งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)31 ต.ค. 65, 16:54 น.2,747
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 65
  ช่วงเวลา17.00-19.30
 • จำนวนรับสมัคร 400 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน  Getting Ready for a Career ตอน Career Talk 

   หัวข้อ Career Talk  เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)  

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

  ระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 พ.ย. 65 

  สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน  400 คน 

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน 400 คน

  นักศึกษารหัส 62,61,60 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 402 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาชั้นปีอื่น จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

1.
6211410005
น.ส.แก้วขันหมาก
ศิริรัตน์วัฒนากุล
การแพทย์แผนไทย
2.
6211410059
น.ส.จาสมีนา
หมัดอะดัม
การแพทย์แผนไทย
3.
6211410033
น.ส.รูก้อยยะห์
หะยีดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
4.
6211410087
น.ส.นัสรินทร์
แดเบ๊าะ
การแพทย์แผนไทย
5.
6211410119
น.ส.อาซียะห์
แวดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
6.
6211410048
น.ส.ณัฏฐธิดา
ขันธ์ภักดี
การแพทย์แผนไทย
7.
6210210623
น.ส.วริสรา
เพ็ชรอัยรา 
วิทยาศาสตร์
8.
6210210232
นายคณิต
ขวดแก้ว
วิทยาศาสตร์
9.
6211410099
น.ส.ฟาตีเมาะ
กะลูแป
การแพทย์แผนไทย
10.
6210110352
นายศุภวิชญ์
กาญจนอารี
วิศวกรรมศาสตร์
11.
6211410102
น.ส.ฟูสัยฟีซาน
มาดง
การแพทย์แผนไทย
12.
6211410078
น.ส.ซูไรดา
แมเราะ
การแพทย์แผนไทย
13.
6211410003
น.ส.กัญญลักษณ์
เกิดเส้ง
การแพทย์แผนไทย
14.
6211410095
น.ส.นูไรฮาน
มูซอ
การแพทย์แผนไทย
15.
6210610138
นายเดชเดชา
วานิชกิจสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6210210230
นายไกรศรี
ถมทอง
วิทยาศาสตร์
17.
6211410110
น.ส.วิภาวี
อำลอย
การแพทย์แผนไทย
18.
6210410005
น.ส.กรรธิมา
แก้วเจริญ
พยาบาลศาสตร์
19.
6211410088
น.ส.นัสรีน
ดือราเซะ
การแพทย์แผนไทย
20.
6210210223
น.ส.กัญธมาศ
เล็กบรรจง
วิทยาศาสตร์
21.
6211210008
น.ส.จิรัฐิพร
รักเลิศ
เศรษฐศาสตร์
22.
6211410039
น.ส.อัยนา
ตือเงาะ
การแพทย์แผนไทย
23.
6211210004
น.ส.กัญญาณัฐ
แก้วจักรหวัด
เศรษฐศาสตร์
24.
6211410057
น.ส.อาบีร์
เจ๊ะแว
การแพทย์แผนไทย
25.
6210210592
น.ส.จุฑาทิพย์
จ่ายแจก 
วิทยาศาสตร์
26.
6210410004
น.ส.กรปรมพร
เยาวพิศ
พยาบาลศาสตร์
27.
6211410018
น.ส.นาอีมะห์
ดอฆอ
การแพทย์แผนไทย
28.
6211410004
น.ส.กิติยา
บุตรฤทธิ์
การแพทย์แผนไทย
29.
6211410029
น.ส.มุสลีมะฮ์
ตะยาดี
การแพทย์แผนไทย
30.
6211410001
น.ส.กรกช
เกียรติกุล
การแพทย์แผนไทย
31.
6211410101
น.ส.ฟาตีฮะห์
สาและ
การแพทย์แผนไทย
32.
6211010096
น.ส.จุฬารัตน์
รักแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
33.
6211410041
น.ส.อัสมีนี
ดือแล๊ะ
การแพทย์แผนไทย
34.
6210410002
น.ส.กนกวรรณ
เพชรรักษา
พยาบาลศาสตร์
35.
6211410125
น.ส.ฮัจญัรฺ
สาและ
การแพทย์แผนไทย
36.
6211010064
น.ส.ลักษิกา
จงเจริญ
อุตสาหกรรมเกษตร
37.
6211410080
น.ส.ญูนี
หลงโส๊ะ
การแพทย์แผนไทย
38.
6211410107
น.ส.ยูนีตา
ลอดิง
การแพทย์แผนไทย
39.
6211410109
น.ส.วรรณิดา
ดอเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
40.
6211410115
น.ส.อัสมะ
เจ๊ะเล๊าะ
การแพทย์แผนไทย
41.
6211010132
น.ส.ชไมพร
ไชยยศ
อุตสาหกรรมเกษตร
42.
6210210362
น.ส.ศศิธร
พิทักษ์
วิทยาศาสตร์
43.
6510510108
น.ส.ธวัลภรณ์
พลเยี่ยม
วิทยาการจัดการ
44.
6210513043
นายพงศภัค
กั๋งเซ่ง
วิทยาการจัดการ
45.
6211214040
น.ส.ซาฮ์รอ
ตวัน
เศรษฐศาสตร์
46.
6211410034
น.ส.วรินยุพา
ศรีไตรรัตน์
การแพทย์แผนไทย
47.
6210513026
นายจีรพัฒน์
พรหมบริรักษ์
วิทยาการจัดการ
48.
6210513056
น.ส.วิลาวัลย์
แก้วมณี
วิทยาการจัดการ
49.
6211210068
นายชยุตม์
มณีพงศ์
เศรษฐศาสตร์
50.
6311010080
น.ส.เพชรชรัตน์
พึ่งรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
51.
6211210079
นายปกรณ์
ขาวทอง
เศรษฐศาสตร์
52.
6211214004
น.ส.ซูเฟิร์น
แสงสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
53.
6211410058
นายอินทรวัฒน์
ถนอมศักดิ์
การแพทย์แผนไทย
54.
6211210066
น.ส.ชนิกานต์
วิจิตรพันธ์
เศรษฐศาสตร์
55.
6211210011
น.ส.ชนมน
ชัยภูมิ
เศรษฐศาสตร์
56.
6211210037
นายพงศวัฒน์
ตันธนาภินันท์
เศรษฐศาสตร์
57.
6211210031
น.ส.เนตรนลิน
ณัฏฐนิชากร
เศรษฐศาสตร์
58.
6211210075
น.ส.นารีรัตน์
อินทร์ขาว
เศรษฐศาสตร์
59.
6211210088
น.ส.อภิสรา
จันโหนง
เศรษฐศาสตร์
60.
6211410079
น.ส.ซูไฮลา
หายอ
การแพทย์แผนไทย
61.
6211210026
น.ส.ธนัชพร
ศรีมณี
เศรษฐศาสตร์
62.
6210210256
น.ส.ณฐิกา
สิงหวรรณกุล
วิทยาศาสตร์
63.
6211210069
น.ส.ซารีนา
สามะอุง
เศรษฐศาสตร์
64.
6211210009
น.ส.จุฑารัตน์
วงศ์วรณ์
เศรษฐศาสตร์
65.
6211410091
น.ส.นูรซาฮีลา
บินดิง
การแพทย์แผนไทย
66.
6211410027
น.ส.มนธิรา
เทพทอง
การแพทย์แผนไทย
67.
6211210025
นายธนกร
วรรณเพชร
เศรษฐศาสตร์
68.
6211210003
นายกฤษณพัฒน์
เลิศวิลัย
เศรษฐศาสตร์
69.
6211210039
น.ส.พรมาตา
พึ่งบุญ
เศรษฐศาสตร์
70.
6211210049
น.ส.ศุภาพิชญ์
สิทธิเชน
เศรษฐศาสตร์
71.
6211410082
น.ส.ดิถีพร
ศรีกรด
การแพทย์แผนไทย
72.
6211410066
น.ส.มาริสา
นามบัวศรี
การแพทย์แผนไทย
73.
6211410036
น.ส.สกุลทิพย์
มณีเศวต
การแพทย์แผนไทย
74.
6211410071
น.ส.ศิริลักษณ์
พรมจรรย์
การแพทย์แผนไทย
75.
6211210051
นายสิทธิกร
ถาวร
เศรษฐศาสตร์
76.
6211214024
นายธีรพล
สุวรรณรัตน์
เศรษฐศาสตร์
77.
6210511025
น.ส.สุพัตรา
บุญรัตนัง
วิทยาการจัดการ
78.
6211214015
น.ส.ปภาวี
ศรีสมัย
เศรษฐศาสตร์
79.
6210613026
น.ส.บุษราภรณ์
ศิวิไล
ทรัพยากรธรรมชาติ
80.
6210110585
น.ส.ศิริวรรณ
วงศ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6211214006
นายประดิพัทธ์
อินทร์ศรี
เศรษฐศาสตร์
82.
6210511049
น.ส.ศศิภา
ดำคีรี
วิทยาการจัดการ
83.
6211214032
น.ส.ศิรัญญา
รัตฉวี
เศรษฐศาสตร์
84.
6210110595
นายสิทธิพงศ์
ทองด้วง
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6211214013
นายอัครพล
พันธ์เกษมศานต์
เศรษฐศาสตร์
86.
6210518014
น.ส.นภัสสร
อนุสาร
วิทยาการจัดการ
87.
6210110625
นายอารีฟีน
คลังข้อง
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6210110073
น.ส.ชาลิสา
สุภัทร์วัน
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6211214001
น.ส.กนกพร
สายชล
เศรษฐศาสตร์
90.
6211214025
นายนนท์ธฌา
บุญแก้ว
เศรษฐศาสตร์
91.
6210513028
น.ส.โชติรส
คัคนานตดิลก
วิทยาการจัดการ
92.
6211214036
น.ส.หทัยภัทร
สะกวี
เศรษฐศาสตร์
93.
6210511041
น.ส.เบญญาภา
ลาภวรพิพัฒน์
วิทยาการจัดการ
94.
6211214007
น.ส.มณฑิรา
ทองสี
เศรษฐศาสตร์
95.
6211214023
น.ส.ณิชากร
โลหะสุวรรณ
เศรษฐศาสตร์
96.
6211214039
น.ส.ชุติมา
สุขสอน
เศรษฐศาสตร์
97.
6211214011
น.ส.สิริวิมล
สีชมภู
เศรษฐศาสตร์
98.
6211214029
น.ส.ฟีร์ดาว
วานิ
เศรษฐศาสตร์
99.
6211210005
น.ส.กัญญาณัฐ
ปลอดอินทร์
เศรษฐศาสตร์
100.
6211210055
น.ส.โสภาวรรณ
แขมภูเขียว
เศรษฐศาสตร์
101.
6211214044
น.ส.พัณณิตา
แก้ววงศ์ศรี
เศรษฐศาสตร์
102.
6211210071
นายทรงเกียรติ
เพ็ชรเครือ
เศรษฐศาสตร์
103.
6310110652
นายภูวรินทร์
รวีสกุลวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6211214045
น.ส.รวิสรา
ชัยวิชิต
เศรษฐศาสตร์
105.
6211010061
น.ส.รดา
วิชัยดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
106.
6211214012
นายสุนิต
ศักดิ์ประชาวุฒิ
เศรษฐศาสตร์
107.
6211010097
น.ส.ชิตชนก
ทองโรย
อุตสาหกรรมเกษตร
108.
6210110492
นายธนวัฒน์
โสภาพ
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6210410006
น.ส.กฤษณา
เฉลียวปัญญาวงศ์
พยาบาลศาสตร์
110.
6210515112
น.ส.วินันท์ญา
ลอยลิบ
วิทยาการจัดการ
111.
6210110591
นายศุภณัฐ
อินทร์ท่าฉาง
วิศวกรรมศาสตร์
112.
6211010046
น.ส.ปวีณ์กร
คงกระพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
113.
6211010028
น.ส.ณัฐวดี
สุทธิอำนวยกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
114.
6211410123
น.ส.อามีเน๊าะห์
มะแซ
การแพทย์แผนไทย
115.
6210210440
น.ส.ฐาปนี
หลักขัน
วิทยาศาสตร์
116.
6211214041
นายธนพล
ภู่จันทร์
เศรษฐศาสตร์
117.
6211410120
น.ส.อาบีดะห์
มฮามัด
การแพทย์แผนไทย
118.
6211410106
น.ส.มัสนะห์
เคดาร์
การแพทย์แผนไทย
119.
6211210027
น.ส.ธัญชนก
ดำบัว
เศรษฐศาสตร์
120.
6210517040
น.ส.ปภาวรินท์
ยูระวงค์
วิทยาการจัดการ
121.
6211410108
น.ส.ยูลัยละห์
ดอรอแมง
การแพทย์แผนไทย
122.
6211010063
น.ส.รุ่งนภา
อนันต์การกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
123.
6211010021
น.ส.ณภัชชา
สุทธิพันธุ์
อุตสาหกรรมเกษตร
124.
6211410118
น.ส.อัสรีนา
ยะหริ่ง
การแพทย์แผนไทย
125.
6211010068
น.ส.วริษา
รัตนมณีพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
126.
6210410041
น.ส.พัทร์ธีรา
ตุดเกื้อ
พยาบาลศาสตร์
127.
6210210248
น.ส.ซัยนุง
กาเซ็ง
วิทยาศาสตร์
128.
6211210059
น.ส.อิสรียา
นิจศักดิ์
เศรษฐศาสตร์
129.
6210110567
นายวรยุทธ
พัสมุทร
วิศวกรรมศาสตร์
130.
6211410063
น.ส.ณัฐญาดา
จิตจำ
การแพทย์แผนไทย
131.
6210410152
น.ส.บัณฑิตา
ชำนาญศิลป์
พยาบาลศาสตร์
132.
6211210029
นายนวพล
สุวรรณกระจ่าง
เศรษฐศาสตร์
133.
6210110523
น.ส.ปัญญาพร
คงศรี
วิศวกรรมศาสตร์
134.
6210210485
น.ส.ปริญญารักษ์
เสืออินโท
วิทยาศาสตร์
135.
6211010078
น.ส.สิริยากร
ชัยศิริ
อุตสาหกรรมเกษตร
136.
6211010080
นายสุทธินนท์
มัณทนะกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร
137.
6211010099
น.ส.ณัฏฐ์นรี
พลายชุม
อุตสาหกรรมเกษตร
138.
6211010158
นายสหัสวรรษ
มุสิกะ
อุตสาหกรรมเกษตร
139.
6211010024
นายณัฐดนัย
บัวจันทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
140.
6211010008
น.ส.เกตน์สรี
จันทรลาภ
อุตสาหกรรมเกษตร
141.
6211010091
น.ส.กมลวรรณ
พรหมเชื้อ
อุตสาหกรรมเกษตร
142.
6211010137
น.ส.ณิชกานต์
เนาวกูล
อุตสาหกรรมเกษตร
143.
6211010145
น.ส.ปอรรัตน์
ธรรมกุศลาภรณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
144.
6211010142
น.ส.นุชชนาถ
ศรีวิเชียร
อุตสาหกรรมเกษตร
145.
6211010156
น.ส.รัตนพรรณ
ภูมิไชยา
อุตสาหกรรมเกษตร
146.
6211010103
น.ส.ธัญสรณ์
ภักดีพรหม
อุตสาหกรรมเกษตร
147.
6211010092
น.ส.กรวรรณ
ปัญจมณี
อุตสาหกรรมเกษตร
148.
6211010076
น.ส.สหภาวดี
ปิ่นทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
149.
6211010011
น.ส.จารุวรรณ
คงเรือง
อุตสาหกรรมเกษตร
150.
6211010077
นายสหัสวรรษ
จินเดหวา
อุตสาหกรรมเกษตร
151.
6211010102
น.ส.ธนิษฐา
เตชะนิยม
อุตสาหกรรมเกษตร
152.
6211010124
น.ส.สิริกร
ชัยภาคภูมิ
อุตสาหกรรมเกษตร
153.
6211010122
น.ส.วิสสุตา
บัวตูม
อุตสาหกรรมเกษตร
154.
6210410122
น.ส.กัญทิมา
เพ็ชรอาวุธ
พยาบาลศาสตร์
155.
6210410123
น.ส.กานติมา
เด่นกาญจนศักดิ์
พยาบาลศาสตร์
156.
6210515085
นายภีมวัศ
ชูวิลัย
วิทยาการจัดการ
157.
6210410124
นายกิตติธัช
สุขโต
พยาบาลศาสตร์
158.
6211010123
น.ส.สไบทิพย์
พิมเสน
อุตสาหกรรมเกษตร
159.
6210410159
น.ส.พนัชกร
คงเจริญ
พยาบาลศาสตร์
160.
6210410024
น.ส.ณัฐธยาน์
นาวิถี
พยาบาลศาสตร์
161.
6210410197
น.ส.อามานี
บือราเฮง
พยาบาลศาสตร์
162.
6210410028
น.ส.ธัญญลักษณ์
หนูเดช
พยาบาลศาสตร์
163.
6210110638
น.ส.ขนิษฐา
คำประไพ
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6210110496
น.ส.ธัญวรัตน์
ปานเนียม
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6210410026
นายทักษ์ดนัย
จงรักษ์
พยาบาลศาสตร์
166.
6210410066
นายศุภวิชญ์
แก้วยอดเขา
พยาบาลศาสตร์
167.
6210410193
นายอัฟนันต์
เจ๊ะมะสาแล
พยาบาลศาสตร์
168.
6210410029
น.ส.ธิดารัตน์
แซ่ตั้น
พยาบาลศาสตร์
169.
6210410058
น.ส.วราภรณ์
รักษกุลทอง
พยาบาลศาสตร์
170.
6210410095
น.ส.ค่อดีจะฮ์
หะยียูโซ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
171.
6310311006
น.ส.แพรวรุ่ง
ช่วยชม
แพทยศาสตร์
172.
6210410214
นายธีรเดช
เพ็ญสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
173.
6210410062
น.ส.ศศิวิรินทร์
ผักคิ่น
พยาบาลศาสตร์
174.
6211010051
นายพงศพัฒน์
โกมล
อุตสาหกรรมเกษตร
175.
6210410052
น.ส.เยาวลักษณ์
ขาวอุทัย
พยาบาลศาสตร์
176.
6210610133
น.ส.ฉัตรทิพย์
ยอดแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
177.
6210410097
น.ส.ชลธิชา
รงค์หิน
พยาบาลศาสตร์
178.
6210410051
น.ส.ยามีล๊ะ
ฮามา
พยาบาลศาสตร์
179.
6210410064
น.ส.ศิริวรรณ
ปาลาสัน
พยาบาลศาสตร์
180.
6210410022
น.ส.ฐิติมา
ยิ้มประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์
181.
6210610215
น.ส.พิมพ์ภัทรา
ทวะกาญจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
182.
6210410030
น.ส.นฤดี
เดชแก้ว
พยาบาลศาสตร์
183.
6210410010
น.ส.เกสรา
กาญจนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
184.
6210110529
นายพรอนันต์
นิลอาสน์
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6211010155
น.ส.รอฮานี
ห้าหวา
อุตสาหกรรมเกษตร
186.
6210410203
น.ส.คอลีเยาะห์
ลาเต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
187.
6210410185
น.ส.สมฤทัย
ทองนาก
พยาบาลศาสตร์
188.
6211010143
น.ส.บุปผา
เรืองสวัสดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
189.
6211010056
น.ส.แพรวา
บรรพต
อุตสาหกรรมเกษตร
190.
6210410184
น.ส.ศุภกานต์
แก้วลอย
พยาบาลศาสตร์
191.
6210110642
นายจิรโชติ
หนูเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
192.
6210610196
นายซุลฟา
มะแอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
193.
6211010017
น.ส.ชาติยา
ภักดี
อุตสาหกรรมเกษตร
194.
6210410181
น.ส.วิรงรอง
คงคารักษ์
พยาบาลศาสตร์
195.
6211010041
น.ส.นารีรัตน์
บุญทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
196.
6211010060
น.ส.มันตรินี
ประทีป ณ ถลาง
อุตสาหกรรมเกษตร
197.
6210110281
นายมัรวาร
วายะโยะ
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6211010144
น.ส.เบญญาภา
ว่องมงคลเดช
อุตสาหกรรมเกษตร
199.
6210410182
น.ส.วิลาสินี
พูลคุณานุกูร
พยาบาลศาสตร์
200.
6210410119
น.ส.กฤษติกา
หวันสมัน
พยาบาลศาสตร์
201.
6210410177
น.ส.รติมา
หาญเรือนรัตน์
พยาบาลศาสตร์
202.
6210410178
น.ส.วทันยา
ไหมเลิศหล้า
พยาบาลศาสตร์
203.
6210410161
น.ส.พรภัสสร
ศรีวรรณ
พยาบาลศาสตร์
204.
6211010113
น.ส.พิมชนก
อิสลาม
อุตสาหกรรมเกษตร
205.
6210410167
น.ส.ภัทรศยา
เพชรภาน
พยาบาลศาสตร์
206.
6210410168
น.ส.ภัทราวดี
จริงจิตร
พยาบาลศาสตร์
207.
6210712035
น.ส.เพ็ญพิชชา
สุภาพ
เภสัชศาสตร์
208.
6210610214
นายพิชญุตม์
โทขำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
209.
6211010039
น.ส.นภัสสร
ข้ายเม่ง
อุตสาหกรรมเกษตร
210.
6210410158
นายพงศกร
อุ่นนุช
พยาบาลศาสตร์
211.
6210712045
น.ส.กวินนา
ศรีวัฒนเวช
เภสัชศาสตร์
212.
6210515114
น.ส.แวโซฟาน
แวโน๊ะ
วิทยาการจัดการ
213.
6211210050
น.ส.สหัสวดี
สินทรัพย์
เศรษฐศาสตร์
214.
6210410137
น.ส.ฐิตาภา
เดชาทัย
พยาบาลศาสตร์
215.
6210610160
นายมูฮัมหมัดซุรกัณฑ์
มะเละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
216.
6210712034
น.ส.ปุณยวีร์
ช่อผกา
เภสัชศาสตร์
217.
6210110429
นายอาดิล
วาเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
218.
6210410031
น.ส.นัฐยา
มาตขาว
พยาบาลศาสตร์
219.
6210712028
น.ส.ตะวัน
ฤทธิ์โต
เภสัชศาสตร์
220.
6210410189
น.ส.สุภัสสรา
อุไรรัตน์
พยาบาลศาสตร์
221.
6210610218
นายไพฑูรณ์
ปาทาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
222.
6210610234
นายอัครเดช
ทองประพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
223.
6211010049
น.ส.ปาริฉัตร
อุบลสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
224.
6211210001
น.ส.กนกวรรณ
ศรีม่วง
เศรษฐศาสตร์
225.
6210410144
น.ส.ทิพธัญญา
ทรัพย์มั่นคง
พยาบาลศาสตร์
226.
6210410094
น.ส.กิตติญา
สุขแสงชู
พยาบาลศาสตร์
227.
6210410236
นายอภิสิทธิ์
มิตมาลา
พยาบาลศาสตร์
228.
6211210057
น.ส.อมาวศรี
แสงสว่าง
เศรษฐศาสตร์
229.
6211210054
น.ส.สุชานาถ
แซ่ติ้ว
เศรษฐศาสตร์
230.
6211210061
น.ส.สธนวรรณ
ชูแก้ว
เศรษฐศาสตร์
231.
6210210206
น.ส.อุไรรัตน์
นิลวิจิตร์
วิทยาศาสตร์
232.
6210610176
นายศตายุ
พงษ์ทรัพย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
233.
6210410105
น.ส.นูรอัยณีย์
ซูเล็ง
พยาบาลศาสตร์
234.
6211210014
น.ส.ชุติกาญจน์
ทองฉิม
เศรษฐศาสตร์
235.
6210610005
นายกันตินันท์
แก้วไฝ
ทรัพยากรธรรมชาติ
236.
6210410074
น.ส.สุชัญญา
ตันเวชกุล
พยาบาลศาสตร์
237.
6211010160
น.ส.สิริญา
เจริญวิวัฒนชัย
อุตสาหกรรมเกษตร
238.
6210410060
นายวิซซูลการนัย
บรอเฮง
พยาบาลศาสตร์
239.
6210311311
น.ส.ชนาทร
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
240.
6210311301
น.ส.กาญจนา
ณ นคร
แพทยศาสตร์
241.
6210311320
นายบัญญพนต์
บิดาเกิด
แพทยศาสตร์
242.
6210311328
น.ส.ศศิวิมล
พุกรอด
แพทยศาสตร์
243.
6210311333
น.ส.อชิรญา
บำรุงศิลป์
แพทยศาสตร์
244.
6210311306
นายศิวกร
ชินพงศ์
แพทยศาสตร์
245.
6210311319
น.ส.นาดียา
เบ็ญล่าเต๊ะ
แพทยศาสตร์
246.
6210311334
น.ส.ฮัซวานี
คอลออาแซ
แพทยศาสตร์
247.
6310311331
น.ส.อกนิษฐ์
ทองศรีชุม
แพทยศาสตร์
248.
6210311322
นายพสิษฐ์
แสงสิริฉัตร
แพทยศาสตร์
249.
6210311317
น.ส.ตริตาภรณ์
ปวีณานันท์
แพทยศาสตร์
250.
6210311312
น.ส.ชื่นนภา
สุภา
แพทยศาสตร์
251.
6210311309
นายก้องศักดิ์
จิรันดร
แพทยศาสตร์
252.
6210311325
นายภูษณะ
โลหะผล
แพทยศาสตร์
253.
6210311307
นายอาฟีฟ
ลาเต๊ะ
แพทยศาสตร์
254.
6210311302
น.ส.ณิชาภัทร
บุระชัด
แพทยศาสตร์
255.
6210311310
น.ส.คณนรรณ
อุดมสิทธิ์
แพทยศาสตร์
256.
6210311332
น.ส.หนึ่งฤทัย
บุญทรัพย์เลิศดี
แพทยศาสตร์
257.
6210512058
น.ส.วรักษริน
แหละปานแก้ว
วิทยาการจัดการ
258.
6211010071
น.ส.ศรีวราพร
วราวุฒิ
อุตสาหกรรมเกษตร
259.
6210311330
น.ส.สรินยา
ภักดี
แพทยศาสตร์
260.
6211010029
นายณัฐวุฒิ
รำเภย
อุตสาหกรรมเกษตร
261.
6210512069
น.ส.อิสลามียะห์
อิแต
วิทยาการจัดการ
262.
6310311332
น.ส.อิสรีย์
วงศ์เตชะนนท์
แพทยศาสตร์
263.
6211510013
น.ส.สุประวีณ์
วงศ์เตชะนนท์
เทคนิคการแพทย์
264.
6210311303
น.ส.นภคพรรณ
นิลธนาภิรัฐ
แพทยศาสตร์
265.
6210311315
น.ส.ดรุณี
แซ่ลี้
แพทยศาสตร์
266.
6210311329
น.ส.สรวงสุดา
มุสิสุต
แพทยศาสตร์
267.
6210410101
น.ส.ธัญรดี
เวชวิสัย
พยาบาลศาสตร์
268.
6210410234
น.ส.สัสวาณีย์
เจะโซะ
พยาบาลศาสตร์
269.
6210311331
น.ส.สิรีธร
สง่างาม
แพทยศาสตร์
270.
6210311327
นายวิธู
อินทะจันทร์
แพทยศาสตร์
271.
6210110502
นายนพนนท์
ลิ่มสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
272.
6210512067
น.ส.อินทิรา
ชำนัญพิทักษ์วงศ์
วิทยาการจัดการ
273.
6211210044
นายภูธเนศ
อินทโชติ
เศรษฐศาสตร์
274.
6210311305
น.ส.ปภาวี
ชูสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
275.
6211210035
น.ส.ปุญญิศา
จิตรานนท์
เศรษฐศาสตร์
276.
6210410049
น.ส.มนัสชนก
การดี
พยาบาลศาสตร์
277.
6210410081
น.ส.อังศนา
มานะ
พยาบาลศาสตร์
278.
6210110472
นายเชาว์วัฒน์
พรหมปาน
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6211210062
นายหย่งเจิน
ฮัม
เศรษฐศาสตร์
280.
6210410147
น.ส.นาอีมมะฮ์
เจะนะ
พยาบาลศาสตร์
281.
6211210021
น.ส.ณัฐธิดา
ลิ่วกิตติวรกุล
เศรษฐศาสตร์
282.
6210610186
นายเอกราช
พาณิชย์กุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
283.
6211210016
น.ส.ซากุระ
ทากากิ
เศรษฐศาสตร์
284.
6210110450
น.ส.กันติชา
นิตย์วิมล
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6210311018
น.ส.กุลชา
อำภามณี
แพทยศาสตร์
286.
6211010069
น.ส.ศณิษา
เพชรยอดศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
287.
6211210006
นายคมสัน
จันทร์เภา
เศรษฐศาสตร์
288.
6210410092
น.ส.กัลยา
ชัยฤกษ์
พยาบาลศาสตร์
289.
6211110252
น.ส.อะมิตา
หมานหมิด
ศิลปศาสตร์
290.
6211210078
น.ส.เบญญาภา
ศุภโชคเจริญสุข
เศรษฐศาสตร์
291.
6210512050
น.ส.นาตาชา
บิลหมาน
วิทยาการจัดการ
292.
6210311308
น.ส.กฤติพร
แก้วฉ่ำ
แพทยศาสตร์
293.
6211010036
นายธนกฤต
แสงประสิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
294.
6211110313
น.ส.โซเฟีย
วานิ
ศิลปศาสตร์
295.
6210311046
น.ส.หยาดเพชร
อินทองปาน
แพทยศาสตร์
296.
6210512068
น.ส.อิริยาภรณ์
เต๊ะเหย๊าะ
วิทยาการจัดการ
297.
6210110111
นายณัฐพล
จุฑาภิรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
298.
6210311031
น.ส.ธีรารัตน์
แก้วประดับรัฐ
แพทยศาสตร์
299.
6211110069
น.ส.สุมัยยะฮ์
อุปมา
ศิลปศาสตร์
300.
6211110314
น.ส.ณัฐพร
หลังเจะนุ้ย
ศิลปศาสตร์
301.
6210110724
น.ส.ภัทรวดี
ทับธนะ
วิศวกรรมศาสตร์
302.
6210311017
น.ส.กิติยา
ตันตะสุทธิ์
แพทยศาสตร์
303.
6210512018
น.ส.มัสยา
บิลละเตะ
วิทยาการจัดการ
304.
6210311005
น.ส.พิชชาพร
ลีธนกิจ
แพทยศาสตร์
305.
6210311020
นายคุ้มครอง
รุ่งจิรธนกุล
แพทยศาสตร์
306.
6211110121
น.ส.กรกนก
หวังสุข
ศิลปศาสตร์
307.
6211110065
น.ส.สุดารัตน์
ศิริรัตน์
ศิลปศาสตร์
308.
6211110044
น.ส.พิชชญากานต์
รอดรักษ์
ศิลปศาสตร์
309.
6211110276
น.ส.นัสรีน
เจ๊ะโซ๊ะ
ศิลปศาสตร์
310.
6210410120
น.ส.กัญญารัตน์
ตันสุย
พยาบาลศาสตร์
311.
6210410138
นายณรงค์ฤทธิ์
ปานผ่อง
พยาบาลศาสตร์
312.
6210311313
น.ส.ซัซวานีย์
สาลีมี
แพทยศาสตร์
313.
6211010146
น.ส.พรรณธิชา
จันทร์วัฒนะ
อุตสาหกรรมเกษตร
314.
6211110179
น.ส.นูรอามีราศ
ตือเงาะ
ศิลปศาสตร์
315.
6210410093
นายกาญจวัฒน์
พานิชกร
พยาบาลศาสตร์
316.
6210410204
น.ส.จุฑารัตน์
หอมทอง
พยาบาลศาสตร์
317.
6210110209
นายพงพิสิฐ
โต๊ะหมัด
วิศวกรรมศาสตร์
318.
6210110400
นายอธิเชษฐ์
รัตนมาลี
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6210410135
น.ส.ญาณิศา
เพชรช่วย
พยาบาลศาสตร์
320.
6211110073
น.ส.อภิญญา
พุทธสุภะ
ศิลปศาสตร์
321.
6210410091
น.ส.กวินนา
ฟูดุลยวัจนานนท์
พยาบาลศาสตร์
322.
6211010170
น.ส.ปาริฉัตร
แซ่ภู่
อุตสาหกรรมเกษตร
323.
6211010079
น.ส.สุทธญาณ์
กล้าหาญ
อุตสาหกรรมเกษตร
324.
6210410116
น.ส.อภิชญา
ด้วงกล่ำ
พยาบาลศาสตร์
325.
6211010140
น.ส.เตชิตา
ลิ่มกาญจน์กุล
อุตสาหกรรมเกษตร
326.
6211010171
น.ส.วริศรา
มีแสง
อุตสาหกรรมเกษตร
327.
6210610140
น.ส.ธัญชนก
ขำเกลี้ยง
ทรัพยากรธรรมชาติ
328.
6210110208
น.ส.ผุสชา
คงคุณ
วิศวกรรมศาสตร์
329.
6210410130
น.ส.ชลธิดา
โชคดี
พยาบาลศาสตร์
330.
6210311028
น.ส.ทิพย์สุดา
หนูสนิท
แพทยศาสตร์
331.
6211510061
น.ส.อรวรา
พลละคร
เทคนิคการแพทย์
332.
6211110172
น.ส.ธิติมา
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
333.
6211110030
น.ส.นฤมล
กาญจนเพชร
ศิลปศาสตร์
334.
6210410235
น.ส.สิริรัตน์
นุ่นดำ
พยาบาลศาสตร์
335.
6211510005
น.ส.นูรียา
หลีหัวเขา
เทคนิคการแพทย์
336.
6210311304
น.ส.นัสรียะห์
ยามาดีบุ
แพทยศาสตร์
337.
6211010015
น.ส.ชญานิษฐ์
ใหม่น้อย
อุตสาหกรรมเกษตร
338.
6210512066
น.ส.อามาณี
แวหะยี
วิทยาการจัดการ
339.
6211510047
น.ส.ธนภัทรา
กล้าเวช
เทคนิคการแพทย์
340.
6211010067
น.ส.วราภรณ์
วิเศษรณยุทธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
341.
6211010106
น.ส.เบญจวรรณ
ฉิมประดิษฐ
อุตสาหกรรมเกษตร
342.
6211510003
น.ส.ทิพย์ภักดี
เรืองวิชา
เทคนิคการแพทย์
343.
6210512047
นายดาริศ
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
344.
6211010126
นายอันฮาดิส
ถิ่นสะเดา
อุตสาหกรรมเกษตร
345.
6211510019
น.ส.จรรยวรรณ์
วงษ์หงษ์
เทคนิคการแพทย์
346.
6210110719
น.ส.พาขวัญ
แก้วกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
347.
6211410094
น.ส.นูรฮูดา
เด่นอดุลย์
การแพทย์แผนไทย
348.
6211010120
น.ส.ไลลา
เปาะอิแต
อุตสาหกรรมเกษตร
349.
6211010166
น.ส.อังศุธร
ศรีรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
350.
6211110042
น.ส.พัทชยา
ไข่แก้ว
ศิลปศาสตร์
351.
6211010054
น.ส.พิชชาภา
โรยทองคำ
อุตสาหกรรมเกษตร
352.
6211010007
น.ส.กิติยา
แก้วน้อย
อุตสาหกรรมเกษตร
353.
6211010047
น.ส.ปวีณา
ณ พัทลุง
อุตสาหกรรมเกษตร
354.
6211110312
นายชลธาร
สังวาลย์
ศิลปศาสตร์
355.
6211110129
น.ส.กูอัสมาอามานี
พระศรีณวงค์
ศิลปศาสตร์
356.
6210110468
น.ส.ชนิภา
มิ่งรัตนา
วิศวกรรมศาสตร์
357.
6211510012
น.ส.สโรชา
นามสน
เทคนิคการแพทย์
358.
6210110192
น.ส.ปทุมวรรณ
เล่าเทียนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
359.
6211010130
นายชนะพัฒน์
บิลภัทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
360.
6211010117
นายมูฮัมหมัด
โอล่า
อุตสาหกรรมเกษตร
361.
6211010070
นายศรัณย์
อาจสัน
อุตสาหกรรมเกษตร
362.
6211010044
น.ส.เนติมา
เจริญพงษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
363.
6310311322
น.ส.ณฐพร
แดงทอง
แพทยศาสตร์
364.
6210110180
น.ส.นูรียะห์
ยะมะกา
วิศวกรรมศาสตร์
365.
6210110568
นายวรวุธ
นิคะ
วิศวกรรมศาสตร์
366.
6210512052
นายปิยวัฒน์
แสงระวี
วิทยาการจัดการ
367.
6210410136
น.ส.ญาณิศา
สุวรรณสะอาด
พยาบาลศาสตร์
368.
6210410175
นายมูฮำหมัดฟิรฮาน
ยา
พยาบาลศาสตร์
369.
6210110195
นายประกฤษฎิ์
คุณหงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
370.
6310110248
นายนิวาริด
จาราแว
วิศวกรรมศาสตร์
371.
6210410224
น.ส.ฟาตีฮะห์
กูเดร์ดาเก็ง
พยาบาลศาสตร์
372.
6210410221
น.ส.นูรีน
เจ๊ะดอ
พยาบาลศาสตร์
373.
6210410211
น.ส.ซูรัยยา
ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์
374.
6210410237
น.ส.อัฟนาน
หะระตี
พยาบาลศาสตร์
375.
6210410227
น.ส.มูนา
มาหะมะ
พยาบาลศาสตร์
376.
6210410239
น.ส.อัสลีนา
เจะเลาะ
พยาบาลศาสตร์
377.
6211010066
น.ส.วรรณฤดี
สังยวน
อุตสาหกรรมเกษตร
378.
6211410070
นายลุฏฟี
ดอเลาะแม
การแพทย์แผนไทย
379.
6210110669
นายปณิธาน
จันเนียม
วิศวกรรมศาสตร์
380.
6211110177
น.ส.นินัสรา
มะกาเจ
ศิลปศาสตร์
381.
6210410104
น.ส.นูรมี
นากอ
พยาบาลศาสตร์
382.
6211010085
นายอภิสิทธิ์
สุวรรณเรืองศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
383.
6210410164
น.ส.ฟาญัร
มะโซ
พยาบาลศาสตร์
384.
6211410114
น.ส.อัลวาณี
ดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
385.
6211410100
น.ส.ฟาตียะห์
เจ๊ะมะ
การแพทย์แผนไทย
386.
6210410131
น.ส.ชลิตา
ศรีกาญจน์
พยาบาลศาสตร์
387.
6210110445
นายกรกช
คำแหง
วิศวกรรมศาสตร์
388.
6210410126
น.ส.ขนิษฐา
แซะอามา
พยาบาลศาสตร์
389.
6210410118
น.ส.อาดีละห์
ตาเละห์
พยาบาลศาสตร์
390.
6210512060
น.ส.ศุภิสรา
ศรีสิทธิเวช
วิทยาการจัดการ
391.
6210512061
น.ส.สันธิลา
ตรีแจ่มจันทร์
วิทยาการจัดการ
392.
6210110699
น.ส.อสมาภรณ์
มูสิกะสงค์
วิศวกรรมศาสตร์
393.
6210512053
น.ส.ปุณยนุช
นราอวิรุทธ์
วิทยาการจัดการ
394.
6210512010
นายพงษ์สิทธิ์
หมวกเทพ
วิทยาการจัดการ
395.
6210512065
น.ส.โสภิดา
อาหมัด
วิทยาการจัดการ
396.
6210110372
นายสิรธีร์
ช่วยเนื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
397.
6210514024
นายนรบดี
ศรีนคร
วิทยาการจัดการ
398.
6211010110
นายปุญญพัฒน์
แก่นอินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
399.
6211010025
น.ส.ณัฐธิดา
งามประดิษฐ์
อุตสาหกรรมเกษตร
400.
6210712037
นายภาณุพัฒน์
คลองยวน
เภสัชศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  400 400

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 400
 • เพศหญิง 307
 • เพศชาย 93
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 1
 • รหัส 63 7
 • รหัส 62 392
 • รวม 12 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์35
 • วิทยาศาสตร์11
 • แพทยศาสตร์38
 • วิทยาการจัดการ28
 • ทรัพยากรธรรมชาติ13
 • เภสัชศาสตร์5
 • พยาบาลศาสตร์77
 • อุตสาหกรรมเกษตร69
 • ศิลปศาสตร์16
 • เศรษฐศาสตร์56
 • การแพทย์แผนไทย45
 • เทคนิคการแพทย์7