งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 10 ต.ค. 65, 09:13 น.3,133
 • ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (หาดใหญ่)
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ วัดท่าข้าม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • วันที่ 29 ตุลาคม 65
  ช่วงเวลา09.00 - 15.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 50 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 ตุลาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  6
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 

  ณ วัดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

  วันที่ 29 ตุลาคม 2565

  **นักศึกษาขึ้นรถบัสที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. รถออก

  และจะเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวลาประมาณ 15.00 น.

  **การแต่งกาย ใส่ชุดนักศึกษา รองเท้าผ้าใบ 

  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม

  ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 หน่วยชม.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-282208 งานพัฒนานักศึกษา

1.
6511110233
นายปฏิภาณ
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
2.
6511110194
น.ส.ศรุตา
จันทร์จำรัส
ศิลปศาสตร์
3.
6511110123
น.ส.ศิกัญญา
พลภักดี
ศิลปศาสตร์
4.
6511110032
น.ส.ชลธิชา
เหลือรักษ์
ศิลปศาสตร์
5.
6511410198
น.ส.ศศิธร
นักฟ้อน
การแพทย์แผนไทย
6.
6511311128
นายณธีพัฒน์
นิธินัยรัตน์
นิติศาสตร์
7.
6511310012
นายฉัตรตรินทร์
ส่งเส็น
นิติศาสตร์
8.
6511311010
นายกิตติทัต
คงประดิษฐ์
นิติศาสตร์
9.
6510410160
น.ส.ชนิดา
ทองโรย
พยาบาลศาสตร์
10.
6510510228
น.ส.วธูสิริ
ด้วงสง
วิทยาการจัดการ
11.
6211110261
น.ส.ขนิษฐา
แก้วกุนนิล
ศิลปศาสตร์
12.
6511214006
นายชานนท์
แก้วเจียม
เศรษฐศาสตร์
13.
6510517014
น.ส.ชุติสรา
โนนสว่าง
วิทยาการจัดการ
14.
6510517017
น.ส.ฐานิกา
ลิ่มเฉลิมชัย
วิทยาการจัดการ
15.
6511110047
น.ส.ณิชากานด์
ตรีแก้ว
ศิลปศาสตร์
16.
6211010097
น.ส.ชิตชนก
ทองโรย
อุตสาหกรรมเกษตร
17.
6311214012
นายสหรัฐ
เขียวจีน
เศรษฐศาสตร์
18.
6510613007
น.ส.ตวงขวัญ
พันธุเวทย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
19.
6510210158
น.ส.นิชานันท์
ไหมทอง
วิทยาศาสตร์
20.
6510615067
น.ส.นันท์สินี
เลี่ยนยงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
21.
6510712024
น.ส.สุชานาถ
คงตำหนิ
เภสัชศาสตร์
22.
6510615069
น.ส.พิชญธิดา
จิตรา
ทรัพยากรธรรมชาติ
23.
6511410159
น.ส.ทิชยามญช์
บัวพูล
การแพทย์แผนไทย
24.
6511410063
น.ส.ปวรรัตน์
ชูยัง
การแพทย์แผนไทย
25.
6411110123
น.ส.สุภาวดี
จวนอ่อน
ศิลปศาสตร์
26.
6410210031
นายกิตติธัช
ชูบัวทอง
วิทยาศาสตร์
27.
6510110506
นายสุรวีร์
วิวัฒนวาณิชย์
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6511310124
นายสุรกุล
วิวัฒนวาณิชย์
นิติศาสตร์
29.
6410510048
น.ส.ชนิกานต์
คณานุโกศล
วิทยาการจัดการ
30.
6410510166
น.ส.ภัทรวดี
ศรีหนู
วิทยาการจัดการ
31.
6510410155
น.ส.จิราพร
รัตนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
32.
6510110716
นายกิตติศักดิ์
จันทะปะ
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310210401
น.ส.สายชล
แท่นแก้ว
วิทยาศาสตร์
34.
6310110424
น.ส.วณิชชา
ปราบสงคราม
วิศวกรรมศาสตร์
35.
6510110692
น.ส.ศศิกาญจน์
นิจพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
36.
6510110352
น.ส.ภาวินี
ฮาสุวรรณกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
37.
6510410224
น.ส.วิภาวี
ดีเลิศ
พยาบาลศาสตร์
38.
6210210130
น.ส.ยุภาวรรณ
เกิดศิริ
วิทยาศาสตร์
39.
6210210415
น.ส.กัญญารัตน์
พลสันต์
วิทยาศาสตร์
40.
6210210085
น.ส.เบญจมาศ
พลสิงห์
วิทยาศาสตร์
41.
6411110258
น.ส.ภาพิมล
บุญประสม
ศิลปศาสตร์
42.
6210210473
น.ส.นิตยา
ครุฑมาก
วิทยาศาสตร์
43.
6411110050
น.ส.นริสรา
แก้วชนะ
ศิลปศาสตร์
44.
6310110359
นายภาณุวิชญ์
สุขช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
45.
6310110501
นายสหรัฐ
เชิดสุข
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6310110234
นายนฤเบศน์
อุไรรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6510517009
น.ส.จุฑาทิพย์
ปัจฉิมศิริ
วิทยาการจัดการ
48.
6510410109
น.ส.สริดา
ชูโชติ
พยาบาลศาสตร์
49.
6510310075
น.ส.พิภัชพร
สุขช่วย
แพทยศาสตร์
50.
6510410118
น.ส.สุธีมนต์
จุลนวล
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  50 50

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 50
 • เพศหญิง 37
 • เพศชาย 13
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 32
 • รหัส 64 6
 • รหัส 63 6
 • รหัส 62 6
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์8
 • วิทยาศาสตร์7
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ6
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์1
 • พยาบาลศาสตร์5
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์9
 • นิติศาสตร์4
 • เศรษฐศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย3