งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา ฯ18 พ.ย. 65, 14:02 น.1,619
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดอ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 • วันที่ 3 ธันวาคม 65
  ช่วงเวลา07.30 - 17.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 80 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกพระบิดาจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

  และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

   

  นักศึกษาจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย Y 2  จำนวน 6 หน่วยชั่วโมง

  *** นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ขึ้นรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา 07.30 น. ***

  การแต่งกาย ชุดสภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา 074-282208

1.
6310110292
นายพงศกร
บุญมี
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6310510013
นายกฤษณ
ชูช่วย
วิทยาการจัดการ
3.
6411110356
น.ส.ลักษิกา
รอดทอง
ศิลปศาสตร์
4.
6411110127
น.ส.โสภิดา
ชัยศรี
ศิลปศาสตร์
5.
6411110021
นายชัยสิทธิ์
ทองประจุแก้ว
ศิลปศาสตร์
6.
6411110089
น.ส.เพชรลดา
จันทรสอน
ศิลปศาสตร์
7.
6411311102
นายปฐวี
แก้วรัตนะ
นิติศาสตร์
8.
6411110373
นายอภิวิชญ์
อวะภาค
ศิลปศาสตร์
9.
6411110180
น.ส.ณัฏฐ์นรี
ทองทวี
ศิลปศาสตร์
10.
6411110209
น.ส.นฤมล
ฉุ้นย่อง
ศิลปศาสตร์
11.
6410210387
นายฮากิม
ขวัญฤกษ์
วิทยาศาสตร์
12.
6411110063
น.ส.เนตรชนก
เลี่ยงอยู่สกุล
ศิลปศาสตร์
13.
6411110199
น.ส.ธยาน์พัทธ์
อึ่งทอง
ศิลปศาสตร์
14.
6410510158
นายพีรวิชณ์
รัตนช่วย
วิทยาการจัดการ
15.
6411110104
น.ส.วรรณศิริ
เพชโรภาส
ศิลปศาสตร์
16.
6411110234
น.ส.ปานรวี
หลิ่มสกุล
ศิลปศาสตร์
17.
6411110202
น.ส.ธัญชนก
ชนะกุล
ศิลปศาสตร์
18.
6411110076
นายพรหมพิริยะ
จิรวุฒิวรนาถ
ศิลปศาสตร์
19.
6411110268
น.ส.รินรดา
ดาราไกร
ศิลปศาสตร์
20.
6411110285
น.ส.สิริยากร
เกตุโสภิต
ศิลปศาสตร์
21.
6411110365
น.ส.ส้าลี่คอ
มาตชาย
ศิลปศาสตร์
22.
6410110344
นายพฤหัสษ์
นาคสุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
23.
6411110332
น.ส.นิษาทร
สันติวิจิตร
ศิลปศาสตร์
24.
6411110106
น.ส.วรัญญา
แซ่อื้อ
ศิลปศาสตร์
25.
6411110186
น.ส.ณัฐนิภา
ทัวยะบัตร
ศิลปศาสตร์
26.
6411110052
น.ส.นฤสรณ์
หวานทอง
ศิลปศาสตร์
27.
6411110270
น.ส.ลักษณศิริ
หอมเกตุ
ศิลปศาสตร์
28.
6411110031
นายณัฐวุฒิ
คงยงค์
ศิลปศาสตร์
29.
6411110095
นายภูมิรพี
ศรีสงค์
ศิลปศาสตร์
30.
6411110255
นายภควัต
วิลามาต
ศิลปศาสตร์
31.
6411110107
นายวรายุทธ
เพชรแก้ว
ศิลปศาสตร์
32.
6411110309
น.ส.ฮายาตี
มาลีหอม
ศิลปศาสตร์
33.
6411110205
น.ส.ธิดารัตน์
ปานโรย
ศิลปศาสตร์
34.
6411110214
น.ส.นารีนาถ
หรีมหนก
ศิลปศาสตร์
35.
6411110124
น.ส.สุภาวิตา
หนูพุ่ม
ศิลปศาสตร์
36.
6411110265
น.ส.มุกดาวรรณ
เจิมขวัญ
ศิลปศาสตร์
37.
6411110178
น.ส.ณภษร
ปิยะพันธ์
ศิลปศาสตร์
38.
6411110299
นายอรรถชาติ
ศรีราษฎร์
ศิลปศาสตร์
39.
6411110128
น.ส.อดิวรรณ
เกตุรัตน์
ศิลปศาสตร์
40.
6411110053
น.ส.นวพรรษ
เพชรรัตน์
ศิลปศาสตร์
41.
6411110117
น.ส.ศุภิสรา
จุลทอง
ศิลปศาสตร์
42.
6411210042
น.ส.อรยา
แก้วสีดำ
เศรษฐศาสตร์
43.
6411110062
น.ส.นูรฮานีสา
มาแย
ศิลปศาสตร์
44.
6411210075
น.ส.เพชรอุมา
พรหมอินทร์
เศรษฐศาสตร์
45.
6411110315
นายคัมภีรภาพ
แก้วยศกุล
ศิลปศาสตร์
46.
6411110139
น.ส.กนกวรรณ
สมพล
ศิลปศาสตร์
47.
6411110043
น.ส.ธนวรรณ
กิตติรัตนสมบัติ
ศิลปศาสตร์
48.
6411210092
น.ส.สุพิยดา
พูลพนัง
เศรษฐศาสตร์
49.
6411110161
น.ส.ชญานิศ
สุวรรณศรี
ศิลปศาสตร์
50.
6411110121
น.ส.สิตานัน
จันทนา
ศิลปศาสตร์
51.
6411110271
น.ส.วนัสนันท์
กลิ่นสำโรง
ศิลปศาสตร์
52.
6411310113
น.ส.ณญาดา
ทองสีแก้ว
นิติศาสตร์
53.
6411110224
น.ส.ปภาวดี
ทองศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์
54.
6411110141
นายกฤษฎิ์
หงส์อมตะ
ศิลปศาสตร์
55.
6411110048
น.ส.ธีริศรา
แซ่เฮ้ง
ศิลปศาสตร์
56.
6411110081
น.ส.พัณณิตา
ลิ่มมณีธร
ศิลปศาสตร์
57.
6411110136
น.ส.อารียา
จันทโรจวงศ์
ศิลปศาสตร์
58.
6411110059
นายนิรวิทย์
สิ่งประสงค์
ศิลปศาสตร์
59.
6411210052
นายซอฟรอน
สาและ
เศรษฐศาสตร์
60.
6411110211
น.ส.นันทกาญจน์
บุญมณี
ศิลปศาสตร์
61.
6410510137
น.ส.ปาณิสรา
ทศภพ
วิทยาการจัดการ
62.
6410510071
น.ส.ณัฐมน
สุดใหม่
วิทยาการจัดการ
63.
6410110632
นายกิตติกานต์
กังแฮ
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6411110098
น.ส.มุกธิตา
เสาวภักดิ์
ศิลปศาสตร์
65.
6411510028
นายกิตตินันท์
กังแฮ
เทคนิคการแพทย์
66.
6410510297
นายจิรยุ
สุวรรณรักษา
วิทยาการจัดการ
67.
6410210740
นายธีรภัทร
พุทธชาติ
วิทยาศาสตร์
68.
6411110066
น.ส.ปภาวรินท์
เรืองดิษฐ์
ศิลปศาสตร์
69.
6410510181
น.ส.มุธิตา
แก้วจรนัย
วิทยาการจัดการ
70.
6410510063
น.ส.ณัชชา
ลักษโณสุรางค์
วิทยาการจัดการ
71.
6411210077
น.ส.ภัสสร
เกวียนยนต์
เศรษฐศาสตร์
72.
6411010059
น.ส.ชญาภา
บุญรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
73.
6411210017
น.ส.นันท์นภัส
สุวรรณอักษร
เศรษฐศาสตร์
74.
6411210035
น.ส.วราลักษณ์
รำมะนะกิจจะ
เศรษฐศาสตร์
75.
6411210086
น.ส.ศศิวิมล
สบเหมาะ
เศรษฐศาสตร์
76.
6411210095
น.ส.อิสริยา
ไชยลิขิต
เศรษฐศาสตร์
77.
6410510280
น.ส.อุไรวรรณ
กายโรจน์
วิทยาการจัดการ
78.
6210513022
น.ส.กชมน
ดำพัฒ
วิทยาการจัดการ
79.
6410210349
นายหัตถชัย
แก้วสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
80.
6410510186
น.ส.เมทาวดี
กาญจนไพโรจน์
วิทยาการจัดการ
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  80 80

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 80
 • เพศหญิง 57
 • เพศชาย 23
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 64 77
 • รหัส 63 2
 • รหัส 62 1
 • รวม 8 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์3
 • วิทยาศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ10
 • อุตสาหกรรมเกษตร1
 • ศิลปศาสตร์51
 • นิติศาสตร์2
 • เศรษฐศาสตร์9
 • เทคนิคการแพทย์1