งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง "HANUMAN White Monkey"
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง "HANUMAN White Monkey"22 ธ.ค. 65, 11:35 น.2,233
 • ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสงขลา
  ที่อยู่/สถานที่จัดเมเจอร์ซีนีมา โลตัสหาดใหญ่
 • วันที่ 25 ธันวาคม 65
  ช่วงเวลา10.00 - 12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 90 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 23 ธันวาคม 65 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
  ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  2
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง "HANUMAN White Monkey" 

  รอบชมวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

  นักศึกษาพร้อมกันเวลา 09.30 น. ณ เมเจอร์ซีนีมา โลตัสหาดใหญ่ (ตรงข้าม ม.อ.หาดใหญ่)

  ภาพยนตร์เรื่อง "HANUMAN White Monkey" ผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบภาพยนตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เติมเต็มจินตนาการจากวรรณกรรมให้สมจริง และคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงผลงานทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้ทั่วโลก ด้วยการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมและความเป็นสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

  รับชั่วโมงกิจกรรมประเภทเลือกเข้าร่วมจำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  ติดต่อสอบถาม 074282208

   

1.
6511110163
น.ส.ณัฐกานต์
พรหมยอด
ศิลปศาสตร์
2.
6511110023
น.ส.จิณัฐฐา
จิตต์ชื่น
ศิลปศาสตร์
3.
6511110146
น.ส.อารยา
จันทโรจวงศ์
ศิลปศาสตร์
4.
6511110093
น.ส.พิราภรณ์
พิสิฏฐ์ธนกร
ศิลปศาสตร์
5.
6511110159
น.ส.ชลธร
ศิริกาญจน์
ศิลปศาสตร์
6.
6211010073
น.ส.ศิวพร
ศรีสวัสดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
7.
6211010071
น.ส.ศรีวราพร
วราวุฒิ
อุตสาหกรรมเกษตร
8.
6311410109
น.ส.สุภัทรตา
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
9.
6311311046
น.ส.นิฟีฟีโซเฟีย
อาแซ
นิติศาสตร์
10.
6311010112
น.ส.สุภาพร
เพ็งระวะ
อุตสาหกรรมเกษตร
11.
6311010097
น.ส.รวิวรรณ
แสงจันทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
12.
6510517003
น.ส.กัลย์สุดา
ช่วยน้ำทรัพย์
วิทยาการจัดการ
13.
6310210586
น.ส.แพรพลอย
สุระคำแหง
วิทยาศาสตร์
14.
6510310171
น.ส.พลอยภทรพรรณ
เจนจารุพงศ์
แพทยศาสตร์
15.
6310610037
น.ส.ณัฐนิชา
สีเป้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
16.
6310210114
น.ส.ณัฏฐณิชา
ชัยชนะ
วิทยาศาสตร์
17.
6310210361
น.ส.วริศรา
เหมอารัญ
วิทยาศาสตร์
18.
6310210451
น.ส.อนัญญา
วรานุเศรษฐ์
วิทยาศาสตร์
19.
6310610109
นายสงกรานต์
ว่องเจริญชัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
20.
6511110103
น.ส.ภารวี
สร้อยสีมาก
ศิลปศาสตร์
21.
6511110161
นายซอฟูวัลย์
อับดุลรอแม
ศิลปศาสตร์
22.
6510517026
น.ส.ธิดารัตน์
มีเสน
วิทยาการจัดการ
23.
6511010028
น.ส.นูรอัยมี่
เบ็ญสนิ
อุตสาหกรรมเกษตร
24.
6510517057
น.ส.วัศยา
บัวบุญ
วิทยาการจัดการ
25.
6310510096
น.ส.ทัตพิชา
รักรอด
วิทยาการจัดการ
26.
6311110193
น.ส.จุฑามาศ
อ้อยบงค์
ศิลปศาสตร์
27.
6510410055
น.ส.นูรุลฟิตรียา
มุสตาพา
พยาบาลศาสตร์
28.
6510210277
นายรักษิต
ศรีล้ำ
วิทยาศาสตร์
29.
6510410113
น.ส.สุชานาถ
สุวลักษณ์
พยาบาลศาสตร์
30.
6310510306
น.ส.กมลลักษณ์
ด้วงพริ้ม
วิทยาการจัดการ
31.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
32.
6510110159
นายตัซมีซี
หมาดงะ
วิศวกรรมศาสตร์
33.
6310210156
น.ส.ธนภรณ์
สงค์ประหยัด
วิทยาศาสตร์
34.
6411410076
น.ส.เสฏฐินี
พิทักษ์
การแพทย์แผนไทย
35.
6510210655
น.ส.ภัณฑิรา
จริตงาม
วิทยาศาสตร์
36.
6510410109
น.ส.สริดา
ชูโชติ
พยาบาลศาสตร์
37.
6510210568
น.ส.ลลิตา
พรหมขวัญ
วิทยาศาสตร์
38.
6510210634
น.ส.จิรัญญา
ดินเตบ
วิทยาศาสตร์
39.
6411410023
น.ส.ธันยพร
ลิปิกรลือชา
การแพทย์แผนไทย
40.
6510210096
นายณัฐพงศ์
สุขอ้น
วิทยาศาสตร์
41.
6511010004
น.ส.กมลพรรณ
เขียวเหลือ
อุตสาหกรรมเกษตร
42.
6511110062
น.ส.นาซูฮา
แก่ต่อง
ศิลปศาสตร์
43.
6410610081
นายรุสลัน
มะโน
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
6311010012
น.ส.จิลมิกา
กานตกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
45.
6411410065
น.ส.ศรุชา
ดารากัย
การแพทย์แผนไทย
46.
6510410095
น.ส.มฟาซา
มีสาดามะ
พยาบาลศาสตร์
47.
6510410112
น.ส.สุชาดา
แซ่ตั้ง
พยาบาลศาสตร์
48.
6510210262
น.ส.มารียะห์
สุวาหลำ
วิทยาศาสตร์
49.
6310510408
น.ส.ขวัญชนก
หะมะ
วิทยาการจัดการ
50.
6411410063
น.ส.วิลาสินี
เสนเกตุ
การแพทย์แผนไทย
51.
6411410064
น.ส.วีดาษ
มาแจ
การแพทย์แผนไทย
52.
6510410265
น.ส.พิชาภา
โพธิ์ศรีสูง
พยาบาลศาสตร์
53.
6411410069
น.ส.สมหญิง
รักนุ้ย
การแพทย์แผนไทย
54.
6310510441
น.ส.นูรียา
มะหะหมัด
วิทยาการจัดการ
55.
6511410027
น.ส.ณัชชา
เจนพิทักษ์
การแพทย์แผนไทย
56.
6510110436
น.ส.วันนูรลีญานา
ละบายดีมัญ
วิศวกรรมศาสตร์
57.
6410210623
น.ส.วนัสนันท์
ยอดแก้ว
วิทยาศาสตร์
58.
6510410192
น.ส.บุษรา
สุวรรณรัตน์
พยาบาลศาสตร์
59.
6410210155
น.ส.นลพรรณ
มณีรัตน์
วิทยาศาสตร์
60.
6310510280
น.ส.อนุสรา
ขันนุ้ย
วิทยาการจัดการ
61.
6411410122
น.ส.ธนวรรณ
ศรีสะอาด
การแพทย์แผนไทย
62.
6511010094
น.ส.ศศิพิมพ์
ไตรสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
63.
6510210257
น.ส.มนทกานต์
แซ่จุง
วิทยาศาสตร์
64.
6411410029
น.ส.นาดีน
บือราเฮง
การแพทย์แผนไทย
65.
6410510245
น.ส.สิราวรรณ
เรืองมี
วิทยาการจัดการ
66.
6511010070
น.ส.อิสรียา
ศาสตรศุภกิตต์
อุตสาหกรรมเกษตร
67.
6511310025
น.ส.ซามีมี
เด็งซิยอ
นิติศาสตร์
68.
6510510392
น.ส.ทักษพร
หลำหลี
วิทยาการจัดการ
69.
6410510021
น.ส.กิตติมา
แสงจันทร์
วิทยาการจัดการ
70.
6511410025
น.ส.ญัยลานี
สามะอาลี
การแพทย์แผนไทย
71.
6410510180
น.ส.มุทิตา
โสมโสดา
วิทยาการจัดการ
72.
6510515064
นายศิรวิทย์
กระต่ายจันทร์
วิทยาการจัดการ
73.
6411410085
น.ส.อาฟาณี
มะสง
การแพทย์แผนไทย
74.
6510517029
น.ส.นูร์ดฟาดีลาร์
อัลมาตร์
วิทยาการจัดการ
75.
6510210268
น.ส.เมสาวดี
ประทุมวัลย์
วิทยาศาสตร์
76.
6411410134
น.ส.นัสรินทร์
อาแว
การแพทย์แผนไทย
77.
6211010047
น.ส.ปวีณา
ณ พัทลุง
อุตสาหกรรมเกษตร
78.
6511110109
น.ส.รมย์นลิน
ผิวเหลือง
ศิลปศาสตร์
79.
6510517046
น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์
พรหมพันธุ์
วิทยาการจัดการ
80.
6510110548
น.ส.อัยมี
สอหีม
วิศวกรรมศาสตร์
81.
6510410155
น.ส.จิราพร
รัตนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
82.
6511110087
น.ส.พัชราภา
เดชพิณ
ศิลปศาสตร์
83.
6411410082
น.ส.อัลวารีซะห์
จารู
การแพทย์แผนไทย
84.
6310510004
น.ส.กนกพร
จิตสำรวย
วิทยาการจัดการ
85.
6411410143
น.ส.นูรุลนูฮาย์
สิดิ
การแพทย์แผนไทย
86.
6411410141
น.ส.นูรฮูดา
สาเล็ง
การแพทย์แผนไทย
87.
6510517009
น.ส.จุฑาทิพย์
ปัจฉิมศิริ
วิทยาการจัดการ
88.
6510110464
นายศิลา
เมฆศิขริน
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6310510226
นายวิฑูรย์
คูสำโรง
วิทยาการจัดการ
90.
6511110263
น.ส.ฮันน่า
เหย็บบุรินทร์
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
แต่งกายด้วยชุดอะไรเหรอคะ
6522 ธ.ค. 2565 13:51182.232.205.145
 • เจ้าหน้า ชุดสุขภาพครับ
  23 ธ.ค. 2565 16:23192.168.66.22
  สมัคร    |  จำนวนรับ  90 90

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 90
 • เพศหญิง 81
 • เพศชาย 9
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 48
 • รหัส 64 19
 • รหัส 63 20
 • รหัส 62 3
 • รวม 10 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์4
 • วิทยาศาสตร์15
 • แพทยศาสตร์1
 • วิทยาการจัดการ18
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • พยาบาลศาสตร์8
 • อุตสาหกรรมเกษตร10
 • ศิลปศาสตร์13
 • นิติศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย16