งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว Y 402 )
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Career Talk ( หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว Y 402 )31 ต.ค. 65, 16:54 น.3,419
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 65
  ช่วงเวลา17.00-19.30
 • จำนวนรับสมัคร 400 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน  Getting Ready for a Career ตอน Career Talk 

   หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว Y 402 จำนวน 3 หน่วยชม.)  

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

  ระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

  สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 พ.ย. 65 

  สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน  400 คน 

  หัวข้อ Career Talk เส้นทางสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัว ในระหว่างเวลา 17.00 – 19.30 น. จำนวน 400 คน

  นักศึกษารหัส 62,61,60 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 402 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาชั้นปีอื่น จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

1.
6210712027
นายณัฐดนัย
นาวี
เภสัชศาสตร์
2.
6210712018
น.ส.อรอนงค์
ยงย่วน
เภสัชศาสตร์
3.
6210710083
นายนนทวัฒน์
เสียมไหม
เภสัชศาสตร์
4.
6210710093
น.ส.ปราชญานันท์
บำรุงรักษ์
เภสัชศาสตร์
5.
6210712059
น.ส.ปวีณ์กร
สุขสำราญ
เภสัชศาสตร์
6.
6210710089
น.ส.นารดา
ศิริบุญญะสุข
เภสัชศาสตร์
7.
6210710033
นายกันตรักษ์
พ่วงเกิด
เภสัชศาสตร์
8.
6210712047
น.ส.เกศสุดา
รื่นรวย
เภสัชศาสตร์
9.
6210710074
น.ส.ณัฐกานต์
ริเริ่มการ
เภสัชศาสตร์
10.
6211110311
น.ส.กุลภัสส์
ขินจากพรรดิ์
ศิลปศาสตร์
11.
6210710072
น.ส.ญาณิศา
ปิ่นประชา
เภสัชศาสตร์
12.
6210710006
น.ส.จุฬาลักษณ์
ตันเวชกูล
เภสัชศาสตร์
13.
6210710062
น.ส.กนกรักษ์
มณีโชติ
เภสัชศาสตร์
14.
6210110133
นายธนภัทร
อุดมทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
15.
6210110530
นายพัชรภพ
แต่ศักดาธรรม
วิศวกรรมศาสตร์
16.
6210710005
น.ส.จุฑามาศ
พริ้มขจีพงศ์
เภสัชศาสตร์
17.
6210710009
น.ส.ณัฐนิชา
พรหมช่วย
เภสัชศาสตร์
18.
6210712002
น.ส.กมลพรรณ
ทวีสุข
เภสัชศาสตร์
19.
6210110197
นายปริญญา
เอี่ยมหิรัญ
วิศวกรรมศาสตร์
20.
6210710020
น.ส.พิมพ์ปวีณ์
ยุทธวรวิทย์
เภสัชศาสตร์
21.
6210712015
น.ส.สกลภัทร
ผดุงญาณ
เภสัชศาสตร์
22.
6210712007
น.ส.นัฏฐาเนตร
หลิมสุวรรณ
เภสัชศาสตร์
23.
6211210019
นายณัฐดนัย
จิตณรงค์
เศรษฐศาสตร์
24.
6210712038
น.ส.ภาสินี
เลิศวีรนนทรัตน์
เภสัชศาสตร์
25.
6210710069
น.ส.ชนันดา
แก้วด้วง
เภสัชศาสตร์
26.
6210712019
น.ส.อังคณา
คงไพฑูรย์
เภสัชศาสตร์
27.
6210712056
นายปฏิภาค
รัตนพันธุ์
เภสัชศาสตร์
28.
6210712062
นายภัทรภณ
สุขพรหม
เภสัชศาสตร์
29.
6210710078
นายธนาวุฒิ
ธนพิพัฒนศิริ
เภสัชศาสตร์
30.
6210712055
นายบริภัสณ์
จำเดิม
เภสัชศาสตร์
31.
6210710026
น.ส.สุภัสสร
บัวศรี
เภสัชศาสตร์
32.
6210712001
น.ส.กชพรรณ
บรรเจิดลักษณ์
เภสัชศาสตร์
33.
6210710035
นายกิจจา
เลาหวิริยะกมล
เภสัชศาสตร์
34.
6210712008
น.ส.นันทิตา
หนูทอง
เภสัชศาสตร์
35.
6210710041
น.ส.ณัฐนิชา
พงษ์จีน
เภสัชศาสตร์
36.
6210710076
นายณัฐวัฒน์
ชวศิริ
เภสัชศาสตร์
37.
6210712004
น.ส.ชนกานต์
เผื่อคง
เภสัชศาสตร์
38.
6210710004
นายจิรเมธ
พูลศิริ
เภสัชศาสตร์
39.
6210710055
นายรฐนนท์
เทียมกนก
เภสัชศาสตร์
40.
6210712003
น.ส.กรชนก
ชัยสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
41.
6210710107
น.ส.อัญชิสา
สงสุวรรณ์
เภสัชศาสตร์
42.
6210710075
น.ส.ณัฐวดี
นิลถนอม
เภสัชศาสตร์
43.
6210710027
น.ส.อมลวรรณ
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
เภสัชศาสตร์
44.
6210712014
น.ส.ศุภาวรรณ
คำพุทธ
เภสัชศาสตร์
45.
6210311015
น.ส.กันต์รวี
กาเหย็ม
แพทยศาสตร์
46.
6210311002
นายชนม์ศิริ
คงปราโมทย์
แพทยศาสตร์
47.
6210710012
น.ส.นันฑมาศ
ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
เภสัชศาสตร์
48.
6210311025
น.ส.โชติกา
บุญประสงค์กิจ
แพทยศาสตร์
49.
6210311022
น.ส.ชญานิน
โฉลกคงถาวร
แพทยศาสตร์
50.
6311710024
น.ส.ฑิตฐิตา
สิกนนท์
สัตวแพทยศาสตร์
51.
6210712036
นายภัทรพงศ์
ช่วยทอง
เภสัชศาสตร์
52.
6210712064
นายภัสธวัช
รัชตเศรษฐกุล
เภสัชศาสตร์
53.
6210311013
น.ส.กษิรา
ทองมอญ
แพทยศาสตร์
54.
6210311008
นายวรวรรธน์
อินทรภักดี
แพทยศาสตร์
55.
6210311031
น.ส.ธีรารัตน์
แก้วประดับรัฐ
แพทยศาสตร์
56.
6210311037
นายปณชัย
มาลัยกนก
แพทยศาสตร์
57.
6210712017
น.ส.สุนิตา
มาศพิทักษ์
เภสัชศาสตร์
58.
6210311044
นายสรรพวัศ
เพชรกาฬ
แพทยศาสตร์
59.
6210311018
น.ส.กุลชา
อำภามณี
แพทยศาสตร์
60.
6210311032
นายนพสรณ์
มุนินทรวงศ์
แพทยศาสตร์
61.
6210311036
น.ส.นูรอัยนี
อาดำ
แพทยศาสตร์
62.
6210311003
น.ส.ธัดดาว
สุขบาล
แพทยศาสตร์
63.
6210311019
นายกูอิรฟาณ
อับดุลบุตร
แพทยศาสตร์
64.
6210710097
น.ส.มณฑาทิพย์
หนูเมือง
เภสัชศาสตร์
65.
6210712025
น.ส.ณัฐณิชา
มุนินทรวงศ์
เภสัชศาสตร์
66.
6311710003
น.ส.เขมรินทร์
แก้วกอง
สัตวแพทยศาสตร์
67.
6210311039
นายพงศกร
เสียมไหม
แพทยศาสตร์
68.
6210712006
น.ส.ณัฐกุล
ส้มตั้น
เภสัชศาสตร์
69.
6210710065
น.ส.กิรณา
ศรียาภัย
เภสัชศาสตร์
70.
6210710094
น.ส.ปิยาพัชร
ชะโนวรรณะ
เภสัชศาสตร์
71.
6210712046
น.ส.กุลธิดา
โชควิวัฒนชัย
เภสัชศาสตร์
72.
6210712044
น.ส.กฤตยา
เลาะปนสา
เภสัชศาสตร์
73.
6210311021
น.ส.จุฑารัตน์
เรืองรัตนพงศ์
แพทยศาสตร์
74.
6210710040
นายณฐพร
ผดุงวิทย์วัฒนา
เภสัชศาสตร์
75.
6510110663
นายพันกร
พันมา
วิศวกรรมศาสตร์
76.
6210311012
น.ส.กฤตยา
พฤกษาพิทักษ์
แพทยศาสตร์
77.
6210710028
น.ส.อาฑิตยา
พันธ์จินา
เภสัชศาสตร์
78.
6210710086
น.ส.นฤมลวรรณ
เมืองใจ
เภสัชศาสตร์
79.
6210311014
นายกัณฑ์เอนก
พรัดมะลิ
แพทยศาสตร์
80.
6210311006
น.ส.รุ่งจันทร์ฉาย
อรุณลิ่มสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
81.
6210710070
น.ส.ชนันธร
จิตติรัตนกุล
เภสัชศาสตร์
82.
6210311043
นายวุฒิชาติ
เบ็ญอาบูบาการ์
แพทยศาสตร์
83.
6210311011
นายกฤตกานต์
ดวงจันทร์
แพทยศาสตร์
84.
6210710087
น.ส.นันทิชา
กระจ่างแผ้ว
เภสัชศาสตร์
85.
6210710085
น.ส.นราวดี
จิตรากุล
เภสัชศาสตร์
86.
6210710003
นายคณิศร
กัลยาณพงศ์
เภสัชศาสตร์
87.
6210110392
น.ส.สุวดี
คงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
88.
6210710079
น.ส.ธมลวรรณ
ผกาวรรณ
เภสัชศาสตร์
89.
6210512049
น.ส.ธันย์ชนก
รังคะวงษ์
วิทยาการจัดการ
90.
6210518008
น.ส.เซาด๊ะห์
ปังแลมาเส็น
วิทยาการจัดการ
91.
6210110464
น.ส.ชนกานต์
บุญยฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
92.
6210110259
นายภัทรวัฒน์
บุญกอง
วิศวกรรมศาสตร์
93.
6210712016
น.ส.สรุตา
อาพัทธพงศ์
เภสัชศาสตร์
94.
6210110282
น.ส.มาดีน่า
สาและ
วิศวกรรมศาสตร์
95.
6210110348
นายศุภกิจ
ประเสริฐสุข
วิศวกรรมศาสตร์
96.
6210110323
นายวัชพล
อังเชย
วิศวกรรมศาสตร์
97.
6211110270
นายณัฐวัตร
รับไซ
ศิลปศาสตร์
98.
6210110190
นายปฏิภาณ
คงศรี
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6211010084
น.ส.หนึ่งธิดา
เพ็งศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
100.
6210110372
นายสิรธีร์
ช่วยเนื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6210110059
น.ส.ชนิสรา
บุญยะเดช
วิศวกรรมศาสตร์
102.
6110110195
นายธราเทพ
แซ่ลิ่ม
วิศวกรรมศาสตร์
103.
6210710073
น.ส.ณัฐกาญจน์
ไพศาลสิทธิ์
เภสัชศาสตร์
104.
6210710018
น.ส.พรพิรุณ
แก้วประดิษฐ์
เภสัชศาสตร์
105.
6210110418
นายอันวาร์
แมะอูมา
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6210710025
น.ส.ศิริลักษณ์
นาคเนตร
เภสัชศาสตร์
107.
6210710017
น.ส.ปิยะธิดา
พิชัยยุทธ์
เภสัชศาสตร์
108.
6210110320
น.ส.วศินี
ละเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
109.
6210110089
น.ส.ญาณิศา
ขอมุ่งกลาง
วิศวกรรมศาสตร์
110.
6210110421
นายอับดุลฮากีม
สะมะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
111.
6210110185
นายบุญยเกียรติ
เกียรติลือเลื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
112.
6210710043
น.ส.ทยากร
ผ่องแผ้ว
เภสัชศาสตร์
113.
6210712041
น.ส.อัญรินทร์
ไพบูรณ์สมบัติ
เภสัชศาสตร์
114.
6210610196
นายซุลฟา
มะแอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
115.
6311710026
น.ส.พิมพ์ชนก
ช่วยแท่น
สัตวแพทยศาสตร์
116.
6210712069
น.ส.อุรัสยา
วิศาลพัฒนะสิน
เภสัชศาสตร์
117.
6210710001
น.ส.กนกพิชญ์
อุทัยเชฏฐ์
เภสัชศาสตร์
118.
6210710024
น.ส.วิสสุตา
ป้อมกระสันต์
เภสัชศาสตร์
119.
6210710091
น.ส.นิรชา
อัศวโอฬาร
เภสัชศาสตร์
120.
6210710105
น.ส.อนัญญา
นิยมเดชา
เภสัชศาสตร์
121.
6210110099
นายณัฏฐพัฒน์
วิเศษแสงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6210110176
นายนุอ์มาน
เบ็ญอับดุลรอซีด
วิศวกรรมศาสตร์
123.
6210110315
นายวรศักดิ์
ย่องลั่น
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6210712061
น.ส.พิมพ์ชนก
เมืองชนะพวง
เภสัชศาสตร์
125.
6210710011
นายนภัส
พูนทอง
เภสัชศาสตร์
126.
6311710015
น.ส.โรสมา
มาเจ๊ะมะ
สัตวแพทยศาสตร์
127.
6210710045
นายธนัทภณ
กิตติวราพงศ์
เภสัชศาสตร์
128.
6210712048
น.ส.ชนิกานต์
ศรีถัด
เภสัชศาสตร์
129.
6210710044
น.ส.ธนัชพร
แซ่ชิ้น
เภสัชศาสตร์
130.
6210710095
น.ส.ฟ้าใหม่
จับจุ๊
เภสัชศาสตร์
131.
6210710057
น.ส.วัลย์นิตยา
โชติเรืองนภา
เภสัชศาสตร์
132.
6210710048
น.ส.ปิย์วรา
ศรีรัตนารุ่งเรือง
เภสัชศาสตร์
133.
6210710049
นายพชรดนัย
แก้วประดับ
เภสัชศาสตร์
134.
6210710102
นายไวทัศน์
ตั้งจิตร์สำราญ
เภสัชศาสตร์
135.
6210710058
น.ส.สุวรรณา
ถึงถิ่น
เภสัชศาสตร์
136.
6210710060
นายอภิสิทธิ์
เขียวอ่อน
เภสัชศาสตร์
137.
6210710088
น.ส.นันทิชา
ตรีนันทวัน
เภสัชศาสตร์
138.
6210710032
น.ส.กัณฑรัชต์
ศรีชาย
เภสัชศาสตร์
139.
6210712005
น.ส.ณัชชา
ยี่ตระกูล
เภสัชศาสตร์
140.
6210710106
นายอลัม
ฮะอุรา
เภสัชศาสตร์
141.
6210710031
น.ส.กัญญาพัชร
จรียานุวัฒน์
เภสัชศาสตร์
142.
6210712066
น.ส.ศศิวิมล
ติณวโรดม
เภสัชศาสตร์
143.
6210710096
นายภูริณัฐ
ปันวารี
เภสัชศาสตร์
144.
6210710056
น.ส.รัตติกาล
เสียงเสนาะ
เภสัชศาสตร์
145.
6210710098
นายมิ่งแมน
ลิมป์กันเอง
เภสัชศาสตร์
146.
6210712054
นายบดินทร์เดชา
ชุ่มใจ
เภสัชศาสตร์
147.
6210513019
น.ส.อาทิตยา
ตุมอญ
วิทยาการจัดการ
148.
6311710010
น.ส.ภรณ์ทิพย์
กาญจนฤทธิไกร
สัตวแพทยศาสตร์
149.
6210110483
นายดาริส
เด็นจิ
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6210712012
น.ส.วราลี
ไล่ทัน
เภสัชศาสตร์
151.
6210610151
นายปริเยศ
หนุนกิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
152.
6210710007
น.ส.จุฬาวรรณ
ชูวิเชียร
เภสัชศาสตร์
153.
6210710050
นายพันธุ์ทวี
อินทร์โพธิ์
เภสัชศาสตร์
154.
6210513014
น.ส.เยาวลักษณ์
สีสืบ
วิทยาการจัดการ
155.
6210311035
น.ส.นูรซูรูก
หะยียูโซะ
แพทยศาสตร์
156.
6210710082
นายนนทฤทธิ์
ศักดา
เภสัชศาสตร์
157.
6210712026
น.ส.ณัฐณิชา
สุนทรัช
เภสัชศาสตร์
158.
6210311034
น.ส.นาริต้า
เบ็ญกัลมาณี
แพทยศาสตร์
159.
6210712058
น.ส.ปรมาภรณ์
กาหยี
เภสัชศาสตร์
160.
6210710051
น.ส.แพรววนิต
สาระอาภรณ์
เภสัชศาสตร์
161.
6210110722
น.ส.พิมพ์อัปสร
จันทสระ
วิศวกรรมศาสตร์
162.
6210110378
น.ส.สุดารัตน์
เรืองดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
163.
6210110257
นายภัครพงศ์
เสริมศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
164.
6210110393
น.ส.สุวิมล
วิวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
165.
6210110174
น.ส.นิสา
สมแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6110710033
น.ส.นูรวานี
กาเหร็มกา
เภสัชศาสตร์
167.
6210110169
นายนาอีม
ดอเลาะ
วิศวกรรมศาสตร์
168.
6210710013
น.ส.นิติรัตน์
ตุลายะนะ
เภสัชศาสตร์
169.
6210710108
น.ส.อัลวานี
สาดีน
เภสัชศาสตร์
170.
6211110175
น.ส.นัจมีย์
กาซอ
ศิลปศาสตร์
171.
6210110067
นายชลันธร
ถาวรนุรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
172.
6210710002
น.ส.กัลยวรรธน์
รัตนพันธ์
เภสัชศาสตร์
173.
6210712039
นายภูริทัต
เพ็งพันธ์
เภสัชศาสตร์
174.
6210712049
น.ส.ชัญญานุช
แก้วมณี
เภสัชศาสตร์
175.
6210710067
น.ส.กุลิสรา
เดวิลลา
เภสัชศาสตร์
176.
6210710054
น.ส.ยุพาวดี
แซ่โค้ว
เภสัชศาสตร์
177.
6210710066
น.ส.กุลนันทน์
อ่องแก้ว
เภสัชศาสตร์
178.
6210710039
น.ส.ฉัตรสุดา
เก้าเอี้ยน
เภสัชศาสตร์
179.
6210710016
น.ส.ปริณดา
สุธรรมานนท์
เภสัชศาสตร์
180.
6210710059
นายหฤษฎ์
วรานุเศรษฐ์
เภสัชศาสตร์
181.
6210712053
นายธีธัช
แซ่อุ้ย
เภสัชศาสตร์
182.
6210710063
น.ส.กฤติยา
รักชาติ
เภสัชศาสตร์
183.
6210710064
น.ส.ศรัณย์นัน
เอียดเจริญ
เภสัชศาสตร์
184.
6210110670
น.ส.ปพิชญา
ด่านศิริกุล
วิศวกรรมศาสตร์
185.
6210710061
น.ส.อินทิรา
ศรีสังข์ทอง
เภสัชศาสตร์
186.
6210712020
น.ส.อัสมา
กาแบ
เภสัชศาสตร์
187.
6210710019
นายพันธกันต์
พรหมแก้ว
เภสัชศาสตร์
188.
6210712043
น.ส.อิสริยะ
ตันสกุล
เภสัชศาสตร์
189.
6210710015
นายปริญญ์
สิริชูทรัพย์
เภสัชศาสตร์
190.
6210710080
น.ส.ธันยพร
รองสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
191.
6210712029
น.ส.ธิดาภรณ์
เพชรอินทร์
เภสัชศาสตร์
192.
6210710081
นายธีทัต
อัคราธิการ
เภสัชศาสตร์
193.
6210712063
น.ส.ภัทรวิภา
ทับอุไร
เภสัชศาสตร์
194.
6210710071
น.ส.ชลดา
เด่นมาลัย
เภสัชศาสตร์
195.
6210712022
น.ส.จสิตา
อรุณพันธุ์
เภสัชศาสตร์
196.
6210712060
น.ส.ปิยะนันทน์
ไชยสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
197.
6311710022
น.ส.จนัญญา
สกุลทหาร
สัตวแพทยศาสตร์
198.
6311710009
น.ส.พัชริดา
ชูศรี
สัตวแพทยศาสตร์
199.
6311710007
น.ส.ธัญชนก
ศรีวิทัศน์
สัตวแพทยศาสตร์
200.
6311710008
น.ส.ปฐมาวดี
บุญยะวันตัง
สัตวแพทยศาสตร์
201.
6210712042
น.ส.อานีซะห์
ราแดง
เภสัชศาสตร์
202.
6210712033
น.ส.ปัทมา
เพ็ชรสุข
เภสัชศาสตร์
203.
6210712013
นายวัชรกร
โอฬาริกบุตร
เภสัชศาสตร์
204.
6210712040
น.ส.วณิชยา
แซ่จิว
เภสัชศาสตร์
205.
6310110096
น.ส.ชลดา
พัฒนะ
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6210710046
น.ส.นภัสรา
เป้าทอง
เภสัชศาสตร์
207.
6210712031
น.ส.นิศริน
นิเงาะ
เภสัชศาสตร์
208.
6310110608
น.ส.ฮานีฟะห์
ลาเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
209.
6310110391
น.ส.มุทิตา
จันทร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
210.
6310110130
น.ส.ฑิตยา
ทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
211.
6210712009
น.ส.ฟัรฮะห์
สะอะ
เภสัชศาสตร์
212.
6310110208
นายธัญฤทธิ์
รังสิมันตุชาติ
วิศวกรรมศาสตร์
213.
6210110294
น.ส.ยูวีตาร์
สามะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6210110600
น.ส.สิรินยา
แซ่ลิ้ม
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6210712030
น.ส.นภัสสร
ศักดามาศ
เภสัชศาสตร์
216.
6210110246
น.ส.เพ็ญนภา
ใหมคง
วิศวกรรมศาสตร์
217.
6210518043
น.ส.กัลยรัตน์
ทองสุข
วิทยาการจัดการ
218.
6210712065
นายภูริทัต
คงคา
เภสัชศาสตร์
219.
6210710008
น.ส.เจนจิรา
พุทธรัตน์
เภสัชศาสตร์
220.
6210518060
น.ส.อภิศิณี
ชำนาญศรี
วิทยาการจัดการ
221.
6210518049
นายรัชชานนธ์
ลิขิตภุมรา
วิทยาการจัดการ
222.
6210518032
น.ส.ลลิตา
ชำนาญรบ
วิทยาการจัดการ
223.
6210518022
นายพงศ์ภัค
ศรีบุญญา
วิทยาการจัดการ
224.
6210518027
นายภานุพงศ์
บุญขำ
วิทยาการจัดการ
225.
6210518047
นายเนติวิชญ์
ดีประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
226.
6210518003
น.ส.กุณสตรี
ไชยพรหมนิมิต
วิทยาการจัดการ
227.
6210518046
น.ส.นุชนาถ
อาหม๊ะ
วิทยาการจัดการ
228.
6210518045
น.ส.ธันญารัตน์
โพธิ์สินธนนนท์
วิทยาการจัดการ
229.
6210518061
น.ส.อังค์วรา
อนุรักษ์
วิทยาการจัดการ
230.
6210518019
น.ส.ปวีณา
พุทธังกุโร
วิทยาการจัดการ
231.
6210518024
น.ส.พัชรญา
ช่อทอง
วิทยาการจัดการ
232.
6210518029
น.ส.เมชดา
คาหาปะนะ
วิทยาการจัดการ
233.
6210518055
น.ส.อรวี
รัตนหิรัญ
วิทยาการจัดการ
234.
6210518001
น.ส.กนกกาญจน์
หนูนวล
วิทยาการจัดการ
235.
6210518021
น.ส.ปิยนุช
บูรณ์พงษ์ทอง
วิทยาการจัดการ
236.
6210518048
นายพุฒิพงศ์
เทพี
วิทยาการจัดการ
237.
6510110230
นายนฤเบศร
โสพรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6210518012
นายธราดล
ตำภู
วิทยาการจัดการ
239.
6210610083
นายอะฟันดี้
บินอะหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
240.
6210518036
น.ส.ศิวพร
แก่นชัย
วิทยาการจัดการ
241.
6210518042
น.ส.อินทิรา
สุขะปุณพันธ์
วิทยาการจัดการ
242.
6210518058
นายภูวดล
สีหราช
วิทยาการจัดการ
243.
6110210553
นายชยพล
นันทสว่าง
วิทยาศาสตร์
244.
6210710099
นายรัยฮัน
โซ๊ะซูมะ
เภสัชศาสตร์
245.
6210210168
น.ส.สุทธิสา
ขวัญแก้ว
วิทยาศาสตร์
246.
6210518057
นายธีรพงศ์
ทวีไชยศักดิ์
วิทยาการจัดการ
247.
6210210375
น.ส.สิรินทิพย์
เตชะวรรณพงษ์
วิทยาศาสตร์
248.
6311410080
น.ส.มุตณีย์
สะอะ
การแพทย์แผนไทย
249.
6311410088
น.ส.วรรธ์ธนา
แซ่ลิ่ว
การแพทย์แผนไทย
250.
6311410062
น.ส.ปัณฑิตา
กานต์ดา
การแพทย์แผนไทย
251.
6311410105
น.ส.สุทธจิต
ทิวะศะศิธร์
การแพทย์แผนไทย
252.
6311410099
นายสรรธร
จุติสงขลา
การแพทย์แผนไทย
253.
6311410076
น.ส.ภาสิตา
ปราบจิตร
การแพทย์แผนไทย
254.
6510710029
นายภาณุวัฒน์
มีปลอด
เภสัชศาสตร์
255.
6411310075
น.ส.วรรณกานต์
กลิ่นแก้ว
นิติศาสตร์
256.
6510311006
นายชวนากร
โชคประเสริฐ
แพทยศาสตร์
257.
6410514026
น.ส.บุสริน
โต๊ะนากายอ
วิทยาการจัดการ
258.
6210518030
น.ส.ยลรดี
อร่ามเรือง
วิทยาการจัดการ
259.
6510710009
น.ส.ชนัญชิตา
จินดาพล
เภสัชศาสตร์
260.
6411410041
น.ส.บุศรอ
เกียรติอนุรักษ์
การแพทย์แผนไทย
261.
6210110391
นายสุรชาติ
พรหมเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
262.
6210110276
นายมนัสวี
ศรีทอง
วิศวกรรมศาสตร์
263.
6510710034
น.ส.ศันศนีย์
เจริญเกียรติตรัย
เภสัชศาสตร์
264.
6510712043
น.ส.ปราณปรียา
ไชยวงศ์สาย
เภสัชศาสตร์
265.
6510710083
น.ส.พรนัชชา
ทองหัวเตย
เภสัชศาสตร์
266.
6210110422
น.ส.อัมพวัลย์
ชูศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
267.
6210515031
น.ส.พรสุภัค
แตงกวารัมย์
วิทยาการจัดการ
268.
6311410166
นายเอกสิทธิ์
พิบูลย์พล
การแพทย์แผนไทย
269.
6510710093
น.ส.ลักขิกา
คงตุก
เภสัชศาสตร์
270.
6210110541
นายภัทร
ดิษฐ์อำไพ
วิศวกรรมศาสตร์
271.
6210512006
นายธนกร
นวลจันทร์
วิทยาการจัดการ
272.
6210110621
นายอาซาน
แวดาโอะ
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6410210379
นายอารีฟ
มะเม๊าะ
วิทยาศาสตร์
274.
6210515067
นายชินภัทร
วิชัยดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
275.
6311410094
น.ส.วิรัลพัชร
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
276.
6510110362
นายภูเบศ
จำนงภักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
277.
6210410170
น.ส.มนัญชยา
ศักดิ์ศิริ
พยาบาลศาสตร์
278.
6210518025
นายพัฒนพงษ์
พรหมสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
279.
6210518062
นายอัมรินธุ์
พุ่มนวน
วิทยาการจัดการ
280.
6210518011
น.ส.ณัฐนรี
แก้วน้อย
วิทยาการจัดการ
281.
6210518033
น.ส.วรนิษฐา
อนันตพันธ์
วิทยาการจัดการ
282.
6210518051
นายวัชรธีร์
บัวมาศ
วิทยาการจัดการ
283.
6210518050
นายรัฐพงษ์
วิชัยสูง
วิทยาการจัดการ
284.
6210110470
นายชิษณุพงศ์
ถาวราวงศากร
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6210518039
นายหัสบี
เหมมัน
วิทยาการจัดการ
286.
6210110090
น.ส.ฐิญาณัฐ
อมรวรพักตร์
วิศวกรรมศาสตร์
287.
6210210143
น.ส.วลาลักษณ์
จินตสกุล
วิทยาศาสตร์
288.
6210513034
นายนราธร
คงเกิด
วิทยาการจัดการ
289.
6210513025
นายจิรัฏฐ์
เตชาภณ
วิทยาการจัดการ
290.
6210710030
นายก่อกุศล
กันธะรส
เภสัชศาสตร์
291.
6210518026
น.ส.พิชามญชุ์
พิสิฏฐ์ธนกร
วิทยาการจัดการ
292.
6211010033
น.ส.ณิชา
ยอดถนน
อุตสาหกรรมเกษตร
293.
6211410064
น.ส.นราวรรณ
ศิริรวม
การแพทย์แผนไทย
294.
6510710053
น.ส.เกวลิน
ตรีสุข
เภสัชศาสตร์
295.
6210710042
น.ส.ณัฐวรรณ
ทองชัย
เภสัชศาสตร์
296.
6210110437
นายอิรฟัน
อิสมะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
297.
6210518037
น.ส.สภารัตน์
แซ่จั่น
วิทยาการจัดการ
298.
6210518004
น.ส.เกสรา
ฝุกล่อย
วิทยาการจัดการ
299.
6210518040
น.ส.อภิรุจี
ชูเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
300.
6210710029
นายกรวิชญ์
ลิ้ม
เภสัชศาสตร์
301.
6210518056
น.ส.ญาณิศา
แซ่ลิ่ม
วิทยาการจัดการ
302.
6210710053
นายภูวณัตถ์
ทองพรหม
เภสัชศาสตร์
303.
6311710030
น.ส.ณัฐวดี
พูนเพียร
สัตวแพทยศาสตร์
304.
6511310107
น.ส.วรินธร
คงราม
นิติศาสตร์
305.
6511310063
น.ส.นิธินัดดา
เกินเหลือ
นิติศาสตร์
306.
6210518053
น.ส.สุภาวดี
เมืองละออง
วิทยาการจัดการ
307.
6210110381
น.ส.สุทธิดา
ไชยพลบาล
วิศวกรรมศาสตร์
308.
6210518059
น.ส.เสาวลักษณ์
สุวรรณเมฆ
วิทยาการจัดการ
309.
6410517056
น.ส.ปาลิดา
ขวดใส
วิทยาการจัดการ
310.
6510712044
น.ส.ไปรยา
หอมยามเย็น
เภสัชศาสตร์
311.
6210210100
น.ส.พรนภา
มีแสง
วิทยาศาสตร์
312.
6210514049
น.ส.อามีนา
โรมินทร์
วิทยาการจัดการ
313.
6210514040
นายศรันภัทร
เปี่ยมชล
วิทยาการจัดการ
314.
6210514070
น.ส.มาห์ณี
สิทธิมนต์
วิทยาการจัดการ
315.
6210514008
น.ส.ชณิฎา
ชัยกิจ
วิทยาการจัดการ
316.
6210512032
นายฉัตริน
ลิ่มวัฒนวงศ์
วิทยาการจัดการ
317.
6310514027
น.ส.พิชญ์ณัฐ
กว้างคณานุรักษ์
วิทยาการจัดการ
318.
6210110514
นายปกเขต
ธรรมมนตรี
วิศวกรรมศาสตร์
319.
6511310122
น.ส.สุนิสา
จันทร์แก้ว
นิติศาสตร์
320.
6210110205
นายปิยภัทร
ตั้งจิรโชติ
วิศวกรรมศาสตร์
321.
6210514020
นายธนกฤต
เระเบ็นหมุด
วิทยาการจัดการ
322.
6210514075
นายมิกแจ็กเกอร์
แอ็บซัน
วิทยาการจัดการ
323.
6210110247
น.ส.เพลงพิณ
หนูปาน
วิศวกรรมศาสตร์
324.
6211410074
น.ส.คอดีเย๊าะ
สะมะอิ
การแพทย์แผนไทย
325.
6210515069
น.ส.ณัฐกานต์
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
326.
6210515019
น.ส.ธัญชนก
เจริญสินวรกุล
วิทยาการจัดการ
327.
6210515008
น.ส.ชลิตา
คัณทะโร
วิทยาการจัดการ
328.
6210515025
น.ส.ปทุมมา
ตั้งพิพัฒน์มงคล
วิทยาการจัดการ
329.
6210515018
นายธนภัทร
แซ่หลี
วิทยาการจัดการ
330.
6211311068
นายวัชรพงษ์
ภาราฤกษ์
นิติศาสตร์
331.
6210515027
น.ส.ปาลิดา
นามวงษ์
วิทยาการจัดการ
332.
6210515118
น.ส.อารีรัตน์
แซ่โค้ว
วิทยาการจัดการ
333.
6210515043
นายศิวกร
ฟองละมุล
วิทยาการจัดการ
334.
6210311026
น.ส.ฐิติยา
ขำทิพย์
แพทยศาสตร์
335.
6210511022
น.ส.ศุภาพิชญ์
อรัญดร
วิทยาการจัดการ
336.
6210511013
น.ส.ปรมาภรณ์
อมรภิญโญเกียรติ
วิทยาการจัดการ
337.
6210511030
น.ส.กมลทิพย์
มุสิกพันธุ์
วิทยาการจัดการ
338.
6210511043
นายพลกฤต
ลิมป์พรวิเชียร
วิทยาการจัดการ
339.
6211610019
MR.JIAQI
ZHENG
ยาลัยนานาชาติ
340.
6211610002
นายกิตติพศ
โมราศิลป์
ยาลัยนานาชาติ
341.
6511610005
นายไซยิดมุสลิม
อัลอิดรุส
ยาลัยนานาชาติ
342.
6211610008
นายณัฐชนนต์
ตระกลพิศิษฐ์
ยาลัยนานาชาติ
343.
6210515016
น.ส.ทัศนีย์
เกื้อก่ออ่อน
วิทยาการจัดการ
344.
6211610004
น.ส.จุฬาภา
อิสสะโร
ยาลัยนานาชาติ
345.
6210515102
น.ส.ณิชาพัชร
คณิต
วิทยาการจัดการ
346.
6211610016
นายโอปอล
โอวาทฬารพร
ยาลัยนานาชาติ
347.
6211610012
น.ส.พลอยไพลิน
สร้อยศรี
ยาลัยนานาชาติ
348.
6210511037
น.ส.ณัฐธิดา
แซ่กง
วิทยาการจัดการ
349.
6211610010
น.ส.นาดียา
สั่นสท้าน
ยาลัยนานาชาติ
350.
6210511044
น.ส.ภัคจิรา
นิลสุพรรณ
วิทยาการจัดการ
351.
6211610015
นายสุภทัต
เหมพัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
352.
6210511032
น.ส.ขวัญจิรา
เต้แก้ว
วิทยาการจัดการ
353.
6210511028
น.ส.อรอุมา
อ่อนแก้ว
วิทยาการจัดการ
354.
6211610021
นายธีรัช
ปล้องไหม
ยาลัยนานาชาติ
355.
6210511016
น.ส.ยศวดี
มีแต้ม
วิทยาการจัดการ
356.
6210511023
นายสิทธิพร
หมานเสบ
วิทยาการจัดการ
357.
6211610014
นายภูมิพงษ์
สิงห์แก้ว
ยาลัยนานาชาติ
358.
6211610001
นายกษมะ
เจริญพานิช
ยาลัยนานาชาติ
359.
6210511036
น.ส.ณัฏฐริณีย์
อินทมณี
วิทยาการจัดการ
360.
6310510419
น.ส.นันทิยา
ตั้งเลิศอรุณ
วิทยาการจัดการ
361.
6210511054
น.ส.อันวิดา
โต๊ะหะ
วิทยาการจัดการ
362.
6210511001
น.ส.กรรภิรมย์
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
363.
6210511018
น.ส.วิชญ์ญาดา
รอดคง
วิทยาการจัดการ
364.
6210511034
น.ส.ชนนิกานต์
พรผดุงธรรม
วิทยาการจัดการ
365.
6211610009
น.ส.นัสมี
อังคะรา
ยาลัยนานาชาติ
366.
6210311016
น.ส.กานต์สุภัค
จินสันเทียะ
แพทยศาสตร์
367.
6210613039
น.ส.ฐานิตา
หนักแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
368.
6210110217
นายพงศ์ษนันท์
ลำดวน
วิศวกรรมศาสตร์
369.
6210515113
น.ส.วิภาวดี
สุวอ
วิทยาการจัดการ
370.
6411210054
น.ส.ณัฏฐณิชา
เหล่าแก้ว
เศรษฐศาสตร์
371.
6411210042
น.ส.อรยา
แก้วสีดำ
เศรษฐศาสตร์
372.
6310410058
น.ส.ทอฝัน
วงค์ไชย
พยาบาลศาสตร์
373.
6210517064
น.ส.วิราลักษณ์
สิงหเสม
วิทยาการจัดการ
374.
6210610234
นายอัครเดช
ทองประพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
375.
6411210075
น.ส.เพชรอุมา
พรหมอินทร์
เศรษฐศาสตร์
376.
6511410056
น.ส.นูรีซัน
หะยีเจะเฮง
การแพทย์แผนไทย
377.
6210410146
น.ส.นัษมา
หนูจันทร์
พยาบาลศาสตร์
378.
6211010059
น.ส.ภูษนิศา
สุขเจริญเมือง
อุตสาหกรรมเกษตร
379.
6411210052
นายซอฟรอน
สาและ
เศรษฐศาสตร์
380.
6411110117
น.ส.ศุภิสรา
จุลทอง
ศิลปศาสตร์
381.
6411210049
นายชิติพัทธิ์
ตั้งอารมณ์มั่น
เศรษฐศาสตร์
382.
6210518007
น.ส.ชิดชนก
ถาดทอง
วิทยาการจัดการ
383.
6310210152
นายธนทัต
นันธิโย
วิทยาศาสตร์
384.
6110110051
นายจักรพงศ์
คงทะเล
วิศวกรรมศาสตร์
385.
6211010116
น.ส.มลินี
เพ็งระวะ
อุตสาหกรรมเกษตร
386.
6211110172
น.ส.ธิติมา
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
387.
6211110030
น.ส.นฤมล
กาญจนเพชร
ศิลปศาสตร์
388.
6210110610
นายอดิเทพ
ประทุมวัลย์
วิศวกรรมศาสตร์
389.
6210518034
น.ส.วิภาดา
หมวดสังข์
วิทยาการจัดการ
390.
6210513001
นายคามิน
สิทธิผล
วิทยาการจัดการ
391.
6210513053
น.ส.วรภัทร
นรพิณ
วิทยาการจัดการ
392.
6210513066
นายโสภณัฐ
เรืองดิษฐ์
วิทยาการจัดการ
393.
6210513044
น.ส.พัชรภรณ์
ไชยฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
394.
6210513060
นายศุภกร
เรืองสงฆ์
วิทยาการจัดการ
395.
6210513027
นายชวิศ
วังอนานนท์
วิทยาการจัดการ
396.
6210513051
น.ส.ภาวิดา
สมนาม
วิทยาการจัดการ
397.
6210514064
น.ส.นภัสสร
ลักษณาวงค์
วิทยาการจัดการ
398.
6210513064
นายสุกฤษฏิ์
สนธิยากุล
วิทยาการจัดการ
399.
6210513045
น.ส.พิณนภา
ดวงจินดา
วิทยาการจัดการ
400.
6210513013
น.ส.ภรณ์ไพริน
เจริญพิทักษ์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  400 400

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 400
 • เพศหญิง 263
 • เพศชาย 137
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 17
 • รหัส 64 11
 • รหัส 63 27
 • รหัส 62 341
 • รหัส 61 4
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์56
 • วิทยาศาสตร์7
 • แพทยศาสตร์26
 • วิทยาการจัดการ98
 • ทรัพยากรธรรมชาติ5
 • เภสัชศาสตร์149
 • พยาบาลศาสตร์3
 • อุตสาหกรรมเกษตร4
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์5
 • เศรษฐศาสตร์6
 • การแพทย์แผนไทย12
 • สัตวแพทยศาสตร์10
 • ยาลัยนานาชาติ13