักรี
ศิริสมบัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
291.
6311210002
น.ส.กิตติวรา
ศศิธร
เศรษฐศาสตร์
292.
6310610118
น.ส.สุตาภัทร
บุตรชำลิ
ทรัพยากรธรรมชาติ
293.
6310110010
น.ส.กรองขวัญ
เรณุมาศ
วิศวกรรมศาสตร์
294.
6310610150
นายนภสร
คงจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
295.
6310610250
น.ส.วิชุตา
นิลวิสุทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
296.
6310610104
น.ส.ศิรินภา
ทองรุด
ทรัพยากรธรรมชาติ
297.
6310610095
นายวชิรวิทย์
ใจห้าว
ทรัพยากรธรรมชาติ
298.
6310610129
นายอรรถพร
แสะอาหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
299.
6310610114
น.ส.สารีฮ๊ะ
หะรงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
300.
6310514049
นายฟารุก
อุหมะ
วิทยาการจัดการ
301.
6310110305
นายพรพิสิษฐ์
ป้อมสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
302.
6410515030
นายธีระดนย์
ยอดราช
วิทยาการจัดการ
303.
6410515068
นายสุชัจจ์
ด้วงเลื่อง
วิทยาการจัดการ
304.
6310410064
น.ส.ธัญดา
ตู้ประกาย
พยาบาลศาสตร์
305.
6310410031
น.ส.ชวนขวัญ
เหล่าทอง
พยาบาลศาสตร์
306.
6310410035
น.ส.โชติกา
พิจิตร
พยาบาลศาสตร์
307.
6310510016
นายก้อง
ทับเที่ยง
วิทยาการจัดการ
308.
6310110553
นายอนุชิต
เตเหิง
วิศวกรรมศาสตร์
309.
6310110581
น.ส.อัสวา
โต๊ะหงอ
วิศวกรรมศาสตร์
310.
6310110723
น.ส.จารุกัญญ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
311.
6310410065
น.ส.ธัญวรรณ
สิกะพันธ์
พยาบาลศาสตร์
312.
6310110005
น.ส.กมลนัทธ์
ดวงพลอย
วิศวกรรมศาสตร์
313.
6310110400
นายยูนัยดี
สะระดล
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6310110288
น.ส.ผกายวรรณ์
นวลจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
315.
6310110319
น.ส.พันพัสสา
แก้วชูทอง
วิศวกรรมศาสตร์
316.
6310410053
น.ส.ณิชา
ตุ้งแก้ว
พยาบาลศาสตร์
317.
6310410057
น.ส.ถิรดา
รักษาศีล
พยาบาลศาสตร์
318.
6310110527
น.ส.สุพัตรา
ศิริวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6310410062
น.ส.ธนภรณ์
สุขน้อย
พยาบาลศาสตร์
320.
6310410056
น.ส.ตัสนีม
สิยะโอ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ลงทะเบียนหน้าเว็บและมีรายชื่อในระบบ แต่มาถึงหน้างานที่นั่งเต็ม สิ่งที่staffแก้ไข คือให้ผู้เข้าร่วมไปยกเก้าอี้หาที่นั่งเอง แล้วจะมีการลงชื่อทำไมในเมื่อไม่มีการจัดสรรจำนวนที่นั่งกับผู้เข้าร่วมที่เพียงพอ
????18 ก.ย. 2565 14:22182.232.205.123
  สมัคร    |  จำนวนรับ  320 320

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 320
 • เพศหญิง 216
 • เพศชาย 104
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 12
 • รหัส 64 4
 • รหัส 63 287
 • รหัส 62 16
 • รหัส 60 1
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์104
 • วิทยาศาสตร์43
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ87
 • ทรัพยากรธรรมชาติ23
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์16
 • อุตสาหกรรมเกษตร7
 • ศิลปศาสตร์11
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์11
 • การแพทย์แผนไทย8
 • สัตวแพทยศาสตร์1
 • ยาลัยนานาชาติ1