งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน “มารักกัญไหม?
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน “มารักกัญไหม?24 ม.ค. 66, 08:49 น.2,016
 • ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัด
 • วันที่ 29 มกราคม 66
  ช่วงเวลา13.00 - 17.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 200 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 26 มกราคม 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2565
  ค่าชั่วโมง4 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
  พัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
  1
  สติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
  3
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ????กลับมาอีกครั้งกับโครงการที่ห่วงใยใส่ใจทุกคน‼️ ????กินที่ชอบ กินที่ใช่ กินอย่างไรถึงจะดี????

  โครงการ PSU ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ SEASON 3 ตอน “มารักกัญไหม?”

   ???? วันที่จัดโครงการ 29 มกราคม 2566 เวลา 13.00-17.00น.

  ???? สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  รูปแบบกิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแล ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพกาย ผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบอย่างเหมาะสม อีกทั้งส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพกายได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นชื่อตามชื่อตอนที่ว่า "มารักกัญไหม?" และในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล และ พท.กชกร มุสิกพงษ์ อาจารย์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ในการมาบรรยายกิจกรรมครั้งนี้

  สอบถามเพิ่มเติม  Facebook : องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1.
6310110490
นายเศรษฐพร
พฤกษ์ฎากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
2.
6310110456
นายวิศววิท
จุฬาทอง
วิศวกรรมศาสตร์
3.
6511310152
นายดีย์ซัน
มะดารี
นิติศาสตร์
4.
6511310025
น.ส.ซามีมี
เด็งซิยอ
นิติศาสตร์
5.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
6.
6511110062
น.ส.นาซูฮา
แก่ต่อง
ศิลปศาสตร์
7.
6511310133
นายอัฟดล
อารง
นิติศาสตร์
8.
6511110263
น.ส.ฮันน่า
เหย็บบุรินทร์
ศิลปศาสตร์
9.
6510410271
น.ส.ยัสมิน
หลีเส็น
พยาบาลศาสตร์
10.
6510710043
น.ส.หนึ่งฤทัย
สุสิคง
เภสัชศาสตร์
11.
6510710003
น.ส.กัญญารัตน์
ชูมาก
เภสัชศาสตร์
12.
6511010070
น.ส.อิสรียา
ศาสตรศุภกิตต์
อุตสาหกรรมเกษตร
13.
6510410116
น.ส.สุธิตา
หะเทศ
พยาบาลศาสตร์
14.
6511010094
น.ส.ศศิพิมพ์
ไตรสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
15.
6511010035
น.ส.ผกามาศ
ธรรมวาโร
อุตสาหกรรมเกษตร
16.
6511010017
น.ส.ณิชานันท์
ไชยมงคล
อุตสาหกรรมเกษตร
17.
6511010028
น.ส.นูรอัยมี่
เบ็ญสนิ
อุตสาหกรรมเกษตร
18.
6511010023
น.ส.นริตา
บิลหมัด
อุตสาหกรรมเกษตร
19.
6510410055
น.ส.นูรุลฟิตรียา
มุสตาพา
พยาบาลศาสตร์
20.
6511410144
น.ส.จิรพาภรณ์
ถิ่นบัวบาน
การแพทย์แผนไทย
21.
6511410153
น.ส.ณัฏฐ์ชญา
สวนมาลี
การแพทย์แผนไทย
22.
6511410155
น.ส.ณัฐณิชา
ชัยวิญญ์
การแพทย์แผนไทย
23.
6511410205
น.ส.อลงกรณ์
ปาณะทองเจริญ
การแพทย์แผนไทย
24.
6311410067
น.ส.พลอยพรรณ
ไชยยาว
การแพทย์แผนไทย
25.
6211410053
น.ส.อามีนา
เส็นธนู
การแพทย์แผนไทย
26.
6211410064
น.ส.นราวรรณ
ศิริรวม
การแพทย์แผนไทย
27.
6410110700
นายภาณุเศรษฐ์
แก้วกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
28.
6211110031
น.ส.นาเดียร์
ตาเดอิน
ศิลปศาสตร์
29.
6511010089
น.ส.เมธาพร
สุวรรณเวหา
อุตสาหกรรมเกษตร
30.
6311510003
น.ส.กรรวี
แซ่โล่
เทคนิคการแพทย์
31.
6210410202
น.ส.กามีล๊ะ
สะดอ
พยาบาลศาสตร์
32.
6310517114
น.ส.ฟิรดาวร์
ดือระปุปิ
วิทยาการจัดการ
33.
6311510080
น.ส.วรินธร
จันทร์วิวัฒน์กุล
เทคนิคการแพทย์
34.
6311510075
น.ส.ณัฐนรี
ซื่อตรง
เทคนิคการแพทย์
35.
6211410107
น.ส.ยูนีตา
ลอดิง
การแพทย์แผนไทย
36.
6211410004
น.ส.กิติยา
บุตรฤทธิ์
การแพทย์แผนไทย
37.
6211410080
น.ส.ญูนี
หลงโส๊ะ
การแพทย์แผนไทย
38.
6411410041
น.ส.บุศรอ
เกียรติอนุรักษ์
การแพทย์แผนไทย
39.
6211410092
น.ส.นูรรีย๊ะห์
แม
การแพทย์แผนไทย
40.
6210210005
นายกฤตพงศ์
ขวัญปัญญา 
วิทยาศาสตร์
41.
6510210561
น.ส.เมษิยา
ไพรพฤกษ์
วิทยาศาสตร์
42.
6511410167
น.ส.นิธิตา
ฤกษ์มา
การแพทย์แผนไทย
43.
6511410136
น.ส.กนกวรรณ
คงทน
การแพทย์แผนไทย
44.
6311410088
น.ส.วรรธ์ธนา
แซ่ลิ่ว
การแพทย์แผนไทย
45.
6311410080
น.ส.มุตณีย์
สะอะ
การแพทย์แผนไทย
46.
6411410031
น.ส.นิจวิภา
จันทร์ศรี
การแพทย์แผนไทย
47.
6211110250
น.ส.อรนิชา
จันทร์กระจ่าง
ศิลปศาสตร์
48.
6211410055
น.ส.วารุณอร
พรหมจรรย์
การแพทย์แผนไทย
49.
6211010142
น.ส.นุชชนาถ
ศรีวิเชียร
อุตสาหกรรมเกษตร
50.
6411110197
นายธนวิชญ์
วิเศษสินธุ์
ศิลปศาสตร์
51.
6410210277
น.ส.วนิศา
นวลเสน
วิทยาศาสตร์
52.
6411110348
นายฟาอีส
รักหมาน
ศิลปศาสตร์
53.
6311110201
นายฐปณพ
สุวรรณโณ
ศิลปศาสตร์
54.
6210210052
น.ส.ณิชมน
คงทอง 
วิทยาศาสตร์
55.
6511410072
น.ส.พิชชาภา
แซ่ตัน
การแพทย์แผนไทย
56.
6511410079
น.ส.ฟิรดาว
เหมมัน
การแพทย์แผนไทย
57.
6511410152
น.ส.ณญาดา
พรรณราย
การแพทย์แผนไทย
58.
6511410037
น.ส.นวนันท์
พันธวิไล
การแพทย์แผนไทย
59.
6511410001
น.ส.กมลชนกรณ์
บัวศรี
การแพทย์แผนไทย
60.
6511410082
น.ส.มณีวรรณ
ไชยทอง
การแพทย์แผนไทย
61.
6511410002
น.ส.กรกนก
พรหมณี
การแพทย์แผนไทย
62.
6511410169
น.ส.นิรัชพร
อุไร
การแพทย์แผนไทย
63.
6310110378
นายภูริทัต
บริรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6210410111
น.ส.มุนาห์
ดาหะมิ
พยาบาลศาสตร์
65.
6210410112
น.ส.รุจิรา
ปาลี
พยาบาลศาสตร์
66.
6410210592
น.ส.มารียานา
นาเซ
วิทยาศาสตร์
67.
6411410093
นายกณิศ
จันทเกตุ
การแพทย์แผนไทย
68.
6310110221
นายธีรยุทธ
สังข์หิรัญ
วิศวกรรมศาสตร์
69.
6211410072
น.ส.สุรภา
นิพัทพงษ์
การแพทย์แผนไทย
70.
6310110082
นายชญานิน
บัวผุด
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6310110089
นายชนันท์ชัย
จงไกรจักร
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6410210697
น.ส.อัสลินนา
บินอาแวกาแฉะ
วิทยาศาสตร์
73.
6310110255
นายบริรักษ์
ราชยอด
วิศวกรรมศาสตร์
74.
6211410026
น.ส.ภัทรพร
วิภารัตนาพร
การแพทย์แผนไทย
75.
6411110350
น.ส.ฟีรุญ
บาราเฮาะ
ศิลปศาสตร์
76.
6411410063
น.ส.วิลาสินี
เสนเกตุ
การแพทย์แผนไทย
77.
6411410172
น.ส.ศุภกาญจน์
พริกแก้ว
การแพทย์แผนไทย
78.
6410110308
นายประกิต
เกิดแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
79.
6311410064
น.ส.เปมิกา
ชัยเชื้อ
การแพทย์แผนไทย
80.
6311410155
น.ส.อริสา
การัมย์
การแพทย์แผนไทย
81.
6510510213
น.ส.เยาวสิริเนตร
เมืองมา
วิทยาการจัดการ
82.
6510510210
น.ส.เมษา
ดิษฐโรจน์
วิทยาการจัดการ
83.
6411410009
น.ส.ชิดชนก
โอสถาน
การแพทย์แผนไทย
84.
6510210106
น.ส.ตัสนีม
ดือเระ
วิทยาศาสตร์
85.
6511410123
น.ส.อานีส
ยูโซะ
การแพทย์แผนไทย
86.
6510210596
น.ส.สุดารัตน์
คงเติม
วิทยาศาสตร์
87.
6411410124
น.ส.ธนัญญา
ชูชมชื่น
การแพทย์แผนไทย
88.
6411410175
น.ส.สรารัตน์
บุญทับ
การแพทย์แผนไทย
89.
6510210638
นายไซดอามีร์
สะเอ็ดยามี
วิทยาศาสตร์
90.
6510210168
น.ส.นูรียะห์
ยูโซะ
วิทยาศาสตร์
91.
6411410037
น.ส.นูรไอนี
ตาเละ
การแพทย์แผนไทย
92.
6411410019
น.ส.ตัสนีม
อาวัง
การแพทย์แผนไทย
93.
6411410010
น.ส.ซอฟียะห์
เจะมะ
การแพทย์แผนไทย
94.
6510712055
น.ส.อมลวรรณ
เกตุจินากูล
เภสัชศาสตร์
95.
6511410202
น.ส.อมรรัตน์
สมทรง
การแพทย์แผนไทย
96.
6510710025
น.ส.ภัทรธิดา
ฤทธิเดชดำรงกุล
เภสัชศาสตร์
97.
6510210527
น.ส.พควดี
สุวรรณชาตรี
วิทยาศาสตร์
98.
6511410203
น.ส.อรวรรณ
วุ่นน้อย
การแพทย์แผนไทย
99.
6311410152
น.ส.วนาลี
โฉมทอง
การแพทย์แผนไทย
100.
6311410050
น.ส.นิสรีน
หวันแสล๊ะ
การแพทย์แผนไทย
101.
6311410107
น.ส.สุนิตา
สุหลง
การแพทย์แผนไทย
102.
6311410109
น.ส.สุภัทรตา
คงสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
103.
6310110463
นายศรพัฒน์
มากเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6510410280
น.ส.ซาอีด๊ะ
โตะมา
พยาบาลศาสตร์
105.
6510210265
นายมุสลีม
บือแน
วิทยาศาสตร์
106.
6511410158
น.ส.ตัซณีม
ประสิทธิชัยวุฒิ
การแพทย์แผนไทย
107.
6511410127
น.ส.ไอลดา
หง้าฝา
การแพทย์แผนไทย
108.
6511410191
น.ส.รีฮาบ
สะมาโระ
การแพทย์แผนไทย
109.
6411410169
น.ส.วรวีวรรณ
ศุภจำรูญ
การแพทย์แผนไทย
110.
6411410151
น.ส.พัณณิตา
ชาครานุวัฒนพงศ์
การแพทย์แผนไทย
111.
6411410131
น.ส.นันท์นภัส
ชัยเภท
การแพทย์แผนไทย
112.
6310110694
นายกฤตนพ
อู่วงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6511410054
น.ส.นูรฮารีสา
ดือเระ
การแพทย์แผนไทย
114.
6211410017
น.ส.นันทิกานต์
อธิหิรัญรัฐกิจ
การแพทย์แผนไทย
115.
6511510007
น.ส.ซุลฟาญ์
ดาลอ
เทคนิคการแพทย์
116.
6211214021
น.ส.ชุติมณฑน์
เชาว์ทอง
เศรษฐศาสตร์
117.
6211110160
น.ส.ธนภรณ์
จันทนพันธ์
ศิลปศาสตร์
118.
6511110161
นายซอฟูวัลย์
อับดุลรอแม
ศิลปศาสตร์
119.
6510410257
น.ส.ชนาพร
ศิริไชย
พยาบาลศาสตร์
120.
6511410021
น.ส.ซูลฟาร์
หะยีอับดุลรอแม
การแพทย์แผนไทย
121.
6511410019
น.ส.ซุลฟา
เจะโซะ
การแพทย์แผนไทย
122.
6310613086
น.ส.สุริยาพร
หมวกทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
123.
6310510414
น.ส.ลภัสรินทร์
ศรีกาญจน์
วิทยาการจัดการ
124.
6310613087
น.ส.สุไรนี
มะโร๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
125.
6510210155
นายนัทธพงศ์
เตละกุล
วิทยาศาสตร์
126.
6311510016
น.ส.ซัมสียะห์
กือมอ
เทคนิคการแพทย์
127.
6311510079
น.ส.มารีน
สำแดงสาร
เทคนิคการแพทย์
128.
6510410002
น.ส.กมลวรรณ
หลีช่วย
พยาบาลศาสตร์
129.
6510311305
น.ส.จิตรดา
กาสา
แพทยศาสตร์
130.
6311510087
น.ส.ฟิรดาวส์
แวหะยี
เทคนิคการแพทย์
131.
6511110095
น.ส.พีรดา
นาวีว่อง
ศิลปศาสตร์
132.
6510712002
น.ส.จุฑามุกมณี
คงอินทร์
เภสัชศาสตร์
133.
6311410049
น.ส.นิสรีน
พลหลา
การแพทย์แผนไทย
134.
6510410256
น.ส.เกศกนก
รุกเขต
พยาบาลศาสตร์
135.
6510311306
น.ส.ชนม์ณิชา
อุไรประสิทธิ์
แพทยศาสตร์
136.
6510410276
นายวรฤทธิ์
หนูโหยบ
พยาบาลศาสตร์
137.
6511410166
น.ส.นาเดีย
เจะแล
การแพทย์แผนไทย
138.
6510613008
น.ส.ทยวรรณ
จอสกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
139.
6511110103
น.ส.ภารวี
สร้อยสีมาก
ศิลปศาสตร์
140.
6510410113
น.ส.สุชานาถ
สุวลักษณ์
พยาบาลศาสตร์
141.
6311410039
น.ส.นริณี
กรมเมือง
การแพทย์แผนไทย
142.
6511110232
น.ส.เบญจมาศ
สังขาญาติ
ศิลปศาสตร์
143.
6311410041
น.ส.นะดา
และตี
การแพทย์แผนไทย
144.
6410210079
นายเชษฐมาส
ตั้งสุขสันต์
วิทยาศาสตร์
145.
6211410066
น.ส.มาริสา
นามบัวศรี
การแพทย์แผนไทย
146.
6211410071
น.ส.ศิริลักษณ์
พรมจรรย์
การแพทย์แผนไทย
147.
6211410034
น.ส.วรินยุพา
ศรีไตรรัตน์
การแพทย์แผนไทย
148.
6411110249
นายพิพรรธน์ภูมิ
ทองขจร
ศิลปศาสตร์
149.
6510210326
นายสัณหณัฐ
เกตุทอง
วิทยาศาสตร์
150.
6311410008
น.ส.จิดาภา
ชิดเชี่ยว
การแพทย์แผนไทย
151.
6311410136
น.ส.เณศณริศ
ณ นคร
การแพทย์แผนไทย
152.
6510110734
นายสิทธิโชค
พุทธกูล
วิศวกรรมศาสตร์
153.
6310110252
น.ส.นูรีฮัน
สาแมหาดี
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6310515032
นายปริเยศ
ไอยศูรย์
วิทยาการจัดการ
155.
6310110376
นายภูริณัฐ
จันทร์แดง
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6511214036
น.ส.ศศิกาญจน์
จันทร์หนู
เศรษฐศาสตร์
157.
6510410115
น.ส.สุธาวี
แสงอรุณ
พยาบาลศาสตร์
158.
6310110425
น.ส.วนิดา
เด่นจักร
วิศวกรรมศาสตร์
159.
6310110141
น.ส.ณัฐกมล
จุลนันโท
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6511310120
น.ส.สิรินดา
บิลกะเส็ม
นิติศาสตร์
161.
6511311175
น.ส.สุพัทชิรา
โสระเนตร์
นิติศาสตร์
162.
6311410111
น.ส.สุไรดา
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
163.
6211010036
นายธนกฤต
แสงประสิทธิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
164.
6311410016
น.ส.ซอลีฮะห์
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
165.
6411410078
น.ส.อภิสรา
บุญสนิท
การแพทย์แผนไทย
166.
6411410107
นายซอรฟาน
หะยีแวนิ
การแพทย์แผนไทย
167.
6411410159
น.ส.มุสมานี
สาแล
การแพทย์แผนไทย
168.
6310110652
นายภูวรินทร์
รวีสกุลวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6310110366
นายภาสพงศ์
จันทร์นพรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
170.
6310110079
น.ส.ฉัตรชฎา
อุตมัง
วิศวกรรมศาสตร์
171.
6310515064
น.ส.อฐิตญา
แท่นนิล
วิทยาการจัดการ
172.
6310510081
นายณัฐภัทร
ศุภกิจธนวัฒน์
วิทยาการจัดการ
173.
6511410056
น.ส.นูรีซัน
หะยีเจะเฮง
การแพทย์แผนไทย
174.
6411410128
น.ส.นริศรา
สุวรรณโมสิ
การแพทย์แผนไทย
175.
6511410025
น.ส.ญัยลานี
สามะอาลี
การแพทย์แผนไทย
176.
6510510252
น.ส.สัณห์วรี
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
177.
6511010046
น.ส.รุสณีย์
เจ๊ะดุหมัน
อุตสาหกรรมเกษตร
178.
6411410086
นายอาฟีต
เจะเลาะ
การแพทย์แผนไทย
179.
6411410064
น.ส.วีดาษ
มาแจ
การแพทย์แผนไทย
180.
6510515049
น.ส.ริต้า
เจะแอ
วิทยาการจัดการ
181.
6411410134
น.ส.นัสรินทร์
อาแว
การแพทย์แผนไทย
182.
6510510150
นายปรเมศวร์
แซ่หง่วน
วิทยาการจัดการ
183.
6510510262
น.ส.สุไรยา
วงแหวน
วิทยาการจัดการ
184.
6511410076
น.ส.ฟาตีม๊ะ
ยะนายเดิม
การแพทย์แผนไทย
185.
6310110229
น.ส.นภัสสร
ทองสุข
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6411410158
น.ส.มาเรียม
หะยีแวสะแลแม
การแพทย์แผนไทย
187.
6511010011
น.ส.ชนากานต์
โกสิยพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
188.
6510210026
น.ส.กัลยรัตน์
ขวัญใจ
วิทยาศาสตร์
189.
6511010016
น.ส.ณัฐธัญญา
ใจดี
อุตสาหกรรมเกษตร
190.
6510210003
น.ส.กนกวรรณ
แก้วประสม
วิทยาศาสตร์
191.
6510210060
น.ส.ชมัยพร
บุญนิตย์
วิทยาศาสตร์
192.
6511110092
น.ส.พิมพ์วิภา
จิตรสิงห์
ศิลปศาสตร์
193.
6511410014
น.ส.ซอฟาอ์
อาบูซาแล
การแพทย์แผนไทย
194.
6510510378
นายสิริเดช
ชูเงิน
วิทยาการจัดการ
195.
6310110059
น.ส.จิตติมา
กันตนานุวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
196.
6310210301
น.ส.ฟิรดาว
แวหะมะ
วิทยาศาสตร์
197.
6310510141
น.ส.ปณิดา
ชัยศิริ
วิทยาการจัดการ
198.
6310510328
น.ส.ฐิติรัตน์
ล้ำเลิศ
วิทยาการจัดการ
199.
6310510351
น.ส.ปภาวรินท์
บาโง้ย
วิทยาการจัดการ
200.
6310410213
น.ส.วารีรัตน์
รัตนบุรี
พยาบาลศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  200 200

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 200
 • เพศหญิง 162
 • เพศชาย 38
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 91
 • รหัส 64 32
 • รหัส 63 53
 • รหัส 62 24
 • รวม 13 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์21
 • วิทยาศาสตร์19
 • แพทยศาสตร์2
 • วิทยาการจัดการ15
 • ทรัพยากรธรรมชาติ3
 • เภสัชศาสตร์5
 • พยาบาลศาสตร์14
 • อุตสาหกรรมเกษตร12
 • ศิลปศาสตร์16
 • นิติศาสตร์5
 • เศรษฐศาสตร์2
 • การแพทย์แผนไทย79
 • เทคนิคการแพทย์7