งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ตอน เทคนิคการจัดทำ CV และ Resume แบบมืออาชีพ(Y 4 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ตอน เทคนิคการจัดทำ CV และ Resume แบบมืออาชีพ(Y 4 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง)21 ก.ย. 65, 09:40 น.3,458
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 1 ตุลาคม 65
  ช่วงเวลา13.00 - 16.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 420 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 26 กันยายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

   

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน

  ตอน เทคนิคการจัดทำ CV และ Resume แบบมืออาชีพ(Y 4 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง)

  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น.

  หมายเหตุ 

  **รับสมัครจำนวนจำกัด 420 คน

  **นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ พร้อมเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการอบรมค่ะ

  และขอให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรนักศึกษามาด้วยนะคะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6210517049
นายพิชชากร
ขาวศรี
วิทยาการจัดการ
2.
6210517027
นายธนพงษ์
จัตุรงค์
วิทยาการจัดการ
3.
6210515081
น.ส.พันธิตรา
คล่องแคล่ว
วิทยาการจัดการ
4.
6210517065
นายศิวกร
พงศ์สิริวรกุล
วิทยาการจัดการ
5.
6210517101
น.ส.ภัทรมน
นิลทยา
วิทยาการจัดการ
6.
6210410036
น.ส.ประภัสสร
วิลัยพงษ์
พยาบาลศาสตร์
7.
6210517111
นายกฤตติณ
คงตระกูลทรัพย์
วิทยาการจัดการ
8.
6210515018
นายธนภัทร
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
9.
6210516056
นายวัชรพล
ทองทรง
วิทยาการจัดการ
10.
6210517089
น.ส.ธนนันท์
อึ่งทอง
วิทยาการจัดการ
11.
6210512002
นายคมชาญ
จันทร์คำ
วิทยาการจัดการ
12.
6210517129
น.ส.อารยา
ทองจินดา
วิทยาการจัดการ
13.
6210517005
น.ส.กาญจนา
ทองคีรี
วิทยาการจัดการ
14.
6210519059
นายประเสริฐ
เหมือนทองมาก
วิทยาการจัดการ
15.
6210610103
น.ส.ทัณฑิมา
หิตาชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6210410129
น.ส.ชไมล่า
ตาวัน
พยาบาลศาสตร์
17.
6210517052
นายพุฒิพงศ์
แต้วิกรานต์
วิทยาการจัดการ
18.
6210517113
น.ส.จุฬาลักษณ์
แดงสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
19.
6210517119
น.ส.ดรุณกุลดี
บิลร่อหีม
วิทยาการจัดการ
20.
6210517121
น.ส.ทัตติยาภรณ์
อะกิยามา
วิทยาการจัดการ
21.
6210517028
นายธนภัทร
ประมวลสุข
วิทยาการจัดการ
22.
6210517054
น.ส.ภัทราวดี
ศรีสม
วิทยาการจัดการ
23.
6210517003
น.ส.กฤตพร
ลำพรหมสุข
วิทยาการจัดการ
24.
6210516057
น.ส.ศิริกานต์
แซ่ตั้ง
วิทยาการจัดการ
25.
6210517076
นายอลีฟ
อันศรวารี
วิทยาการจัดการ
26.
6211110240
น.ส.สุนันทา
สังข์แก้ว
ศิลปศาสตร์
27.
6210517055
นายภัทริศวร์
ตันวัฒนะ
วิทยาการจัดการ
28.
6210210178
น.ส.สุวิชญา
จันทร์คำ
วิทยาศาสตร์
29.
6210517043
น.ส.ปวิมล
พรหมแท่น
วิทยาการจัดการ
30.
6210610069
นายสิปปวิชญ์
จิตพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
31.
6210210538
น.ส.สิรินดา
ทองเดิม
วิทยาศาสตร์
32.
6210210233
น.ส.จันทร์จิรา
เดชแห้ว
วิทยาศาสตร์
33.
6210511002
น.ส.เกวลิน
สุวรรณราช
วิทยาการจัดการ
34.
6210517037
น.ส.นาราภัทร
สิทธิกุล
วิทยาการจัดการ
35.
6211210055
น.ส.โสภาวรรณ
แขมภูเขียว
เศรษฐศาสตร์
36.
6210110018
นายกันภัย
มีชูภัณฑ์
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6210517010
น.ส.ชนกานต์
เหมทานนท์
วิทยาการจัดการ
38.
6210515027
น.ส.ปาลิดา
นามวงษ์
วิทยาการจัดการ
39.
6210410133
น.ส.ซิฮาม
สลามเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
40.
6210517125
น.ส.สุทธิดา
วิริยะหิรัญกนก
วิทยาการจัดการ
41.
6210517124
น.ส.ฤมลพร
โรจน์สวัสดิ์สุข
วิทยาการจัดการ
42.
6210610025
นายธนากร
คงน่วม
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
6211210005
น.ส.กัญญาณัฐ
ปลอดอินทร์
เศรษฐศาสตร์
44.
6210610181
น.ส.สุดารัตน์
จันทร์ขำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
45.
6210512005
นายไซฟูร์
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
46.
6210410128
น.ส.จิราพร
วงจันทร์
พยาบาลศาสตร์
47.
6210519038
น.ส.ณภัทรา
เชียรหอม
วิทยาการจัดการ
48.
6210515008
น.ส.ชลิตา
คัณทะโร
วิทยาการจัดการ
49.
6210517024
น.ส.ดลยา
บุญสิน
วิทยาการจัดการ
50.
6210519068
นายอับบาส
เสมาสี
วิทยาการจัดการ
51.
6211210066
น.ส.ชนิกานต์
วิจิตรพันธ์
เศรษฐศาสตร์
52.
6210410068
น.ส.ศุภิสรา
ศรีนวลกล้า
พยาบาลศาสตร์
53.
6211110082
น.ส.จุฑามาศ
แถมจันทร์
ศิลปศาสตร์
54.
6210511007
น.ส.ดายานา
เส็นเหร็ม
วิทยาการจัดการ
55.
6210519021
น.ส.มณสิชา
พวงนุ่น
วิทยาการจัดการ
56.
6210610127
น.ส.อิษฎา
บุญทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
57.
6210512008
นายนครินทร์
กลิ่นขจร
วิทยาการจัดการ
58.
6210610185
นายอิทธินันท์
ธัญนารา
ทรัพยากรธรรมชาติ
59.
6211110155
น.ส.ณิชกานต์
นาคสุวรรณ์
ศิลปศาสตร์
60.
6210517015
น.ส.ญาณิศา
แก้วกอน
วิทยาการจัดการ
61.
6210511026
น.ส.สุภัสสรา
ชูทิพย์
วิทยาการจัดการ
62.
6211210011
น.ส.ชนมน
ชัยภูมิ
เศรษฐศาสตร์
63.
6210410037
น.ส.ปานชีวา
วัชรานนท์
พยาบาลศาสตร์
64.
6210517016
น.ส.ญารินดา
ศรีสุนทร
วิทยาการจัดการ
65.
6210517007
น.ส.เกศนี
แก้วพิพิธภัณฑ์
วิทยาการจัดการ
66.
6210512044
น.ส.ชลดา
ไกรรักษ์
วิทยาการจัดการ
67.
6210517088
น.ส.ทิฆัมพร
หนูคีรี
วิทยาการจัดการ
68.
6210517072
นายอนวัช
บุณยะรัตน์
วิทยาการจัดการ
69.
6210517118
น.ส.ณิชกานต์
ไหวพริบ
วิทยาการจัดการ
70.
6210517068
น.ส.สุธินี
พรมเจริญ
วิทยาการจัดการ
71.
6211311068
นายวัชรพงษ์
ภาราฤกษ์
นิติศาสตร์
72.
6210610024
น.ส.ธนพร
พัดชาวนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
73.
6210517104
น.ส.สัตตบงกช
ชูมณี
วิทยาการจัดการ
74.
6210410065
น.ส.ศุทธินี
เคลือบเพ็ชร์
พยาบาลศาสตร์
75.
6210517086
น.ส.ณิชกานต์
ตรีวีรานุวัฒน์
วิทยาการจัดการ
76.
6211210088
น.ส.อภิสรา
จันโหนง
เศรษฐศาสตร์
77.
6210519035
น.ส.อินดา
วาจานนท์
วิทยาการจัดการ
78.
6211310164
น.ส.อิสรีย์
ชูเสน
นิติศาสตร์
79.
6210517031
น.ส.ธันยมัย
ไชยสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
80.
6210517112
น.ส.กิตติมา
ถินฐะ
วิทยาการจัดการ
81.
6210519044
น.ส.รวิสรา
แก้วไพบูลย์
วิทยาการจัดการ
82.
6210210058
น.ส.ทิพานันท์
รัตนพันธ์
วิทยาศาสตร์
83.
6210517069
น.ส.สุวรรณภัทร
สุวรรขำ
วิทยาการจัดการ
84.
6210519017
น.ส.ปาริชาต
รัตนนุพงศ์
วิทยาการจัดการ
85.
6210613072
นายมูฮัมมัดคอยรี
บินอูเซ็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
86.
6210210017
นายจักริน
โลหะนวกุล
วิทยาศาสตร์
87.
6210512055
น.ส.มัลลิกา
กาญจณะดี
วิทยาการจัดการ
88.
6210517001
น.ส.กรกนก
เภรีวิก
วิทยาการจัดการ
89.
6211210075
น.ส.นารีรัตน์
อินทร์ขาว
เศรษฐศาสตร์
90.
6210512015
นายภัทรนันท์
บุหลาด
วิทยาการจัดการ
91.
6210210188
น.ส.อรัชพร
อุทัยรังษี 
วิทยาศาสตร์
92.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
93.
6210610169
น.ส.วริศรา
เหมรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
94.
6210610110
น.ส.นฤมล
ทองฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
95.
6210511042
น.ส.ปิ่นสุดา
งามเลิศสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
96.
6210610098
น.ส.ฑิฆัมพร
เพ็ชรจรูญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
97.
6210410134
น.ส.ซุลฟา
แตเปาะ
พยาบาลศาสตร์
98.
6210613036
นายจารึก
จิตภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
99.
6210517128
นายอานัส
การ์ฝูน
วิทยาการจัดการ
100.
6210210445
น.ส.ณัฐธิดา
แก้วสนิท
วิทยาศาสตร์
101.
6211210027
น.ส.ธัญชนก
ดำบัว
เศรษฐศาสตร์
102.
6210610134
น.ส.ชัชฎา
รักเลิศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
103.
6211210031
น.ส.เนตรนลิน
ณัฏฐนิชากร
เศรษฐศาสตร์
104.
6210517078
น.ส.อัญชิสา
ทองบริสุทธิ์
วิทยาการจัดการ
105.
6210610075
น.ส.หทัยชนก
จินดาพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
106.
6511310025
น.ส.ซามีมี
เด็งซิยอ
นิติศาสตร์
107.
6210517120
น.ส.ตติยาพร
กองทัพ
วิทยาการจัดการ
108.
6210517075
น.ส.อรสา
เจริญขวัญ
วิทยาการจัดการ
109.
6210517123
น.ส.พาทินธิดา
บรรจงรัตน์
วิทยาการจัดการ
110.
6210610132
น.ส.จุฬาวรรณ
โพธิ์วิจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
111.
6210210367
น.ส.ศุภิสรา
สวัสดิ์พูน
วิทยาศาสตร์
112.
6210516034
น.ส.กนกวรรณ
นุ่มทิพย์
วิทยาการจัดการ
113.
6210517098
น.ส.พัชริญา
พลันสังเกตุ
วิทยาการจัดการ
114.
6210610151
นายปริเยศ
หนุนกิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6511010028
น.ส.นูรอัยมี่
เบ็ญสนิ
อุตสาหกรรมเกษตร
116.
6210210208
น.ส.ไอริน
ประเสริฐเวชทนต์
วิทยาศาสตร์
117.
6210515011
น.ส.ญาณิศา
ศรีสมานุวัตร
วิทยาการจัดการ
118.
6210610229
น.ส.สิริวดี
ศรีสวัสดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
119.
6211210059
น.ส.อิสรียา
นิจศักดิ์
เศรษฐศาสตร์
120.
6210110158
น.ส.นราวดี
จิตกาลดำรง
วิศวกรรมศาสตร์
121.
6210519040
น.ส.นภสร
นาคสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
122.
6210610125
นายอรรถพล
ขาวพรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
123.
6210610213
น.ส.พัชรา
จุ้ยช่วย
ทรัพยากรธรรมชาติ
124.
6210110411
น.ส.อรณิชา
ศิริไชย
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6210610062
น.ส.วิภาวรรณ
เกื้อมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
126.
6210210258
นายณัฎฐ์
รัตนโสภณภาคย์
วิทยาศาสตร์
127.
6210610141
นายธัญญ์
ตรีธารมธุรส
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6210110416
น.ส.อัญชิสา
ฉวีภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
129.
6210110262
นายภาณุพงศ์
แก้วนพรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6210110596
นายสิทธิพร
สุขวีรพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
131.
6210610106
น.ส.ธิฌารัตน์
เจริญกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
132.
6211214001
น.ส.กนกพร
สายชล
เศรษฐศาสตร์
133.
6211210069
น.ส.ซารีนา
สามะอุง
เศรษฐศาสตร์
134.
6210210179
น.ส.เสาวนิจ
บัวบางกรูด
วิทยาศาสตร์
135.
6211210068
นายชยุตม์
มณีพงศ์
เศรษฐศาสตร์
136.
6210610183
นายอรรถวุธ
บุญษร
ทรัพยากรธรรมชาติ
137.
6210610188
น.ส.กาญจนา
ด้วงเทพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
138.
6210210345
น.ส.รวิสรา
รักวงศ์ไทย
วิทยาศาสตร์
139.
6210610150
น.ส.ประกายทิพย์
อารีชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
140.
6210517018
น.ส.ฑิตฐิตา
วัฒนอัมพร
วิทยาการจัดการ
141.
6210512036
นายธีรภัทร
ประเสริฐจริง
วิทยาการจัดการ
142.
6210210207
นายเอกลักษณ์
เกื้อบุตร
วิทยาศาสตร์
143.
6210110064
น.ส.ชลนันท์
ทิพย์มณี
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6211210009
น.ส.จุฑารัตน์
วงศ์วรณ์
เศรษฐศาสตร์
145.
6210613033
นายเอกนรินทร์
บิลโอ๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
146.
6210610060
น.ส.วริศรา
ไชยชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
147.
6211410016
น.ส.นันทิกานต์
แก้วกับเส็น
การแพทย์แผนไทย
148.
6210516058
น.ส.ศุภิสรา
ทองเพชรคง
วิทยาการจัดการ
149.
6210210127
น.ส.มัลลิกา
แก้วบรรจง
วิทยาศาสตร์
150.
6210517097
นายพัชรพงศ์
วันศุกร์
วิทยาการจัดการ
151.
6210210369
น.ส.สนธยา
เพ็ชรรัตน์
วิทยาศาสตร์
152.
6210517085
นายณัฐภาคย์
โชติวิท
วิทยาการจัดการ
153.
6210517040
น.ส.ปภาวรินท์
ยูระวงค์
วิทยาการจัดการ
154.
6210610153
นายพงศธร
บุระชัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
155.
6210511024
น.ส.สิริกาญจน์
สะพะพันธุ์
วิทยาการจัดการ
156.
6210610107
นายธีรภัทร
สังข์ทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
157.
6210610108
นายนพรัตน์
ภัยรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
158.
6210110627
น.ส.อินทิรา
คงมี
วิศวกรรมศาสตร์
159.
6210610117
น.ส.รสวรรณ
อินทรสุวรรณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
160.
6211214044
น.ส.พัณณิตา
แก้ววงศ์ศรี
เศรษฐศาสตร์
161.
6210110355
นายสมัตถ์
สมันตรัฐ
วิศวกรรมศาสตร์
162.
6210110463
น.ส.ชญานิศ
คงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์
163.
6210210121
น.ส.ภูษิดา
ฤทธิเดช
วิทยาศาสตร์
164.
6210610131
นายจตุพล
ขาวทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
165.
6210110199
นายปัณณธร
ขันใส
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6210517103
นายยุทธการ
เลี่ยมทอง
วิทยาการจัดการ
167.
6210517122
น.ส.ปภัฎชมณ
ผจงวงศ์
วิทยาการจัดการ
168.
6210610175
น.ส.วิชุดา
เมืองมณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
169.
6210210011
น.ส.กุลชา
โชติชูช่วง
วิทยาศาสตร์
170.
6210110451
น.ส.กูซาร่า
สัญญา
วิศวกรรมศาสตร์
171.
6210110455
นายคณิชฌา
หนูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6210610026
น.ส.ธมลวัลย์
จิตภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
173.
6210516020
น.ส.มนชิตา
แวววันจิตร
วิทยาการจัดการ
174.
6210610092
น.ส.จิตพิสุทธิ์
แก้วเพ็ชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
175.
6210610048
นายภูรินท์
อร่ามจันทร์เพ็ญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
176.
6210517126
น.ส.ไหมฟ้า
ถวิลเครือ
วิทยาการจัดการ
177.
6210110554
นายเมธัส
ปุสวิโร
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6210517029
น.ส.ธนัชภรณ์
แก้วมณี
วิทยาการจัดการ
179.
6210710020
น.ส.พิมพ์ปวีณ์
ยุทธวรวิทย์
เภสัชศาสตร์
180.
6210210469
น.ส.นันทิชา
ชดช้อย
วิทยาศาสตร์
181.
6210519011
น.ส.ธัญญลักษณ์
ลิ่มกตัญญู
วิทยาการจัดการ
182.
6210512024
น.ส.สิตางศุ์
ศิริประภา
วิทยาการจัดการ
183.
6210110055
นายชนสิษฎ์
พันดร
วิศวกรรมศาสตร์
184.
6510514021
นายฟูรกอน
มะลี
วิทยาการจัดการ
185.
6210110103
น.ส.ณัฐณิชา
สังข์บูรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6210210253
น.ส.ญาณิศา
ปุรินทราภิบาล
วิทยาศาสตร์
187.
6210511017
น.ส.รสกร
ณ นคร
วิทยาการจัดการ
188.
6210610137
น.ส.ณัฐพร
วงษ์จงรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
189.
6210710005
น.ส.จุฑามาศ
พริ้มขจีพงศ์
เภสัชศาสตร์
190.
6210517099
น.ส.พิมลพัชร
นิลฉาย
วิทยาการจัดการ
191.
6210515109
นายเมธาวิน
บุญใส
วิทยาการจัดการ
192.
6210610114
น.ส.ปิยนุช
กาญจนวิเชียร
ทรัพยากรธรรมชาติ
193.
6210110258
น.ส.ภัทรวดี
นิลพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์
194.
6210210187
น.ส.อรอุมา
แก้วเขียด
วิทยาศาสตร์
195.
6210512029
นายอันวาย์
สันติภาพถาวร
วิทยาการจัดการ
196.
6210110629
นายกฤตภณญ์
สดศรี
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6210517060
น.ส.ลิดาวัลย์
สีดำอ่อน
วิทยาการจัดการ
198.
6210610085
น.ส.อัจฉรา
จิตพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
199.
6210517127
น.ส.อมรรัตน์
ชำนาญ
วิทยาการจัดการ
200.
6210511022
น.ส.ศุภาพิชญ์
อรัญดร
วิทยาการจัดการ
201.
6210515089
น.ส.วิภาวี
นิลพัฒน์
วิทยาการจัดการ
202.
6210110504
น.ส.นวพร
วงศ์คำหาร
วิศวกรรมศาสตร์
203.
6210210575
น.ส.อิลฮาน
อีแต
วิทยาศาสตร์
204.
6210110673
นายปรเมศวร์
อุตะปะละ
วิศวกรรมศาสตร์
205.
6210610065
น.ส.ศศินา
ทองนิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
206.
6210610049
น.ส.มนัสวีย์
แซ่เตียว
ทรัพยากรธรรมชาติ
207.
6210517006
นายกิตติภณ
วิเศษรณยุทธ์
วิทยาการจัดการ
208.
6211110022
น.ส.ณัฐกมล
คุ้ยหลำ
ศิลปศาสตร์
209.
6210110070
นายชากีรีน
เหย็บหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6210210578
นายอุดมศักดิ์
ศรีพลับ
วิทยาศาสตร์
211.
6210516022
น.ส.ยุวลักษณ์
เพชรเกตุ
วิทยาการจัดการ
212.
6210512039
น.ส.ศศิธร
ศุภศักดิ์
วิทยาการจัดการ
213.
6210517110
น.ส.กนกวรรณ
บุญญตา
วิทยาการจัดการ
214.
6210110060
นายชยุตม์
โชติวรรณวิรัช
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6210517045
น.ส.พรธนันท์
ศรีสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
216.
6210610157
นายภานุวัฒน์
ณะคง
ทรัพยากรธรรมชาติ
217.
6210517013
น.ส.ชาริณี
เกษรสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
218.
6210410035
น.ส.ปภาวี
พรหมสุวรรณ์
พยาบาลศาสตร์
219.
6210610020
นายณรงค์ศักดิ์
จุลภักดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
220.
6210613045
น.ส.นิภาพร
ชูเพชร
ทรัพยากรธรรมชาติ
221.
6210517062
น.ส.วศินี
ล่องชุม
วิทยาการจัดการ
222.
6210610082
นายอภิสิทธิ์
คงอนุมัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
223.
6210610066
น.ส.ศานต์ฤทัย
อังคะปาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
224.
6210517074
น.ส.อรทัย
มหัทธนะวงศา
วิทยาการจัดการ
225.
6210110273
นายภูวสิษฏ์
หิรัญกิจรังษี
วิศวกรรมศาสตร์
226.
6210610118
น.ส.รสสุคนธ์
มากเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
227.
6210519047
นายสหัสวรรษ
สมานสุหลง
วิทยาการจัดการ
228.
6210511035
น.ส.ญาณิศา
แนวบรรทัด
วิทยาการจัดการ
229.
6210517020
น.ส.ณัชชา
ว่องไวรัตนกุล
วิทยาการจัดการ
230.
6210518010
นายณัฎฐกร
คงรัตน์
วิทยาการจัดการ
231.
6210517023
นายณัฐพล
รองนุชิต
วิทยาการจัดการ
232.
6210610177
น.ส.ศุภกานต์
แซ่ลิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
233.
6210517102
นายภาสกร
เชี่ยวกุลวิชัย
วิทยาการจัดการ
234.
6211210049
น.ส.ศุภาพิชญ์
สิทธิเชน
เศรษฐศาสตร์
235.
6210110648
นายชินกฤต
ขจรวีระธรรม
วิศวกรรมศาสตร์
236.
6210516031
นายนัทกานต์
จิหวังหมัน
วิทยาการจัดการ
237.
6210519014
น.ส.ใบเฟิร์น
จอมภพ
วิทยาการจัดการ
238.
6210610073
นายสุรเดช
วันเสน
ทรัพยากรธรรมชาติ
239.
6210210048
น.ส.ณัฐฐินี
บุตรจริยะ
วิทยาศาสตร์
240.
6210519050
น.ส.กนกวรรณ
แสงแวว
วิทยาการจัดการ
241.
6210517048
น.ส.พัฒน์ธรา
แก่นทอง
วิทยาการจัดการ
242.
6210610230
นายสุทธิพงศ์
สุขคำศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
243.
6210515022
นายธีรยุทธ์
พุทธังกุโร
วิทยาการจัดการ
244.
6210517035
น.ส.นัจวา
ทองศรี
วิทยาการจัดการ
245.
6210519048
นายสิทธิชัย
ตั้งสกุลรุ่งโรจน์
วิทยาการจัดการ
246.
6210514027
น.ส.ปิยวรรณ
เพชรประดับ
วิทยาการจัดการ
247.
6211110177
น.ส.นินัสรา
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
248.
6210511030
น.ส.กมลทิพย์
มุสิกพันธุ์
วิทยาการจัดการ
249.
6210110117
น.ส.ดลนภา
เสี้ยวเส็ง
วิศวกรรมศาสตร์
250.
6210517038
น.ส.นิสา
อับดุลลาร์
วิทยาการจัดการ
251.
6210517017
น.ส.ฐิตารีย์
เต็มสงสัย
วิทยาการจัดการ
252.
6210110712
นายไตรรัตน์
แก้วห่อทอง
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6210517032
น.ส.นภัสสร
ภัยชำนาญ
วิทยาการจัดการ
254.
6210517064
น.ส.วิราลักษณ์
สิงหเสม
วิทยาการจัดการ
255.
6211110227
นายศุภณัฐ
สลักคำ
ศิลปศาสตร์
256.
6210610164
น.ส.รักษ์เกล้า
เขมะศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
257.
6210610009
น.ส.ขวัญชนก
รวบรัตน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
258.
6210110178
น.ส.นูรฟาเรีย
กานา
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6210517083
นายณัชพล
บัวคลี่คลาย
วิทยาการจัดการ
260.
6210610008
น.ส.เกศรินทร์
หมื่นรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
261.
6211110314
น.ส.ณัฐพร
หลังเจะนุ้ย
ศิลปศาสตร์
262.
6210610094
นายชานนท์
ถนนเทียม
ทรัพยากรธรรมชาติ
263.
6211110313
น.ส.โซเฟีย
วานิ
ศิลปศาสตร์
264.
6210517021
นายณัฐธรรศ
วงษ์นิกร
วิทยาการจัดการ
265.
6210410151
น.ส.นูรูอามี
มะมิง
พยาบาลศาสตร์
266.
6210410045
น.ส.ฟาลิดา
ศิริรอด
พยาบาลศาสตร์
267.
6210517071
น.ส.หทัยทิพ
ศรีสุทัศน์
วิทยาการจัดการ
268.
6210110452
น.ส.เก็จมณี
บุญไทย
วิศวกรรมศาสตร์
269.
6210610232
น.ส.อรภาวิน
แก้วกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
270.
6210610063
น.ส.วิยะดา
แสงพารา
ทรัพยากรธรรมชาติ
271.
6211210071
นายทรงเกียรติ
เพ็ชรเครือ
เศรษฐศาสตร์
272.
6210517095
นายปรมินทร์
วารีศรี
วิทยาการจัดการ
273.
6210519019
นายภคิน
อออิปก
วิทยาการจัดการ
274.
6210610056
น.ส.รุ่งรัตนา
หมัดมัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
275.
6211210056
น.ส.อมลณัฐ
เพชรสกุล
เศรษฐศาสตร์
276.
6211810009
น.ส.ธัญญารัตน์
นราอาสน์
ยาลัยนานาชาติ
277.
6210410153
น.ส.ปราณี
บินซำซูดิง
พยาบาลศาสตร์
278.
6210610209
นายประเสริฐ
พฤกษศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
279.
6210511048
นายวีระพล
นิยมปัทมะ
วิทยาการจัดการ
280.
6210518013
น.ส.นพรัตน์
รอดสงค์
วิทยาการจัดการ
281.
6210610043
น.ส.พิมลนาฏ
บัวหลวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
282.
6211210017
น.ส.ณญาดา
ภักดี
เศรษฐศาสตร์
283.
6210513067
น.ส.อารยา
เต๊ะหมาน
วิทยาการจัดการ
284.
6210517106
น.ส.สุนิสา
ชูศรี
วิทยาการจัดการ
285.
6211110238
นายสุทธิโชค
วงษ์เจริญ
ศิลปศาสตร์
286.
6211210047
น.ส.วิภาวรรณ
จรัสวิกรัยกุล
เศรษฐศาสตร์
287.
6210511051
นายศิวกร
ประเสริฐกุล
วิทยาการจัดการ
288.
6211210044
นายภูธเนศ
อินทโชติ
เศรษฐศาสตร์
289.
6210517093
น.ส.นราวรรณ
ยศเมฆ
วิทยาการจัดการ
290.
6210513058
น.ส.ศุภิสราวรรณ
หัชบูรณ์
วิทยาการจัดการ
291.
6210712015
น.ส.สกลภัทร
ผดุงญาณ
เภสัชศาสตร์
292.
6210613018
น.ส.หฤทัย
แสงเพ็ชร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
293.
6211210035
น.ส.ปุญญิศา
จิตรานนท์
เศรษฐศาสตร์
294.
6210110226
นายพัชรพล
จึงประเสริฐสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6210610057
น.ส.โรสมีนี
วิสาละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
296.
6210410199
น.ส.เอมอร
นักว่อน
พยาบาลศาสตร์
297.
6210613064
น.ส.ศศิกานต์
อินจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
298.
6210517008
น.ส.เกศสุดา
สมมารถ
วิทยาการจัดการ
299.
6210516014
น.ส.ปริยฉัตร
เต็มราม
วิทยาการจัดการ
300.
6210613002
น.ส.เกศชนก
จันเพชร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
301.
6210515047
น.ส.สิริรัตน์
ไชยรัตน์
วิทยาการจัดการ
302.
6210518002
น.ส.กันต์ฤทัย
แก้วบรรจง
วิทยาการจัดการ
303.
6210110474
น.ส.โชติมา
วิระพรสวรรค์
วิศวกรรมศาสตร์
304.
6210519057
น.ส.ทิพย์ชนันท์
มงคลทอง
วิทยาการจัดการ
305.
6210516016
น.ส.พรศิริ
อินทร์อ่อน
วิทยาการจัดการ
306.
6210613049
น.ส.ยมลพร
ชูสุวรรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
307.
6210210158
น.ส.ศุภิสรา
แพทย์พงศ์
วิทยาศาสตร์
308.
6210210324
น.ส.พิมพ์ลภัส
สุระวี
วิทยาศาสตร์
309.
6210110307
น.ส.ลักษณารี
ขุนยัง
วิศวกรรมศาสตร์
310.
6210516019
น.ส.เพชรเมย์
อึ้ง
วิทยาการจัดการ
311.
6210515005
น.ส.ชนิตา
บัวบาน
วิทยาการจัดการ
312.
6210515059
นายกฤติน
มาศจิตต์
วิทยาการจัดการ
313.
6511410057
น.ส.นูรุลฮูดา
สะนิ
การแพทย์แผนไทย
314.
6210515074
น.ส.นัทชา
ชัยกลิ่น
วิทยาการจัดการ
315.
6211310055
น.ส.วิภาวี
ศิวนันท์สกุล
นิติศาสตร์
316.
6210210184
น.ส.อนุสรา
พุมภูฆัง
วิทยาศาสตร์
317.
6210210412
น.ส.กนิษฐา
สงเจริญ
วิทยาศาสตร์
318.
6211210086
น.ส.วริญธิรา
วงษ์จันทร์ทอง
เศรษฐศาสตร์
319.
6211810003
นายกษิดิ์เดช
ศิริมงคล
ยาลัยนานาชาติ
320.
6211110129
น.ส.กูอัสมาอามานี
พระศรีณวงค์
ศิลปศาสตร์
321.
6210110054
น.ส.ชนษร
แสงเจริญกฤต
วิศวกรรมศาสตร์
322.
6210210350
น.ส.รุสมีนา
หะยีดามะ
วิทยาศาสตร์
323.
6210610027
นายธวัชชัย
คงเหนียง
ทรัพยากรธรรมชาติ
324.
6210518023
นายพสิษฐ์
ทันบุตร
วิทยาการจัดการ
325.
6210210194
น.ส.อัฟนาน
แวสู
วิทยาศาสตร์
326.
6211210021
น.ส.ณัฐธิดา
ลิ่วกิตติวรกุล
เศรษฐศาสตร์
327.
6210610225
นายเศรษฐพงศ์
ไชยขวัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
328.
6210517041
น.ส.ปลิตา
รมทอง
วิทยาการจัดการ
329.
6210519049
นายอภิลักษณ์
ไชยภักดี
วิทยาการจัดการ
330.
6210110631
นายกฤติน
ชนาเกียรติกุล
วิศวกรรมศาสตร์
331.
6211110276
น.ส.นัสรีน
เจ๊ะโซ๊ะ
ศิลปศาสตร์
332.
6210110121
นายตะวัน
รักชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
333.
6210519012
น.ส.ธัญญาศิริ
ปานแป้นน้อย
วิทยาการจัดการ
334.
6210210279
น.ส.ธัญญารัตน์
ปุสวิโร
วิทยาศาสตร์
335.
6210613027
น.ส.ปัณณพร
จันทร์เมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
336.
6211110215
น.ส.วรรณพิชชา
โตะสัน
ศิลปศาสตร์
337.
6211210006
นายคมสัน
จันทร์เภา
เศรษฐศาสตร์
338.
6210517091
น.ส.ธิดาพร
จินุพงศ์
วิทยาการจัดการ
339.
6210110635
น.ส.เกตนิภา
นุชชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
340.
6210110031
น.ส.ขนิษฐา
กิรักแซ้
วิศวกรรมศาสตร์
341.
6210610036
น.ส.บุญสิตา
แสงสว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติ
342.
6211210087
น.ส.สุชัญญา
ลีลาเกียรติมงคล
เศรษฐศาสตร์
343.
6310514010
นายณัฐ
พรหมเขียว
วิทยาการจัดการ
344.
6210610162
น.ส.รมัณยา
ล่าบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
345.
6210610088
น.ส.กมลวรรณ
ส่งแสง
ทรัพยากรธรรมชาติ
346.
6210210174
น.ส.สุภาพร
ขลิกคำ
วิทยาศาสตร์
347.
6510410055
น.ส.นูรุลฟิตรียา
มุสตาพา
พยาบาลศาสตร์
348.
6211210062
นายหย่งเจิน
ฮัม
เศรษฐศาสตร์
349.
6210515093
นายหัตถชัย
ยอดธรรม
วิทยาการจัดการ
350.
6210514030
น.ส.มนัญญา
ดีบุญธรรม
วิทยาการจัดการ
351.
6210410027
น.ส.ธวัลรัตน์
พรมทอง
พยาบาลศาสตร์
352.
6210517067
น.ส.สิริวิมล
เหลื่อมแก้ว
วิทยาการจัดการ
353.
6210610030
นายธีระวัฒน์
หวังหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
354.
6211210054
น.ส.สุชานาถ
แซ่ติ้ว
เศรษฐศาสตร์
355.
6210210176
น.ส.สุภาวดี
จักรกรด
วิทยาศาสตร์
356.
6211210050
น.ส.สหัสวดี
สินทรัพย์
เศรษฐศาสตร์
357.
6211210037
นายพงศวัฒน์
ตันธนาภินันท์
เศรษฐศาสตร์
358.
6510510190
น.ส.ฟายูณีย์
แมเราะ
วิทยาการจัดการ
359.
6210110188
นายปฏิภาณ
หนูแดง
วิศวกรรมศาสตร์
360.
6210519028
น.ส.สริตา
ชุ่มจำรัส
วิทยาการจัดการ
361.
6211210016
น.ส.ซากุระ
ทากากิ
เศรษฐศาสตร์
362.
6210514054
น.ส.ภัคสุตา
โยธาทิพย์
วิทยาการจัดการ
363.
6210518022
นายพงศ์ภัค
ศรีบุญญา
วิทยาการจัดการ
364.
6210516033
นายอลิฟ
นันทปรีชา
วิทยาการจัดการ
365.
6210210492
น.ส.พัณณิตา
ช่วยเหลือ
วิทยาศาสตร์
366.
6210516023
นายวศิน
สิริยากุล
วิทยาการจัดการ
367.
6210210486
น.ส.ปวีณ์สุดา
หมวดเดช
วิทยาศาสตร์
368.
6210110146
นายธีรภัทร
พิกุลทองอำไพ
วิศวกรรมศาสตร์
369.
6211210079
นายปกรณ์
ขาวทอง
เศรษฐศาสตร์
370.
6210210012
น.ส.เกวลิน
ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์
371.
6210610053
น.ส.รวินท์นิภา
ทองรอด
ทรัพยากรธรรมชาติ
372.
6210516051
น.ส.มณธิชา
ทิพยุทธ
วิทยาการจัดการ
373.
6210512004
นายชานน
เนติวงศานนท์
วิทยาการจัดการ
374.
6210110268
นายภูชิชย์
เต็งสถิตย์พงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
375.
6211110080
น.ส.กมลลักษณ์
แก้วมรกต
ศิลปศาสตร์
376.
6210517012
น.ส.ชรนันท์
แก้วศรี
วิทยาการจัดการ
377.
6210519046
น.ส.วาริสา
เลขานุกิจ
วิทยาการจัดการ
378.
6210210047
น.ส.ณัฐชา
ไทรทองคำ
วิทยาศาสตร์
379.
6211210061
น.ส.สธนวรรณ
ชูแก้ว
เศรษฐศาสตร์
380.
6510110252
น.ส.นูรีซัน
เซ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
381.
6210519064
น.ส.ยุวดี
นพฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
382.
6210519067
น.ส.อรนรีย์
จันทรยก
วิทยาการจัดการ
383.
6210516047
น.ส.บุณฑริก
แซ่เจีย
วิทยาการจัดการ
384.
6210613007
น.ส.ธวัลรัตน์
แซ่อึ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
385.
6210517050
น.ส.พิมพ์ลภัส
ชูแก้ว
วิทยาการจัดการ
386.
6210610126
นายอัครพล
เพ็ชทูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
387.
6211410037
น.ส.อัซมา
จารง
การแพทย์แผนไทย
388.
6210210200
น.ส.อาทิติญา
เอียดคล้าย
วิทยาศาสตร์
389.
6210517092
นายธีรภาพ
เอกวานิช
วิทยาการจัดการ
390.
6210516011
นายนรบดี
บิลและ
วิทยาการจัดการ
391.
6211810012
นายพลศักดิ์
ฉัตรวิไลรัตน์
ยาลัยนานาชาติ
392.
6210610180
นายสืบตระกูล
เอ่งฉ้วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
393.
6211410120
น.ส.อาบีดะห์
มฮามัด
การแพทย์แผนไทย
394.
6211410106
น.ส.มัสนะห์
เคดาร์
การแพทย์แผนไทย
395.
6210610121
น.ส.สุพรรษา
สุเนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
396.
6210511053
นายอนุวัฒน์
หะยีอุมา
วิทยาการจัดการ
397.
6210514044
น.ส.สิริภัทร
นวลหอม
วิทยาการจัดการ
398.
6211110181
น.ส.บุษบากร
ทองคำอ่อน
ศิลปศาสตร์
399.
6210110271
นายภูมิทัศน์
ใจแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
400.
6210210226
น.ส.กาญจนารัตน์
จิตราคม
วิทยาศาสตร์
401.
6210110272
นายภูมินทร์
มุเก็ม
วิศวกรรมศาสตร์
402.
6211214040
น.ส.ซาฮ์รอ
ตวัน
เศรษฐศาสตร์
403.
6211010097
น.ส.ชิตชนก
ทองโรย
อุตสาหกรรมเกษตร
404.
6210410152
น.ส.บัณฑิตา
ชำนาญศิลป์
พยาบาลศาสตร์
405.
6211214004
น.ส.ซูเฟิร์น
แสงสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
406.
6211214017
น.ส.กฤษฎาภรณ์
มุสาลี
เศรษฐศาสตร์
407.
6210514046
นายอภิสิทธิ์
ลักษณวงศ์
วิทยาการจัดการ
408.
6210519029
นายสหรัถ
วงศ์สุวรรณ
วิทยาการจัดการ
409.
6210517108
น.ส.สุวนันท์
เพ็ชรจำนงค์
วิทยาการจัดการ
410.
6210516062
น.ส.สิวินีย์
พุทธรักษ์
วิทยาการจัดการ
411.
6211214010
น.ส.ศุทธินี
ช่อไสว
เศรษฐศาสตร์
412.
6210610184
น.ส.อัฐภิญญา
หัสไชย
ทรัพยากรธรรมชาติ
413.
6210511037
น.ส.ณัฐธิดา
แซ่กง
วิทยาการจัดการ
414.
6210410145
น.ส.นภสร
คงทอง
พยาบาลศาสตร์
415.
6210512017
น.ส.มัลลิกา
พัฒเชียรทอง
วิทยาการจัดการ
416.
6211110039
นายปิติชล
เมืองแก้ว
ศิลปศาสตร์
417.
6210210153
น.ส.ศิรประภา
หนูทอง
วิทยาศาสตร์
418.
6210513057
นายวิศิษฏ์ศักดิ์
ตั้นสุย
วิทยาการจัดการ
419.
6210519042
น.ส.พลอยจันทร์
เย็นวิเศษ
วิทยาการจัดการ
420.
6210517009
น.ส.คำภีร์พรรณ
ไชยทอง
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ประกาศให้สมัคร 10 โมง แต่เปิดรับสมัครก่อนเวลา งงนะคะ
นักศึกษาปี 421 ก.ย. 2565 09:58171.7.233.167ดูอีก 4 ความเห็นเพิ่มเติม
 • ปี4 ทำไมเปิดก่อนเวลาคะ?
  21 ก.ย. 2565 10:0110.147.0.96
 • นักศึกษาปี 4 ประกาศรับ 10 โมง แต่เต็มตั้งก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คืออะไรคะ
  21 ก.ย. 2565 10:0210.146.34.85
 • นศษ.ปี4 เกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมเปิดรับสมัครไม่ตรงกับที่ประกาศ
  21 ก.ย. 2565 10:011.47.129.49
2
งงค่ะ 10โมง เต็มแล้ว จะเปิดอีกมั้ยคะ
นักศึกษาปี421 ก.ย. 2565 10:011.47.24.127
3
คุณหลอกผม ไม่ไหวนะครับพันนี้
นักศึกษาท่านหนึ่ง21 ก.ย. 2565 10:02182.232.200.6
 • ม้าบิน sad :(
  21 ก.ย. 2565 10:03172.24.140.107
4
ทำไมเปิดระบบก่อนคะ ไหนบอกว่าเปิด10โมง
ปี421 ก.ย. 2565 10:05171.6.217.204
5
เปิดเพิ่มเลย
21 ก.ย. 2565 10:061.46.26.51
6
ไม่ตรงตามเวลาเลยค่ะ
621051603021 ก.ย. 2565 10:07223.24.62.210
7
ทำไมเปิดก่อนเวลาคะ งงมาก
ต้นไม้ สายลมและแสงแดด21 ก.ย. 2565 10:071.47.29.37
8
โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครไม่ตรงกับที่ประกาศ ควรต้องยกเลิกผู้สมัครเข้าร่วมที่สมัครก่อนเวลาที่กำหนดนะครับ เเละควรต้องประกาศรับสมัครใหม่อีกครั้ง ขอบคุณครับ
นิติ ปี421 ก.ย. 2565 10:08101.51.253.56
 • ปร4 ++++
  21 ก.ย. 2565 10:14223.24.62.210
9
ทำไมในเพจองค์การบอกสมัคร10โมง แต่ในเว็บเป็น9:40ครับ
-21 ก.ย. 2565 10:08182.232.212.67
10
ไหนบอกจะเปิดรับ10โมงคะนี่เต็มตั้งแต่ยังไม่10โมงเลย
ปี421 ก.ย. 2565 10:0927.145.31.218
11
ทำไมเปิดก่อนเวลาที่แจ้ง เหมือนเปิดให้แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลย ;(
ปี421 ก.ย. 2565 10:1010.146.42.134
12
เวลาอิงประเทศไทยหรือต่างประเทศครับ
มะปราง เปี้ยวน้อย21 ก.ย. 2565 10:14171.7.232.153
13
1.เปิดสมัคร 10:00 แต่เต็ม 9:53
2.เปิดรับ 400 คน แต่อยู่เปิดเพิ่มอีก 20 ตอนไหนไม่รู้
- คุ ณ ภ า พ -
สลิ่มคนหุ่นลีน21 ก.ย. 2565 10:14172.27.29.208
14
อยากให้มีแค่ปีกับปี3และปี4นะคะที่ลงได้ปีอื่นๆค่อยเปิดรับสมัครก็ดีเพราะจะทำให้ปีที่ต้องลงลงไม่ได้เลยค่ะ
นศษ.ปี421 ก.ย. 2565 10:1627.145.32.9
15
เปิดเซิร์ฟนอกหรอครับ 10 โมงเต็มละ
ปี4 ยังไม่มีทรานสคริปต์21 ก.ย. 2565 10:17171.7.232.153
 • จ่าแอ๊ดบ้านซ่อง เกิ๊นนนนน
  21 ก.ย. 2565 10:20171.7.232.153
16
เห้อ
ก้อต21 ก.ย. 2565 10:22171.7.249.134
17
รบกวนเปิดเพิ่มได้ไหมคะ มันไม่แฟร์กับคนที่เค้ารอเวลา10โมงค่ะ
นศ. ปี421 ก.ย. 2565 10:25182.232.202.224
18
เปิดอีกค่ะ 10โมงไม่มีจริงเหรอออ
ลูกอม21 ก.ย. 2565 10:25184.22.141.89
19
เปิดรับสมัครก่อนเวลานี่ไม่คิดจะแก้ไขให้ดีกว่าการเปิดรับเพิ่มอีก20คนหรอคะ
ปีสี่แล้วอยากได้ชม.คับ21 ก.ย. 2565 10:2627.145.16.158
 • เคๆ จริงมากเลยเตงง
  21 ก.ย. 2565 10:2727.145.32.9
20
เปิดเพิ่มได้ไหม เพื่อนยังนอนอยู่
ไร้ตัวตน21 ก.ย. 2565 10:26184.22.174.126
21
เปิดไม่ตรงเวลานี่คะ Y4 สำคัญกับปีสี่มากนะคะ ทำไมทำกันแบบนี้ ควรจะล็อคให้แค่ปีสี่นะ เพราะถ้าชม.ไม่ครบออกสหกิจไม่ได้
นศ.ปีสี่ที่ต้องออกสหกิจเทอมหน้า21 ก.ย. 2565 10:2949.230.172.198
22
มาเพิ่ม20คนอีกทีตอนไหนเมื่อกี้เห็น400
จุ่มปุ๊ก21 ก.ย. 2565 10:2910.148.33.171
23
65 น้องรีบจังงงงงงงง
ไม่ต้องรีบน้อง21 ก.ย. 2565 10:31171.7.232.153
 • พี่ปี8 รีบจบแหละ
  21 ก.ย. 2565 10:39171.7.232.153
 • พี่ปีโป้ 65 รีบเก็บไปไหน เกิ๊นนน~~~
  21 ก.ย. 2565 10:32171.7.232.153
24
ถ้าจะเปิดให้แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ระบุคณะที่เข้าร่วมได้ไปเลยดีกว่านะคะ
ดูออก21 ก.ย. 2565 10:31171.7.235.96
 • นมผง แบบนี้พาดพิงไปหน่อยมั้ยน้า แทนที่จะโทษคนจัดจ้า
  21 ก.ย. 2565 10:54182.232.208.217
 • . คณะนั้นน่าจะเน็ต 1000000000000GB
  21 ก.ย. 2565 10:38171.7.232.153
 • พี่ ปีสี่ อุ้ย!~
  21 ก.ย. 2565 10:34171.7.232.153
25
ทำไมวจก.ได้ที่มากสุด โดดจากคณะอื่นเลยนะ
ปี421 ก.ย. 2565 10:3427.145.32.226ดูอีก 3 ความเห็นเพิ่มเติม
 • นมผง วจกต้องรีบสมัครเหมือนคณะอื่นๆน้า แลเที่สำคัญคณะนี้คนเยอะค่าา
  21 ก.ย. 2565 10:52182.232.208.217
 • สาววอจอผู้ต้องการY4 เมื่อวานเด็กวอจอโต้รุ่งกันอยู่ค่ะ ;-; อย่าวีนเหมารวมคณะน้าาา แง
  21 ก.ย. 2565 10:47223.205.177.121
 • พี่ปีมะโรง เด็กวจก.ตื่นเช้าแหละ
  21 ก.ย. 2565 10:44171.7.232.153
26
เปิดรับอีกสัก1000คน ได้ไหมครับ
นายปี421 ก.ย. 2565 10:5049.230.173.81
27
ส่วนตัวคิดว่ากิจกรรมนี้จัดแบบ Hybrid ได้นะฮะ ไม่ควรจำกัดจำนวน เพราะทุกคนล้วนอยากได้Y4 มีเหตุผลสำคัญ เช่น ต้องไปสหกิจ เป็นต้น
เรื่องเวลาก็อีกเรื่อง แต่คิดว่าปัญหาจากต้นเหตุคือการจำกัดจำนวนทั้งที่มีรูปแบบกิจกรรม Hybrid ที่สามารถจัดขึ้นได้
อีกทั้งยังมีกิจกรรมY4น้อย ทั้งที่ผู้ต้องการสูง
รบกวนพิจารณาด้วยน้าาา เพราะหลายๆครั้งพอถามในแชทองค์การนักศึกษาเรื่องกิจกรรมY4ก็ไม่ค่อยมีคนตอบจ้าาา
นศ.ม.อ.ผู้ต้องการ Y421 ก.ย. 2565 10:52223.205.177.121
 • นศษ. ปี 4 เห็นด้วยค่ะ
  21 ก.ย. 2565 10:581.47.129.49
28
มีกันหล่าว เปิดก่อนเวลา
กฤษกร น้องซ่า21 ก.ย. 2565 11:2827.55.65.26
29
ถ้าเป็นแบบนี้ควรรับเพิ่มหรือไม่ก็เปิดกิจกรรมใหม่ไปเลยดีกว่า กิจกรรม Y4 ยิ่งหายากอยู่ด้วย
ปีสี่ค่ะ21 ก.ย. 2565 11:49223.24.93.76
30
เด็กปี 4 มี 3000กว่าคนแต่เปิดแค่ 420 คือไม่อยากให้นักศึกษาจบใช่ไหมครับ แถมเวลาก็เปิดไม่ตรงที่ระบุไว้ คืออะไรครับ
เด็กปี 4 คนหนึ่งที่กำลังจะไม่จบเพราะกิจกรรมไม่พอ พอแม่ส่งมาเรียนแต่ไม่จบเพราะกิจกรรม29 ก.ย. 2565 14:0527.145.22.12
  สมัคร    |  จำนวนรับ  420 420

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 420
 • เพศหญิง 299
 • เพศชาย 121
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 8
 • รหัส 63 1
 • รหัส 62 411
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์42
 • วิทยาศาสตร์39
 • วิทยาการจัดการ176
 • ทรัพยากรธรรมชาติ77
 • เภสัชศาสตร์3
 • พยาบาลศาสตร์17
 • อุตสาหกรรมเกษตร2
 • ศิลปศาสตร์16
 • นิติศาสตร์4
 • เศรษฐศาสตร์36
 • การแพทย์แผนไทย5
 • ยาลัยนานาชาติ3