งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Trick To Communication(Y 4 จำนวน 3 ชั่วโมง)
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน Getting Ready for a Career ตอน Trick To Communication(Y 4 จำนวน 3 ชั่วโมง)3 ก.พ. 66, 10:56 น.2,733
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนการ
 • วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 66
  ช่วงเวลา13.00 - 16.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 350 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 16 กุมพาพันธ์ 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 2/2565
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม Y 4 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

  นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทเลือกเข้าร่วม ด้านทักษะสังคมวิชาการฯ จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

1.
6210610236
นายณัฐพงษ์
สังข์แดหวา
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.
6211410002
นายกรกฤช
จันทมณี
การแพทย์แผนไทย
3.
6211410015
น.ส.นรินรัตน์
ทองคงเขียว
การแพทย์แผนไทย
4.
6211410053
น.ส.อามีนา
เส็นธนู
การแพทย์แผนไทย
5.
6211010169
น.ส.อาฟีฟะห์
เจ๊ะโดสามะ
อุตสาหกรรมเกษตร
6.
6211010087
น.ส.อัสมะห์
สะแต
อุตสาหกรรมเกษตร
7.
6211010147
น.ส.พิชชาภา
ยอดหนู
อุตสาหกรรมเกษตร
8.
6211410103
นายเฟาซี
สนิ
การแพทย์แผนไทย
9.
6211110289
น.ส.รุ่งกานต์
พริกบางเข็ม
ศิลปศาสตร์
10.
6211410016
น.ส.นันทิกานต์
แก้วกับเส็น
การแพทย์แผนไทย
11.
6210311302
น.ส.ณิชาภัทร
บุระชัด
แพทยศาสตร์
12.
6210311311
น.ส.ชนาทร
แซ่ลิ่ม
แพทยศาสตร์
13.
6210311319
น.ส.นาดียา
เบ็ญล่าเต๊ะ
แพทยศาสตร์
14.
6210311320
นายบัญญพนต์
บิดาเกิด
แพทยศาสตร์
15.
6310311331
น.ส.อกนิษฐ์
ทองศรีชุม
แพทยศาสตร์
16.
6210311332
น.ส.หนึ่งฤทัย
บุญทรัพย์เลิศดี
แพทยศาสตร์
17.
6211311099
นายณฐพล
ภาโอภาส
นิติศาสตร์
18.
6210311307
นายอาฟีฟ
ลาเต๊ะ
แพทยศาสตร์
19.
6210311333
น.ส.อชิรญา
บำรุงศิลป์
แพทยศาสตร์
20.
6210311318
น.ส.นันท์นภัส
ทองประเจียด
แพทยศาสตร์
21.
6210311313
น.ส.ซัซวานีย์
สาลีมี
แพทยศาสตร์
22.
6211110033
น.ส.นิสารัตน์
จงธิติรัตน์
ศิลปศาสตร์
23.
6210311327
นายวิธู
อินทะจันทร์
แพทยศาสตร์
24.
6210110537
นายฟาดีล
เด็นหัด
วิศวกรรมศาสตร์
25.
6210311304
น.ส.นัสรียะห์
ยามาดีบุ
แพทยศาสตร์
26.
6211110026
นายธนพัฒน์
กิตติวราพงศ์
ศิลปศาสตร์
27.
6211110023
น.ส.ณัฐชาวี
กำเนิดสิงห์
ศิลปศาสตร์
28.
6210311329
น.ส.สรวงสุดา
มุสิสุต
แพทยศาสตร์
29.
6210311331
น.ส.สิรีธร
สง่างาม
แพทยศาสตร์
30.
6210311303
น.ส.นภคพรรณ
นิลธนาภิรัฐ
แพทยศาสตร์
31.
6211110265
นายเจษฎา
เพ็ชร์ดี
ศิลปศาสตร์
32.
6211110275
นายธนนันท์
จักรวาลกุล
ศิลปศาสตร์
33.
6211110270
นายณัฐวัตร
รับไซ
ศิลปศาสตร์
34.
6211110272
น.ส.ทรงอวยพร
สังข์ด้วงยาง
ศิลปศาสตร์
35.
6211110142
นายชัยวัฒน์ปุณกร
โชคเจริญหิรัญ
ศิลปศาสตร์
36.
6210410008
น.ส.การีสมา
มะเด็ง
พยาบาลศาสตร์
37.
6211110250
น.ส.อรนิชา
จันทร์กระจ่าง
ศิลปศาสตร์
38.
6211110216
น.ส.วรัชยา
สุรภักดี
ศิลปศาสตร์
39.
6210513022
น.ส.กชมน
ดำพัฒ
วิทยาการจัดการ
40.
6311410148
น.ส.มูนีร
สาตำ
การแพทย์แผนไทย
41.
6210110514
นายปกเขต
ธรรมมนตรี
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6211410070
นายลุฏฟี
ดอเลาะแม
การแพทย์แผนไทย
43.
6311410141
น.ส.นิอานีต้า
นิสะมะแอ
การแพทย์แผนไทย
44.
6211110279
นายพงศกร
โยกทรัพย์
ศิลปศาสตร์
45.
6211110287
นายไมตรี
มะแอเคียน
ศิลปศาสตร์
46.
6211410059
น.ส.จาสมีนา
หมัดอะดัม
การแพทย์แผนไทย
47.
6210513041
น.ส.ปภาวี
สะดี
วิทยาการจัดการ
48.
6210513062
น.ส.ศุภรดา
จิตต์สกุล
วิทยาการจัดการ
49.
6210518047
นายเนติวิชญ์
ดีประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
50.
6211110282
นายพันธกานต์
นามดอกไม้
ศิลปศาสตร์
51.
6211110087
น.ส.ฐิตาธิษณา
วนิชกุล
ศิลปศาสตร์
52.
6211110291
นายวงศธร
พวงทิพย์
ศิลปศาสตร์
53.
6211010130
นายชนะพัฒน์
บิลภัทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
54.
6511610005
นายไซยิดมุสลิม
อัลอิดรุส
ยาลัยนานาชาติ
55.
6211610021
นายธีรัช
ปล้องไหม
ยาลัยนานาชาติ
56.
6211610010
น.ส.นาดียา
สั่นสท้าน
ยาลัยนานาชาติ
57.
6211610009
น.ส.นัสมี
อังคะรา
ยาลัยนานาชาติ
58.
6210311322
นายพสิษฐ์
แสงสิริฉัตร
แพทยศาสตร์
59.
6211311156
น.ส.สาลีฮะ
บือซา
นิติศาสตร์
60.
6210311328
น.ส.ศศิวิมล
พุกรอด
แพทยศาสตร์
61.
6310311322
น.ส.ณฐพร
แดงทอง
แพทยศาสตร์
62.
6210311308
น.ส.กฤติพร
แก้วฉ่ำ
แพทยศาสตร์
63.
6310110572
นายอันวา
เปาะเต๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
64.
6210311305
น.ส.ปภาวี
ชูสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
65.
6310110370
นายภูมินทร์
มีบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
66.
6110610208
นายสุรินทร์
อายุสุข
ทรัพยากรธรรมชาติ
67.
6310110111
นายชาญณรงค์
วาจาสัตย์
วิศวกรรมศาสตร์
68.
6211311158
น.ส.สุชานาถ
พริ้มพราย
นิติศาสตร์
69.
6211210019
นายณัฐดนัย
จิตณรงค์
เศรษฐศาสตร์
70.
6210519053
น.ส.จริยา
เก้าเอี้ยน
วิทยาการจัดการ
71.
6210712066
น.ส.ศศิวิมล
ติณวโรดม
เภสัชศาสตร์
72.
6511110195
น.ส.ศศิกานต์
กุลชาติ
ศิลปศาสตร์
73.
6211110280
น.ส.พนิดา
สุภาวินิต
ศิลปศาสตร์
74.
6511110189
น.ส.รัญชิดา
วิทยาฤทธิพากร
ศิลปศาสตร์
75.
6511110042
น.ส.ณัฐนรี
ไทยทรัพย์วรกุล
ศิลปศาสตร์
76.
6211110296
น.ส.ศิรภัสสร
ฮั่นเจริญ
ศิลปศาสตร์
77.
6211410073
น.ส.ฮุซนี
สุขสาคร
การแพทย์แผนไทย
78.
6211410067
น.ส.มาเรียม
ปิริยะ
การแพทย์แผนไทย
79.
6211110304
น.ส.เสาวลักษณ์
อิสโร
ศิลปศาสตร์
80.
6210710064
น.ส.ศรัณย์นัน
เอียดเจริญ
เภสัชศาสตร์
81.
6211610004
น.ส.จุฬาภา
อิสสะโร
ยาลัยนานาชาติ
82.
6211110308
น.ส.อารียา
จันหุณี
ศิลปศาสตร์
83.
6210110013
นายก้องภพ
หนูหมุน
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6311110242
น.ส.พลอยไพลิน
เย็นเอง
ศิลปศาสตร์
85.
6311110183
น.ส.กานต์ธิดา
พุทธกูล
ศิลปศาสตร์
86.
6311110145
น.ส.ศิรประภา
ศัทโธ
ศิลปศาสตร์
87.
6511110024
น.ส.จิดาภา
สวัสดี
ศิลปศาสตร์
88.
6511110040
น.ส.ณัฏฐณิชา
ปานหวาน
ศิลปศาสตร์
89.
6511110053
นายทินภัทร
เรืองพุทธ
ศิลปศาสตร์
90.
6211110086
นายโชคชัย
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
91.
6310210315
นายมนัสวี
อนันติโย
วิทยาศาสตร์
92.
6510410280
น.ส.ซาอีด๊ะ
โตะมา
พยาบาลศาสตร์
93.
6210410085
น.ส.อารียา
มาตรักษา
พยาบาลศาสตร์
94.
6210410044
น.ส.พีรยาภัทร
ชุมพงษ์
พยาบาลศาสตร์
95.
6411110073
นายพชร
ประชุมวัน
ศิลปศาสตร์
96.
6210710018
น.ส.พรพิรุณ
แก้วประดิษฐ์
เภสัชศาสตร์
97.
6210110642
นายจิรโชติ
หนูเทพ
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6210210183
นายอธิบดี
แก้วลายทอง
วิทยาศาสตร์
99.
6210511039
น.ส.นันทิกานต์
จุทอง
วิทยาการจัดการ
100.
6311510079
น.ส.มารีน
สำแดงสาร
เทคนิคการแพทย์
101.
6311510016
น.ส.ซัมสียะห์
กือมอ
เทคนิคการแพทย์
102.
6511110259
น.ส.อัยลดา
เจะนุ่ม
ศิลปศาสตร์
103.
6210311310
น.ส.คณนรรณ
อุดมสิทธิ์
แพทยศาสตร์
104.
6211210074
น.ส.นาดีเราะฮ์
ปาแน
เศรษฐศาสตร์
105.
6211310120
นายอดุลย์
เตะหมาน
นิติศาสตร์
106.
6210311019
นายกูอิรฟาณ
อับดุลบุตร
แพทยศาสตร์
107.
6210311011
นายกฤตกานต์
ดวงจันทร์
แพทยศาสตร์
108.
6210311040
นายพีรภาส
ศิริสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
109.
6210311004
น.ส.บุญฑริกา
วิจะสิกะ
แพทยศาสตร์
110.
6210311033
น.ส.นวพร
เละสัน
แพทยศาสตร์
111.
6210311027
น.ส.ถาวรีย์
มังคลา
แพทยศาสตร์
112.
6210311031
น.ส.ธีรารัตน์
แก้วประดับรัฐ
แพทยศาสตร์
113.
6210311046
น.ส.หยาดเพชร
อินทองปาน
แพทยศาสตร์
114.
6210311041
นายภูริพล
แซ่ท่อง
แพทยศาสตร์
115.
6210311008
นายวรวรรธน์
อินทรภักดี
แพทยศาสตร์
116.
6210311001
นายคริษฐ์
อุ่นวณิชกุล
แพทยศาสตร์
117.
6211810027
นายฮานีส
สาเมาะ
ยาลัยนานาชาติ
118.
6210110458
นายฆ๊อฟฟาน
หลีมานัน
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6310510236
น.ส.ศรินดา
มุสิกวัณณ์
วิทยาการจัดการ
120.
6311110147
น.ส.ศิรินภา
นวลแก้ว
ศิลปศาสตร์
121.
6310110490
นายเศรษฐพร
พฤกษ์ฎากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6211610012
น.ส.พลอยไพลิน
สร้อยศรี
ยาลัยนานาชาติ
123.
6310110456
นายวิศววิท
จุฬาทอง
วิศวกรรมศาสตร์
124.
6310110693
นายกรกช
กดทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6310514010
นายณัฐ
พรหมเขียว
วิทยาการจัดการ
126.
6210610072
น.ส.สุรดา
เหล่าเส็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
127.
6210610170
น.ส.วะราพร
เหง่าหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
128.
6211410005
น.ส.แก้วขันหมาก
ศิริรัตน์วัฒนากุล
การแพทย์แผนไทย
129.
6111010039
น.ส.รัยฮาล
อีหวี
อุตสาหกรรมเกษตร
130.
6211110003
น.ส.กัณฐิกา
รักษาพล
ศิลปศาสตร์
131.
6311110238
น.ส.พรชิตา
ปรีชา
ศิลปศาสตร์
132.
6311110296
น.ส.กอมารีย์
กาซอ
ศิลปศาสตร์
133.
6210515099
นายญาณวิทย์
โรจนภัทรานนท์
วิทยาการจัดการ
134.
6310515103
น.ส.อมรา
เจริญขวัญ
วิทยาการจัดการ
135.
6210513015
น.ส.รักชนก
สัมพันธ์สกุล
วิทยาการจัดการ
136.
6210513030
นายธีรกานต์
หนูชัยแก้ว
วิทยาการจัดการ
137.
6311410033
น.ส.ธนพร
คีรีรักษ์
การแพทย์แผนไทย
138.
6311410168
น.ส.อัจฉรา
พิณทะมะโน
การแพทย์แผนไทย
139.
6211610015
นายสุภทัต
เหมพัฒน์
ยาลัยนานาชาติ
140.
6211610016
นายโอปอล
โอวาทฬารพร
ยาลัยนานาชาติ
141.
6510510189
น.ส.ฟาดีละฮ์
บินเตล็บ
วิทยาการจัดการ
142.
6510510239
นายศรัณย์รัช
ทองฤกษ์
วิทยาการจัดการ
143.
6210515087
น.ส.รัชฎาวรรณ
วงศ์สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
144.
6210512003
นายจิตรภาณุ
เส้งนนท์
วิทยาการจัดการ
145.
6210512040
นายสิริชัย
ศิลารักษ์
วิทยาการจัดการ
146.
6210810028
น.ส.ธัญพิชชา
อูมา
ทันตแพทยศาสตร์
147.
6210810026
นายดนุวัส
ฉัตรแก้วมณี
ทันตแพทยศาสตร์
148.
6210810014
น.ส.วิรมณ
พันธ์เชย
ทันตแพทยศาสตร์
149.
6210810019
น.ส.กนิษฐา
ปานสุวรรณ
ทันตแพทยศาสตร์
150.
6210810003
น.ส.เกวลิน
ช่อมณี
ทันตแพทยศาสตร์
151.
6210810016
น.ส.อภิสมัย
ชินกาญจนโรจน์
ทันตแพทยศาสตร์
152.
6210810042
นายสิทธินนท์
ไทยทอง
ทันตแพทยศาสตร์
153.
6211214014
น.ส.อัลนูร์
วาจิ
เศรษฐศาสตร์
154.
6210810041
น.ส.ศุภวรรณ
เกลี้ยงจุ้ย
ทันตแพทยศาสตร์
155.
6210210573
น.ส.อิมตีนัน
เกือเจ
วิทยาศาสตร์
156.
6210810004
น.ส.ชนิกา
เพ็ชรราน
ทันตแพทยศาสตร์
157.
6210110278
นายมัจดี
มูเซะ
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6210516007
น.ส.ชนิดาภา
ตฤษณวสุนธรา
วิทยาการจัดการ
159.
6210810022
นายจิรพัฒน์
ลักษมีการค้า
ทันตแพทยศาสตร์
160.
6210810031
น.ส.นันท์นภัสรณ์
เจริญธนเกษม
ทันตแพทยศาสตร์
161.
6210514063
นายธนวิชญ์
แซ่โง้ว
วิทยาการจัดการ
162.
6210514024
นายนรบดี
ศรีนคร
วิทยาการจัดการ
163.
6211010100
น.ส.ณัฐชยา
ชูเชิด
อุตสาหกรรมเกษตร
164.
6211110292
นายวรเมธ
วิจักษณานนท์
ศิลปศาสตร์
165.
6210110529
นายพรอนันต์
นิลอาสน์
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6210110437
นายอิรฟัน
อิสมะแอ
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6411110249
นายพิพรรธน์ภูมิ
ทองขจร
ศิลปศาสตร์
168.
6411110197
นายธนวิชญ์
วิเศษสินธุ์
ศิลปศาสตร์
169.
6411210090
นายสรวิชญ์
หนูบ่ม
เศรษฐศาสตร์
170.
6110810019
นายธีรภัทร
หนูบ่ม
ทันตแพทยศาสตร์
171.
6311710024
น.ส.ฑิตฐิตา
สิกนนท์
สัตวแพทยศาสตร์
172.
6210110470
นายชิษณุพงศ์
ถาวราวงศากร
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6310110308
นายพริษฐ์
เศรษฐประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
174.
6210110515
นายปฏิพล
โอทองคำ
วิศวกรรมศาสตร์
175.
6210515031
น.ส.พรสุภัค
แตงกวารัมย์
วิทยาการจัดการ
176.
6411110348
นายฟาอีส
รักหมาน
ศิลปศาสตร์
177.
6210514055
นายภากร
น้อยนาเวช
วิทยาการจัดการ
178.
6311010151
น.ส.ณัฏฐ์ทิตา
ศรีสุวรรณ
อุตสาหกรรมเกษตร
179.
6311010152
น.ส.ณัฐยา
กุศลสุข
อุตสาหกรรมเกษตร
180.
6311010149
น.ส.กันต์กนิษฐ์
จันทร์นวล
อุตสาหกรรมเกษตร
181.
6210110616
นายอริยวัฒน์
โต๊ะเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6511110156
น.ส.จิดาภา
ชนะสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
183.
6511110208
น.ส.อโรชา
ลิมปาภินันท์
ศิลปศาสตร์
184.
6511110205
น.ส.หฤทชนัน
ชินโสภณทรัพย์
ศิลปศาสตร์
185.
6511110158
น.ส.ชญานิศ
สิทธานรารักษ์
ศิลปศาสตร์
186.
6210110713
นายธนากร
ใสยิด
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6210110014
น.ส.กัญญรัตน์
อักษรนำ
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6210110296
นายรชตะ
แซ่ลี้
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6210210055
น.ส.ตอฮีเราะห์
บือแน
วิทยาศาสตร์
190.
6210519060
น.ส.ปัทมพร
จุลนวล
วิทยาการจัดการ
191.
6210519054
น.ส.ชลธิชา
แสงสง่า
วิทยาการจัดการ
192.
6210519009
น.ส.ณิชารีย์
สีใหม่
วิทยาการจัดการ
193.
6210519010
น.ส.ดลดา
เหมมัน
วิทยาการจัดการ
194.
6210610078
น.ส.อนันตยา
บุญจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
195.
6210610074
น.ส.เสาวลักษณ์
แก้วกุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
196.
6210517079
น.ส.อัญณิกา
สังข์แท่น
วิทยาการจัดการ
197.
6210517011
น.ส.ชไมพร
ตั้งถึงถิ่น
วิทยาการจัดการ
198.
6510410136
น.ส.อารีนา
อาบูวะ
พยาบาลศาสตร์
199.
6210516005
น.ส.จอมขวัญ
สุวรรณรัตน์
วิทยาการจัดการ
200.
6210516043
น.ส.ธัญชนก
หมวดเอียด
วิทยาการจัดการ
201.
6211110274
นายธนกร
ลิ่มโรจนเดชา
ศิลปศาสตร์
202.
6210810024
น.ส.ณัฐกานต์
วัฒนพุฒิพฤฒ
ทันตแพทยศาสตร์
203.
6210810005
น.ส.ณัชชา
ยุ้งเกี้ยว
ทันตแพทยศาสตร์
204.
6411110333
นายนิฮาฟิน
แวกาเดร์
ศิลปศาสตร์
205.
6210515040
น.ส.วรรณวิสาข์
โชคประสพ
วิทยาการจัดการ
206.
6511810012
น.ส.ศศิพิมพ์
ชะตารัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6211610007
น.ส.กัญญาภัทร
จงวัฒนาเกษม
ยาลัยนานาชาติ
208.
6311110193
น.ส.จุฑามาศ
อ้อยบงค์
ศิลปศาสตร์
209.
6311110022
น.ส.ฉมามิญช์
วงศ์สุวรรณ
ศิลปศาสตร์
210.
6310510168
น.ส.พัทธนันท์
บุหลัน
วิทยาการจัดการ
211.
6210613013
น.ส.วิลาสินี
บุญโชติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
212.
6410515078
นายธรรมวิทย์
ขวัญนิมิตร
วิทยาการจัดการ
213.
6310410151
น.ส.ศุภิสรา
จีนใหม่
พยาบาลศาสตร์
214.
6310510074
นายณัฐกมล
วาณิชภัทรกุล
วิทยาการจัดการ
215.
6411210083
นายราวเทพ
อยู่ทองอินทร์
เศรษฐศาสตร์
216.
6311110197
นายชัชชญา
ชัยแก้ว
ศิลปศาสตร์
217.
6310515057
นายสิรภพ
จันทรภักดี
วิทยาการจัดการ
218.
6411110063
น.ส.เนตรชนก
เลี่ยงอยู่สกุล
ศิลปศาสตร์
219.
6411110285
น.ส.สิริยากร
เกตุโสภิต
ศิลปศาสตร์
220.
6210712014
น.ส.ศุภาวรรณ
คำพุทธ
เภสัชศาสตร์
221.
6210712059
น.ส.ปวีณ์กร
สุขสำราญ
เภสัชศาสตร์
222.
6210712015
น.ส.สกลภัทร
ผดุงญาณ
เภสัชศาสตร์
223.
6210710074
น.ส.ณัฐกานต์
ริเริ่มการ
เภสัชศาสตร์
224.
6210712038
น.ส.ภาสินี
เลิศวีรนนทรัตน์
เภสัชศาสตร์
225.
6210712002
น.ส.กมลพรรณ
ทวีสุข
เภสัชศาสตร์
226.
6210712016
น.ส.สรุตา
อาพัทธพงศ์
เภสัชศาสตร์
227.
6210712017
น.ส.สุนิตา
มาศพิทักษ์
เภสัชศาสตร์
228.
6210712058
น.ส.ปรมาภรณ์
กาหยี
เภสัชศาสตร์
229.
6210712004
น.ส.ชนกานต์
เผื่อคง
เภสัชศาสตร์
230.
6210712003
น.ส.กรชนก
ชัยสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์
231.
6210712008
น.ส.นันทิตา
หนูทอง
เภสัชศาสตร์
232.
6210710026
น.ส.สุภัสสร
บัวศรี
เภสัชศาสตร์
233.
6210710027
น.ส.อมลวรรณ
เพิ่มพูลทวีทรัพย์
เภสัชศาสตร์
234.
6210710028
น.ส.อาฑิตยา
พันธ์จินา
เภสัชศาสตร์
235.
6210712020
น.ส.อัสมา
กาแบ
เภสัชศาสตร์
236.
6210712042
น.ส.อานีซะห์
ราแดง
เภสัชศาสตร์
237.
6210712048
น.ส.ชนิกานต์
ศรีถัด
เภสัชศาสตร์
238.
6310517029
นายธนธรณ์
สายวารี
วิทยาการจัดการ
239.
6210712009
น.ส.ฟัรฮะห์
สะอะ
เภสัชศาสตร์
240.
6210710005
น.ส.จุฑามาศ
พริ้มขจีพงศ์
เภสัชศาสตร์
241.
6210710025
น.ส.ศิริลักษณ์
นาคเนตร
เภสัชศาสตร์
242.
6210710020
น.ส.พิมพ์ปวีณ์
ยุทธวรวิทย์
เภสัชศาสตร์
243.
6210710011
นายนภัส
พูนทอง
เภสัชศาสตร์
244.
6210710017
น.ส.ปิยะธิดา
พิชัยยุทธ์
เภสัชศาสตร์
245.
6210712021
น.ส.อัสมา
สายวารี
เภสัชศาสตร์
246.
6210710023
น.ส.มาลิสา
มาลีหอม
เภสัชศาสตร์
247.
6211310133
น.ส.ณิชา
อุปลา
นิติศาสตร์
248.
6411010039
น.ส.วิลาวรรณ
เอียดศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
249.
6210515024
น.ส.ปกเกศ
เจตะโส
วิทยาการจัดการ
250.
6310515094
น.ส.จิณณพัต
หมาดหลี
วิทยาการจัดการ
251.
6210512066
น.ส.อามาณี
แวหะยี
วิทยาการจัดการ
252.
6210512047
นายดาริศ
หมัดอะดัม
วิทยาการจัดการ
253.
6210610202
นายธนศิลป์
สินธุ์ประจิม
ทรัพยากรธรรมชาติ
254.
6210110045
นายจิรทีปต์
จันทร์เขียว
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6210514032
น.ส.รัชพร
สมานรัตน์
วิทยาการจัดการ
256.
6210210536
น.ส.สิดาสินี
แก้วศรี
วิทยาศาสตร์
257.
6210610172
น.ส.วาสนา
กัลปะหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
258.
6411311016
น.ส.นลินทิพย์
ชนะกุล
นิติศาสตร์
259.
6210514006
นายคณิน
ชิณวงศ์
วิทยาการจัดการ
260.
6110610031
นายชวลิต
รัตนกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
261.
6210110586
นายศิลา
ปิติโชติวัฒนา
วิศวกรรมศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  261 350

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 261
 • เพศหญิง 168
 • เพศชาย 93
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 65 17
 • รหัส 64 12
 • รหัส 63 38
 • รหัส 62 190
 • รหัส 61 4
 • รวม 16 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์24
 • วิทยาศาสตร์5
 • แพทยศาสตร์32
 • วิทยาการจัดการ42
 • ทรัพยากรธรรมชาติ10
 • เภสัชศาสตร์29
 • พยาบาลศาสตร์6
 • ทันตแพทยศาสตร์14
 • อุตสาหกรรมเกษตร10
 • ศิลปศาสตร์51
 • นิติศาสตร์6
 • เศรษฐศาสตร์5
 • การแพทย์แผนไทย14
 • เทคนิคการแพทย์2
 • สัตวแพทยศาสตร์1
 • ยาลัยนานาชาติ10