งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Blue’s Voice 2023
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Blue’s Voice 2023 19 ก.ค. 66, 08:55 น.10,994
 • ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
  ที่อยู่/สถานที่จัดศูนย์ประชุมนานาชาติศิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • วันที่ 2 สิงหาคม 66
  ช่วงเวลา13.00 - 17.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 2700 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 21 กรกฎาคม 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2566
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม อื่น ๆ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
  บรรลุเป้าประสงค์
  ชั่วโมง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบัน PSU Blue’s Voice 2023 (เดิม PSU Cheering)
  “เสียงของบทเพลง ที่เมื่อใดได้เริ่มบรรเลงผู้คนต่างก็คิดถึง”

  ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีข้าร่วมพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 
  และร่วมกันร้องเพลงประจำสถาบัน 

  ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติศิริราชสมบัติครบ 60 ปี (แต่งกายชุดนักศึกษาแบบปกติ)

  นักศึกษาที่เข้าร่วมในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 
  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 23.59 น. (ของวันที่ 20) 
  รับจำนวนจำกัด 2,700 ที่นั่ง

  รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง
  #PSUBLUESVOICE2023 #PSUSUH66
  #ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้ง

1.
6610210809
น.ส.อริสา
บิลระโอ๊ะ
วิทยาศาสตร์
2.
6611214023
น.ส.ปิยะนารถ
เขียวแก้ว
เศรษฐศาสตร์
3.
6610210855
น.ส.ธวัลพร
ทวีรัตน์
วิทยาศาสตร์
4.
6610210176
น.ส.นริศรา
กำลังเกื้อ
วิทยาศาสตร์
5.
6610210470
นายอิดเดอะริส
บุญณะ
วิทยาศาสตร์
6.
6610210564
น.ส.ชนัญชิดา
คูแก้ว
วิทยาศาสตร์
7.
6611210094
น.ส.ปวิชญา
กบิลพัตร
เศรษฐศาสตร์
8.
6610210295
น.ส.ภันทิลา
เกื้อหนุน
วิทยาศาสตร์
9.
6610210612
น.ส.ดาวประกาย
ปล้องนิราศ
วิทยาศาสตร์
10.
6610210457
น.ส.อัลวาณี
ช่วงชุนส้อง
วิทยาศาสตร์
11.
6610210077
น.ส.ชินันพร
พุทธสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
12.
6611210035
น.ส.นาถลดา
ตะระเวลา
เศรษฐศาสตร์
13.
6610210342
น.ส.ราโมน่า
รัญวาศรี
วิทยาศาสตร์
14.
6610310103
น.ส.ศิรดา
ชนะชนม์
แพทยศาสตร์
15.
6610310059
น.ส.เนตรศิริ
ชูแก้ว
แพทยศาสตร์
16.
6610210650
น.ส.นาขวัญ
ทองสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
17.
6611210083
น.ส.อาธิมา
แซ่ลิ่ม
เศรษฐศาสตร์
18.
6610210238
น.ส.ปวีณ์ธิดา
โกศล
วิทยาศาสตร์
19.
6610210795
นายเสฎฐวุฒิ
พันธวงศ์
วิทยาศาสตร์
20.
6611210007
นายไกรวุฒิ
เพ็ชรหอม
เศรษฐศาสตร์
21.
6610210434
นายอธิภัทร
โลสันเทียะ
วิทยาศาสตร์
22.
6610210608
น.ส.ณิชาปวีณ์
เจริญสิริปัญญา
วิทยาศาสตร์
23.
6610210652
น.ส.นาเดียร์
ตือมิงหม๊ะ
วิทยาศาสตร์
24.
6610210643
นายนวพล
สุวรรณชาตรี
วิทยาศาสตร์
25.
6611210008
น.ส.ขนิษฐา
ทองชูช่วย
เศรษฐศาสตร์
26.
6611210041
น.ส.ปวีณ์ลดา
แก้วศรี
เศรษฐศาสตร์
27.
6610210605
น.ส.ณิชกมล
รัตนซ้อน
วิทยาศาสตร์
28.
6610310104
น.ส.ศิรภัสสร
จันทร์แดง
แพทยศาสตร์
29.
6610210101
น.ส.ณัฏฐา
บุญรัตนัง
วิทยาศาสตร์
30.
6610110632
น.ส.วรรณวลี
บริเพชร์
วิศวกรรมศาสตร์
31.
6610210235
น.ส.ปริชญา
แก้วกิริยา
วิทยาศาสตร์
32.
6611214015
นายภูธเนศ
อังศุโชติกุล
เศรษฐศาสตร์
33.
6611110387
นายเฌอพัฒน์
อิ่มเอิบ
ศิลปศาสตร์
34.
6611214006
น.ส.ธนาภา
สังข์เวช
เศรษฐศาสตร์
35.
6610210180
น.ส.นัฐชณิดา
กาโหรด
วิทยาศาสตร์
36.
6610210111
น.ส.ณัฐนิชา
มีช่วย
วิทยาศาสตร์
37.
6610210571
นายชลันธร
โอทาริก
วิทยาศาสตร์
38.
6610210022
น.ส.กันต์กมล
บุตรหลี
วิทยาศาสตร์
39.
6611210090
น.ส.นิชาภัทร
มาตรา
เศรษฐศาสตร์
40.
6611110235
นายสรวิชญ์
วงค์ทอง
ศิลปศาสตร์
41.
6610210781
น.ส.สุกฤตา
เพชรคง
วิทยาศาสตร์
42.
6611110317
น.ส.ชุติมาพร
อ่อนโสตะ
ศิลปศาสตร์
43.
6610210674
นายบุญรชาติ
รักดี
วิทยาศาสตร์
44.
6610515015
นายชานน
แสงทอง
วิทยาการจัดการ
45.
6610210158
น.ส.ธวัลกร
โหยชุม
วิทยาศาสตร์
46.
6610110625
น.ส.รุสนานี
มะเด็ง
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6610210369
นายวิชยุตม์
รอดริน
วิทยาศาสตร์
48.
6611310102
น.ส.รชธร
ศรีสุนทร
นิติศาสตร์
49.
6611110277
น.ส.อรนิดา
คงศิรินทร์
ศิลปศาสตร์
50.
6611110234
น.ส.สมจิตร
เล่าตระกูล
ศิลปศาสตร์
51.
6611110214
น.ส.วิมลสิริ
ศิริธร
ศิลปศาสตร์
52.
6610210001
น.ส.กชกร
ช่อมณี
วิทยาศาสตร์
53.
6610410001
น.ส.กฤษฎารัตน์
สุขถนอม
พยาบาลศาสตร์
54.
6610110307
นายศุภกิจ
มีเดช
วิศวกรรมศาสตร์
55.
6610210397
นายสถาพร
สีพุฒทอง
วิทยาศาสตร์
56.
6611110013
นายก่อเกียรติ
ประชุมทอง
ศิลปศาสตร์
57.
6611110049
น.ส.ซากีนา
เงาะ
ศิลปศาสตร์
58.
6610110261
น.ส.รสินทรา
คงเกลี้ยง
วิศวกรรมศาสตร์
59.
6610210056
น.ส.จิราวรรณ
จันทร์เพ็ง
วิทยาศาสตร์
60.
6610110036
น.ส.จนัสธา
รัตนพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
61.
6610210260
น.ส.พรรณวสา
จันทรตัน
วิทยาศาสตร์
62.
6610210214
น.ส.เนตรชนก
จารุวรรณกุล
วิทยาศาสตร์
63.
6610210620
น.ส.ทิพวรรณ
อินสี
วิทยาศาสตร์
64.
6610210179
น.ส.นัชชา
ไชยยะ
วิทยาศาสตร์
65.
6610210121
นายณัฐวุฒิ
พรทอง
วิทยาศาสตร์
66.
6610210601
น.ส.ณัฐธิดา
โสภา
วิทยาศาสตร์
67.
6610210203
น.ส.นุธิดา
อับดุลหล๊ะ
วิทยาศาสตร์
68.
6610310118
น.ส.สุชัญญา
ทองสั้น
แพทยศาสตร์
69.
6611110219
น.ส.ศศิธร
สังข์ปริเมนทร์
ศิลปศาสตร์
70.
6610210164
น.ส.ธิดารัตน์
คงประเสริฐ
วิทยาศาสตร์
71.
6611110326
น.ส.ณัฐทิชา
ตำเหม
ศิลปศาสตร์
72.
6611110139
นายพงศ์เทพ
แสงพลสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
73.
6611110374
น.ส.วรินทร
ชุมทอง
ศิลปศาสตร์
74.
6610210095
น.ส.ฐิตาพร
ศรีโอสถ
วิทยาศาสตร์
75.
6610210112
น.ส.ณัฐนิชา
ศรีน้อย
วิทยาศาสตร์
76.
6610310123
นายอภิเดช
คงเขียว
แพทยศาสตร์
77.
6610210404
นายสหรัฐ
หมาดทิ้ง
วิทยาศาสตร์
78.
6611110050
น.ส.ซิลมีย์
กาเจ
ศิลปศาสตร์
79.
6611311059
น.ส.สไบทอง
แย้มน้อย
นิติศาสตร์
80.
6611110031
น.ส.จัสมิน
หลำเบ็นสะ
ศิลปศาสตร์
81.
6611110353
น.ส.พิณรดา
อิ่มสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
82.
6610210336
น.ส.รวินท์นิภา
ดอกจันทร์
วิทยาศาสตร์
83.
6610510406
น.ส.ธัญลักษณ์
จิตนวล
วิทยาการจัดการ
84.
6611110003
น.ส.กมลชนก
ชูภักดิ์
ศิลปศาสตร์
85.
6611110156
น.ส.พิมพ์มาดา
นิยมเดชา
ศิลปศาสตร์
86.
6611110357
น.ส.ฟิรดาว
ไทยสนิท
ศิลปศาสตร์
87.
6611110251
น.ส.สุพิชญา
เพ็ชรพิศาล
ศิลปศาสตร์
88.
6611110291
น.ส.อารีรัตน์
คชภักดี
ศิลปศาสตร์
89.
6611110459
น.ส.เอกอนงค์
โงกเขา
ศิลปศาสตร์
90.
6611311042
น.ส.พรญาดา
เด็นละ
นิติศาสตร์
91.
6610210802
น.ส.อนุธิดา
งามกำเนิด
วิทยาศาสตร์
92.
6610210110
นายณัฐนันท์
หนูทอง
วิทยาศาสตร์
93.
6610210665
น.ส.นุชนาฎ
เชาว์ช่างเหล็ก
วิทยาศาสตร์
94.
6610210755
น.ส.วลินดา
แซ่หลี
วิทยาศาสตร์
95.
6610210189
น.ส.นันทิยา
จุลิวรรฬี
วิทยาศาสตร์
96.
6610210794
น.ส.สุรัตนา
วรรณดี
วิทยาศาสตร์
97.
6610110318
น.ส.สรัลดา
เหมทานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
98.
6611110295
น.ส.อิฎฐยา
ขันติคุณ
ศิลปศาสตร์
99.
6611110363
น.ส.มณีรัตนา
สุวรรณปิยะพันธ์
ศิลปศาสตร์
100.
6610110349
น.ส.สุวรรณา
เลิศสุรวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
101.
6610510429
นายปวิชญ์
แซ่เอี๊ยก
วิทยาการจัดการ
102.
6610210581
น.ส.ซามีมี่
หมัดอะดั้ม
วิทยาศาสตร์
103.
6610613022
น.ส.ธนวรรณ
พัวเจริญเกียรติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
104.
6611110313
น.ส.จารุกัญญ์
จะเกิดทรัพย์
ศิลปศาสตร์
105.
6610110177
นายปัญญา
โพธิ์วิเศษ
วิศวกรรมศาสตร์
106.
6610110377
นายอาณัติ
ชำระ
วิศวกรรมศาสตร์
107.
6610210597
น.ส.ณัฏฐกันย์
สุนทรพัฒน์
วิทยาศาสตร์
108.
6610510165
นายนัฐชนนท์
นาวีว่อง
วิทยาการจัดการ
109.
6611210027
นายตัชฟินด์
ประทาน
เศรษฐศาสตร์
110.
6610510010
นายกรวิชญ์
บุญเกิด
วิทยาการจัดการ
111.
6610210117
นายณัฐพล
หนูปลอด
วิทยาศาสตร์
112.
6610210376
นายวีรชัย
ราชเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
113.
6610210743
น.ส.รู่กัยหย๊ะ
แก้วสมุทร
วิทยาศาสตร์
114.
6611311052
น.ส.ภัทรานิษฐ์
อินทรสุวรรณ
นิติศาสตร์
115.
6611010004
น.ส.เกตน์สิรี
ชูหนู
อุตสาหกรรมเกษตร
116.
6611110072
นายตุลยพล
แก้วประถมวัน
ศิลปศาสตร์
117.
6610210412
น.ส.สุชานันท์
คเชนทร
วิทยาศาสตร์
118.
6610210407
นายสิรวิชญ์
จันทศิริ
วิทยาศาสตร์
119.
6610110452
นายชาติชาย
สายระย้า
วิศวกรรมศาสตร์
120.
6610210785
น.ส.สุธัญญา
เบ้าสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
121.
6610210706
น.ส.พุทธิชา
จังสนั่นไพศาล
วิทยาศาสตร์
122.
6611110134
นายปุณยวัจน์
แก้วกาธร
ศิลปศาสตร์
123.
6610510095
น.ส.ณัฏฐณิชา
เมฆปลัด
วิทยาการจัดการ
124.
6610210100
น.ส.ณภัสสรา
แสงแก้ว
วิทยาศาสตร์
125.
6610517073
น.ส.มธุรดา
แก้วแกม
วิทยาการจัดการ
126.
6610210582
น.ส.ซามีร่า
บินล่าเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
127.
6610510247
นายภาณุภณ
กิตติภัฎธนาโชค
วิทยาการจัดการ
128.
6610210822
น.ส.อาทิตยา
ถาบุญเรือง
วิทยาศาสตร์
129.
6610210637
น.ส.นภัสสร
แก้วจงกูล
วิทยาศาสตร์
130.
6610610001
น.ส.กมลวรรณ
แซ่ตั้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
131.
6610210450
น.ส.อัญชิสา
ศิริศักดิ์
วิทยาศาสตร์
132.
6610210771
น.ส.สมปรารถนา
วงษ์เกตุ
วิทยาศาสตร์
133.
6610210542
น.ส.ขวัญสุรีย์
ศรีสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
134.
6610210318
น.ส.มนัสนันท์
เสะ
วิทยาศาสตร์
135.
6610210427
น.ส.สุรีรัตน์
กาญจนไพรวัน
วิทยาศาสตร์
136.
6610210157
นายธวัชชัย
คชเวช
วิทยาศาสตร์
137.
6610510481
นายสิรภัทร
สะแหละ
วิทยาการจัดการ
138.
6610210076
น.ส.ชาลิสา
ยาหยาหมัน
วิทยาศาสตร์
139.
6611010023
นายทินกฤต
เทียมเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร
140.
6610210181
น.ส.นัทธมน
หนูทองแก้ว
วิทยาศาสตร์
141.
6610210144
น.ส.ธนพร
คงชู
วิทยาศาสตร์
142.
6610210451
น.ส.อัตราพร
สุวรรณเรืองศรี
วิทยาศาสตร์
143.
6610712029
นายฐนดล
เกิดอรุณ
เภสัชศาสตร์
144.
6611110153
น.ส.พิชชาพร
ลูกตั้น
ศิลปศาสตร์
145.
6610210421
น.ส.สุธิตา
ทวีเส้ง
วิทยาศาสตร์
146.
6610210029
น.ส.กานติมา
ตันเวชกุล
วิทยาศาสตร์
147.
6610110018
นายกันตพัฒน์
แพทย์พงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6610210444
น.ส.อริศรา
ทองมาตร
วิทยาศาสตร์
149.
6610210651
น.ส.นาซูฮา
โดมะเมะ
วิทยาศาสตร์
150.
6611110344
นายปณิธิ
จันเนียม
ศิลปศาสตร์
151.
6610410096
น.ส.วิลาวัณย์
พิมมะศร
พยาบาลศาสตร์
152.
6610210425
นายสุรภาพ
เมืองแก้ว
วิทยาศาสตร์
153.
6610515020
น.ส.ฐิติวรดา
เรืองโฉม
วิทยาการจัดการ
154.
6610210401
น.ส.สโรชา
ฤทธิพรัด
วิทยาศาสตร์
155.
6610210587
น.ส.ซุฟยานี
แมเราะดำ
วิทยาศาสตร์
156.
6610210173
น.ส.นภาพร
ชูมณี
วิทยาศาสตร์
157.
6610210657
น.ส.นิชาภัทร
เขน็ดพืช
วิทยาศาสตร์
158.
6610210428
น.ส.แสงรวี
เรืองศาสตร์
วิทยาศาสตร์
159.
6611110225
นายศิรวิทย์
หาดแก้ว
ศิลปศาสตร์
160.
6611010101
น.ส.ศรัณย์พร
ป่าไม้
อุตสาหกรรมเกษตร
161.
6611410086
นายจุน เป่า
พุน
การแพทย์แผนไทย
162.
6610210424
น.ส.สุภาภรณ์
ทรัพย์ศิริสกุล
วิทยาศาสตร์
163.
6610210618
นายทศพล
จุ๋ยมณี
วิทยาศาสตร์
164.
6611010110
นายอาฟิค
ปานชู
อุตสาหกรรมเกษตร
165.
6610210854
น.ส.ทัศนีย์วรรณ
ผดุงศักดิ์
วิทยาศาสตร์
166.
6611110424
น.ส.นีโรฟาร์
ลาเตะ
ศิลปศาสตร์
167.
6610210611
น.ส.ดานิต้าร์
ถกเอียด
วิทยาศาสตร์
168.
6610210326
น.ส.เมธาวดี
ช่วยศรีนวล
วิทยาศาสตร์
169.
6610510186
น.ส.ปภาวรินทร์
ศรีประสม
วิทยาการจัดการ
170.
6610210436
น.ส.อภิญญา
ไชยทอง
วิทยาศาสตร์
171.
6610210183
น.ส.นันท์นภัส
ดำชู
วิทยาศาสตร์
172.
6610210440
นายอภิสิทธิ์
บู่บ่ากา
วิทยาศาสตร์
173.
6610210622
นายธนบดี
ศรแก้ว
วิทยาศาสตร์
174.
6611410015
น.ส.จุฬาลักษณ์
ศรีสุขใส
การแพทย์แผนไทย
175.
6611110074
น.ส.ทิฆัมพร
องอาจ
ศิลปศาสตร์
176.
6611110023
น.ส.คณิสสร
ปานคง
ศิลปศาสตร์
177.
6610110606
น.ส.มุกงาม
แห่งเสรี
วิศวกรรมศาสตร์
178.
6611110341
น.ส.ปฐวีกาญจน์
บุญณรงค์
ศิลปศาสตร์
179.
6611110202
น.ส.วรรณวิษา
แซ่ลี
ศิลปศาสตร์
180.
6611110342
น.ส.ปณิชญา
แซ่ลิ่ม
ศิลปศาสตร์
181.
6611010033
น.ส.นภัสวรรณ
เปียร์กลิ่น
อุตสาหกรรมเกษตร
182.
6611410006
น.ส.กวิสรา
แก้วมณี
การแพทย์แผนไทย
183.
6611010018
น.ส.ณัฐชา
ไชยโยธา
อุตสาหกรรมเกษตร
184.
6611010107
น.ส.อริศา
อร่ามวิทยา
อุตสาหกรรมเกษตร
185.
6610210026
น.ส.กัลย์สุดา
เต่แก้ว
วิทยาศาสตร์
186.
6611010063
น.ส.ศุภิสรา
กลั่นเกลา
อุตสาหกรรมเกษตร
187.
6610210765
น.ส.ศศิวรรณ
ครูนิอาจ
วิทยาศาสตร์
188.
6610110669
น.ส.สิราวรรณ
ขุนปาน
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6610210188
นายนันทวัฒน์
หนูนิ่ม
วิทยาศาสตร์
190.
6610210696
น.ส.พัชริสา
ธีระนันทกุล
วิทยาศาสตร์
191.
6610210563
น.ส.ชนนิกานต์
จินตนุกูล
วิทยาศาสตร์
192.
6610210763
น.ส.ศยามล
หาหลับ
วิทยาศาสตร์
193.
6611610013
นายภาวิช
หงส์ฟ่องฟ้า
ยาลัยนานาชาติ
194.
6610210265
น.ส.พัชราภา
บิลอะหลี
วิทยาศาสตร์
195.
6611210032
น.ส.ธิญาดา
วรรณเกื้อ
เศรษฐศาสตร์
196.
6610210804
นายอรรถชัย
ทองมา
วิทยาศาสตร์
197.
6610210544
น.ส.คัตติญา
หะยีอิ
วิทยาศาสตร์
198.
6610210796
น.ส.โสภารัตน์
ศรีปาน
วิทยาศาสตร์
199.
6611110337
น.ส.นภสร
แซ่มุ่ง
ศิลปศาสตร์
200.
6610510221
น.ส.พิชญธิดา
โปทอง
วิทยาการจัดการ
201.
6611110351
น.ส.พันธ์วษา
อนุศิลป์
ศิลปศาสตร์
202.
6610210634
น.ส.ธันยพร
สุขสบาย
วิทยาศาสตร์
203.
6610210776
นายสิทธิศักดิ์
หาญธงไชย
วิทยาศาสตร์
204.
6610610020
น.ส.ณัฐกฤตา
ถึงมุสิก
ทรัพยากรธรรมชาติ
205.
6611110372
นายวรพล
ลีลาวัฒนเกียรติ
ศิลปศาสตร์
206.
6610210628
น.ส.ธมนวรรณ์
แซ่หลี
วิทยาศาสตร์
207.
6611310057
น.ส.ธนนันท์
ขาวทอง
นิติศาสตร์
208.
6611110397
น.ส.อุทุมพร
สุวรรณมณี
ศิลปศาสตร์
209.
6611110069
นายณัฐวุฒิ
เจนวารี
ศิลปศาสตร์
210.
6611010001
นายกณวรรธน์
นาคแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
211.
6610210422
น.ส.สุธินันท์
อินทรสงเคราะห์
วิทยาศาสตร์
212.
6610510291
น.ส.ศรีวตาภรณ์
ชื่นบาน
วิทยาการจัดการ
213.
6610110679
น.ส.โสรญา
ยีสะอุ
วิศวกรรมศาสตร์
214.
6611810005
น.ส.สุวณิต
จารุสุวรรณวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
215.
6610410117
น.ส.อภิสมัย
สุวรรณชาตรี
พยาบาลศาสตร์
216.
6610210840
น.ส.เอ็นดู
หวันละเบ๊ะ
วิทยาศาสตร์
217.
6610210129
น.ส.ตวงทิพย์
บัวมณี
วิทยาศาสตร์
218.
6611110400
น.ส.กวินทรา
จิตรมั่น
ศิลปศาสตร์
219.
6611110090
นายธีรภัทร
สุทธรังษี
ศิลปศาสตร์
220.
6610210543
น.ส.คอลีเยาะห์
อาลี
วิทยาศาสตร์
221.
6610110630
น.ส.วรรณณิศา
โมกศรี
วิศวกรรมศาสตร์
222.
6610210780
น.ส.สิรินันท์
สะรุโณ
วิทยาศาสตร์
223.
6611110191
น.ส.รวิสรา
เธียรสุรารักษ์
ศิลปศาสตร์
224.
6610110113
น.ส.ธนพร
แซ่โหง่
วิศวกรรมศาสตร์
225.
6610210836
นายอีรฟาน
อาแว
วิทยาศาสตร์
226.
6610410031
น.ส.ณิชากร
ทองเส้ง
พยาบาลศาสตร์
227.
6610110674
น.ส.สุพรรษา
วรรณวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
228.
6610210140
นายธนกร
นวลเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
229.
6610110300
น.ส.ศิริต้า
ดลหร้าหมาน
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6611110230
นายศุภชัย
จันทร์ศรี
ศิลปศาสตร์
231.
6610610092
น.ส.อารียาภา
ชูเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
232.
6610110471
น.ส.ณัฏฐริญา
พาสี
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6611010098
น.ส.วรรณธนา
อ้วนมะโฮง
อุตสาหกรรมเกษตร
234.
6611110290
นายอารีฟีน
อาแด
ศิลปศาสตร์
235.
6611110410
น.ส.ณัฐณิชา
จันทรัตน์
ศิลปศาสตร์
236.
6610110536
น.ส.นัชชานันท์
วิเชียรโสภณ
วิศวกรรมศาสตร์
237.
6610510374
นายชนาธิป
แก้วศรีขาว
วิทยาการจัดการ
238.
6611010075
นายกษิดิ์เดช
สวัสดิ์รักษา
อุตสาหกรรมเกษตร
239.
6610210441
น.ส.อมรรัตน์
จันทร์ดำ
วิทยาศาสตร์
240.
6611110095
น.ส.นภัสกร
ราชมณี
ศิลปศาสตร์
241.
6611010064
น.ส.สรสวรรค์
ชายภักดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
242.
6611110008
น.ส.กมลวรรณ
พิณวงค์
ศิลปศาสตร์
243.
6611010088
น.ส.เปมิกา
จงวัฒนาพาณิชย์
อุตสาหกรรมเกษตร
244.
6611010065
น.ส.สุจิตรา
รังษี
อุตสาหกรรมเกษตร
245.
6611110371
น.ส.ลาติฟาร์
ดารามั่น
ศิลปศาสตร์
246.
6610210408
นายสิรวิชญ์
ดอกบัว
วิทยาศาสตร์
247.
6610210554
นายจิรภัทร
ศรีวิจิตร
วิทยาศาสตร์
248.
6610210545
น.ส.คานซา
บินร่ามาน
วิทยาศาสตร์
249.
6610410243
น.ส.ศิรประภา
หมื่นฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์
250.
6611110378
น.ส.วีรยา
คล้ายทอง
ศิลปศาสตร์
251.
6610410072
น.ส.พิทยาภรณ์
นนทพันธ์
พยาบาลศาสตร์
252.
6610210063
น.ส.จุฑารัตน์
ทองเป็นเพชร
วิทยาศาสตร์
253.
6610410207
นายอันวาร์
รัพยูร
พยาบาลศาสตร์
254.
6610110626
นายรุสอามีน
อาแว
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6610210658
น.ส.นิตยา
ศักดิ์พัฒนพงศ์
วิทยาศาสตร์
256.
6610110643
น.ส.วุธธิดา
ขวัญมณี
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6610110622
นายราชภัทร
คงแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6610110529
น.ส.นริศรา
ชื่นแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6611310024
นายชนากร
แสงสีจันทร์
นิติศาสตร์
260.
6610410116
น.ส.อภิชญา
เห็นดีน
พยาบาลศาสตร์
261.
6610210592
น.ส.ซูไฮลา
ดอเส็น
วิทยาศาสตร์
262.
6611210092
น.ส.ปภาวรินทร์
ชีวชัชวาล
เศรษฐศาสตร์
263.
6611010046
น.ส.ฝาตีม๊ะ
แสงวรรณลอย
อุตสาหกรรมเกษตร
264.
6610210153
นายธเนศพล
พระคุณ
วิทยาศาสตร์
265.
6611010031
น.ส.ธัญวรรณ
หวั่นเลี่ยง
อุตสาหกรรมเกษตร
266.
6610710058
น.ส.ปาริชาติ
นุ่นจุ้ย
เภสัชศาสตร์
267.
6610210782
น.ส.สุชาดา
มานะกล้า
วิทยาศาสตร์
268.
6611010067
น.ส.สุพรรษา
จิตรมุ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร
269.
6611010017
นายณัฏฐากร
ศุภวิมุติ
อุตสาหกรรมเกษตร
270.
6611010092
นายภาคินัย
พัชนะ
อุตสาหกรรมเกษตร
271.
6611010079
นายขจอนเดชภ์
มีเสน
อุตสาหกรรมเกษตร
272.
6611010081
น.ส.จิรัชยา
แก้วกลิ่น
อุตสาหกรรมเกษตร
273.
6611010008
นายชาคริต
ทองปรอน
อุตสาหกรรมเกษตร
274.
6610210600
น.ส.ณัฐณิชา
รัตมะโน
วิทยาศาสตร์
275.
6610210805
น.ส.อรวรรณ
สุวรรณ์แท้
วิทยาศาสตร์
276.
6610210438
นายอภิรักษ์
ศรีเทพ
วิทยาศาสตร์
277.
6611110434
น.ส.พริมา
เกตุแก้ว
ศิลปศาสตร์
278.
6610110309
นายศุภณัฐ
หนูอุไร
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6611110263
น.ส.อณุภา
ปิ่นสุข
ศิลปศาสตร์
280.
6610210534
น.ส.เกวลิน
วิศาล
วิทยาศาสตร์
281.
6610210866
นายภูริพัฒน์
เทพพันธ์
วิทยาศาสตร์
282.
6611110393
น.ส.อสมาภรณ์
ลอยวานิชย์
ศิลปศาสตร์
283.
6610210814
น.ส.อัยมี่
หีมชาตรี
วิทยาศาสตร์
284.
6611810002
นายชวิศ
จันทรวงศ์ไพศาล
วิศวกรรมศาสตร์
285.
6611110077
น.ส.ธนพร
แดงชื่น
ศิลปศาสตร์
286.
6610510086
น.ส.ญาณิสา
เสนเกลี้ยง
วิทยาการจัดการ
287.
6611410089
น.ส.ซัลวา
เจ๊ะเดร์รากี
การแพทย์แผนไทย
288.
6610210800
น.ส.อดิลยา
มะสะอะ
วิทยาศาสตร์
289.
6610210797
น.ส.โสภิตา
ระเห็จหาญ
วิทยาศาสตร์
290.
6610210541
น.ส.ขวัญฤดี
บุญมาก
วิทยาศาสตร์
291.
6610210522
น.ส.กฤติยา
อารีสกุล
วิทยาศาสตร์
292.
6610510020
นายกฤษดา
นวลประกอบ
วิทยาการจัดการ
293.
6610210638
น.ส.นรกร
ชูแผ้วสะอาด
วิทยาศาสตร์
294.
6610110617
นายรณชัย
บูสะเม๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
295.
6611110274
นายอมรเทพ
บุญศักดิ์
ศิลปศาสตร์
296.
6610510187
น.ส.ประภาพร
อรรคไกรสีห์
วิทยาการจัดการ
297.
6610510422
น.ส.นาริซ่า
สันเจริญ
วิทยาการจัดการ
298.
6610410097
น.ส.วิลาสินี
เหมรังษี
พยาบาลศาสตร์
299.
6610410046
น.ส.นาดีเราะห์
แคยิหวา
พยาบาลศาสตร์
300.
6610210010
น.ส.กฤตพร
ฝ้ายทอง
วิทยาศาสตร์
301.
6610210827
น.ส.อาริยา
รักษายศ
วิทยาศาสตร์
302.
6611010068
น.ส.สุภัสสรา
ทองแท้
อุตสาหกรรมเกษตร
303.
6610210756
น.ส.วัชราวรรณ
จาวัง
วิทยาศาสตร์
304.
6610510401
น.ส.ทิพย์ติรา
ท่าจีน
วิทยาการจัดการ
305.
6611110404
นายจิราวุฒิ
อโนทัย
ศิลปศาสตร์
306.
6610510527
น.ส.อภิสรา
จันทะรัตน์
วิทยาการจัดการ
307.
6610510146
น.ส.ธีรดา
มหัทธโนบล
วิทยาการจัดการ
308.
6610210686
น.ส.ปิ่นธิดา
บุญรัตน์
วิทยาศาสตร์
309.
6610210105
น.ส.ณัฐชนิดา
นิมิตรพงศ์
วิทยาศาสตร์
310.
6610510087
น.ส.ฐณิฌา
ทองแย้ม
วิทยาการจัดการ
311.
6610110289
นายศรัณย์กร
ชัยสุนทรานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
312.
6610510168
น.ส.นารีมาลร์
เจ๊ะอีแต
วิทยาการจัดการ
313.
6610110105
นายถิรชนม์
บุญชำนาญ
วิศวกรรมศาสตร์
314.
6610210149
น.ส.ธนัชชา
ยิ่งดำนุ่น
วิทยาศาสตร์
315.
6610510101
น.ส.ณัฐฐินันท์
จันทสงค์
วิทยาการจัดการ
316.
6611110264
นายอตินันท์
หวังทอง
ศิลปศาสตร์
317.
6610510288
น.ส.วิสาข์
อินยอด
วิทยาการจัดการ
318.
6610210856
น.ส.ธัญรัตน์
นุตบุตร
วิทยาศาสตร์
319.
6611410103
น.ส.พรรวษา
ช่วยชูชาติ
การแพทย์แผนไทย
320.
6610210761
น.ส.วิยะดา
สุวรรณฉิม
วิทยาศาสตร์
321.
6610210027
น.ส.กานต์ทิตา
ตั่นเผ่าพงษ์
วิทยาศาสตร์
322.
6611010006
น.ส.ชนัญชิดา
บุญขวัญ
อุตสาหกรรมเกษตร
323.
6610210019
น.ส.กัณฐิกา
รุจิธนพิพัฒน์
วิทยาศาสตร์
324.
6610710041
นายกานพงษ์
ภักดีพิน
เภสัชศาสตร์
325.
6610515073
นายวิศรุต
แสงจันทร์
วิทยาการจัดการ
326.
6610110080
นายณภัทร
วัตรชาติศุภกุล
วิศวกรรมศาสตร์
327.
6610210442
น.ส.อเมธีท
สุพีนะ
วิทยาศาสตร์
328.
6611110359
นายภควัต
รักนุ่น
ศิลปศาสตร์
329.
6610210209
น.ส.นูรฟิรดาว
มะหะหมัด
วิทยาศาสตร์
330.
6611410033
น.ส.ตัสณีย์
แวอีแต
การแพทย์แผนไทย
331.
6611110122
น.ส.ปภาวี
อรุณพันธ์
ศิลปศาสตร์
332.
6611410045
น.ส.นูร์กัสมี
มะแซ
การแพทย์แผนไทย
333.
6610517059
น.ส.พัชราภา
ศรีคงแก้ว
วิทยาการจัดการ
334.
6610110202
นายพัฒนนท์
รัตนะ
วิศวกรรมศาสตร์
335.
6611110028
น.ส.จักราวดี
บัญชา
ศิลปศาสตร์
336.
6610210379
น.ส.วีราวรรต์
ดิสระ
วิทยาศาสตร์
337.
6611410046
น.ส.นูร์ซาฮีดา
มือเซาะ
การแพทย์แผนไทย
338.
6611010002
น.ส.กมลเนตร
แก่นธรรม
อุตสาหกรรมเกษตร
339.
6610110135
นายเธียรธารา
นาเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
340.
6611410081
น.ส.อัดลีนา
มือลี
การแพทย์แผนไทย
341.
6610712002
น.ส.ชนัญชิดา
กาญจนมุสิก
เภสัชศาสตร์
342.
6611110318
น.ส.ซีเรีย
ปาลาเร่
ศิลปศาสตร์
343.
6610510462
น.ส.มาริสา
ภูนุชอภัย
วิทยาการจัดการ
344.
6611410079
น.ส.อมนา
เจะลอ
การแพทย์แผนไทย
345.
6610210432
น.ส.อทิตยา
พิศภักดิ์
วิทยาศาสตร์
346.
6610210216
น.ส.บัณฑิตา
พรหมวิหาร
วิทยาศาสตร์
347.
6610517085
น.ส.สุรินทร์ญา
แท่นเส้ง
วิทยาการจัดการ
348.
6610510161
นายนรเทพ
เรืองเพ็ง
วิทยาการจัดการ
349.
6610210059
น.ส.จีรภัทร
เชิดชู
วิทยาศาสตร์
350.
6611110033
น.ส.จิราพัชร
เพชรไทยพงค์
ศิลปศาสตร์
351.
6610110059
น.ส.ชนม์นิภา
รัตนโพธิสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
352.
6610110101
นายตริณปรัชญ์
แซ่อิ้ว
วิศวกรรมศาสตร์
353.
6610210358
น.ส.วรัทยา
หลงชิน
วิทยาศาสตร์
354.
6610510091
น.ส.ณพิชญา
แสงอรุณ
วิทยาการจัดการ
355.
6610210280
น.ส.แพรวา
ริยาพันธ์
วิทยาศาสตร์
356.
6610210204
น.ส.นุสรา
แก้วสลำ
วิทยาศาสตร์
357.
6610210211
น.ส.นูรฮูดา
รือซะ
วิทยาศาสตร์
358.
6610510142
น.ส.ธิดา
แซ่ไล่
วิทยาการจัดการ
359.
6610510503
น.ส.โชติกา
ชูเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
360.
6610510092
นายณภัทร
บุญก่อ
วิทยาการจัดการ
361.
6610710017
น.ส.พรหมพร
เทพบุรี
เภสัชศาสตร์
362.
6611710014
น.ส.อดีลา
หมานเส็น
สัตวแพทยศาสตร์
363.
6611110425
น.ส.โนรสากีนะห์
อามัส
ศิลปศาสตร์
364.
6610510431
นายปัณณธร
งามเจริญ
วิทยาการจัดการ
365.
6610210002
น.ส.กชชฎาณิศ
วรรณโก
วิทยาศาสตร์
366.
6610311509
นายสันทัศน์
รังสฤษดิ์
แพทยศาสตร์
367.
6610311503
น.ส.โซเฟีย
สาหัด
แพทยศาสตร์
368.
6611110206
นายวรัญญู
บุญช่วย
ศิลปศาสตร์
369.
6610517060
น.ส.พัชรินทร์
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
370.
6611010036
น.ส.นัสรีนา
ฮายีบิลัง
อุตสาหกรรมเกษตร
371.
6610311508
น.ส.พิชญา
หน่อเพ็ชร์
แพทยศาสตร์
372.
6611214033
น.ส.สุพิตตา
แดงประสิทธิ์
เศรษฐศาสตร์
373.
6610510199
น.ส.ปุญช์กนก
สุวรรณชาตรี
วิทยาการจัดการ
374.
6611110174
น.ส.ภัศรา
ห้องโสภา
ศิลปศาสตร์
375.
6610210263
นายพศุตม์
รอดศรี
วิทยาศาสตร์
376.
6610210640
น.ส.นราวดี
บัวศรี
วิทยาศาสตร์
377.
6611214037
น.ส.สถาพร
นวลศิริ
เศรษฐศาสตร์
378.
6610510127
น.ส.ธนพร
แสงศรี
วิทยาการจัดการ
379.
6611110059
น.ส.ณัฏฐณิชา
ซ้ายหนู
ศิลปศาสตร์
380.
6610311504
น.ส.ฐิติพร
ทับทั่ง
แพทยศาสตร์
381.
6610311518
นายภานุวัฒน์
แตงเลี่ยน
แพทยศาสตร์
382.
6611110001
น.ส.กนกกาญจน์
ไชยรัตน์
ศิลปศาสตร์
383.
6610517065
นายพิทยา
เจริญมณี
วิทยาการจัดการ
384.
6610210062
น.ส.จุฑารัตน์
ขุนราม
วิทยาศาสตร์
385.
6610517084
นายสุรเชษฐ์
นบนอบ
วิทยาการจัดการ
386.
6610210830
น.ส.อาวาติฟ
แซะมิง
วิทยาศาสตร์
387.
6610210352
น.ส.วนัสนันท์
หวังหมัด
วิทยาศาสตร์
388.
6610517012
น.ส.ชลภรณ์
สำอางศรี
วิทยาการจัดการ
389.
6610210340
นายรัฐภูมิ
ปิ่นทอง
วิทยาศาสตร์
390.
6610510492
นายอดิเทพ
กมลเปรม
วิทยาการจัดการ
391.
6610210719
นายภูริชย์
อนรรฆธนะกุล
วิทยาศาสตร์
392.
6610210327
น.ส.เมธาวดี
สุขหรรษา
วิทยาศาสตร์
393.
6610517046
น.ส.นารีมาน
หะหนัง
วิทยาการจัดการ
394.
6610110474
นายณัฐดนัย
จันทวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
395.
6610210172
น.ส.นภัสกร
จิตมาเส
วิทยาศาสตร์
396.
6610515081
น.ส.สุณิชา
หมันล๊ะ
วิทยาการจัดการ
397.
6610210754
น.ส.วริษา
บัวอ่อน
วิทยาศาสตร์
398.
6610210165
น.ส.ธิดารัตน์
รัตนคช
วิทยาศาสตร์
399.
6611110259
น.ส.เสาวลักษณ์
ทองจันทร์
ศิลปศาสตร์
400.
6610510249
น.ส.ภาสิตา
หนูสง
วิทยาการจัดการ
401.
6610110170
น.ส.ปภาวดี
เจะเน็ง
วิศวกรรมศาสตร์
402.
6611410076
น.ส.อโณทัย
สุดแทน
การแพทย์แผนไทย
403.
6610110221
น.ส.เพ็ญพิชชา
คงท่าเรือ
วิศวกรรมศาสตร์
404.
6610510138
น.ส.ธัญวรัตน์
ทองแท้
วิทยาการจัดการ
405.
6610515006
น.ส.กุลปรียา
หงษ์เกิด
วิทยาการจัดการ
406.
6610510381
น.ส.โชติกา
ดำนะกาญจน์
วิทยาการจัดการ
407.
6610510163
น.ส.นลินี
มิ่งยอด
วิทยาการจัดการ
408.
6610517040
น.ส.นัฐญดา
หลงจิ
วิทยาการจัดการ
409.
6610210744
น.ส.โรสมานี
เจ๊ะเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
410.
6610210343
น.ส.รุ่งทิพย์
สุวรรณรักษา
วิทยาศาสตร์
411.
6610510248
น.ส.ภารดี
แซ่ท่อง
วิทยาการจัดการ
412.
6610210580
น.ส.ซาฟา
มะเย๊าะ
วิทยาศาสตร์
413.
6610110396
น.ส.กรรติกา
เบญจธรรมรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
414.
6610210735
น.ส.รอยมีย์
เจ๊ะสนิ
วิทยาศาสตร์
415.
6610210724
น.ส.มัยมูน
บินเจ๊ะโย๊ะ
วิทยาศาสตร์
416.
6611110004
น.ส.กมลชนก
แซ่โค้ว
ศิลปศาสตร์
417.
6610510150
นายธีรเมธ
บุญจันทร์
วิทยาการจัดการ
418.
6610517066
น.ส.เพชรดาว
คงจันทร์
วิทยาการจัดการ
419.
6610517052
น.ส.ปนัดดา
ธันยาจักรธร
วิทยาการจัดการ
420.
6610210870
น.ส.วชิรมนต์
ขวัญเทียน
วิทยาศาสตร์
421.
6610517063
น.ส.พิชชาพร
กินรี
วิทยาการจัดการ
422.
6610110276
น.ส.วาสิตา
จรูญศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
423.
6610110687
นายอภิรักษ์
สุวรรณประดิษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์
424.
6610712048
น.ส.สรัลชนา
พรหมเสนา
เภสัชศาสตร์
425.
6610110222
น.ส.ฟาดีละห์
แวดือเระ
วิศวกรรมศาสตร์
426.
6610517037
น.ส.ธิดารัตน์
สิริยากุล
วิทยาการจัดการ
427.
6610210355
น.ส.วรรณภา
สงเกิด
วิทยาศาสตร์
428.
6610510202
น.ส.ปุณยาพร
อุไรรัตน์
วิทยาการจัดการ
429.
6610110270
น.ส.วรางคณา
จันทนวล
วิศวกรรมศาสตร์
430.
6611210061
น.ส.รุสนี
เขร็มกา
เศรษฐศาสตร์
431.
6610517034
น.ส.ธนิกา
รัตนอุไร
วิทยาการจัดการ
432.
6610710067
นายภานุพงศ์
ธรรมสังวาลย์
เภสัชศาสตร์
433.
6611110455
น.ส.อัจชลี
โสมประยูร
ศิลปศาสตร์
434.
6610210767
นายศิวกร
ทองคำ
วิทยาศาสตร์
435.
6610510501
น.ส.กุลธิดา
จันทสโร
วิทยาการจัดการ
436.
6610510526
นายอนุวัตร
คงมีทอง
วิทยาการจัดการ
437.
6610410115
นายอนุชา
ดวงตา
พยาบาลศาสตร์
438.
6610210013
นายกฤษดา
ขุนฤทธิ์แก้ว
วิทยาศาสตร์
439.
6611010010
น.ส.ชุมามนต์
ณภากูล
อุตสาหกรรมเกษตร
440.
6610110107
นายธนกร
ภู่ร่วมทอง
วิศวกรรมศาสตร์
441.
6610510193
น.ส.ปาณิสรา
เจริญวิริยะภาพ
วิทยาการจัดการ
442.
6610110324
นายสิรภพ
รามศรี
วิศวกรรมศาสตร์
443.
6610510418
น.ส.นัฏฐานันท์
วงษ์เอียด
วิทยาการจัดการ
444.
6610510459
น.ส.มนัญชยา
รสมาลี
วิทยาการจัดการ
445.
6610510364
น.ส.ขวัญชนก
เสรีอมรพันธ์
วิทยาการจัดการ
446.
6610410163
น.ส.ปรางทิพย์
ปานสี
พยาบาลศาสตร์
447.
6610210630
น.ส.ธัญญลักษมี
เพิ่มพูล
วิทยาศาสตร์
448.
6610410206
นายอัตกร
โชติ
พยาบาลศาสตร์
449.
6610510349
น.ส.อิสริยา
นิลเสน
วิทยาการจัดการ
450.
6610510366
นายจักรพงศ์
สิงโหพล
วิทยาการจัดการ
451.
6610410169
น.ส.ปีวรา
ทองนวลเลิศ
พยาบาลศาสตร์
452.
6611610016
นายสรทบ
บริสุทธิ์
ยาลัยนานาชาติ
453.
6611010078
น.ส.กุลสินี
สรรพวรพงษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
454.
6610110134
นายธุวานนท์
สงธนู
วิศวกรรมศาสตร์
455.
6610110688
นายอภิลักษณ์
จันทร์แก้วเดช
วิศวกรรมศาสตร์
456.
6610517075
น.ส.รัตนาภรณ์
ทวีกายุจันทร์
วิทยาการจัดการ
457.
6610210636
น.ส.นนท์ธิดา
สงวนปุญญศิริ
วิทยาศาสตร์
458.
6610110275
นายวัฒน
ปัญญาวุทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
459.
6610515048
น.ส.เบญนาส
โต๊ะยาโง๊ะ
วิทยาการจัดการ
460.
6610517093
น.ส.กัญญ์ธนัญ
สุจริตศรีชัยกุล
วิทยาการจัดการ
461.
6610517132
น.ส.นิกัสตีนีย์
ขุนเมือง
วิทยาการจัดการ
462.
6610110062
นายชนินทร์
แก้วจังหวัด
วิศวกรรมศาสตร์
463.
6610110280
นายวิษณุวัฒน์
จันทรสุริยสกุล
วิศวกรรมศาสตร์
464.
6611214002
น.ส.จุติมา
จันทร์คง
เศรษฐศาสตร์
465.
6610110064
นายชยานันต์
โปอินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
466.
6610210792
น.ส.สุภาวดี
ตุดบัว
วิทยาศาสตร์
467.
6610110114
นายธนพฤทธิ์
กิตติวัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
468.
6610110011
นายกษิดิศ
เปสิโต
วิศวกรรมศาสตร์
469.
6611210051
น.ส.พิมพาภรณ์
บัวเลิศ
เศรษฐศาสตร์
470.
6610210088
น.ส.ซุลฟา
สาเมาะ
วิทยาศาสตร์
471.
6610810029
น.ส.กีรัตยา
อธิภัทรพงศ์
ทันตแพทยศาสตร์
472.
6610210560
น.ส.ชญานิน
แรกคำนวณ
วิทยาศาสตร์
473.
6610210081
น.ส.ชุติกาญจน์
เทพชุม
วิทยาศาสตร์
474.
6610210213
น.ส.นูรูลฮานีฟ
ยะปา
วิทยาศาสตร์
475.
6610210452
นายอับดุลวาฟีย์
อาแวสะนิ
วิทยาศาสตร์
476.
6610510002
น.ส.กมลฉัตร
ขวัญคง
วิทยาการจัดการ
477.
6610510207
น.ส.พรณภัส
ทองเพชร
วิทยาการจัดการ
478.
6610210413
น.ส.สุชานันท์
สมบูรณ์
วิทยาศาสตร์
479.
6610310191
นายธนารักษ์
การุณยรัต
แพทยศาสตร์
480.
6610110218
นายพีระพัฒน์
ไชยคง
วิศวกรรมศาสตร์
481.
6610210398
น.ส.สมฤทัย
หลวงปลอด
วิทยาศาสตร์
482.
6610210690
น.ส.เปมิกา
บุญยัง
วิทยาศาสตร์
483.
6610110739
นายสินธาดา
รัตนไชย
วิศวกรรมศาสตร์
484.
6610310193
น.ส.สุภัทรพร
ทองสุกใส
แพทยศาสตร์
485.
6611310095
นายภูริภัทร
วัฒนะ
นิติศาสตร์
486.
6610210561
น.ส.ชญานิศ
สุรัตนพราหมณ์
วิทยาศาสตร์
487.
6610810036
น.ส.บุญสิตา
อิสรโชติ
ทันตแพทยศาสตร์
488.
6610110500
นายธนภัทร
คงเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
489.
6611110287
น.ส.อานาเดีย
และสา
ศิลปศาสตร์
490.
6611210065
น.ส.ศศิกานต์
เส็นประโกบ
เศรษฐศาสตร์
491.
6610311036
น.ส.อาภัสรา
สุวรรณชาตรี
แพทยศาสตร์
492.
6610210844
น.ส.ฮานันชาฮีดา
ฮามะ
วิทยาศาสตร์
493.
6610210006
น.ส.กมลชนก
พรหมเอียด
วิทยาศาสตร์
494.
6610712037
น.ส.ธนินรดา
บุญฐานะมั่น
เภสัชศาสตร์
495.
6611110298
น.ส.ฮัสมา
งานแข็ง
ศิลปศาสตร์
496.
6610517081
น.ส.สุกฤตา
บุญประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
497.
6610517138
นายวุฒิชัย
อ่อนชู
วิทยาการจัดการ
498.
6610410152
น.ส.นรมน
หลีหนุด
พยาบาลศาสตร์
499.
6610110672
นายสุจิณณา
สุระกำแหง
วิศวกรรมศาสตร์
500.
6610517042
น.ส.นันท์นภัส
คงจันทร์
วิทยาการจัดการ
501.
6611210097
นายภูธาร
แซ่จุง
เศรษฐศาสตร์
502.
6610210419
น.ส.สุธิดา
ชูเย็น
วิทยาศาสตร์
503.
6610210852
น.ส.โซเฟีย
มะแอ
วิทยาศาสตร์
504.
6610210020
น.ส.กันต์กนิษฐ์
คำนวล
วิทยาศาสตร์
505.
6610210037
น.ส.กิติญา
ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์
506.
6610110007
นายกรวิทย์
กอหลัง
วิศวกรรมศาสตร์
507.
6611110186
น.ส.มาริษา
มิหีม
ศิลปศาสตร์
508.
6610110013
นายกอฟฟารี่
หมาดทิ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
509.
6611310009
นายกิตติศร
ราชนาวี
นิติศาสตร์
510.
6611210011
นายเจษฎา
มาระตา
เศรษฐศาสตร์
511.
6610110167
นายปญวัฒ
จันทรจักษุ
วิศวกรรมศาสตร์
512.
6610517112
น.ส.ภธิรา
ธนกรเดชารัตน์
วิทยาการจัดการ
513.
6610510302
นายศิลา
ยุกตเวทย์
วิทยาการจัดการ
514.
6610210221
นายบูรณศักดิ์
สอนสงวนวงษ์
วิทยาศาสตร์
515.
6610517003
น.ส.คณิศรา
อุไรรัตน์
วิทยาการจัดการ
516.
6610310048
นายธีรดนย์
ผลทวี
แพทยศาสตร์
517.
6611210028
น.ส.เทียนพรรษา
จันทรัตน์
เศรษฐศาสตร์
518.
6611210079
น.ส.อรปรียา
สุขเอียด
เศรษฐศาสตร์
519.
6610210178
น.ส.นัจญมา
ด่านเท่ง
วิทยาศาสตร์
520.
6610210825
น.ส.อามานะห์
กียะ
วิทยาศาสตร์
521.
6611110022
น.ส.เกศราภรณ์
วิบูลย์พันธ์
ศิลปศาสตร์
522.
6610410060
น.ส.ปิยณัฐ
ชูเก็น
พยาบาลศาสตร์
523.
6610110725
น.ส.โชติกา
มาศพฤกษ์
วิศวกรรมศาสตร์
524.
6611110021
น.ส.กิ่งกาญจน์
สุขรา
ศิลปศาสตร์
525.
6610210229
นายปพน
ชาญเชิงพานิช
วิทยาศาสตร์
526.
6611110085
น.ส.ธวัลรัตน์
ศรีณะกิจจา
ศิลปศาสตร์
527.
6611110294
นายอิงครัต
อัตตะ
ศิลปศาสตร์
528.
6610510443
น.ส.พัชชา
งามยิ่ง
วิทยาการจัดการ
529.
6610610121
น.ส.พัชราภรณ์
พรหมศักดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
530.
6610517056
น.ส.พรนภัส
มณีโชติ
วิทยาการจัดการ
531.
6611010096
น.ส.รติธิบดิ์
ไชยภักดี
อุตสาหกรรมเกษตร
532.
6610210842
น.ส.นิอัฟวาณี
มานา
วิทยาศาสตร์
533.
6610110314
น.ส.ศุภาพิชญ์
ทองย้อย
วิศวกรรมศาสตร์
534.
6610210469
น.ส.อำภา
ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
535.
6610110264
นายรัชตะ
รัตนะ
วิศวกรรมศาสตร์
536.
6610410057
น.ส.ปริชญา
จันทร์เจือแก้ว
พยาบาลศาสตร์
537.
6611010050
น.ส.ภัทรมน
วณิชธำรงกุล
อุตสาหกรรมเกษตร
538.
6610110447
น.ส.ชนิสรา
พงษ์ประพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
539.
6610410074
น.ส.แพรพลอย
นวลนก
พยาบาลศาสตร์
540.
6610110219
นายพีระภัทร
นนทพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
541.
6610110014
นายกัญจน์
กิจพิพิธ
วิศวกรรมศาสตร์
542.
6610110274
นายวัชรพงษ์
ช่วยบุญญะ
วิศวกรรมศาสตร์
543.
6610517028
น.ส.ณีรนุช
บุญเนือง
วิทยาการจัดการ
544.
6610210654
น.ส.นาวาล
จึเลาะ
วิทยาศาสตร์
545.
6610210741
น.ส.รุสนานี
บิลา
วิทยาศาสตร์
546.
6610210410
น.ส.สุกัญญา
วิเท่ห์
วิทยาศาสตร์
547.
6610210400
น.ส.สริตา
เทพลักษณ์
วิทยาศาสตร์
548.
6610210570
นายชลธี
อออิปก
วิทยาศาสตร์
549.
6610110291
นายศรันย์
วรรณรัตน์
วิศวกรรมศาสตร์
550.
6610310067
นายปานระพี
ปานดำ
แพทยศาสตร์
551.
6610510425
นายปรเมศวร์
หนูหมุน
วิทยาการจัดการ
552.
6611110383
น.ส.สิริมา
สิงฆาฬะ
ศิลปศาสตร์
553.
6611311056
น.ส.วริศรา
อัตตะ
นิติศาสตร์
554.
6610510480
นายสราวุฒิ
ศิริมุสิกะ
วิทยาการจัดการ
555.
6611110089
น.ส.ธิดารัตน์
จิระโรจนกุล
ศิลปศาสตร์
556.
6611110014
น.ส.กัญญาณัฐ
ทองด้วง
ศิลปศาสตร์
557.
6610310045
นายธนิสร
จิตรหมั้น
แพทยศาสตร์
558.
6611110113
น.ส.บัณฑิตา
ทองเสน
ศิลปศาสตร์
559.
6611311097
น.ส.ดุสิตา
กิ้มเส้ง
นิติศาสตร์
560.
6610510290
น.ส.ศรัทธิยา
สุวรรณแสง
วิทยาการจัดการ
561.
6610610128
น.ส.เยาวลักษณ์
แก้วกูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
562.
6610510368
น.ส.จินต์จุฑา
สวยยะลา
วิทยาการจัดการ
563.
6610110618
นายรัชชานนท์
จำปางาม
วิศวกรรมศาสตร์
564.
6610515009
น.ส.เกษรินทร์
บิลเส็ม
วิทยาการจัดการ
565.
6610210591
น.ส.ซูไรดา
สาเร๊ะ
วิทยาศาสตร์
566.
6610210704
น.ส.พิไลวรรณ
พัฒโณ
วิทยาศาสตร์
567.
6610210728
น.ส.มูนา
ดือเระ
วิทยาศาสตร์
568.
6611010005
น.ส.จิรารัตน์
ธรรมรัตน์
อุตสาหกรรมเกษตร
569.
6610210475
น.ส.ฮัจย๊ะ
หมัดหลี
วิทยาศาสตร์
570.
6610210313
นายมงคลธรรม
เดือยขุนทด
วิทยาศาสตร์
571.
6610210583
น.ส.ซารีนา
ปิติภูมิพงศ์
วิทยาศาสตร์
572.
6610210312
นายภูวิศา
รัญเวศ
วิทยาศาสตร์
573.
6610210672
น.ส.บาซีเราะห์
หะยีกามา
วิทยาศาสตร์
574.
6610510213
น.ส.พรรัมภา
เวชสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
575.
6611110029
น.ส.จันทร์เพ็ญ
มีทอง
ศิลปศาสตร์
576.
6610510303
น.ส.ศิวาพร
บุตรเจริญ
วิทยาการจัดการ
577.
6610210596
น.ส.ณัฏฐณิชา
โพธาภินันท์
วิทยาศาสตร์
578.
6610210868
นายรุ่งเกียรติ
คงดี
วิทยาศาสตร์
579.
6611110056
น.ส.ฐิติรัตน์
โพรงกลาง
ศิลปศาสตร์
580.
6611110392
น.ส.อลิสสรา
มหาวิเศษศิลป์
ศิลปศาสตร์
581.
6610210860
น.ส.นูรฟานานัส
วะจิดี
วิทยาศาสตร์
582.
6610210679
น.ส.ประภัสสร
ล่องสมุทร
วิทยาศาสตร์
583.
6611110236
น.ส.สรัลชนา
คงเพ็ชร
ศิลปศาสตร์
584.
6610510001
น.ส.กนกพร
พวงแก้ว
วิทยาการจัดการ
585.
6611110345
น.ส.ปภัชญา
ชัยชะนะ
ศิลปศาสตร์
586.
6610210846
น.ส.ฮาลีเม๊าะ
มานิ
วิทยาศาสตร์
587.
6610210247
น.ส.ปุณิกา
เพชรสุทธิ์
วิทยาศาสตร์
588.
6610210653
น.ส.นาตาลี
นิยมเดชา
วิทยาศาสตร์
589.
6610210349
น.ส.ลักษมี
หนูเพลา
วิทยาศาสตร์
590.
6610311307
น.ส.ชนัฏฎา
จันทสุวรรณ
แพทยศาสตร์
591.
6610210584
น.ส.ซาวานี
บือนีมะเร๊ะ
วิทยาศาสตร์
592.
6610210750
นายวรวิช
ยกกำพล
วิทยาศาสตร์
593.
6610517110
น.ส.พรไพลิน
แซ่เตียว
วิทยาการจัดการ
594.
6611110053
น.ส.ญูวาน่า
ปะดุกา
ศิลปศาสตร์
595.
6610610067
น.ส.วรัญญา
หัดเหาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
596.
6611110390
น.ส.อนุสรา
สังข์แก้ว
ศิลปศาสตร์
597.
6610510310
น.ส.สิริภัทร
เธียรกนิษฐ์
วิทยาการจัดการ
598.
6610210819
น.ส.อัสมา
เหร็มแอ
วิทยาศาสตร์
599.
6610517021
น.ส.ณัฐณิชา
บินเด็น
วิทยาการจัดการ
600.
6610510111
นายณัฐิวุฒิ
แสงทองบุญเรือง
วิทยาการจัดการ
601.
6610210264
น.ส.พัชราภรณ์
หนูวงศ์
วิทยาศาสตร์
602.
6611010029
น.ส.ธนัชพร
ทองเฟื่อง
อุตสาหกรรมเกษตร
603.
6610610091
น.ส.อามาณีย์
แมแลแมง
ทรัพยากรธรรมชาติ
604.
6610410028
น.ส.ณัฐวลัญช์
ชาญนอก
พยาบาลศาสตร์
605.
6610210726
น.ส.มาริษา
เอ้งฉ้วน
วิทยาศาสตร์
606.
6611410027
น.ส.ญาสมีน
ยามิน
การแพทย์แผนไทย
607.
6610210878
น.ส.อัสมะ
แลยะลี
วิทยาศาสตร์
608.
6610210869
น.ส.โรซานนา
หมัดอะดัม
วิทยาศาสตร์
609.
6610210307
นายภูรินท์
อินทเสโน
วิทยาศาสตร์
610.
6610210269
น.ส.พิชชา
เพชรกาฬ
วิทยาศาสตร์
611.
6610210649
น.ส.นัศรียะฮฺ
สาดีน
วิทยาศาสตร์
612.
6610517061
น.ส.พัทธนันท์
พันธวงศ์
วิทยาการจัดการ
613.
6611610024
นายบารมี
แก้วมหากาฬ
ยาลัยนานาชาติ
614.
6610510511
น.ส.นันท์นภัส
ยาชะรัด
วิทยาการจัดการ
615.
6610410217
น.ส.ชัญษา
น้อยพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์
616.
6610210477
น.ส.ฮัมนะฮ์
หวัดแท่น
วิทยาศาสตร์
617.
6610210370
น.ส.วิชุดา
บัวแก้ว
วิทยาศาสตร์
618.
6610410225
น.ส.นทสรวง
ชังเจริญสุข
พยาบาลศาสตร์
619.
6610510430
นายปัญจพล
รัตนสิมานนท์
วิทยาการจัดการ
620.
6610510502
น.ส.จรัสเพ็ญ
พรมเดช
วิทยาการจัดการ
621.
6610410242
น.ส.ศศิภา
สุดไพ
พยาบาลศาสตร์
622.
6610210291
น.ส.ภัทราพร
ชายทองแก้ว
วิทยาศาสตร์
623.
6610210703
น.ส.พิมพ์พิชชาญ์
พรรณราย
วิทยาศาสตร์
624.
6610517015
น.ส.ชุติกาญจน์
ชูแก้ว
วิทยาการจัดการ
625.
6610210602
น.ส.ณัฐนิดา
คงเมคา
วิทยาศาสตร์
626.
6610210201
น.ส.นิสฟูร์
สุหลง
วิทยาศาสตร์
627.
6610210134
น.ส.ทยาพร
นวลศรี
วิทยาศาสตร์
628.
6610510036
น.ส.เกศราพร
รัตน์แก้ว
วิทยาการจัดการ
629.
6610210712
น.ส.ฟารีดา
สานิ
วิทยาศาสตร์
630.
6610210714
น.ส.ฟาโรส
มะลี
วิทยาศาสตร์
631.
6610210331
น.ส.ยุบลมาส
เจียรมาศ
วิทยาศาสตร์
632.
6610210710
น.ส.ฟาตีมะห์
บือราเฮง
วิทยาศาสตร์
633.
6611110281
น.ส.อริสา
เพชรมุณี
ศิลปศาสตร์
634.
6610210713
น.ส.ฟารีน่า
หะยีเจ๊ะแน
วิทยาศาสตร์
635.
6611311048
นายพีรพัฒน์
แก้วเพชร
นิติศาสตร์
636.
6610510178
น.ส.เบญจมาศ
บุญอ่อน
วิทยาการจัดการ
637.
6610210718
นายภูมินทร์
จุตติ
วิทยาศาสตร์
638.
6610210742
น.ส.รุสนีย์
ละเบ็ญหรูน
วิทยาศาสตร์
639.
6610515045
น.ส.เนตรชนก
โสพิกุล
วิทยาการจัดการ
640.
6610210350
น.ส.ลันตา
หลังจิ
วิทยาศาสตร์
641.
6611110407
น.ส.ชนกภรณ์
หนูรอด
ศิลปศาสตร์
642.
6611110184
น.ส.มนัสวีย์
เจริญสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
643.
6610210700
น.ส.พิจิตรา
ประทุมสูตร
วิทยาศาสตร์
644.
6610410075
น.ส.แพรพลอย
สงเนียม
พยาบาลศาสตร์
645.
6611110166
น.ส.ภัชราภา
ชิตชลธาร
ศิลปศาสตร์
646.
6610517067
น.ส.ภคนันท์
ตั้งขันติกุล
วิทยาการจัดการ
647.
6610410024
น.ส.ณัฐณิชา
สรกุล
พยาบาลศาสตร์
648.
6610210479
น.ส.ฮาซานะ
บุญชู
วิทยาศาสตร์
649.
6610410164
นายปริญญา
คิริสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
650.
6610510312
น.ส.สุทธิดา
ภัทรพงศ์พันธ์
วิทยาการจัดการ
651.
6611110361
นายภัทริสร์
หวังกุหลำ
ศิลปศาสตร์
652.
6611214032
นายศุภวิชญ์
หมวกสกุล
เศรษฐศาสตร์
653.
6610410055
น.ส.บุศราวดี
สุขแก้ว
พยาบาลศาสตร์
654.
6610210433
น.ส.อทิตา
ทองเม็ด
วิทยาศาสตร์
655.
6611310101
น.ส.รจเรข
เรืองเดชรัตน์
นิติศาสตร์
656.
6610110540
นายนิอดิลัน
ดอเล๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
657.
6610510497
นายอับดุลการิม
เจ๊ะอูเส็น
วิทยาการจัดการ
658.
6610110409
นายกันตพงศ์
หนูมณี
วิศวกรรมศาสตร์
659.
6610210330
น.ส.ยศวดี
คงบัน
วิทยาศาสตร์
660.
6611110247
น.ส.สุนิชา
กมลรัตน์
ศิลปศาสตร์
661.
6610210294
น.ส.ภัทราภรณ์
เสนารัตน์
วิทยาศาสตร์
662.
6610110382
นายอามีรต์
ฮายอ
วิศวกรรมศาสตร์
663.
6610510205
นายพงษ์ศักดิ์
ภักดีสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
664.
6611310128
น.ส.สิริฉัตร
ผดุงเดช
นิติศาสตร์
665.
6610110343
นายสุปวีณ์
มาลยานนท์
วิศวกรรมศาสตร์
666.
6611310157
น.ส.ปรียาวัฒน์
บิลภัสร์
นิติศาสตร์
667.
6610510437
น.ส.ปิยะภรณ์
ขุนศรี
วิทยาการจัดการ
668.
6611311144
นายศักดิเดช
เลิศนิรันดร์
นิติศาสตร์
669.
6610510079
น.ส.ซัซวานี
สะอูน
วิทยาการจัดการ
670.
6610210124
น.ส.ณีรนุช
รัตนโชติโญ
วิทยาศาสตร์
671.
6610210245
น.ส.ปุญญิศา
สุมงคล
วิทยาศาสตร์
672.
6610110118
นายธนภัทร
มงกุฎทอง
วิศวกรรมศาสตร์
673.
6610210268
น.ส.พาอีส๊ะ
วาเยะ
วิทยาศาสตร์
674.
6610210460
น.ส.อานิตา
ดอเลาะ
วิทยาศาสตร์
675.
6610110521
นายนนทวัฒน์
สะมะบุบ
วิศวกรรมศาสตร์
676.
6610510030
นายกิตติภัทท์
ชัยรัตน์
วิทยาการจัดการ
677.
6610210316
น.ส.มณฑกานต์
ดาราไก่
วิทยาศาสตร์
678.
6610210293
น.ส.ภัทราภรณ์
แก้วหนู
วิทยาศาสตร์
679.
6610210283
น.ส.ฟาตีม๊ะห์
ซาดา
วิทยาศาสตร์
680.
6611010027
นายธนะสิทธิ์
สุวรรณัฐโชติ
อุตสาหกรรมเกษตร
681.
6611311171
น.ส.พัชชาพร
รักษ์ดำ
นิติศาสตร์
682.
6610210722
น.ส.มนัสวรรณ
คงเมฆ
วิทยาศาสตร์
683.
6611310132
น.ส.สู่ฝัน
ไกรดำ
นิติศาสตร์
684.
6610210259
น.ส.พรรณลิน
แสงจันทร์แก้ว
วิทยาศาสตร์
685.
6611110391
น.ส.อรวรรณ
จุลเรือง
ศิลปศาสตร์
686.
6610510468
นายวายุ
มุกดา
วิทยาการจัดการ
687.
6610210645
น.ส.นัจมะห์
ฮาแว
วิทยาศาสตร์
688.
6610210817
น.ส.อัสมะห์
ดือราแม
วิทยาศาสตร์
689.
6610210572
น.ส.ชวัลลักษณ์
อ่อนรักษ์
วิทยาศาสตร์
690.
6611110196
น.ส.รัตติยากร
ทวีรัตน์
ศิลปศาสตร์
691.
6610510327
น.ส.หนึ่งฤทัย
ขุ้ยยิ้ม
วิทยาการจัดการ
692.
6610510090
น.ส.ฐิติมวรรณ
ยุทธกาศ
วิทยาการจัดการ
693.
6611310099
น.ส.มาริสา
ชูวิจิตร์
นิติศาสตร์
694.
6610110393
นายกนกพล
เพิ่มพูล
วิศวกรรมศาสตร์
695.
6611410112
น.ส.ศิริมา
เม๊าะสนิ
การแพทย์แผนไทย
696.
6610210198
น.ส.นิรดา
บินดุสะ
วิทยาศาสตร์
697.
6610210835
น.ส.อิสรีย์
จาตุจิรานนท์
วิทยาศาสตร์
698.
6611214001
น.ส.กานติมา
ศรีภักดี
เศรษฐศาสตร์
699.
6610510233
น.ส.ฟารีดาห์
สมาน
วิทยาการจัดการ
700.
6611510021
น.ส.ตัสนีม
สอรี
เทคนิคการแพทย์
701.
6610210850
นายซับบาฮาล
จันอิ
วิทยาศาสตร์
702.
6610110023
น.ส.กายแก้ว
นุ้ยหมัน
วิศวกรรมศาสตร์
703.
6610510320
น.ส.สุภาวดี
โลม
วิทยาการจัดการ
704.
6611110197
น.ส.ราษฎร์ฌรักษ์
วสุลีวรรณ์
ศิลปศาสตร์
705.
6610110333
น.ส.สุขิตา
เหลียวพัฒนพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
706.
6611210081
น.ส.อลิษา
จองนุ้ย
เศรษฐศาสตร์
707.
6610510348
น.ส.อินทิวา
บินมุสมัน
วิทยาการจัดการ
708.
6610710027
น.ส.วรพิชชา
ซุ่นอินทร์
เภสัชศาสตร์
709.
6610210774
นายสัพพัญญู
คงสกุล
วิทยาศาสตร์
710.
6610210619
นายทองพิทักษ์
ศรีสดใสสกุล
วิทยาศาสตร์
711.
6610712007
น.ส.นงนภัส
พรหมแก้ว
เภสัชศาสตร์
712.
6610210015
นายก้องภพ
ฆังคมโณ
วิทยาศาสตร์
713.
6610210598
น.ส.ณัฐชนิดา
พวงมาลา
วิทยาศาสตร์
714.
6610210012
น.ส.กฤติยาณี
ทองมาก
วิทยาศาสตร์
715.
6610210207
น.ส.นูรดิสรา
ปูเตะ
วิทยาศาสตร์
716.
6611110423
นายนันทพงศ์
เพชรตีบ
ศิลปศาสตร์
717.
6610410069
น.ส.พันพสา
บัวแก้ว
พยาบาลศาสตร์
718.
6610210723
น.ส.มโนราห์
ขาวนุ้ย
วิทยาศาสตร์
719.
6610517131
น.ส.นัสริน
สาฆอ
วิทยาการจัดการ
720.
6610210286
น.ส.ฟารีดา
สายวารี
วิทยาศาสตร์
721.
6610110230
นายภัทรพล
กิจเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
722.
6611110054
น.ส.ฐิตาพร
ตันติธนูทอง
ศิลปศาสตร์
723.
6611110124
น.ส.ปรานปรียา
จารุแพทย์
ศิลปศาสตร์
724.
6610210416
นายสุทธิศักดิ์
สโมทานทวี
วิทยาศาสตร์
725.
6610210372
น.ส.วิภารัตน์
หวันกะเหรม
วิทยาศาสตร์
726.
6610613049
น.ส.สุพรรณษา
ใหม่พุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
727.
6610110338
นายสุทธวีร์
แซ่โง้ว
วิศวกรรมศาสตร์
728.
6610210409
น.ส.สุกัญญา
บิลลาเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
729.
6610210476
น.ส.ฮัซซูน่า
มุ่นโย
วิทยาศาสตร์
730.
6610210465
น.ส.อารียา
ประทาน
วิทยาศาสตร์
731.
6610210368
น.ส.วาเลนเซียร์
เตบสัน
วิทยาศาสตร์
732.
6610110363
นายอภิสิทธิ์
ชื่นเชยกลิ่น
วิศวกรรมศาสตร์
733.
6610510180
น.ส.เบญญาภา
ฉวาง
วิทยาการจัดการ
734.
6610210366
น.ส.วันนิดา
พึ่งหล้า
วิทยาศาสตร์
735.
6610210462
น.ส.อาภัสรา
แซ่ลิ้ม
วิทยาศาสตร์
736.
6610110421
นายไกรวิชญ์
คุณโลก
วิศวกรรมศาสตร์
737.
6610410005
น.ส.กูดาริณา
สตอหลง
พยาบาลศาสตร์
738.
6610210558
นายฉัตรดนัย
แก้วกลิ่น
วิทยาศาสตร์
739.
6611010112
น.ส.ฮัลวา
เหมมินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
740.
6610510455
นายภัทรพล
ป้อฝั้น
วิทยาการจัดการ
741.
6611010102
น.ส.ศศิประภา
คงเอียง
อุตสาหกรรมเกษตร
742.
6610610016
น.ส.จารุวรรณ
กาญจนมุณีย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
743.
6610210858
น.ส.นวลปราง
เย็นสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
744.
6610510034
น.ส.กุลธรา
เจริญดี
วิทยาการจัดการ
745.
6611110117
น.ส.ปกิตตา
จินดานุ
ศิลปศาสตร์
746.
6611110213
น.ส.วาสนา
วารินสะอาด
ศิลปศาสตร์
747.
6611110131
น.ส.ปานจรี
ปรุงแก้ว
ศิลปศาสตร์
748.
6610510265
น.ส.รอยพิมพ์
เพชรประดับ
วิทยาการจัดการ
749.
6611210017
นายฐาวร
ข่าทิพย์พาที
เศรษฐศาสตร์
750.
6610210154
น.ส.ธมนวรรณ
บุญพรม
วิทยาศาสตร์
751.
6610810015
นายวงศ์วิชญ
ตันติมาสน์
ทันตแพทยศาสตร์
752.
6611110205
น.ส.วรัญญา
สุขวิชัย
ศิลปศาสตร์
753.
6610515027
น.ส.ดลลชา
ชนะศักดิ์
วิทยาการจัดการ
754.
6610110092
น.ส.ณัฐมน
แก้วขาว
วิศวกรรมศาสตร์
755.
6610110577
นายพาทิศ
อิ้วหะซั่ว
วิศวกรรมศาสตร์
756.
6610110556
น.ส.ประภัสสร
กลิ่นม่วง
วิศวกรรมศาสตร์
757.
6610110590
น.ส.ภคพร
ฤกษ์วุฒิโชค
วิศวกรรมศาสตร์
758.
6610515094
น.ส.อิศริยา
มีนาท
วิทยาการจัดการ
759.
6610210384
น.ส.ศศิธร
แซ่ลิ่ม
วิทยาศาสตร์
760.
6610210516
น.ส.กชกุล
แก้วเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
761.
6610410129
น.ส.กุลธิดา
ปานทอง
พยาบาลศาสตร์
762.
6610510210
น.ส.พรนภัส
ยวงใย
วิทยาการจัดการ
763.
6611110286
น.ส.อาทิมา
น้ำใส
ศิลปศาสตร์
764.
6610210378
นายวีรภัทร
ชุมประยูร
วิทยาศาสตร์
765.
6610710007
น.ส.ณัฐวดี
ตันติวรานุกูล
เภสัชศาสตร์
766.
6611410105
น.ส.พัทธ์ธีรา
อินทยศ
การแพทย์แผนไทย
767.
6611410085
น.ส.กัลยกร
อินทร์โท
การแพทย์แผนไทย
768.
6611410111
น.ส.วันวิสา
แสงเสน
การแพทย์แผนไทย
769.
6610613055
นายอภิวุฒิ
ปฐมวงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
770.
6611110065
น.ส.ณัฐธิดา
หวานเส้ง
ศิลปศาสตร์
771.
6610210664
น.ส.นุชจรีย์
ศิริรักษ์
วิทยาศาสตร์
772.
6610210200
น.ส.นิศารัตน์
เสือกลับ
วิทยาศาสตร์
773.
6611110316
น.ส.ชุติมณฑน์
คุรุกิจ
ศิลปศาสตร์
774.
6610110537
นายนัฐวุฒิ
กรมเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
775.
6611310163
น.ส.มนสิชา
สุทธิรักษ์
นิติศาสตร์
776.
6610510402
นายธนกฤต
ล้านพลแสน
วิทยาการจัดการ
777.
6610110561
น.ส.ปานชนก
ขุนณรงค์
วิศวกรรมศาสตร์
778.
6611410039
น.ส.นัชติกา
อุบลวัฒนา
การแพทย์แผนไทย
779.
6611110336
นายธวัชชัย
แก้วทอง
ศิลปศาสตร์
780.
6610110515
น.ส.ธิปยดา
แก้วดี
วิศวกรรมศาสตร์
781.
6610110210
นายพิชัยยุทธ
แซ่ด่าน
วิศวกรรมศาสตร์
782.
6610210301
นายภานุพงศ์
สนไชย
วิทยาศาสตร์
783.
6610110416
น.ส.กุลชา
สายช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
784.
6611010070
น.ส.เสาวลักษณ์
ติ้นเส้ง
อุตสาหกรรมเกษตร
785.
6611311089
น.ส.ญาณิศา
เล็กสุทธิ์
นิติศาสตร์
786.
6610510485
น.ส.สุทธิดา
โต๊ะหมาน
วิทยาการจัดการ
787.
6610210348
น.ส.ฤทัยรัตน์
อินทร์ทอง
วิทยาศาสตร์
788.
6610510129
น.ส.ธนัชพร
อาวะภาค
วิทยาการจัดการ
789.
6610210818
น.ส.อัสมา
รังสิโยกฤษฏ์
วิทยาศาสตร์
790.
6611310130
น.ส.สุภารัตน์
พ้นภัย
นิติศาสตร์
791.
6610710071
น.ส.วิวรรณ
นันตะทัย
เภสัชศาสตร์
792.
6610210688
น.ส.ปิยะธิดา
ทองเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
793.
6611310087
น.ส.พิมพกานต์
ทองคำ
นิติศาสตร์
794.
6610210284
น.ส.ฟาร์รีดา
อิสลาม
วิทยาศาสตร์
795.
6611410016
น.ส.จุฬาลักษณ์
หนูเจริญ
การแพทย์แผนไทย
796.
6611310152
น.ส.ณฐพร
เพ็ชร์มุข
นิติศาสตร์
797.
6611110343
น.ส.ปณิตา
ชูพิทักษ์ธรรม
ศิลปศาสตร์
798.
6611310074
น.ส.เบญจรัตน์
ไพมณี
นิติศาสตร์
799.
6611310082
น.ส.พัชรวิภา
ศิริวรรณ์
นิติศาสตร์
800.
6610210361
น.ส.วริศรา
นาคฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
801.
6611110418
น.ส.ธวัลรัตน์
ดำโข่
ศิลปศาสตร์
802.
6610410037
น.ส.ธนภร
ธนินไปศล
พยาบาลศาสตร์
803.
6610510148
นายธีรภัทร์
ชินวุฒิวงศ์
วิทยาการจัดการ
804.
6610210042
น.ส.เขมจิรา
เกียรติกมลชัย
วิทยาศาสตร์
805.
6610310012
น.ส.ชญานิศ
วัฒนเกษมสกุล
แพทยศาสตร์
806.
6610410168
น.ส.ปิยภรณ์
เจือกโว้น
พยาบาลศาสตร์
807.
6610210775
นายสิทธฐิกาญจน์
เช้าแป้น
วิทยาศาสตร์
808.
6610110137
นายนนทกร
กาญจโนภาศ
วิศวกรรมศาสตร์
809.
6610410053
น.ส.นูรีดา
การี
พยาบาลศาสตร์
810.
6610710078
น.ส.สุภณิกา
ทองแจ่ม
เภสัชศาสตร์
811.
6610210770
นายสมชาย
มูหะหมัด
วิทยาศาสตร์
812.
6611310070
น.ส.นันธิญา
พรหมโลก
นิติศาสตร์
813.
6610210255
นายพงศ์พิพัฒน์
พันธุรัตน์
วิทยาศาสตร์
814.
6611510041
น.ส.รวิสรา
คงพรหม
เทคนิคการแพทย์
815.
6611110285
น.ส.อัญชนาฎ
สุทธิชล
ศิลปศาสตร์
816.
6611110231
น.ส.ศุภดา
ขุนหนู
ศิลปศาสตร์
817.
6611110019
น.ส.กัลยากร
กะณะศิริ
ศิลปศาสตร์
818.
6611110018
น.ส.กัณณิกา
อินนะ
ศิลปศาสตร์
819.
6611110218
น.ส.ศรีสิตา
ศรีใส
ศิลปศาสตร์
820.
6611110188
น.ส.เมลดา
นิยมเดชา
ศิลปศาสตร์
821.
6610110507
นายธรรมรักษ์
อักโขสุวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์
822.
6611110280
น.ส.อรัชญา
เกตุสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
823.
6611410053
น.ส.ปิยพัชร์
เก้าแสน
การแพทย์แผนไทย
824.
6611110170
นายภัทรวรรธน์
เลิศเมธานนท์
ศิลปศาสตร์
825.
6610613023
น.ส.ธัญลักษณ์
พูนผล
ทรัพยากรธรรมชาติ
826.
6611110319
น.ส.เซเดญา
เนสะแหละ
ศิลปศาสตร์
827.
6611510029
น.ส.ปทิตตา
เจริญรักษ์
เทคนิคการแพทย์
828.
6611510062
น.ส.ชนนิกานต์
กันธะรส
เทคนิคการแพทย์
829.
6611110034
น.ส.ฉันทพิชญา
ศรียาภัย
ศิลปศาสตร์
830.
6610510201
น.ส.ปุณณิศา
ชินวงศ์
วิทยาการจัดการ
831.
6610710056
น.ส.ปพิชญา
เลาศรีรัตนชัย
เภสัชศาสตร์
832.
6610510384
น.ส.ซือรีวาหยู
มะสะ
วิทยาการจัดการ
833.
6610210113
นายณัฐพงศ์
หลีเจริญ
วิทยาศาสตร์
834.
6610210334
นายรณชัย
อะชัยยัง
วิทยาศาสตร์
835.
6610517078
น.ส.ศศินา
ชะนะโก
วิทยาการจัดการ
836.
6610517082
น.ส.สุภัสสรา
สุวรรณชาตรี
วิทยาการจัดการ
837.
6610517139
น.ส.อภิสมัย
สินประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
838.
6610613065
น.ส.ใอลดา
จวงจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
839.
6610410177
น.ส.พิมพ์ผกา
กาญจนมิ่ง
พยาบาลศาสตร์
840.
6610515050
น.ส.ปิยนุช
ไชยมุณี
วิทยาการจัดการ
841.
6610410087
น.ส.มณฑิตา
พงษ์อภัย
พยาบาลศาสตร์
842.
6611210064
น.ส.วีรดา
บัวเพชร
เศรษฐศาสตร์
843.
6610210315
น.ส.มณฑกานต์
ช่วยบำรุง
วิทยาศาสตร์
844.
6611510047
น.ส.สุกัญญา
ชัยพันธ์
เทคนิคการแพทย์
845.
6610210449
น.ส.อัญชิษฐา
ทองประทีป
วิทยาศาสตร์
846.
6610410187
น.ส.วลัยธร
ชัยกาญจนกิจ
พยาบาลศาสตร์
847.
6610210242
น.ส.ปิยธิดา
สีปานะ
วิทยาศาสตร์
848.
6610110335
น.ส.สุชาดา
นิลเถื่อน
วิศวกรรมศาสตร์
849.
6611310001
น.ส.กชนิภา
รุ่งเรืองธนากิจ
นิติศาสตร์
850.
6610517125
น.ส.อภิษฐา
บุญชู
วิทยาการจัดการ
851.
6610517069
น.ส.ภัทรินทร์
โอสถวิสุทธิ
วิทยาการจัดการ
852.
6610610077
น.ส.สุไรยา
โต๊ะมอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
853.
6610110004
น.ส.กรกนก
สวัสดี
วิศวกรรมศาสตร์
854.
6610210550
นายจารุวิทย์
บัวเผียน
วิทยาศาสตร์
855.
6611510025
นายธิปก
สุวรรณรัตน์
เทคนิคการแพทย์
856.
6611410050
น.ส.ปริญญาภรณ์
แก้วไพบูลย์
การแพทย์แผนไทย
857.
6610110677
นายสุวัชพงศ์
ชาญณรงค์
วิศวกรรมศาสตร์
858.
6610110357
นายอดิเทพ
คนเพียร
วิศวกรรมศาสตร์
859.
6610210299
นายภานุเดช
หนูอุไร
วิทยาศาสตร์
860.
6610110376
นายอัลฟาล
มามุ
วิศวกรรมศาสตร์
861.
6610410017
นายชลการ
พูนรัตน์
พยาบาลศาสตร์
862.
6610515111
น.ส.อภิญญารัตน์
ไยทอง
วิทยาการจัดการ
863.
6610410032
น.ส.ณิชากร
รุ่งรจนา
พยาบาลศาสตร์
864.
6610510311
น.ส.สิรีธร
พรหมคุ้ม
วิทยาการจัดการ
865.
6610510052
น.ส.จิรชยา
ขวัญชื่น
วิทยาการจัดการ
866.
6610410078
นายภคธร
มีนะพงษ์
พยาบาลศาสตร์
867.
6610210053
นายจินดาพล
เกาะกาเหนือ
วิทยาศาสตร์
868.
6611110241
น.ส.สิริรัตน์
สุขสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
869.
6610110301
น.ส.ศิริมา
คงพูล
วิศวกรรมศาสตร์
870.
6610615011
น.ส.ณัฐณิชา
ไกรดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
871.
6610510307
นายสนทรรศน์
เรืองรมย์
วิทยาการจัดการ
872.
6610510496
น.ส.อัญชิสา
สิงห์ทอง
วิทยาการจัดการ
873.
6610410042
น.ส.ธิดารัตน์
เลี่ยนกัตวา
พยาบาลศาสตร์
874.
6611510071
น.ส.วรภัสสร
เด่นปรีชาวงศ์
เทคนิคการแพทย์
875.
6611310120
น.ส.ศิริขวัญ
ปัญญาปิยวิทย์
นิติศาสตร์
876.
6610110029
นายคณาธิป
กอกเผือก
วิศวกรรมศาสตร์
877.
6610110049
นายเจษฎา
แก้วมณี
วิศวกรรมศาสตร์
878.
6610410061
น.ส.ปิยะนันท์
ศรีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
879.
6610410062
น.ส.ปิยะนุช
ศรีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
880.
6610210382
นายศรายุทธ
ทรัพย์สิน
วิทยาศาสตร์
881.
6610110706
นายอานนท์
แก้วทอง
วิศวกรรมศาสตร์
882.
6610615005
น.ส.เขมิกา
พรหมดำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
883.
6610110408
นายกันต์กวี
รามศรี
วิศวกรรมศาสตร์
884.
6610110060
น.ส.ชนิดา
เชื้อพราหมณ์
วิศวกรรมศาสตร์
885.
6610310099
น.ส.วิภารัตน์
จุลรอด
แพทยศาสตร์
886.
6610110051
นายฉลองรัฐ
บุญช่วย
วิศวกรรมศาสตร์
887.
6611110161
น.ส.ภคพร
ยอดจัตตุการ
ศิลปศาสตร์
888.
6611410083
น.ส.อิสริยา
ทองแก้ว
การแพทย์แผนไทย
889.
6610613047
น.ส.เมวรินทร์
มิสโร
ทรัพยากรธรรมชาติ
890.
6610110124
นายธราเทพ
ถนอมสิน
วิศวกรรมศาสตร์
891.
6610510162
น.ส.นฤสรณ์
ถาดทอง
วิทยาการจัดการ
892.
6610510099
น.ส.ณัฐฎาภรณ์
เกิดสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
893.
6610110030
นายคณิน
อักษรพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
894.
6610510484
น.ส.สุตาภัทร
เพ็ชรรัตน์
วิทยาการจัดการ
895.
6610510278
น.ส.ลลิตา
พุทธิปาน
วิทยาการจัดการ
896.
6610210838
น.ส.อุไรพร
สืบสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
897.
6611311154
น.ส.อรดี
จันทองพูน
นิติศาสตร์
898.
6611110323
น.ส.ฐิติญา
โยลัย
ศิลปศาสตร์
899.
6610110180
น.ส.ปาณิสรา
พูลศิริ
วิศวกรรมศาสตร์
900.
6610510096
น.ส.ณัฏฐณิชา
ศรีวชิรวัฒน์
วิทยาการจัดการ
901.
6610110066
นายชวาทิก
ธรฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์
902.
6611410056
น.ส.พลอยไพลิน
ทองนิมิตร
การแพทย์แผนไทย
903.
6610110082
นายณัฐชนน
มาศภูมิ
วิศวกรรมศาสตร์
904.
6610110339
นายสุทธิกานต์
ยูฮันเงาะ
วิศวกรรมศาสตร์
905.
6611410065
น.ส.ลัดดาวัลย์
สะหะ
การแพทย์แผนไทย
906.
6610110227
นายภควัฒน์
พรหมหอม
วิศวกรรมศาสตร์
907.
6610510131
นายธนา
เจริญแก้ว
วิทยาการจัดการ
908.
6610110055
นายชญานนท์
คงจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
909.
6610510044
น.ส.จณิสตา
แสงทิพย์
วิทยาการจัดการ
910.
6610515010
นายคณพัฒน์
รักเลิศ
วิทยาการจัดการ
911.
6611110203
น.ส.วรรอุษา
โชติธรรม
ศิลปศาสตร์
912.
6610110260
นายรสชดี้
ตอหิรัญ
วิศวกรรมศาสตร์
913.
6610110153
นายนัสรุณ
หลงกูนัน
วิศวกรรมศาสตร์
914.
6610110155
นายนัสฮาน
ตาเดอิน
วิศวกรรมศาสตร์
915.
6610510159
นายนภนต์
อัมรักเลิศ
วิทยาการจัดการ
916.
6610210458
น.ส.อาทิตยา
เพ็ชรอุบล
วิทยาศาสตร์
917.
6610210687
น.ส.ปิยธิดา
วระเดช
วิทยาศาสตร์
918.
6611110270
น.ส.อภิวัลย์
คงพลับ
ศิลปศาสตร์
919.
6610110097
น.ส.ณิชากร
แก้วงาม
วิศวกรรมศาสตร์
920.
6610110479
นายณัฐภัทร
พงศ์ภัทรภัควัต
วิศวกรรมศาสตร์
921.
6610210472
น.ส.อิสนัย
ชาญเสวี
วิทยาศาสตร์
922.
6611311080
นายจิรกิตต์
ขำมณี
นิติศาสตร์
923.
6610510372
นายเจษฎากร
ขันแกล้ว
วิทยาการจัดการ
924.
6610210218
น.ส.บุญธิดา
ศรีเพ็ชร
วิทยาศาสตร์
925.
6610210411
น.ส.สุชานันท์
คงชุม
วิทยาศาสตร์
926.
6611010009
น.ส.ชุติกาญจน์
สอนสาป
อุตสาหกรรมเกษตร
927.
6611110136
น.ส.เปมิกา
บุญอนันต์
ศิลปศาสตร์
928.
6611310103
น.ส.ระวิสรา
อินทคีรี
นิติศาสตร์
929.
6610510528
น.ส.อัญชิสา
ล่ะอาหลี
วิทยาการจัดการ
930.
6610510319
น.ส.สุภารัตน์
กลั่งเนียม
วิทยาการจัดการ
931.
6610110093
น.ส.ณัฐมล
มารยา
วิศวกรรมศาสตร์
932.
6611110288
น.ส.อามาลีนา
หมัดอะดั้ม
ศิลปศาสตร์
933.
6610810011
น.ส.พิชญาภา
แช่มวงษ์
ทันตแพทยศาสตร์
934.
6610517134
น.ส.บาทริสซียา
มิง
วิทยาการจัดการ
935.
6610410030
น.ส.ทญมณ
ไชยจิตต์
พยาบาลศาสตร์
936.
6610810012
น.ส.พิชามญชุ์
บุญเสม
ทันตแพทยศาสตร์
937.
6610210861
น.ส.นูรอัยนี
สุหลง
วิทยาศาสตร์
938.
6610517141
น.ส.ฮูมัยรอฮ์
อาลี
วิทยาการจัดการ
939.
6610410100
น.ส.สโรชา
รสหอม
พยาบาลศาสตร์
940.
6610510071
น.ส.ชินณิชา
พินิจการ
วิทยาการจัดการ
941.
6610210065
น.ส.จุฬารัตน์
สังหาร
วิทยาศาสตร์
942.
6610210206
น.ส.นูรซาฮีรา
แวกะจิ
วิทยาศาสตร์
943.
6611410109
น.ส.วรัมพร
พุทธิกฤตยากานต์
การแพทย์แผนไทย
944.
6610210208
น.ส.นูร์นายีนา
บินตาเยะ
วิทยาศาสตร์
945.
6610210364
นายวสวัตติ์
จันทวาโร
วิทยาศาสตร์
946.
6610210272
นายพิตตินันท์
เกื้อก่อบุญ
วิทยาศาสตร์
947.
6611310092
นายภัทรชนน
สุขชาญ
นิติศาสตร์
948.
6610210273
น.ส.พิมพ์ชนก
หนูสมคิด
วิทยาศาสตร์
949.
6611310035
นายณฐกร
กำศิริพิมาน
นิติศาสตร์
950.
6610410036
น.ส.ทิพานัน
ชาญณรงค์
พยาบาลศาสตร์
951.
6610510236
น.ส.ภัทธิชา
จงไกรจักร
วิทยาการจัดการ
952.
6610613053
นายอธิรัฐ
ขันธศักดิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
953.
6611410068
นายวิชญะ
มิตสุวรรณ
การแพทย์แผนไทย
954.
6610210786
น.ส.สุนันทา
จุ้ยเปี่ยม
วิทยาศาสตร์
955.
6611110006
น.ส.กมลพรรณ
มณีรัตน์
ศิลปศาสตร์
956.
6610410186
น.ส.รสิตา
โชติศักดิ์
พยาบาลศาสตร์
957.
6610210175
น.ส.นภาภัทร
สินอนันต์
วิทยาศาสตร์
958.
6611110222
น.ส.ศศิวิมล
เดชดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์
959.
6611410077
น.ส.อภิชญา
พรมชูแก้ว
การแพทย์แผนไทย
960.
6611410078
น.ส.อภินันท์
พรุเพ็ชรแก้ว
การแพทย์แผนไทย
961.
6611110195
น.ส.รัญชนา
ลีชัยสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
962.
6610210338
น.ส.รักษิณา
ช่วยประสม
วิทยาศาสตร์
963.
6611110253
น.ส.สุพิชญา
แสงจันทร์
ศิลปศาสตร์
964.
6610510206
น.ส.พนิตนันท์
สุภาพร
วิทยาการจัดการ
965.
6611110193
น.ส.รักษิกา
ไกรนรา
ศิลปศาสตร์
966.
6610613081
น.ส.สุนทรีย์
บิลและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
967.
6610210824
น.ส.อาภาศิริ
ยอดนุ้ย
วิทยาศาสตร์
968.
6610410021
น.ส.ซูเฟีย
นิมะ
พยาบาลศาสตร์
969.
6610210339
นายรัชชานนท์
เที่ยงแท้
วิทยาศาสตร์
970.
6610613075
นายปวริศ
จันทรศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
971.
6610510386
น.ส.โซเฟีย
หะยีมาหามะ
วิทยาการจัดการ
972.
6610810038
น.ส.ปภาวี
เฟื่องฟุ้ง
ทันตแพทยศาสตร์
973.
6610210399
นายสรรเพชญ
เฉลิมภพ
วิทยาศาสตร์
974.
6610210067
น.ส.ชนัฏพร
ไชยชนะ
วิทยาศาสตร์
975.
6610510103
น.ส.ณัฐทิตา
ช่วยพัทลุง
วิทยาการจัดการ
976.
6610110341
นายสุธินันท์
รองพล
วิศวกรรมศาสตร์
977.
6610410153
น.ส.นริศสา
มะสาแม
พยาบาลศาสตร์
978.
6610810016
น.ส.วิชญาดา
ฉัตรทวีวุฒิ
ทันตแพทยศาสตร์
979.
6611110182
น.ส.ภูริชญา
จันทน์วัฒนาผล
ศิลปศาสตร์
980.
6611311035
น.ส.ธัญวรัตม์
ขุนทิพย์
นิติศาสตร์
981.
6611311017
น.ส.ชนิสรา
แก้วบุตร
นิติศาสตร์
982.
6611210053
น.ส.เพ็ญพิชชา
เพชรานนท์
เศรษฐศาสตร์
983.
6611310097
นายภูวสิทธิ์
รัตนแก้ว
นิติศาสตร์
984.
6610110245
นายภูริณัฐ
คชสูงเนิน
วิศวกรรมศาสตร์
985.
6610210734
นายรอมฎอน
มะแซ
วิทยาศาสตร์
986.
6611310108
น.ส.วรกานต์
จันดุก
นิติศาสตร์
987.
6610110072
นายชินเทพ
แนวทอง
วิศวกรรมศาสตร์
988.
6611110108
น.ส.น่านฟ้า
หลีศิริ
ศิลปศาสตร์
989.
6611310055
นายธนกฤต
แดงเอียด
นิติศาสตร์
990.
6611110267
น.ส.อภิชญา
บิลอะหลี
ศิลปศาสตร์
991.
6610210278
น.ส.เพชรโศภา
บุญแพทย์
วิทยาศาสตร์
992.
6610210251
นายพงศกร
จรัญรักษ์
วิทยาศาสตร์
993.
6610210304
นายภาสกร
ซุ่นสั้น
วิทยาศาสตร์
994.
6610110461
นายญาณวรุตม์
แขน้ำแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
995.
6610210254
นายพงศพล
คงจันทร์
วิทยาศาสตร์
996.
6611210044
น.ส.พรปวีณ์
ลิ่นชุม
เศรษฐศาสตร์
997.
6611110098
น.ส.นราวดี
หลำสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์
998.
6610110322
นายสามารถ
ฤทธิ์สามารถ
วิศวกรรมศาสตร์
999.
6610410090
น.ส.มูสลีหม๊ะ
ดาโอ๊ะ
พยาบาลศาสตร์
1000.
6610613011
นายชตินนท์
บรรจงละเอียด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1001.
6610210857
น.ส.ธิติพร
หนูมนต์
วิทยาศาสตร์
1002.
6610210196
น.ส.นินูรอัยนี
สาและ
วิทยาศาสตร์
1003.
6610210130
น.ส.ตัสนีม
ยะโกะ
วิทยาศาสตร์
1004.
6610514037
นายอภิรักษ์
ขยันการ
วิทยาการจัดการ
1005.
6610510254
น.ส.ภูริชญา
ทวีโภคอุดม
วิทยาการจัดการ
1006.
6610712022
น.ส.กัญญารัตน์
พุกต่อม
เภสัชศาสตร์
1007.
6610610135
นายวิกรม
มุ่งกุ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1008.
6610515090
น.ส.อรอนงค์
มิตรารมย์
วิทยาการจัดการ
1009.
6610410245
น.ส.สิริยากร
มานะวี
พยาบาลศาสตร์
1010.
6610510419
น.ส.นัฐริกา
ทองจารึก
วิทยาการจัดการ
1011.
6610510517
น.ส.พิมพ์ชนก
ขวัญมณี
วิทยาการจัดการ
1012.
6611110116
น.ส.บุตรี
ชูนุ้ย
ศิลปศาสตร์
1013.
6610210258
น.ส.พรชะนก
ไชยบุตร
วิทยาศาสตร์
1014.
6610210456
น.ส.อัยมาน
จินารง
วิทยาศาสตร์
1015.
6611110164
น.ส.ภทรพร
สุวรรณรัตน์
ศิลปศาสตร์
1016.
6610210271
น.ส.พิชายา
ไทยวงษ์
วิทยาศาสตร์
1017.
6611310109
น.ส.วรรณพร
อินทรัตน์
นิติศาสตร์
1018.
6611110137
น.ส.ไปศลินี
เจริญศักดิ์
ศิลปศาสตร์
1019.
6610311004
น.ส.พิชชา
สุวรรณะ
แพทยศาสตร์
1020.
6610613051
น.ส.หทัยกาญจน์
สุดบู
ทรัพยากรธรรมชาติ
1021.
6610311019
นายพิทูร
สุทธิชล
แพทยศาสตร์
1022.
6610311025
น.ส.ลลิดา
ทั่วสุภาพ
แพทยศาสตร์
1023.
6610210447
น.ส.อังศุมาลิน
สันติเพชร
วิทยาศาสตร์
1024.
6610311005
น.ส.ภัณฑิลา
เทียมจรัส
แพทยศาสตร์
1025.
6610311023
น.ส.รังสิยา
เวชประสิทธิ์
แพทยศาสตร์
1026.
6610311024
น.ส.รัตนาภรณ์
ภู่ขวัญเมือง
แพทยศาสตร์
1027.
6610110579
น.ส.พิชญ์ณัญญา
แสนประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
1028.
6610110603
น.ส.มนัสนันท์
ฐิติพันธกุล
วิศวกรรมศาสตร์
1029.
6610712004
น.ส.ณัฏฐมน
เสนทองแก้ว
เภสัชศาสตร์
1030.
6610210480
น.ส.ฮานาน
สาแล
วิทยาศาสตร์
1031.
6610210039
น.ส.เกศรา
แก้วมนตรี
วิทยาศาสตร์
1032.
6610517011
น.ส.ชนัญชิดา
เนาวศิลป์
วิทยาการจัดการ
1033.
6610210799
น.ส.หาบีบ๊ะ
สาระนัย
วิทยาศาสตร์
1034.
6610210699
นายพาทิศ
หนูดำ
วิทยาศาสตร์
1035.
6610210508
นายศุภฤกษ์
ชัยศิริเลิศ
วิทยาศาสตร์
1036.
6610210484
นายชัยชนะ
แก้วมุณี
วิทยาศาสตร์
1037.
6610210496
นายรุชดีร์
บิลล่าเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
1038.
6610210501
นายศราวุฒิ
ขวัญเมือง
วิทยาศาสตร์
1039.
6610210483
น.ส.ชรินรัตน์
สุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตร์
1040.
6610210502
นายศักดา
สุขขวัญ
วิทยาศาสตร์
1041.
6610210498
นายวรากร
ขวัญนุ้ย
วิทยาศาสตร์
1042.
6610110204
นายพันแสง
เทพสวน
วิศวกรรมศาสตร์
1043.
6611310161
น.ส.พิชญา
หนูแก้ว
นิติศาสตร์
1044.
6610210505
นายศิวกร
จันทร์แสงศรี
วิทยาศาสตร์
1045.
6610510330
นายอชิตพล
เล่าทรัพย์วงศ์
วิทยาการจัดการ
1046.
6610210494
นายมูฮำหมัดซูไฮมี
หะยีแวกะจิ
วิทยาศาสตร์
1047.
6610210487
นายณัฐชนน
บุญมี
วิทยาศาสตร์
1048.
6610510335
นายอภิรักษ์
เพ็ชร์มุณี
วิทยาการจัดการ
1049.
6610210486
นายณัชพล
ชูพันธุ์
วิทยาศาสตร์
1050.
6610712021
น.ส.กมลนัทธ์
เจนไธสง
เภสัชศาสตร์
1051.
6611110132
น.ส.ปาริชาติ
แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์
1052.
6610510442
น.ส.พลอยชมพู
ลุนวงษ์
วิทยาการจัดการ
1053.
6610210492
นายภราดร
หนูเอียด
วิทยาศาสตร์
1054.
6610210519
น.ส.กนกวรรณ
พังแพร่
วิทยาศาสตร์
1055.
6611110412
น.ส.ณัฐวดี
ไชยมณี
ศิลปศาสตร์
1056.
6611311157
น.ส.อาทิตยา
วิสมิตนันท์
นิติศาสตร์
1057.
6610210500
นายวีรภัทร
ชัยจิต
วิทยาศาสตร์
1058.
6611110009
น.ส.กรกมล
ศรีสมโพธิ์
ศิลปศาสตร์
1059.
6610410240
น.ส.รูไวด้า
บูหลัง
พยาบาลศาสตร์
1060.
6610210503
นายศักดิธัช
ดวงมณี
วิทยาศาสตร์
1061.
6610210485
นายฐาปกรณ์
สุธัญญาวัชชัย
วิทยาศาสตร์
1062.
6610510242
น.ส.ภัทราภา
เสนารัตน์
วิทยาการจัดการ
1063.
6611110200
น.ส.ลักษิกา
แดงแสงทอง
ศิลปศาสตร์
1064.
6610510102
น.ส.ณัฐณิชา
ท้าวเป็ง
วิทยาการจัดการ
1065.
6610210344
น.ส.รุจาภา
คชราช
วิทยาศาสตร์
1066.
6610510033
น.ส.กิสตินา
แดงหวัง
วิทยาการจัดการ
1067.
6610110728
นายดุริย
โกศลเหมมณี
วิศวกรรมศาสตร์
1068.
6610110550
นายปฐมพร
เจี้ยงเต็ม
วิศวกรรมศาสตร์
1069.
6610110370
น.ส.อัญชิษฐา
หมุนนุ้ย
วิศวกรรมศาสตร์
1070.
6610410156
น.ส.นะชาฏ์
นาคเสวี
พยาบาลศาสตร์
1071.
6611210052
น.ส.พีรกานต์
บัวสุข
เศรษฐศาสตร์
1072.
6611210026
น.ส.ตปนี
ซ้ายคล้าย
เศรษฐศาสตร์
1073.
6610210499
นายวิสุทธิ์
ม่วงทอง
วิทยาศาสตร์
1074.
6610210682
น.ส.ปัณณพร
กองอินทร์
วิทยาศาสตร์
1075.
6610510133
น.ส.ธัญชนก
เทพนรินทร์
วิทยาการจัดการ
1076.
6610210375
น.ส.วิลาสินี
ศรัยสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1077.
6610510235
น.ส.ภัณฑิรา
ยานะวิมุติ
วิทยาการจัดการ
1078.
6610210365
นายวัชรพล
สุขสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1079.
6610610095
นายฮานีฟ
หะยีเด็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1080.
6610510344
นายอานัส
บุญมั่น
วิทยาการจัดการ
1081.
6611110237
น.ส.สราวลี
ทองเจิม
ศิลปศาสตร์
1082.
6610110667
นายสิทธินนท์
แดงเงิน
วิศวกรรมศาสตร์
1083.
6610510314
น.ส.สุทิตา
เพชรัตน์
วิทยาการจัดการ
1084.
6610615093
น.ส.พลอยศิริรัตน์
ประดิษฐธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1085.
6610517113
นายภีมพัฒน์
มงคลพิทักษ์สุข
วิทยาการจัดการ
1086.
6610410013
น.ส.เจณิตา
เสลา
พยาบาลศาสตร์
1087.
6610615094
น.ส.พัชรพร
สุธีรนฤปการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1088.
6610615045
น.ส.รุ่งทิพย์
สุขน้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
1089.
6610410230
น.ส.บุษรีน
เจาะเอาะ
พยาบาลศาสตร์
1090.
6610410038
นายธนาวุฒิ
เอ้งฉ้วน
พยาบาลศาสตร์
1091.
6610210624
นายธนภัทร
ชูประเสริฐ
วิทยาศาสตร์
1092.
6610210613
นายดุลยวิทย์
แก้วรัตน์
วิทยาศาสตร์
1093.
6610110455
นายชินพัฒน์
ภิรมย์รักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
1094.
6610210497
นายวชิรวิทย์
เมฆพิรุณ
วิทยาศาสตร์
1095.
6611311170
น.ส.ปวริศา
ประนม
นิติศาสตร์
1096.
6610210114
นายณัฐพงษ์
พิตรพิบูลอนันต์
วิทยาศาสตร์
1097.
6611410031
น.ส.ณัฐรดี
โชติผล
การแพทย์แผนไทย
1098.
6611410116
น.ส.อรพรรณ
ส่งสว่าง
การแพทย์แผนไทย
1099.
6611410005
นายกรินทร์
แก้วนพรัตน์
การแพทย์แผนไทย
1100.
6611210039
นายปรเมศวร์
โสงขุนทด
เศรษฐศาสตร์
1101.
6611311173
น.ส.ภคพร
อินทร์แก้ว
นิติศาสตร์
1102.
6610210590
น.ส.ซูรัยฟาน
ลอเซ็ง
วิทยาศาสตร์
1103.
6610210757
น.ส.วานัสมีย์
อาแว
วิทยาศาสตร์
1104.
6611311067
น.ส.อัญมณี
ขันธะบัลลัง
นิติศาสตร์
1105.
6610210841
น.ส.เอมมี่
สาแมหาดี
วิทยาศาสตร์
1106.
6610410092
น.ส.รัชนก
เพ็ชรฉวาง
พยาบาลศาสตร์
1107.
6611110244
น.ส.สุทธิดา
แก้วมะโณ
ศิลปศาสตร์
1108.
6610210099
น.ส.ณภัทร
ศรีวัง
วิทยาศาสตร์
1109.
6610210137
นายทักษะ
นุ่มจอก
วิทยาศาสตร์
1110.
6611110226
น.ส.ศิริวรรณ
เจนสันติ
ศิลปศาสตร์
1111.
6610410104
น.ส.สิริรัตนา
สังแก้ว
พยาบาลศาสตร์
1112.
6611210047
น.ส.พิชชาภา
จันทรัตน์
เศรษฐศาสตร์
1113.
6610210038
น.ส.กุลญาดา
ศรธรรมกุล
วิทยาศาสตร์
1114.
6611210038
น.ส.ปพิชญา
ดาษดา
เศรษฐศาสตร์
1115.
6610210876
นายอัลยุฟรี
เจ๊ะอูโมง
วิทยาศาสตร์
1116.
6610613078
นายวชิรวิทย์
อุ่นศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1117.
6610210533
นายกูอิมรอน
โตะกาลิง
วิทยาศาสตร์
1118.
6610410023
น.ส.ณัฐญาดา
เรืองทอง
พยาบาลศาสตร์
1119.
6610615090
น.ส.ปาริชาต
คำแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
1120.
6610510183
น.ส.ปณชนก
แจ่มจันทา
วิทยาการจัดการ
1121.
6610613043
น.ส.ศศิกานต์
หนูแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
1122.
6610110489
นายถิรภาพ
ประทุมวัลย์
วิศวกรรมศาสตร์
1123.
6610210504
นายศิริมงคล
เสนีย์
วิทยาศาสตร์
1124.
6610510328
น.ส.หฤทชนัน
เรืองแก้ว
วิทยาการจัดการ
1125.
6610517025
น.ส.ณิชนันทน์
นิลสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
1126.
6610517024
น.ส.ณิชกานต์
สิงหบุญ
วิทยาการจัดการ
1127.
6610517005
น.ส.จันทิมา
เซ่งยิ้ม
วิทยาการจัดการ
1128.
6611310058
นายธนภัทร
พรหมมี
นิติศาสตร์
1129.
6611310135
นายอลงกรณ์
กุลวิจิตร
นิติศาสตร์
1130.
6610517058
น.ส.พัชราภรณ์
สอดสุข
วิทยาการจัดการ
1131.
6610110709
นายอานัส
นวลแย้ม
วิศวกรรมศาสตร์
1132.
6310210319
น.ส.มัลลิษา
สุรัตนพราหมณ์
วิทยาศาสตร์
1133.
6610210043
น.ส.เขมิสรา
เพ็ชรแก้ว
วิทยาศาสตร์
1134.
6610610120
น.ส.เปรมจิต
ทองสม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1135.
6611010055
น.ส.โยษิตา
เพชรคงทอง
อุตสาหกรรมเกษตร
1136.
6610510365
นายคุณชัย
สุขศิริปวร
วิทยาการจัดการ
1137.
6610510476
นายศิวกร
หลงสกุล
วิทยาการจัดการ
1138.
6610210187
นายนันทวัฒน์
คณิต
วิทยาศาสตร์
1139.
6610610123
น.ส.พัณณิตา
นิลพงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1140.
6610210740
น.ส.รุสนา
หมานสะยะ
วิทยาศาสตร์
1141.
6610210335
น.ส.รตวรรณ
บัวทอง
วิทยาศาสตร์
1142.
6611110064
น.ส.ณัฐธิดา
พูนพนัง
ศิลปศาสตร์
1143.
6610510211
น.ส.พรปวีณ์
โออินทร์
วิทยาการจัดการ
1144.
6611110349
น.ส.พรรษชล
พรหมมาศ
ศิลปศาสตร์
1145.
6611110283
นายออมทรัพย์
สายมณี
ศิลปศาสตร์
1146.
6610110539
น.ส.นิโลบล
แก้วเพ็ชร
วิศวกรรมศาสตร์
1147.
6610210014
นายกษิดิศ
วุฒิวงศ์
วิทยาศาสตร์
1148.
6610210779
น.ส.สิริกร
ประไพ
วิทยาศาสตร์
1149.
6611110445
นายเศรษฐพงศ์
สว่างเพชร
ศิลปศาสตร์
1150.
6610210236
นายปริญญากร
สกุณา
วิทยาศาสตร์
1151.
6610210228
นายปฏิภาณ
แสนบุราณ
วิทยาศาสตร์
1152.
6610210168
นายธีรวิช
ทองคำแท้
วิทยาศาสตร์
1153.
6610210072
นายชัชฤทธิ์
คชฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
1154.
6610210625
นายธนวัฒน์
สุขปาน
วิทยาศาสตร์
1155.
6610610127
นายมัรวาน
บาเหะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1156.
6610515099
น.ส.กาญจนาภา
บุญประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
1157.
6610210385
นายศักรินทร์
หนูคลัง
วิทยาศาสตร์
1158.
6610310082
นายภรภัทร
ธรรมศิริพงษ์
แพทยศาสตร์
1159.
6611110017
น.ส.กัญญาวีร์
สระศรี
ศิลปศาสตร์
1160.
6611110415
น.ส.ธนพร
วุทธิผล
ศิลปศาสตร์
1161.
6611110229
นายศุทธิกร
วุ่นจินา
ศิลปศาสตร์
1162.
6611110154
น.ส.พิชามญชุ์
สุวรรณะ
ศิลปศาสตร์
1163.
6610210683
น.ส.ปัทมพร
ธรรมโชโต
วิทยาศาสตร์
1164.
6610210525
น.ส.กัญญาณัฐ
พลายชุม
วิทยาศาสตร์
1165.
6610210431
นายอชิระ
ลิ่มสกุล
วิทยาศาสตร์
1166.
6610110599
นายภูริช
ไชยสิงห์
วิศวกรรมศาสตร์
1167.
6610510267
นายรังสิมันต์
ดวงสาย
วิทยาการจัดการ
1168.
6610410103
น.ส.สากีนะ
บินม่าหมัด
พยาบาลศาสตร์
1169.
6610517091
น.ส.อารยา
สิงสาโร
วิทยาการจัดการ
1170.
6611311087
น.ส.ญาณิศา
เชื้อพราหมณ์
นิติศาสตร์
1171.
6610110106
นายทัศนัย
เพชรรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
1172.
6611311029
นายณัฐสรณ์
พุ่มแก้ว
นิติศาสตร์
1173.
6610210553
น.ส.จิรชยา
มณีนวล
วิทยาศาสตร์
1174.
6611210036
น.ส.นิตยา
จินดาประสิทธิ์
เศรษฐศาสตร์
1175.
6611410075
น.ส.สุธิดา
เส้งเซ่ง
การแพทย์แผนไทย
1176.
6610210133
นายถิรวัฒน์
อาหลี
วิทยาศาสตร์
1177.
6611210099
น.ส.ลักษณ์นารา
ราษฎร์นิยม
เศรษฐศาสตร์
1178.
6611010058
น.ส.วชิราภรณ์
แซ่ลิ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร
1179.
6611311033
นายธณกร
จุลพงศ์
นิติศาสตร์
1180.
6610210635
นายธามนิพัทธ์
ชนสิษฏโรจ
วิทยาศาสตร์
1181.
6611311071
นายไอศูรย์
ชุมน้อย
นิติศาสตร์
1182.
6610210044
น.ส.คันธารัตน์
มะมิน
วิทยาศาสตร์
1183.
6611311179
นายวิวรรธน์
ปัญญะ
นิติศาสตร์
1184.
6610210517
น.ส.กนกจันทร์
พัชโรภาส
วิทยาศาสตร์
1185.
6610210521
นายกฤตเมธ
อโณทัย
วิทยาศาสตร์
1186.
6611110278
น.ส.อรอนงค์
ขนงสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
1187.
6611210066
นายศิรวิทย์
จันทร์อ่อน
เศรษฐศาสตร์
1188.
6610210594
น.ส.ฐานิตา
รักษาพล
วิทยาศาสตร์
1189.
6611110373
น.ส.วรรษิกา
สุทธิพันธุ์
ศิลปศาสตร์
1190.
6610210414
น.ส.สุชาวดี
สุชาติพงศ์
วิทยาศาสตร์
1191.
6611110227
น.ส.ศิริโสภา
สิกขฤทธิ์
ศิลปศาสตร์
1192.
6610210615
น.ส.ไดอารี่
บินพะ
วิทยาศาสตร์
1193.
6610410033
น.ส.ดามียาอ์
อุศมา
พยาบาลศาสตร์
1194.
6610210552
นายจิตติพงษ์
อ่อนสุระทุม
วิทยาศาสตร์
1195.
6610210395
น.ส.ศุภิดา
อุดมดิษฐกร
วิทยาศาสตร์
1196.
6611310075
นายปรีดี
มัชมูมาท
นิติศาสตร์
1197.
6611310107
นายโรจน์รวี
ดาแม
นิติศาสตร์
1198.
6610210089
น.ส.ซุฮัยดา
จิสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1199.
6610210547
นายคุณาสิน
สังข์ทอง
วิทยาศาสตร์
1200.
6611210076
นายอดิเทพ
ยอดแก้ว
เศรษฐศาสตร์
1201.
6610210684
น.ส.ปานไพลิน
ปานดำ
วิทยาศาสตร์
1202.
6611110112
น.ส.นุรฮาลีลีย์
เจ๊ะแว
ศิลปศาสตร์
1203.
6610210778
น.ส.สิราวรรณ
ชัยชนะ
วิทยาศาสตร์
1204.
6611310125
นายสรนันท์
สังขไพฑูรย์
นิติศาสตร์
1205.
6610210721
นายภูริภัทร
เกิดเกตุ
วิทยาศาสตร์
1206.
6610210192
น.ส.นาเดีย
สงค์นี
วิทยาศาสตร์
1207.
6610210418
น.ส.สุธาสิณี
วิรุลศรี
วิทยาศาสตร์
1208.
6611311183
น.ส.เสาวลักษณ์
วันปู
นิติศาสตร์
1209.
6611311168
น.ส.ปมณฑ์
ขุนพิทักษ์
นิติศาสตร์
1210.
6611110169
น.ส.ภัทรธิดา
ห้องโสภา
ศิลปศาสตร์
1211.
6611110403
น.ส.จันจิรา
โส๊ะแสะ
ศิลปศาสตร์
1212.
6610517135
น.ส.รชฏ
ศรัทธารัตน์
วิทยาการจัดการ
1213.
6610210346
น.ส.รุสมาเรีย
พรหมทอง
วิทยาศาสตร์
1214.
6610210003
น.ส.กนกพรรณ
ทองงาม
วิทยาศาสตร์
1215.
6611010057
น.ส.รุ่งกิติยา
สุขบุญพันธ์
อุตสาหกรรมเกษตร
1216.
6611010049
น.ส.ภัททิยา
ทองเสมอ
อุตสาหกรรมเกษตร
1217.
6610210695
น.ส.พัชราภา
คงเพ็ง
วิทยาศาสตร์
1218.
6611310010
น.ส.กุลกันยา
ทิดละ
นิติศาสตร์
1219.
6610510188
น.ส.ปริศณา
อับดลเลาะอ่าหลี
วิทยาการจัดการ
1220.
6611210015
น.ส.ซุลฟา
ดอเลาะ
เศรษฐศาสตร์
1221.
6610210035
นายกิตติภณ
ประดับเพชรรัตน์
วิทยาศาสตร์
1222.
6610210036
น.ส.กิตติยาภรณ์
ปัดบุญทัน
วิทยาศาสตร์
1223.
6610610085
น.ส.อักษราภัค
ภูมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1224.
6610610051
น.ส.พิมพ์เสน่ห์
แสงเสน่ห์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1225.
6610210279
น.ส.เพ็ญนภา
เอียดทองคำ
วิทยาศาสตร์
1226.
6611510055
นายอัศริ
มั่นคง
เทคนิคการแพทย์
1227.
6611510027
น.ส.นูร์ซรอ
สะอุ
เทคนิคการแพทย์
1228.
6610410049
น.ส.นิสริน
บือแน
พยาบาลศาสตร์
1229.
6610517072
น.ส.มณีรัตน์
จันทร์พุ่ม
วิทยาการจัดการ
1230.
6611210074
น.ส.สุมาวดี
จันทรมิตร
เศรษฐศาสตร์
1231.
6611410098
น.ส.ประภัสสร
เครือคง
การแพทย์แผนไทย
1232.
6610410191
น.ส.ศศิธร
หนูแก้ว
พยาบาลศาสตร์
1233.
6610311314
นายนวพล
เจี้ยงเต็ม
แพทยศาสตร์
1234.
6611310098
น.ส.มนัสวีย์
ศรีทอง
นิติศาสตร์
1235.
6610210603
นายณัฐพล
เล๊าะหวัง
วิทยาศาสตร์
1236.
6610210391
นายศุภกิตต์
หมีทอง
วิทยาศาสตร์
1237.
6611110110
น.ส.นิชา
ราชตา
ศิลปศาสตร์
1238.
6611110183
น.ส.มณีรัตน์
จุลพงค์
ศิลปศาสตร์
1239.
6611110120
น.ส.ปภาดา
ตันโชติกุล
ศิลปศาสตร์
1240.
6610210443
น.ส.อรทัย
สายเลน
วิทยาศาสตร์
1241.
6610210815
น.ส.อัลฟาณีย์
เจะโซะ
วิทยาศาสตร์
1242.
6610510392
น.ส.ณัฐณิชา
ประทุมทอง
วิทยาการจัดการ
1243.
6610210512
นายอดินันท์
กุญชรยาคง
วิทยาศาสตร์
1244.
6610311020
นายพีรภาส
นวลประสงค์
แพทยศาสตร์
1245.
6610410009
น.ส.จิดาภา
แก้วมณี
พยาบาลศาสตร์
1246.
6610210877
นายอัษฎา
สาบวช
วิทยาศาสตร์
1247.
6611210023
นายณัฐวัฒน์
ศรีรักษ์
เศรษฐศาสตร์
1248.
6610210086
น.ส.ซะมีมี่
วิชิตสมร
วิทยาศาสตร์
1249.
6610210629
นายธรธนินท์
ภักดี
วิทยาศาสตร์
1250.
6610210579
น.ส.ซาเนียร์
อาแว
วิทยาศาสตร์
1251.
6611311066
นายอรุณศักดิ์
สิทธิแก้ว
นิติศาสตร์
1252.
6610210024
น.ส.กันยารัตน์
แสงแก้ว
วิทยาศาสตร์
1253.
6610510450
น.ส.ฟิตเดาวส์
ซีนา
วิทยาการจัดการ
1254.
6610613041
นายแวอัสมาน
สามารอเดน
ทรัพยากรธรรมชาติ
1255.
6611310072
น.ส.นิฟานาเดีย
นิเต๊ะ
นิติศาสตร์
1256.
6610110605
น.ส.มาเรียม
แวหะยี
วิศวกรรมศาสตร์
1257.
6611110398
น.ส.ฮัซวานี
หมัดเจริญ
ศิลปศาสตร์
1258.
6610210787
น.ส.สุนันทา
อนุจันทร์
วิทยาศาสตร์
1259.
6611010037
นายนาราชา
รองสวัสดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
1260.
6610110460
น.ส.ซูอาวาตีฟ
หะยีมะดือเระ
วิศวกรรมศาสตร์
1261.
6611010048
นายฟิกรีย์
ออสมาน
อุตสาหกรรมเกษตร
1262.
6610210463
นายอามีน
โสภารัตนากร
วิทยาศาสตร์
1263.
6610110704
น.ส.อัสมา
ยาแมเน๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
1264.
6611010007
นายชวภณ
ทองสั้น
อุตสาหกรรมเกษตร
1265.
6610210311
น.ส.ภูวนิดา
หมัดระหีม
วิทยาศาสตร์
1266.
6610210266
นายพัตรยศ
ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1267.
6611010013
นายณัชพล
เสล็มเบิก
อุตสาหกรรมเกษตร
1268.
6611010052
นายภาสกร
ศรีใหม
อุตสาหกรรมเกษตร
1269.
6610210862
น.ส.พรรณธิดา
คชสาร
วิทยาศาสตร์
1270.
6610210738
น.ส.ริด้า
หมัดอุหมาด
วิทยาศาสตร์
1271.
6610710051
น.ส.ดวงกมล
สิทธิราม
เภสัชศาสตร์
1272.
6610210789
น.ส.สุพิชญา
ขุนแก้ว
วิทยาศาสตร์
1273.
6610210711
น.ส.ฟาริดา
หมัดสุเด็น
วิทยาศาสตร์
1274.
6610610150
น.ส.จิรัชญา
บุญเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1275.
6610110602
นายภูวนัตถ์
ภูมีคง
วิศวกรรมศาสตร์
1276.
6610510151
น.ส.ธีริสรา
รอดสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
1277.
6610410081
น.ส.ภัทรพร
หมื่นมโน
พยาบาลศาสตร์
1278.
6610210535
น.ส.เกษสรา
คณะพืช
วิทยาศาสตร์
1279.
6610710025
น.ส.ภูษิตา
จันทร์แป้น
เภสัชศาสตร์
1280.
6611310046
นายณัฐพงษ์
ไชยบุญ
นิติศาสตร์
1281.
6611010039
น.ส.นูรีณา
บินล่าหมาน
อุตสาหกรรมเกษตร
1282.
6610210174
น.ส.นภาพร
ปันชุม
วิทยาศาสตร์
1283.
6611310122
นายศุภกฤต
ทั่นเส้ง
นิติศาสตร์
1284.
6610310094
น.ส.วริศรา
แซ่ตั้ง
แพทยศาสตร์
1285.
6610110361
นายอภิภัทร
ทับทิมทอง
วิศวกรรมศาสตร์
1286.
6610510117
นายเตชธน
พูนสิริธีรานนท์
วิทยาการจัดการ
1287.
6610515044
น.ส.นูรุลฮีดายะห์
หะแวกะจิ
วิทยาการจัดการ
1288.
6610210021
น.ส.กันต์กนิษฐ์
เพ็ชร์สุก
วิทยาศาสตร์
1289.
6610510518
น.ส.ฟาดียา
ดือเระ
วิทยาการจัดการ
1290.
6611410100
น.ส.ปาตีมา
กาหลง
การแพทย์แผนไทย
1291.
6610210167
นายธีรภัทร
เลขานุกิจ
วิทยาศาสตร์
1292.
6610210403
นายสหภาพ
ตันประมวล
วิทยาศาสตร์
1293.
6611110308
นายกันตินันท์
หอมนาน
ศิลปศาสตร์
1294.
6610210128
นายเด่นชัย
ชุมแก้ว
วิทยาศาสตร์
1295.
6610610084
นายออกัส
จันทรทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1296.
6610210016
น.ส.กัญญ์วรา
ทองฉิม
วิทยาศาสตร์
1297.
6611210005
น.ส.กันต์ฤทัย
เชาวนปราณีต
เศรษฐศาสตร์
1298.
6611210062
น.ส.วชิรญาณ์
สองเสียง
เศรษฐศาสตร์
1299.
6610210548
น.ส.จณิสตา
ทองมา
วิทยาศาสตร์
1300.
6610517079
น.ส.ศิริภา
เหมือนเปล่งปลั่ง
วิทยาการจัดการ
1301.
6611510052
น.ส.อดิษา
แซ่เฮง
เทคนิคการแพทย์
1302.
6611110173
น.ส.ภัทราวดี
อนุกูล
ศิลปศาสตร์
1303.
6611010087
นายปุณยวีร์
เสรีรัตน
อุตสาหกรรมเกษตร
1304.
6611310041
นายณรงฤทธิ์
กรุงแก้ว
นิติศาสตร์
1305.
6610710062
น.ส.พุทธิชา
นุ่นทอง
เภสัชศาสตร์
1306.
6611010071
น.ส.อรษา
มายานนท์
อุตสาหกรรมเกษตร
1307.
6611010104
นายศุภวิชญ์
สงรักษ์
อุตสาหกรรมเกษตร
1308.
6611010060
นายวายุ
จีระดำรงธัญญา
อุตสาหกรรมเกษตร
1309.
6610110034
นายคุณานนต์
หนูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
1310.
6610510085
น.ส.ญาณิศา
สงกล
วิทยาการจัดการ
1311.
6610210097
นายณฐพงศ์
เกลี้ยงกลม
วิทยาศาสตร์
1312.
6610210033
นายกิตติพล
คะทะวะรัตน์
วิทยาศาสตร์
1313.
6610410095
น.ส.วาซินีย์
หลีมะพันธ์
พยาบาลศาสตร์
1314.
6610110327
นายสิรวิชญ์
น้อยผา
วิศวกรรมศาสตร์
1315.
6610210752
น.ส.วริศรา
ชิตพิทักษ์
วิทยาศาสตร์
1316.
6610517022
น.ส.ณัฐธิดา
ฤทธิ์เพชร
วิทยาการจัดการ
1317.
6611214030
นายรัชชานนท์
เพ็ชรมณี
เศรษฐศาสตร์
1318.
6611010093
นายภาณุวิชญ์
บัวแก้ว
อุตสาหกรรมเกษตร
1319.
6610510043
นายคมกฤช
โพธิ์นิ่มแดง
วิทยาการจัดการ
1320.
6610515005
น.ส.กุลปริยา
พรหมเกิด
วิทยาการจัดการ
1321.
6610610149
น.ส.กนกวรรณ
หนูชิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
1322.
6610610143
น.ส.อรปวีณา
แสะอาหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1323.
6610110570
น.ส.พรนภา
ทองเพ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
1324.
6610410106
น.ส.สุชาดา
รัตนสุวรรณ
พยาบาลศาสตร์
1325.
6610110528
นายนราวิชญ์
แสงมณี
วิศวกรรมศาสตร์
1326.
6611310124
นายสรชัช
สุขบูรณ์
นิติศาสตร์
1327.
6610610133
น.ส.วรัญญา
ชัยศิริ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1328.
6611310026
นายชนาพัทธ์
อ่อนแก้ว
นิติศาสตร์
1329.
6611510048
น.ส.สุชาดา
มณีพรหม
เทคนิคการแพทย์
1330.
6610310133
น.ส.จิรัชญา
เจริญเนตรกุล
แพทยศาสตร์
1331.
6610613074
น.ส.นิภาพรรณ
ปิ่นพัฒนพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1332.
6610210527
น.ส.กัญญารัตน์
บุญช่วย
วิทยาศาสตร์
1333.
6610210576
น.ส.ชิสา
อินทรสมบัติ
วิทยาศาสตร์
1334.
6611110047
น.ส.โชษิตา
บุญช่วย
ศิลปศาสตร์
1335.
6610517016
น.ส.ซอฟีเราะห์
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
1336.
6611110043
นายชากิส
สังข์มณี
ศิลปศาสตร์
1337.
6611110258
น.ส.สุวรรณณี
เสมอพิทักษ์
ศิลปศาสตร์
1338.
6610510064
น.ส.ชลัสญา
แช่มชื่น
วิทยาการจัดการ
1339.
6611110061
น.ส.ณัฏฐณิชา
สุวรรณหงษ์
ศิลปศาสตร์
1340.
6611110212
น.ส.วันรัก
ผลฟักแฟง
ศิลปศาสตร์
1341.
6610613067
น.ส.กัญญารัตน์
พันธ์ช่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1342.
6610210556
น.ส.จุฑามณี
ศรีรักษ์
วิทยาศาสตร์
1343.
6611110152
น.ส.พัชราภรณ์
หนูทิพย์
ศิลปศาสตร์
1344.
6611310040
นายณภัทร
อนุจันทร์
นิติศาสตร์
1345.
6610613080
น.ส.สิริลักษณ์
แสนทวี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1346.
6610410174
น.ส.พิชชาพร
สิงห์ทอง
พยาบาลศาสตร์
1347.
6610110231
น.ส.ภัทรวดี
ขาวหนูนา
วิศวกรรมศาสตร์
1348.
6610510395
น.ส.ณิชชาภัทร
ศรีรักษ์
วิทยาการจัดการ
1349.
6610613046
น.ส.สุชัญญา
สีสุด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1350.
6610110157
น.ส.นาราภัทร
หนูฉ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
1351.
6611010045
น.ส.เปมิกา
ทิพวาศรี
อุตสาหกรรมเกษตร
1352.
6610710014
น.ส.ธัญญนันทน์
จงรักษ์เสวีกุล
เภสัชศาสตร์
1353.
6610210314
น.ส.มงคลรัตน์
จันทร์นวล
วิทยาศาสตร์
1354.
6610613048
น.ส.สุธิตา
สีปาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
1355.
6611110411
นายณัฐดนัย
รัตนาชัยโรจน์
ศิลปศาสตร์
1356.
6611510022
น.ส.ทิฆัมพร
แก้วเพ็ง
เทคนิคการแพทย์
1357.
6610410051
น.ส.นุรมี
สุวาหลำ
พยาบาลศาสตร์
1358.
6611510020
น.ส.ดรุวรรณ
สิทธิรักษ์
เทคนิคการแพทย์
1359.
6611214035
นายปฏิพน
วันดี
เศรษฐศาสตร์
1360.
6610613073
นายธีรชัย
บางเอี่ยม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1361.
6610510075
นายไชยนันท์
บวรศรีสุข
วิทยาการจัดการ
1362.
6610110571
น.ส.พรปวีณ์
ถนอมศรีมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
1363.
6610410012
น.ส.จุฑาธิป
วุฒิ
พยาบาลศาสตร์
1364.
6610110703
นายอัลฟุรกอน
สกุลดีเย๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
1365.
6610110379
นายอาฟีฟี
อาหมาด
วิศวกรรมศาสตร์
1366.
6611410115
น.ส.สิริมาตา
จุลละเอียด
การแพทย์แผนไทย
1367.
6610510255
นายภูริณัฐ
ทวีโภคอุดม
วิทยาการจัดการ
1368.
6610510306
นายศุภณัฐ
พลศิริ
วิทยาการจัดการ
1369.
6610110580
น.ส.พิชญา
เนื้อดำ
วิศวกรรมศาสตร์
1370.
6610510094
น.ส.ณัชชาพร
รักษาแก้ว
วิทยาการจัดการ
1371.
6610110163
นายบรรณสรณ์
ชูแสง
วิศวกรรมศาสตร์
1372.
6610110077
นายณฐนนท์
ณ พัทลุง
วิศวกรรมศาสตร์
1373.
6610510109
น.ส.ณัฐภัสสร
พงษ์ธรรมฤทธิ์
วิทยาการจัดการ
1374.
6610613021
นายธนพัฒน์
เล่งเจ๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1375.
6611410026
น.ส.ญัลวา
วิจิตรนาวี
การแพทย์แผนไทย
1376.
6610510012
นายกรวีร์
พัสสระ
วิทยาการจัดการ
1377.
6610110061
นายชนินทร
ชายพรม
วิศวกรรมศาสตร์
1378.
6610615055
นายสุภชาติ
กาญจนพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1379.
6610110621
นายรัชพล
เพ็ชร์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์
1380.
6610110244
นายภูมินทร์
ไชยศรี
วิศวกรรมศาสตร์
1381.
6610613059
นายอัลฮาซิก
หมุดแหละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1382.
6610410162
น.ส.ปภาวรินทร์
มณีนิล
พยาบาลศาสตร์
1383.
6610615047
นายวรรณกิต
สนหละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1384.
6610615031
นายพศิน
จอมฤทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1385.
6610613069
น.ส.จัสมิน
มะเร๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1386.
6610613083
น.ส.อุมาพร
สอนหนู
ทรัพยากรธรรมชาติ
1387.
6610510339
น.ส.อรณิชา
หมื่นสะอาด
วิทยาการจัดการ
1388.
6610510260
น.ส.เมธาพร
ดู่แก้ว
วิทยาการจัดการ
1389.
6610510504
น.ส.ซากีหน๊ะ
หวันประรัตน์
วิทยาการจัดการ
1390.
6610510417
น.ส.นัซนีน
เส็นหวัง
วิทยาการจัดการ
1391.
6610510264
น.ส.รสิตา
สิ้นทุกข์
วิทยาการจัดการ
1392.
6611110328
น.ส.ณิชาภัทร
สูคีรี
ศิลปศาสตร์
1393.
6610610162
น.ส.รุจรดา
สันโด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1394.
6611310088
นายพีรทัต
ลือสวัสดิ์
นิติศาสตร์
1395.
6610712017
น.ส.วรินทร์ธร
ช่วยนุกูล
เภสัชศาสตร์
1396.
6610210031
น.ส.กิจสิงหา
ปานเภรี
วิทยาศาสตร์
1397.
6610610008
นายกิตติพงศ์
ชัยชะนะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1398.
6610210760
น.ส.วิภาพร
พาหุพันธ์โต
วิทยาศาสตร์
1399.
6610110026
นายกิตติพันธ์
มัคพันธวงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
1400.
6610510053
น.ส.จิราวรรณ
ย่องหิ้น
วิทยาการจัดการ
1401.
6610510134
น.ส.ธัญชนก
ปรีชาโรจน์
วิทยาการจัดการ
1402.
6610610042
น.ส.ปัญจนิชา
ยิ้มแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
1403.
6610311312
น.ส.ณัฐธิดา
สำคัญจิตต์
แพทยศาสตร์
1404.
6610410029
น.ส.ณัฐวลัญช์
ทองเพิ่ม
พยาบาลศาสตร์
1405.
6611510012
น.ส.ชยิกา
เทพชู
เทคนิคการแพทย์
1406.
6610110328
นายสิรวิชญ์
ปานจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
1407.
6610311515
น.ส.ปาลิตา
เสนน้อย
แพทยศาสตร์
1408.
6610510240
น.ส.ภัทรวดี
บุญช่วย
วิทยาการจัดการ
1409.
6611510073
นายศุภณัฐ
รุ่งเรือง
เทคนิคการแพทย์
1410.
6611110149
น.ส.พฤกษา
แสงทอง
ศิลปศาสตร์
1411.
6610510493
น.ส.อมราพร
สว่างอารมย์
วิทยาการจัดการ
1412.
6610110038
นายจักรภัทร
อุ๋ยตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์
1413.
6611510059
นายฮาริสมัน
กาเร็ง
เทคนิคการแพทย์
1414.
6610410091
นายมูฮำหมัดฮาฟีส
ด๊ะหยี
พยาบาลศาสตร์
1415.
6611510043
นายวงศพัทธ์
อิสสะโร
เทคนิคการแพทย์
1416.
6611510036
นายภานุวัฒน์
พลประมวล
เทคนิคการแพทย์
1417.
6610210223
น.ส.เบญจพาณี
คงแก้ว
วิทยาศาสตร์
1418.
6611110104
นายนันทพงศ์
กรรณภูติ
ศิลปศาสตร์
1419.
6611110269
นายอภิลักษณ์
ดำมาก
ศิลปศาสตร์
1420.
6610210107
น.ส.ณัฐณิชา
ทองศิริ
วิทยาศาสตร์
1421.
6611110141
น.ส.พนิดา
วรรณเพ็ชชา
ศิลปศาสตร์
1422.
6610410238
น.ส.มุมีนะห์
สาลามะ
พยาบาลศาสตร์
1423.
6610510215
น.ส.พรสวรรค์
สินจินา
วิทยาการจัดการ
1424.
6610515043
น.ส.นินี
เตาวะโต
วิทยาการจัดการ
1425.
6610510067
น.ส.ชัญญานุช
ศิรินุพงศ์
วิทยาการจัดการ
1426.
6610210694
นายพศวัต
คำสวี
วิทยาศาสตร์
1427.
6610510318
น.ส.สุภัสสรา
ทองฉิม
วิทยาการจัดการ
1428.
6610610057
นายภานุกร
หมึกแดง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1429.
6610410219
น.ส.ต่วนตัสนีม
บอสู
พยาบาลศาสตร์
1430.
6610510080
นายซานูซี
มูฮิ
วิทยาการจัดการ
1431.
6611210031
นายธนากร
รอดสุด
เศรษฐศาสตร์
1432.
6611210068
นายศุภณัฐ
ทิพย์โภชนา
เศรษฐศาสตร์
1433.
6611210016
นายญาณาธิป
ช่วงรัตน์
เศรษฐศาสตร์
1434.
6610410241
น.ส.ศรัณญา
ศรีสุญา
พยาบาลศาสตร์
1435.
6610610166
นายวีรวิชญ์
แก้วมะโณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1436.
6610410227
น.ส.นาเดีย
ยาสามิง
พยาบาลศาสตร์
1437.
6610510119
นายทรธร
ทวีปัญญาวงศ์
วิทยาการจัดการ
1438.
6610210322
น.ส.มุรณี
หมัดสกุล
วิทยาศาสตร์
1439.
6610515017
น.ส.ไซบีน่า
บวชเหตุ
วิทยาการจัดการ
1440.
6610510068
น.ส.ชับนัม
โอสถาน
วิทยาการจัดการ
1441.
6610110367
นายอรุณ
ศรีสุวรรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
1442.
6610615096
น.ส.มลนิกานต์
หนูประดิษฐ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1443.
6610110501
นายธนภัทร์
มณีประวัติ
วิศวกรรมศาสตร์
1444.
6610110121
นายธนาวิชญ์
อดิศัยศักดา
วิศวกรรมศาสตร์
1445.
6611110002
น.ส.กนิษฐา
รัตนพนากุล
ศิลปศาสตร์
1446.
6610510167
น.ส.นันทวัล
สมสุข
วิทยาการจัดการ
1447.
6610410157
น.ส.นูรดียานาฮ์
สิดิ
พยาบาลศาสตร์
1448.
6610810030
น.ส.กุลภรณ์
ศิริเปรมปรีย์
ทันตแพทยศาสตร์
1449.
6610610032
น.ส.นัฐธิดา
นุ่นแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
1450.
6610610136
นายศุภวิชญ์
บุญศิริพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1451.
6610110148
นายนัซมี
ยีสา
วิศวกรรมศาสตร์
1452.
6610110676
น.ส.สุไรยา
หมาดทิ้ง
วิศวกรรมศาสตร์
1453.
6610510321
น.ส.สุริตา
เลิศครบุรี
วิทยาการจัดการ
1454.
6610515091
น.ส.อัญชนา
ด้วงแก้ว
วิทยาการจัดการ
1455.
6610410045
นายนัสรอน
มามะ
พยาบาลศาสตร์
1456.
6610613072
น.ส.ธัญเรศ
ขาวเป็นคง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1457.
6610510239
น.ส.ภัทรวดี
เทอดวงศ์วรกุล
วิทยาการจัดการ
1458.
6610210009
น.ส.กรรณิกา
ไหมคง
วิทยาศาสตร์
1459.
6610410131
น.ส.เกาษัร
อาบู
พยาบาลศาสตร์
1460.
6611710009
นายปุณยธร
ค้าขาย
สัตวแพทยศาสตร์
1461.
6610712008
น.ส.นัทธมน
นิยมวาส
เภสัชศาสตร์
1462.
6611210037
นายปฏิภาณ
บุญรัตนัง
เศรษฐศาสตร์
1463.
6610615117
น.ส.ปนัดดา
ดีบุญธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1464.
6610110390
นายฮาซาน
เตะเบ็นหมุด
วิศวกรรมศาสตร์
1465.
6610110392
นายฮารัยซี
หมัดอดำ
วิศวกรรมศาสตร์
1466.
6610110708
นายอานัส
เขตเทพา
วิศวกรรมศาสตร์
1467.
6610110705
นายอาดิล
เต๊ะแห
วิศวกรรมศาสตร์
1468.
6610410086
น.ส.ภูริษา
กูมุดา
พยาบาลศาสตร์
1469.
6610510524
น.ส.วิลาสินี
ลีลาวนาชัย
วิทยาการจัดการ
1470.
6610410148
น.ส.ธนพร
วิพลชัย
พยาบาลศาสตร์
1471.
6611810004
น.ส.สุภัสสรา
รัตนเรืองสี
วิศวกรรมศาสตร์
1472.
6611110355
น.ส.พิมพ์มาดา
ธานีรัตน์
ศิลปศาสตร์
1473.
6610510040
น.ส.เขมรินทร์
สุขมาก
วิทยาการจัดการ
1474.
6611110172
น.ส.ภัทราวดี
กล่อมเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์
1475.
6610510118
นายถิรนัทธ์
พันธุ์วิกย์การ
วิทยาการจัดการ
1476.
6610510256
นายภูริภัทร์
ทรัพย์ทน
วิทยาการจัดการ
1477.
6610510130
นายธนัท
กำเนิดผล
วิทยาการจัดการ
1478.
6610510042
นายคธายุทธ
ชีวสราญ
วิทยาการจัดการ
1479.
6611110168
น.ส.ภัทรธิดา
กล่อมเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์
1480.
6610510158
นายนพวสุ
วงษงาม
วิทยาการจัดการ
1481.
6610311012
นายชาติพนธ์
หิรัญตีโรจน์
แพทยศาสตร์
1482.
6611110364
น.ส.มนัสนันท์
โสดาบรรลุ
ศิลปศาสตร์
1483.
6610517013
น.ส.ชัญญา
สร้อยสุนทร
วิทยาการจัดการ
1484.
6610210082
น.ส.ชุติมณฑน์
ศิริโรจน์
วิทยาศาสตร์
1485.
6611110068
น.ส.ณัฐวดี
ศรีทวี
ศิลปศาสตร์
1486.
6610410077
น.ส.ฟาตีฮะห์
ซูลง
พยาบาลศาสตร์
1487.
6611010074
นายอิลยาส
ยุมาดีน
อุตสาหกรรมเกษตร
1488.
6611110385
น.ส.สิริยากร
ปุยเจริญ
ศิลปศาสตร์
1489.
6610210096
น.ส.ฑิตฐิตา
นิลสาร
วิทยาศาสตร์
1490.
6611110324
น.ส.ณภัคมนต์
พ่วงคง
ศิลปศาสตร์
1491.
6611110099
น.ส.นริศรา
สุทโธ
ศิลปศาสตร์
1492.
6610210159
นายธัชพล
ชุติวัฒนธาดา
วิทยาศาสตร์
1493.
6610110098
นายดนยวรรธน์
อุณาตระการ
วิศวกรรมศาสตร์
1494.
6610110012
นายกอฟฟารี่
โกสุมพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
1495.
6611110271
น.ส.อภิสรา
บองกาลอน
ศิลปศาสตร์
1496.
6611110266
น.ส.อภิชญา
บองกาลอน
ศิลปศาสตร์
1497.
6611510001
น.ส.กนกวรรณ
จันทร์ประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์
1498.
6610210536
น.ส.แก้วขวัญ
แซ่ฟุ้ง
วิทยาศาสตร์
1499.
6610710047
น.ส.ณัฐนพิน
นามมนตรี
เภสัชศาสตร์
1500.
6610210083
น.ส.ชุติมา
จิตระพันธุ์
วิทยาศาสตร์
1501.
6610610017
น.ส.ชฎาทิพย์
คงด้วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1502.
6610410004
น.ส.กิตติมา
ผ่อนผัน
พยาบาลศาสตร์
1503.
6611110272
น.ส.อภิสรา
เหมียนคิด
ศิลปศาสตร์
1504.
6610510313
น.ส.สุทธิ์ติมา
ยอดจตุการ
วิทยาการจัดการ
1505.
6610510013
นายกฤตพรต
ห่อทอง
วิทยาการจัดการ
1506.
6610110089
นายณัฐพนธ์
พงศาวรัญญา
วิศวกรรมศาสตร์
1507.
6611110145
น.ส.พรรวสา
ชูดวง
ศิลปศาสตร์
1508.
6611210091
น.ส.นิรามัย
บุญสนอง
เศรษฐศาสตร์
1509.
6611210025
น.ส.ณิชชา
ศรีเฉลิม
เศรษฐศาสตร์
1510.
6610210423
น.ส.สุธิษา
ดอกกะฐิน
วิทยาศาสตร์
1511.
6610210219
น.ส.บุณฑริกา
บุญญกาญจน์
วิทยาศาสตร์
1512.
6611311014
น.ส.จิรารัตน์
พรหมจรรย์
นิติศาสตร์
1513.
6611311163
นายกัญรวิชญ์
เอ่งฉ้วน
นิติศาสตร์
1514.
6610110551
นายปฐมพร
พารามนต์
วิศวกรรมศาสตร์
1515.
6610410114
นายอนันดา
การโสรส
พยาบาลศาสตร์
1516.
6611311169
น.ส.ประภัสสวี
หวานนุ่น
นิติศาสตร์
1517.
6610410229
น.ส.นูรูลอีมาน
ซีเด๊ะ
พยาบาลศาสตร์
1518.
6610110351
นายเสฎฐวุฒิ
สุภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
1519.
6610210305
นายภูธิป
พงศ์นุรักษ์
วิทยาศาสตร์
1520.
6610615028
น.ส.พรรณวษา
ซิ่วห้วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
1521.
6610510342
น.ส.อัฟนาน
ดีแม็ง
วิทยาการจัดการ
1522.
6610613070
นายณัชพล
แก้วยอด
ทรัพยากรธรรมชาติ
1523.
6611110012
น.ส.กฤศรดา
วชิระกุลธร
ศิลปศาสตร์
1524.
6610410198
น.ส.สุณัฏฐา
สุขจิตร
พยาบาลศาสตร์
1525.
6610510098
น.ส.ณัฐกฤตา
กำลังเกื้อ
วิทยาการจัดการ
1526.
6610515049
น.ส.ประกายวรรณ
หนูนวล
วิทยาการจัดการ
1527.
6610310022
นายณัฏฐกร
ณ ทอง
แพทยศาสตร์
1528.
6610311512
นายณภัทร
ชาญณรงค์ศักดิ์
แพทยศาสตร์
1529.
6610710033
นายศุภกิจ
กลับทอง
เภสัชศาสตร์
1530.
6610510192
นายปาณัช
อดทน
วิทยาการจัดการ
1531.
6611410043
นายนิติชัย
ห้าฝา
การแพทย์แผนไทย
1532.
6611110350
น.ส.พริมนริน
แก้วกั้ง
ศิลปศาสตร์
1533.
6610510464
น.ส.รัมภ์รดา
ถาวรสุข
วิทยาการจัดการ
1534.
6611110296
น.ส.อินทิรา
ทิพย์รักษ์
ศิลปศาสตร์
1535.
6610610099
น.ส.ชญาดา
บุญเทียม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1536.
6610310115
น.ส.สิรินยา
แซะอาหลำ
แพทยศาสตร์
1537.
6610110356
นายองครักษ์
หมวดเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
1538.
6610110698
นายอันวารุดดีน
ไวยากรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
1539.
6610110132
นายธีรนาถ
นพถาวร
วิศวกรรมศาสตร์
1540.
6610110610
นายเมธาสิทธิ์
รัมภามณี
วิศวกรรมศาสตร์
1541.
6610613071
น.ส.ณัฐธิดา
หมัดนะฮู
ทรัพยากรธรรมชาติ
1542.
6610110278
นายวิฑิต
วัชระนิมิต
วิศวกรรมศาสตร์
1543.
6610110048
นายจิรายุ
ตันติพิมลพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
1544.
6610510078
น.ส.ซัซวานี
แวบือซา
วิทยาการจัดการ
1545.
6611311095
นายดลณภัทร์
สายสลำ
นิติศาสตร์
1546.
6610410128
น.ส.กมลพร
อักษรนำ
พยาบาลศาสตร์
1547.
6610510410
น.ส.นงพงา
ชมอินทร์
วิทยาการจัดการ
1548.
6610610087
นายอัสนาวีย์
เบ็นโส๊ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1549.
6610510124
นายแทนกานต์
แก้วแสงอ่อน
วิทยาการจัดการ
1550.
6610110428
นายจักรชัย
ปล้องไหม
วิศวกรรมศาสตร์
1551.
6610410239
น.ส.รอมาดียะห์
พิทักษ์คุมพล
พยาบาลศาสตร์
1552.
6610517036
น.ส.ธิญาดา
เชื้อมอญยาว
วิทยาการจัดการ
1553.
6610510179
น.ส.เบญจมาศ
พรหมทัศน์
วิทยาการจัดการ
1554.
6610210685
น.ส.ปิ่นธิดา
กองมี
วิทยาศาสตร์
1555.
6610210599
น.ส.ณัฐณิชา
คงเอียด
วิทยาศาสตร์
1556.
6610510297
นายศิรวัชร
จำปา
วิทยาการจัดการ
1557.
6610210093
น.ส.ญาณิศา
วรรณศรี
วิทยาศาสตร์
1558.
6610210055
น.ส.จิรัญญา
จันทร์เกื้อ
วิทยาศาสตร์
1559.
6611410102
น.ส.พรธีรา
แพเกิด
การแพทย์แผนไทย
1560.
6610517136
น.ส.วรกานต์
เหล่าตระกูลงาม
วิทยาการจัดการ
1561.
6610210459
น.ส.อาทิตยา
สุชาติ
วิทยาศาสตร์
1562.
6610515063
นายภานุดล
พันธ์ทอง
วิทยาการจัดการ
1563.
6610110173
นายปวริศ
พันธุ์สถิตย์วงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
1564.
6610110196
นายพลวัฒน์
แท่นทอง
วิศวกรรมศาสตร์
1565.
6610110091
นายณัฐพล
รอดคืน
วิศวกรรมศาสตร์
1566.
6611410093
น.ส.ฐิตาภา
จันสำเร็จ
การแพทย์แผนไทย
1567.
6610610065
น.ส.ลออรัตน์
เหล็มปาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
1568.
6610510283
น.ส.วราภรณ์
แก้วเอียด
วิทยาการจัดการ
1569.
6610210764
น.ส.ศศิชา
จันทสอน
วิทยาศาสตร์
1570.
6610510191
น.ส.ปัญญดา
ไหรเจริญ
วิทยาการจัดการ
1571.
6610610045
นายปุรเชษฐ์
จันทร์แก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
1572.
6610210071
น.ส.ช่อฟ้า
หุนหวน
วิทยาศาสตร์
1573.
6610210119
น.ส.ณัฐวิภา
มากนุ้ย
วิทยาศาสตร์
1574.
6610110043
นายจิรเมธ
เจริญขวัญ
วิศวกรรมศาสตร์
1575.
6610410213
น.ส.กิตชินี
ลอยจิ้ว
พยาบาลศาสตร์
1576.
6610210109
น.ส.ณัฐนรี
สุขวัฒโน
วิทยาศาสตร์
1577.
6611210010
นายจารุพัฒน์
นวลแก้ว
เศรษฐศาสตร์
1578.
6610510136
น.ส.ธัญชนิต
ทิพย์สุเนตร
วิทยาการจัดการ
1579.
6610210177
น.ส.นฤพร
มณีเนียม
วิทยาศาสตร์
1580.
6610410066
น.ส.พร้อมศิริ
บุ้งทอง
พยาบาลศาสตร์
1581.
6610410025
น.ส.ณัฐธิดา
เรืองหิรัญ
พยาบาลศาสตร์
1582.
6610210303
น.ส.ภายุมาศ
ชุมจัน
วิทยาศาสตร์
1583.
6610210290
น.ส.ภัทรมล
แก้วเจริญ
วิทยาศาสตร์
1584.
6610613061
น.ส.อาภาภัทร
เรืองศรี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1585.
6611410038
น.ส.นฤภร
เชาวะเจริญ
การแพทย์แผนไทย
1586.
6610510054
นายจีรวัฒน์
วรกรรณ
วิทยาการจัดการ
1587.
6610510237
น.ส.ภัทธีรา
ช่วยชนะ
วิทยาการจัดการ
1588.
6610210392
น.ส.ศุภพิชญา
ลำสา
วิทยาศาสตร์
1589.
6610613031
น.ส.พิชาภรณ์
หนูน้อย
ทรัพยากรธรรมชาติ
1590.
6610210429
น.ส.หทัยชนก
จันทวงษา
วิทยาศาสตร์
1591.
6610510166
น.ส.นันท์นภัส
เพ็งสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
1592.
6610210753
น.ส.วริษฐา
นะคะสอน
วิทยาศาสตร์
1593.
6610110295
นายศักดิ์ดา
ผลพฤกษา
วิศวกรรมศาสตร์
1594.
6611311133
นายรพิภัทร
เพ็ชรขวัญ
นิติศาสตร์
1595.
6610510356
น.ส.กษมา
เขี้ยวด้วง
วิทยาการจัดการ
1596.
6610510279
น.ส.ลัคนา
หงุ่ย
วิทยาการจัดการ
1597.
6610510416
น.ส.นริศรา
ทองเจริญ
วิทยาการจัดการ
1598.
6610515036
น.ส.นภัสสรณ์
แจ้งชูศักดิ์
วิทยาการจัดการ
1599.
6610510375
น.ส.ชนาภา
เกื้อเอียด
วิทยาการจัดการ
1600.
6610510523
น.ส.ไลลา
มะสาเม๊าะ
วิทยาการจัดการ
1601.
6610510316
น.ส.สุนิสา
เลขอาวุธ
วิทยาการจัดการ
1602.
6610810043
น.ส.รัตนาวลี
แก้วนพรัตน์
ทันตแพทยศาสตร์
1603.
6610510326
น.ส.หทัยทิพย์
แก้วสกุล
วิทยาการจัดการ
1604.
6610110188
นายพงศธร
แซ่ฟุ่ง
วิศวกรรมศาสตร์
1605.
6611410113
น.ส.ศุภานัน
เหลืองสุทธิพันธ์
การแพทย์แผนไทย
1606.
6610810044
น.ส.เรืองจิรา
เกตุแก้ว
ทันตแพทยศาสตร์
1607.
6610110133
นายธีรภัทร์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
วิศวกรรมศาสตร์
1608.
6611310084
น.ส.พัณณิตา
นาคแก้ว
นิติศาสตร์
1609.
6610510336
นายอภิรักษ์
มีจันทร์
วิทยาการจัดการ
1610.
6610615038
น.ส.ภัณฑิรา
จันทร์เรือง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1611.
6610510452
น.ส.ภัคจิรา
สงคราม
วิทยาการจัดการ
1612.
6610510463
นายมูฮัมหมัดอารีฟ
สาแม
วิทยาการจัดการ
1613.
6611110036
นายชนพัฒน์
ธนกาญจน์
ศิลปศาสตร์
1614.
6611311123
นายพุฒิสรรค์
บุญสร้าง
นิติศาสตร์
1615.
6611110093
นายนพัธ
แสนบูราณ
ศิลปศาสตร์
1616.
6610210249
น.ส.ผกาแก้ว
ชัยณรงค์
วิทยาศาสตร์
1617.
6610510296
น.ส.ศิรดา
เพชรเจริญ
วิทยาการจัดการ
1618.
6610110569
น.ส.พรทิพย์
หมาดเส็น
วิศวกรรมศาสตร์
1619.
6610517062
น.ส.พาขวัญ
ปานทองคำ
วิทยาการจัดการ
1620.
6610410088
น.ส.มนัสนัน
เพชรมาก
พยาบาลศาสตร์
1621.
6611311008
น.ส.แก้วตา
วันดี
นิติศาสตร์
1622.
6610510274
น.ส.รัศมี
แท่นมณี
วิทยาการจัดการ
1623.
6610510063
นายชลันธร
พุดเกลี้ยง
วิทยาการจัดการ
1624.
6610510333
น.ส.อนุสสรา
นวลศรีทอง
วิทยาการจัดการ
1625.
6610515057
นายพายุพัด
เกลี้ยงแก้ว
วิทยาการจัดการ
1626.
6610510387
น.ส.ฐิตาภา
ประสมพงศ์
วิทยาการจัดการ
1627.
6611410066
น.ส.วริศรา
มณีรัตน์
การแพทย์แผนไทย
1628.
6610515013
น.ส.ชนาภา
พรหมอินทร์
วิทยาการจัดการ
1629.
6611510066
น.ส.ณัฐวดี
นามอยู่
เทคนิคการแพทย์
1630.
6610510039
นายขัตติยะ
ปิยะรัตน์
วิทยาการจัดการ
1631.
6610712024
นายเจษฎา
เพชรวงค์
เภสัชศาสตร์
1632.
6610510376
น.ส.ชนิกานต์
หมาเพ็ง
วิทยาการจัดการ
1633.
6610410196
น.ส.สิตาภา
ชนะนาค
พยาบาลศาสตร์
1634.
6610510229
นายเพชรศิริ
ศิริวัฒน์
วิทยาการจัดการ
1635.
6610110174
นายปวิตร
สายทองแท้
วิศวกรรมศาสตร์
1636.
6610110241
นายภูบดี
ชูเชิด
วิศวกรรมศาสตร์
1637.
6610110595
นายภาณุพงศ์
รัตนภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
1638.
6610110136
นายนครินทร์
มรกต
วิศวกรรมศาสตร์
1639.
6611311104
นายธนากร
ถนอมกาย
นิติศาสตร์
1640.
6610210034
นายกิตติพศ
จิตแจ้ง
วิทยาศาสตร์
1641.
6610210341
นายรัตนธร
ช่วยยิ้ม
วิทยาศาสตร์
1642.
6610210078
นายชิษณุพงศ์
งามศิริ
วิทยาศาสตร์
1643.
6610210518
นายกนกลดา
จิตตระกูล
วิทยาศาสตร์
1644.
6610210813
น.ส.อัมพิกา
ประทุมทอง
วิทยาศาสตร์
1645.
6610110258
นายรวิกร
สุวรรณบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์
1646.
6610510014
นายกฤตเมธ
แก้วมรกฎ
วิทยาการจัดการ
1647.
6610510338
น.ส.อรจิรา
นทีทองกุล
วิทยาการจัดการ
1648.
6610510184
นายปณิธาน
อิทธิยาโณ
วิทยาการจัดการ
1649.
6610510175
น.ส.บุญญนุช
บุญสุข
วิทยาการจัดการ
1650.
6610517006
น.ส.จิรัชยา
ชนะสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
1651.
6610510214
น.ส.พรลดา
คูณผลคณา
วิทยาการจัดการ
1652.
6610510271
นายรัตนชาติ
กลิ่นเลี้ยม
วิทยาการจัดการ
1653.
6610510149
นายธีรภาพ
บุญศรี
วิทยาการจัดการ
1654.
6610510200
นายปุณณัตถ์
พรมเลิศ
วิทยาการจัดการ
1655.
6611110144
น.ส.พรพิมล
ชูนาวา
ศิลปศาสตร์
1656.
6611110071
น.ส.ไดฮานา
ยีหวังกอง
ศิลปศาสตร์
1657.
6611110129
น.ส.ปัณฑิตา
สุวรรณจันทร์
ศิลปศาสตร์
1658.
6610510019
น.ส.กฤษณา
สุวรรณโณ
วิทยาการจัดการ
1659.
6610210737
นายริฎวาน
เด็นตำ
วิทยาศาสตร์
1660.
6410210733
น.ส.ซีตีพาตีเม๊าะ
แสแตแล
วิทยาศาสตร์
1661.
6410210702
น.ส.อารีนา
เกะรา
วิทยาศาสตร์
1662.
6510210236
น.ส.เพียงทิวา
สังฆรัตน์
วิทยาศาสตร์
1663.
6611110100
น.ส.นฤมล
กึกก้อง
ศิลปศาสตร์
1664.
6610210834
น.ส.อิสรา
หมัดบิลสา
วิทยาศาสตร์
1665.
6610210008
น.ส.กมลวรรณ
นาคสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1666.
6611410008
น.ส.กานต์สินี
ดำเรือง
การแพทย์แผนไทย
1667.
6611110189
นายไมตรี
โชติธรรมโม
ศิลปศาสตร์
1668.
6610510226
นายพีรภัทร
จิตนารี
วิทยาการจัดการ
1669.
6610311305
น.ส.กวิสรา
จันประเทือง
แพทยศาสตร์
1670.
6611110037
น.ส.ชนาพร
นิตย์จรัล
ศิลปศาสตร์
1671.
6510210609
นายอภิวิชญ์
หะสะเล็ม
วิทยาศาสตร์
1672.
6611510014
น.ส.ณฐิตา
เรืองพุทธ
เทคนิคการแพทย์
1673.
6610311302
น.ส.อรวรรยา
สุวรรณหงษ์
แพทยศาสตร์
1674.
6510210423
น.ส.กัลยรัตน์
รัตนชล
วิทยาศาสตร์
1675.
6510210605
น.ส.หทัยกานต์
จินเจือ
วิทยาศาสตร์
1676.
6610110057
น.ส.ชนนิกานต์
ดำคล้าย
วิศวกรรมศาสตร์
1677.
6510210618
น.ส.อัยญดา
ธนาวานิช
วิทยาศาสตร์
1678.
6610110332
น.ส.สิรัญยา
หกสี
วิศวกรรมศาสตร์
1679.
6510210633
น.ส.กุลกนิษฐ์
ศรีรอด
วิทยาศาสตร์
1680.
6610712019
น.ส.อรณัฐ
เทพกล่ำ
เภสัชศาสตร์
1681.
6610310116
น.ส.สิริวรรณ
ทองดีเพ็ง
แพทยศาสตร์
1682.
6610110353
น.ส.หทัยภัทร
จันทร์เดช
วิศวกรรมศาสตร์
1683.
6610810005
น.ส.ธัญสิณี
โล่ห์พัฒนะกิจ
ทันตแพทยศาสตร์
1684.
6610810007
นายนภดล
ไชยเพชร
ทันตแพทยศาสตร์
1685.
6410210710
น.ส.อิลฮาม
วะตะกี
วิทยาศาสตร์
1686.
6611510016
น.ส.ณัฏฐธิดา
สำราญ
เทคนิคการแพทย์
1687.
6611510075
น.ส.หนึ่งฤทัย
โชติช่วง
เทคนิคการแพทย์
1688.
6610210437
นายอภิรักษ์
เพ็งทอง
วิทยาศาสตร์
1689.
6610210633
นายธัญวุฒิ
แทนผล
วิทยาศาสตร์
1690.
6510210264
น.ส.มุนา
หลานเก
วิทยาศาสตร์
1691.
6510210038
น.ส.ขวัญกมล
ดำแก้ว
วิทยาศาสตร์
1692.
6610517035
น.ส.ธัญลักษณ์
มากมณี
วิทยาการจัดการ
1693.
6610517121
น.ส.สุธาสินี
บดีการ
วิทยาการจัดการ
1694.
6610517133
น.ส.โนรฮาฟีซา
มะนอ
วิทยาการจัดการ
1695.
6610110336
น.ส.สุณิสา
มุสิแดง
วิศวกรรมศาสตร์
1696.
6611311013
น.ส.จิรัชยา
พรหมสุทธิ์
นิติศาสตร์
1697.
6610110257
นายรพีพัฒน์
เมืองประทับ
วิศวกรรมศาสตร์
1698.
6610110721
นายฮาฟิซ
กรมเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
1699.
6611311093
น.ส.ณัฐณิชา
พุทธานุกูล
นิติศาสตร์
1700.
6611110046
นายเชาว์วัฒน์
อ่อนทอง
ศิลปศาสตร์
1701.
6610510388
นายณภัทร
คิม
วิทยาการจัดการ
1702.
6610210692
นายพงศธร
พินิจการ
วิทยาศาสตร์
1703.
6611410057
น.ส.พลอยระพี
ไชยพูน
การแพทย์แผนไทย
1704.
6610110355
นายหารีซ
มะ
วิศวกรรมศาสตร์
1705.
6610210323
นายมูฮัมหมัดฟุร์กอน
เจะสมัน
วิทยาศาสตร์
1706.
6610210670
น.ส.นูรุลฮูดา
ตันยีนายู
วิทยาศาสตร์
1707.
6610517055
นายพงษ์พัฒร์
มาเพ็ง
วิทยาการจัดการ
1708.
6610510070
น.ส.ชาลิสา
ภุมรินทร์
วิทยาการจัดการ
1709.
6610515011
น.ส.จิราภา
หนูทอง
วิทยาการจัดการ
1710.
6610515039
น.ส.นัฐวดี
ศรีสมานุวัตร
วิทยาการจัดการ
1711.
6610515083
น.ส.สุพิชญา
เจือบุญ
วิทยาการจัดการ
1712.
6610510123
น.ส.เทียนตะวัน
สุขประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
1713.
6611110005
น.ส.กมลทิพย์
ดาวประดับ
ศิลปศาสตร์
1714.
6610517100
น.ส.ธัญจิรา
ศรัทธาธรรม
วิทยาการจัดการ
1715.
6610610021
นายณัฐิวุฒิ
คงคนึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1716.
6510410040
น.ส.เทพธิดา
มัคจิตร์
พยาบาลศาสตร์
1717.
6510410071
น.ส.ฝารีดา
นิปะสิกิ
พยาบาลศาสตร์
1718.
6610517001
น.ส.กนกวรรณ
จันทร์เส้ง
วิทยาการจัดการ
1719.
6610613027
น.ส.บุสริน
โส๊ะหวัง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1720.
6511110208
น.ส.อโรชา
ลิมปาภินันท์
ศิลปศาสตร์
1721.
6511410092
น.ส.วนิดา
หะยีดาราแม
การแพทย์แผนไทย
1722.
6511410015
น.ส.ซัมซียะห์
มะเยง
การแพทย์แผนไทย
1723.
6511110156
น.ส.จิดาภา
ชนะสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
1724.
6510210549
น.ส.ภัทราวดี
ขวัญซ้าย
วิทยาศาสตร์
1725.
6610510057
น.ส.ชนกนันท์
เจียะคง
วิทยาการจัดการ
1726.
6410510320
น.ส.ณัฎฐณิชา
สองเมืองสุข
วิทยาการจัดการ
1727.
6610110738
น.ส.ศิรภัทร
สามารถ
วิศวกรรมศาสตร์
1728.
6610613030
นายพัสกร
สงแดง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1729.
6610210394
น.ส.ศุภสุตา
อุไรรัตน์
วิทยาศาสตร์
1730.
6610613057
น.ส.อรวรรณ
คงจันทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1731.
6611311049
น.ส.เพชรไพลิน
จันทร์เกลี้ยง
นิติศาสตร์
1732.
6611311030
น.ส.ณิชชา
ภัทรเศรษฐกร
นิติศาสตร์
1733.
6611311182
น.ส.สุธาพร
อุทร
นิติศาสตร์
1734.
6610210783
น.ส.สุชาดา
ยาครัน
วิทยาศาสตร์
1735.
6510712014
น.ส.ปาณิสรา
จันทร์คง
เภสัชศาสตร์
1736.
6610517009
นายชญาวุฒน์
ขุนเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
1737.
6510710041
น.ส.สิตานัน
พรหมฤทธิ์
เภสัชศาสตร์
1738.
6510210284
นายริสกีร์
บิลแหละ
วิทยาศาสตร์
1739.
6610210292
น.ส.ภัทราภรณ์
กระโหมวงศ์
วิทยาศาสตร์
1740.
6610515032
น.ส.ธิตยา
ขุนเศรษฐ์
วิทยาการจัดการ
1741.
6610110524
นายนรวิชญ์
กันตวิชญ์วงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
1742.
6610210617
น.ส.ต่วนอามาณีย์
มานิ๊
วิทยาศาสตร์
1743.
6610210357
น.ส.วรรษมน
บุญยัง
วิทยาศาสตร์
1744.
6610210831
น.ส.อาอีสะห์
อุเซน
วิทยาศาสตร์
1745.
6611110381
น.ส.สาวิตรี
รัชตเพิ่มพูน
ศิลปศาสตร์
1746.
6511410050
น.ส.นูรอามานี
สาแล
การแพทย์แผนไทย
1747.
6610110642
นายวุฒิพงศ์
สนอยู่
วิศวกรรมศาสตร์
1748.
6411410044
น.ส.ปาวีณา
รายอมะ
การแพทย์แผนไทย
1749.
6510210289
น.ส.วรรณรยา
ทองแดง
วิทยาศาสตร์
1750.
6611110332
นายไท
ทองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์
1751.
6610410160
น.ส.บุณยนุช
ทองไกรทิพย์
พยาบาลศาสตร์
1752.
6610110678
น.ส.เสาวดี
พานิช
วิศวกรรมศาสตร์
1753.
6610610130
นายรัฐศาสตร์
คะนิง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1754.
6610510289
น.ส.ณัชนิตา
ทองสม
วิทยาการจัดการ
1755.
6610210454
นายอัฟด๊อล
หลีหนุด
วิทยาศาสตร์
1756.
6610210833
น.ส.อิฟฟะฮ์
หะยีสือแม
วิทยาศาสตร์
1757.
6610310004
น.ส.กษิรา
เกษรสิทธิ์
แพทยศาสตร์
1758.
6610210689
น.ส.ปุณยาภัทร์
ทวีรัตน์
วิทยาศาสตร์
1759.
6610517140
น.ส.ฮาณาน
เจ๊ะอาลี
วิทยาการจัดการ
1760.
6611110250
น.ส.สุพิชชา
ชั้นวิเชียร
ศิลปศาสตร์
1761.
6610615043
น.ส.มาเลสสาไซลาร์
ดวงติ๊บ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1762.
6610110598
นายภูริ
โททอง
วิศวกรรมศาสตร์
1763.
6610610006
น.ส.กาญจนา
การดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1764.
6610110432
น.ส.จิดาภา
วิยะรัตนกุล
วิศวกรรมศาสตร์
1765.
6611510034
นายพีรภัทร
วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์
1766.
6510210081
นายซูไฮมี
บาโงสะตา
วิทยาศาสตร์
1767.
6510210036
นายขจรศักดิ์
ขาวแท้
วิทยาศาสตร์
1768.
6510210128
น.ส.ธารีย์ณัฐ
เชยชื่นจิตร
วิทยาศาสตร์
1769.
6510210232
นายพีรพงษ์
ดำเกลี้ยง
วิทยาศาสตร์
1770.
6510210011
นายกฤชนันต์
ชื่นกลิ่น
วิทยาศาสตร์
1771.
6610110574
น.ส.พัชรินทร์
แย้มศรี
วิศวกรรมศาสตร์
1772.
6610210066
นายเจษฎา
สะแหละ
วิทยาศาสตร์
1773.
6511311002
นายกมลศักดิ์
เพ็งจันทร์
นิติศาสตร์
1774.
6610210125
นายดลภาค
คงได้บุญ
วิทยาศาสตร์
1775.
6611110299
น.ส.ฮานานี่
สุมาลี
ศิลปศาสตร์
1776.
6510210643
น.ส.พิมพ์ชนก
แก้วห้วย
วิทยาศาสตร์
1777.
6611110321
น.ส.ญานิกา
จันทโร
ศิลปศาสตร์
1778.
6610615083
น.ส.นพวรรณ
ขุนทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1779.
6610110530
น.ส.นริศรา
ยอดบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
1780.
6611110076
น.ส.ธนนรี
สุวรรณมณีธนา
ศิลปศาสตร์
1781.
6611110376
น.ส.วิภาวนี
ณรงค์รัตน์
ศิลปศาสตร์
1782.
6610510488
น.ส.สุพรรษา
นพรัตน์
วิทยาการจัดการ
1783.
6510210145
นายนวพล
ณ ถลาง
วิทยาศาสตร์
1784.
6610510432
นายปัณณวัฒน์
คงชนะบูรณ์
วิทยาการจัดการ
1785.
6510210233
นายพีรพัฒน์
บัวขาว
วิทยาศาสตร์
1786.
6510210381
นายอัซลาน
สาแม
วิทยาศาสตร์
1787.
6610510270
นายรัฐศาสตร์
ทองหมุน
วิทยาการจัดการ
1788.
6611510010
น.ส.จารุภัทร
เกตุสุขแสง
เทคนิคการแพทย์
1789.
6610517130
น.ส.ธัญพิชชา
อนันต์
วิทยาการจัดการ
1790.
6610510125
นายไท้ฟุ
ตัน
วิทยาการจัดการ
1791.
6610110726
น.ส.ฐิติกัณต์
ตัณฑะเตมีย์
วิศวกรรมศาสตร์
1792.
6611510070
นายภูวิศ
ชัยกิจ
เทคนิคการแพทย์
1793.
6610517095
น.ส.ชัญญานุช
ปันทะรัตน์
วิทยาการจัดการ
1794.
6510210353
นายอชิตพล
ศรีวิสุทธิ์
วิทยาศาสตร์
1795.
6610210609
น.ส.ณิชาภัทร
สิตะรุโน
วิทยาศาสตร์
1796.
6510210004
น.ส.กนกวรรณ
เอียดลัง
วิทยาศาสตร์
1797.
6610110517
นายธีรพจน์
ขุนราษฎร
วิศวกรรมศาสตร์
1798.
6610510225
นายพีรดนย์
พันธ์แก้ว
วิทยาการจัดการ
1799.
6610210074
นายชาญณรงค์
สุดทองคง
วิทยาศาสตร์
1800.
6610510268
นายรังสิโรจน์
มณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
1801.
6611010015
น.ส.ณัฎฐณิชา
บ่ายนุ่น
อุตสาหกรรมเกษตร
1802.
6610210566
น.ส.ชนากานต์
รัตนโชติ
วิทยาศาสตร์
1803.
6611410073
น.ส.สิรภัทร
คุ้มภัย
การแพทย์แผนไทย
1804.
6610110468
นายณรรธพงศ์
ลาดนอก
วิศวกรรมศาสตร์
1805.
6610510072
น.ส.ชุติมา
เขียววิชัย
วิทยาการจัดการ
1806.
6610110104
นายถวิล
ฮาสุวรรณกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
1807.
6510210279
นายรัชชานนท์
ชูคง
วิทยาศาสตร์
1808.
6510210218
นายพสธร
พงศ์พิพัฒนพันธุ์
วิทยาศาสตร์
1809.
6610517050
น.ส.เบญญาภา
ตันสกุล
วิทยาการจัดการ
1810.
6510210231
นายพิศิษฎ์ฐานน
ณ พัทลุง
วิทยาศาสตร์
1811.
6510210327
นายสันติภาพ
เจริญเกื้อกูล
วิทยาศาสตร์
1812.
6610110547
น.ส.เบ็ญจภรณ์
นิลพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
1813.
6510210360
นายอนุศิษฏ์
อาบูบาเกอร์
วิทยาศาสตร์
1814.
6611610001
นายก้องภพ
เพ็ชรสุด
ยาลัยนานาชาติ
1815.
6610110508
นายธรรมศักดิ์
พลทะกลาง
วิศวกรรมศาสตร์
1816.
6510210274
นายรฐนนท์
แก้วนนท์
วิทยาศาสตร์
1817.
6610210791
น.ส.สุภาพร
ดำรัตนมณี
วิทยาศาสตร์
1818.
6610110313
นายศุภสินธ์
ก้องแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
1819.
6611214025
น.ส.ฝาดีล่า
หมัดหลี
เศรษฐศาสตร์
1820.
6610110254
นายยศพัทธ์
พูนเกิด
วิศวกรรมศาสตร์
1821.
6510210139
นายนราพัฒน์
โต๊ะกอดอ
วิทยาศาสตร์
1822.
6610110243
นายภูมินทร์
จันทร์ชื่น
วิศวกรรมศาสตร์
1823.
6610810025
น.ส.อภิรตา
จันทรศรี
ทันตแพทยศาสตร์
1824.
6611610005
นายฐากร
วรชินาสิริ
ยาลัยนานาชาติ
1825.
6610110187
นายพงศกร
คล้ายวุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
1826.
6610810031
นายฉลองรัฐ
บุญมี
ทันตแพทยศาสตร์
1827.
6610110730
นายธีรภัทร
บิลไบ
วิศวกรรมศาสตร์
1828.
6510210053
นายเจษฎา
จงจิตต์
วิทยาศาสตร์
1829.
6610610160
น.ส.พรนภัส
ภักดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1830.
6610210555
น.ส.จีรนันท์
สุทธิรักษ์
วิทยาศาสตร์
1831.
6610610139
น.ส.สุภากาญจน์
นราพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1832.
6610110383
นายอารีฟีน
สาเบาะ
วิศวกรรมศาสตร์
1833.
6610517077
น.ส.ศมนพรรณ
สารสำเร็จ
วิทยาการจัดการ
1834.
6510712060
นายสิรภพ
เกตณรายณ์
เภสัชศาสตร์
1835.
6610110240
นายภูดิศ
ขวัญเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
1836.
6610615103
น.ส.วิมลณัฐ
หมู่สกุลวดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
1837.
6510710019
น.ส.ปณีตศิลป์
ปิงแก้ว
เภสัชศาสตร์
1838.
6510712019
นายยุฟรี
เปาะแต
เภสัชศาสตร์
1839.
6410210600
นายมูฮำหมัดอิรฟัน
วาเงาะ
วิทยาศาสตร์
1840.
6610517071
นายภูมินพัทธ์
สงกรด
วิทยาการจัดการ
1841.
6511410022
น.ส.เซาดา
หะยีดอเลาะ
การแพทย์แผนไทย
1842.
6611110365
นายมูฮัมหมัดฟิรฮัน
สูดิง
ศิลปศาสตร์
1843.
6610510238
นายภัทรพล
เอกไทย
วิทยาการจัดการ
1844.
6610210116
นายณัฐพล
ดำโรง
วิทยาศาสตร์
1845.
6610110325
นายสิรภพ
สงณรงค์
วิศวกรรมศาสตร์
1846.
6610510498
น.ส.อาทิตยา
ชูจันทร์
วิทยาการจัดการ
1847.
6610110310
นายศุภวัฒน์
แดเบ๊าะ
วิศวกรรมศาสตร์
1848.
6611310112
นายวายุ
วิเชียร
นิติศาสตร์
1849.
6610210146
นายธนพัฒน์
ทับเที่ยง
วิทยาศาสตร์
1850.
6511510052
น.ส.ทักษิณา
กริ้วกระโทก
เทคนิคการแพทย์
1851.
6611010061
น.ส.วิรดา
เพ่งดี
อุตสาหกรรมเกษตร
1852.
6610210575
นายชารีฟ
หมัดอะดัม
วิทยาศาสตร์
1853.
6610210865
น.ส.ภัทรศยา
ช่วยภักดี
วิทยาศาสตร์
1854.
6511510073
น.ส.สุดารัตน์
คำสี
เทคนิคการแพทย์
1855.
6511310062
นายนิติธร
หมื่นเดช
นิติศาสตร์
1856.
6510210012
นายกฤติน
ภิรมย์ฤกษ์
วิทยาศาสตร์
1857.
6610110649
นายศิวกร
นุ่นทอง
วิศวกรรมศาสตร์
1858.
6610110358
นายอดิศร
พรหมจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
1859.
6610110075
น.ส.ซากีนะห์
หนูหวาน
วิศวกรรมศาสตร์
1860.
6610110412
น.ส.กานต์ธิดา
ศรีสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตร์
1861.
6510210013
นายกฤติน
สมบูรณ์ดำรงกุล
วิทยาศาสตร์
1862.
6510710055
น.ส.จุฑามาศ
กล้ามาก
เภสัชศาสตร์
1863.
6510710081
นายพงศพัศ
ประภัสสร
เภสัชศาสตร์
1864.
6510410059
น.ส.บัลเกส
การันสันติ
พยาบาลศาสตร์
1865.
6610610117
นายปฏิภาณ
ใจสมุทร
ทรัพยากรธรรมชาติ
1866.
6610210087
น.ส.ซัฟรีนา
สาแม
วิทยาศาสตร์
1867.
6610110623
นายราชันย์
มุลาลี
วิศวกรรมศาสตร์
1868.
6610712041
นายปรวัฒน์
อึงรัตนากร
เภสัชศาสตร์
1869.
6610712057
น.ส.ปณิตา
นิยมแก้ว
เภสัชศาสตร์
1870.
6610712036
น.ส.ธนภรณ์
แซ่กี่
เภสัชศาสตร์
1871.
6610110582
นายพิสิษฐ์
เพ็ชรคงทอง
วิศวกรรมศาสตร์
1872.
6611110015
น.ส.กัญญาณัฐ
ห้วยใส
ศิลปศาสตร์
1873.
6610510355
นายกฤษดากร
น้อยผา
วิทยาการจัดการ
1874.
6610510155
นายนนทพัทธ์
เศรษฐทอง
วิทยาการจัดการ
1875.
6610210041
น.ส.ขนิษฐา
หนูเพ็ง
วิทยาศาสตร์
1876.
6510210189
นายปวริศ
แจ่มจันทา
วิทยาศาสตร์
1877.
6610110680
นายอดิศักดิ์
ลีละวัฒน์วัฒนา
วิศวกรรมศาสตร์
1878.
6610110516
นายธีรนันท์
ทองดี
วิศวกรรมศาสตร์
1879.
6510210200
นายปิยะชัย
ณรงค์ทรัพย์
วิทยาศาสตร์
1880.
6510210080
น.ส.ซาฟีร่า
ปรุงเหล็ก
วิทยาศาสตร์
1881.
6610210148
น.ส.ธนัชชา
ทองรักษ์
วิทยาศาสตร์
1882.
6610410011
น.ส.จีรนันท์
สะระหมาด
พยาบาลศาสตร์
1883.
6311110195
น.ส.ชนันญา
แสงอุทัย
ศิลปศาสตร์
1884.
6610410084
น.ส.ภาสินี
ขุนเศษ
พยาบาลศาสตร์
1885.
6510210165
น.ส.นูดฮัยนี
เอียดฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
1886.
6510210514
น.ส.เบญญทิพย์
ปานเนียม
วิทยาศาสตร์
1887.
6510210020
น.ส.กัญญารัตน์
ผอมแก้ว
วิทยาศาสตร์
1888.
6510210046
น.ส.จารุรัตน์
สประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์
1889.
6510210008
น.ส.กรกนก
ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
1890.
6610210231
นายปรวี
กิ้มเชื้อ
วิทยาศาสตร์
1891.
6610110126
นายธัญพิสิษฐ์
แสงส่อง
วิศวกรรมศาสตร์
1892.
6610210150
นายธนา
โชคเจริญเลิศ
วิทยาศาสตร์
1893.
6510210437
น.ส.จีรนันท์
จันทร์แก้ว
วิทยาศาสตร์
1894.
6510210480
นายธนชาติ
ธรรมรงค์
วิทยาศาสตร์
1895.
6611410018
น.ส.ชนินทรา
สุขยะฤกษ์
การแพทย์แผนไทย
1896.
6610710080
น.ส.กมลณัฐ
ยอดแก้ว
เภสัชศาสตร์
1897.
6611310121
นายศุทธาวีร์
ไชยรัตน์
นิติศาสตร์
1898.
6610311030
น.ส.สราสินี
เย็นใจ
แพทยศาสตร์
1899.
6510210454
น.ส.ซารีนา
เก็มเด็น
วิทยาศาสตร์
1900.
6510510111
น.ส.ธิดารัตน์
พิณีรัตน์
วิทยาการจัดการ
1901.
6510110175
น.ส.ทิพย์มณี
แก้วขาว
วิศวกรรมศาสตร์
1902.
6610210867
นายมูฮัมหมัดบาดาวี
มะเยะ
วิทยาศาสตร์
1903.
6510510241
นายศุภกร
กรอบเพ็ชร
วิทยาการจัดการ
1904.
6410210113
นายทยากร
หมวดรอด
วิทยาศาสตร์
1905.
6510510219
น.ส.รัตนพร
ขาวทอง
วิทยาการจัดการ
1906.
6610210132
น.ส.ถิรนันท์
ศรีนวล
วิทยาศาสตร์
1907.
6410210015
น.ส.กษมา
สามารถ
วิทยาศาสตร์
1908.
6410210190
น.ส.ปฤณพร
ชูแก้ว
วิทยาศาสตร์
1909.
6410515096
น.ส.อ้อมเดือน
งามแท้
วิทยาการจัดการ
1910.
6410210063
น.ส.จุฬามาศ
เพ็งประไพ
วิทยาศาสตร์
1911.
6610311320
นายเมธาสิทธิ์
รัตนมณี
แพทยศาสตร์
1912.
6610210586
นายซุกรัน
มูดอ
วิทยาศาสตร์
1913.
6610613082
น.ส.อรภา
คงพิจิตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
1914.
6610210539
น.ส.ขวัญจิรา
เรือทอง
วิทยาศาสตร์
1915.
6510210561
น.ส.เมษิยา
ไพรพฤกษ์
วิทยาศาสตร์
1916.
6610410212
น.ส.กนกนภา
สรรพพันธ์
พยาบาลศาสตร์
1917.
6610610050
น.ส.พิชญาภา
ใจเย็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
1918.
6610311502
น.ส.จุฑาภรณ์
ดำมาก
แพทยศาสตร์
1919.
6610311501
น.ส.จันทรัสม์
บุญโล่ง
แพทยศาสตร์
1920.
6510210355
นายอธิวัตติ์
ไชยฤกษ์
วิทยาศาสตร์
1921.
6610110337
น.ส.สุดารัตน์
วงษาเนาว์
วิศวกรรมศาสตร์
1922.
6510712002
น.ส.จุฑามุกมณี
คงอินทร์
เภสัชศาสตร์
1923.
6610210333
นายยูฮาดี
ยีรัน
วิทยาศาสตร์
1924.
6610210731
นายรดนัย
รักษ์จุล
วิทยาศาสตร์
1925.
6610210373
นายวิภู
นิลรัตน์
วิทยาศาสตร์
1926.
6610210377
นายวีรพงษ์
อุไรวงค์
วิทยาศาสตร์
1927.
6610110710
น.ส.อามีเน๊าะ
เล๊ะนุ๊
วิศวกรรมศาสตร์
1928.
6611010020
นายณัฐวุฒิ
คมขำ
อุตสาหกรรมเกษตร
1929.
6610110279
นายวิลดาน
ผิดไรงาม
วิศวกรรมศาสตร์
1930.
6611010019
นายณัฐวุฒิ
แก้วปาน
อุตสาหกรรมเกษตร
1931.
6610110664
นายสองเมือง
จันทลี
วิศวกรรมศาสตร์
1932.
6610210803
น.ส.อภิญญา
ทองแท้
วิทยาศาสตร์
1933.
6611410101
นายพชร
ศรีเฉลิม
การแพทย์แผนไทย
1934.
6611310091
น.ส.ภคพร
ภู่เพ็ชร
นิติศาสตร์
1935.
6611110151
นายพสุธร
สุขแก้ว
ศิลปศาสตร์
1936.
6610210610
น.ส.ณูรฟูรอยดา
หลงหนิ
วิทยาศาสตร์
1937.
6310310056
นายณัฐพงค์
สุวรรณโณ
แพทยศาสตร์
1938.
6610210577
น.ส.ซอฟิยะห์
หนิเด
วิทยาศาสตร์
1939.
6610210557
น.ส.เจ๊ะฟัทมา
เจ๊ะเต๊ะ
วิทยาศาสตร์
1940.
6510210224
น.ส.พิชญา
ชูแจ่ม
วิทยาศาสตร์
1941.
6510210210
น.ส.พนิดา
แก่นแก้ว
วิทยาศาสตร์
1942.
6411510066
น.ส.รุ่งวิษา
เสวกะ
เทคนิคการแพทย์
1943.
6610210656
น.ส.น้ำหนึ่ง
บือราเฮง
วิทยาศาสตร์
1944.
6611110106
น.ส.นาดีเราะ
เพอสะและ
ศิลปศาสตร์
1945.
6610210874
น.ส.สุณัฎฐา
บำเรอจิตต์
วิทยาศาสตร์
1946.
6510210125
นายธวัชชัย
แก้วเขียว
วิทยาศาสตร์
1947.
6610210616
น.ส.ต่วนนาอีมะห์
หะยีแมแร
วิทยาศาสตร์
1948.
6610410050
น.ส.นีศรินทร์
แลแว
พยาบาลศาสตร์
1949.
6610410228
น.ส.นูรุลอัฟนาน
สาเด็ง
พยาบาลศาสตร์
1950.
6610210098
น.ส.ณพชร
ทองดี
วิทยาศาสตร์
1951.
6510210034
นายเกียรติภูมิ
เทพช่วย
วิทยาศาสตร์
1952.
6210110549
น.ส.มณฑิชา
ดิษกล
วิศวกรรมศาสตร์
1953.
6210110665
น.ส.นภัสสร
จันทร์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
1954.
6610210871
น.ส.วสุภรณ์
วิศาลทรง
วิทยาศาสตร์
1955.
6610610104
น.ส.ณัฐชุตา
ศรีม่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
1956.
6610210749
น.ส.วรรณี
จันทร์แจ่ม
วิทยาศาสตร์
1957.
6610210354
นายวรดร
คงสะอาด
วิทยาศาสตร์
1958.
6610610072
น.ส.สลิลลา
สิงหะโรจน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
1959.
6610210639
นายนราธิป
ไชยมิตร
วิทยาศาสตร์
1960.
6610311014
น.ส.ณัฐณิชา
ธรรมโชโต
แพทยศาสตร์
1961.
6611110103
น.ส.นัทธมนต์
ธรรมปาโร
ศิลปศาสตร์
1962.
6611410059
น.ส.พิมพ์ลภัส
ศิรินุพงศ์
การแพทย์แผนไทย
1963.
6611110279
น.ส.อรอมล
ลิกขไชย
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


1
ขออนุญาตสอบถามนะคะ psu blues voice วันที่2ส.ค. ทางมอหยุดเรียนให้ไหมคะ แล้วถ้าไม่หยุดเรียนคนที่ไปจะมีผลต่อการเรียนไหมคะ
-19 ก.ค. 10:19182.232.200.87
 • เจ้าหน้าที่ วันหยุดเข้าพรรษาครับ
  19 ก.ค. 11:18192.168.66.29
2
แต่งกายแบบไหนคะ
????????19 ก.ค. 10:46172.22.159.235
 • TKL แต่งกายแบบไม่พิธีการใช่ไหมครับ
  20 ก.ค. 02:2549.229.227.96
 • เจ้าหน้าที่ ชุดนักศึกษาแบบปกติครับ
  19 ก.ค. 11:19192.168.66.29
3
สอบถามหน่อยค่ะ กิจกรรมนี้สามารถสมัครได้ครั้งเดียวหรอคะ ถ้ากดยกเลิกแล้วจะสมัครใหม่ต้องทำยังไงหรอคะ
แง่งๆ19 ก.ค. 10:48182.232.208.191
4
ปี 3 สมัครได้ไหมคะ
นศ.ปี319 ก.ค. 18:1514.207.56.81
5
ยกเลิกการสมัครตอนนี้ยังทันมั้ยคะ
772727 ก.ค. 16:24192.168.0.131
6
อยากยกเลิกต้องทำไงคะ
psu6628 ก.ค. 07:49184.22.77.113
7
ถ้าป่วยอยากยกเลิกทำไงได้บ้างคะ
aT02 ส.ค. 12:4927.145.16.147
  สมัคร    |  จำนวนรับ  1963 2700

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 1,963
 • เพศหญิง 1,334
 • เพศชาย 629
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 66 1872
 • รหัส 65 74
 • รหัส 64 12
 • รหัส 63 3
 • รหัส 62 2
 • รวม 16 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์241
 • วิทยาศาสตร์594
 • แพทยศาสตร์46
 • วิทยาการจัดการ331
 • ทรัพยากรธรรมชาติ91
 • เภสัชศาสตร์39
 • พยาบาลศาสตร์101
 • ทันตแพทยศาสตร์14
 • อุตสาหกรรมเกษตร58
 • ศิลปศาสตร์220
 • นิติศาสตร์86
 • เศรษฐศาสตร์54
 • การแพทย์แผนไทย52
 • เทคนิคการแพทย์29
 • สัตวแพทยศาสตร์2
 • ยาลัยนานาชาติ5