งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"12 ก.ย. 66, 10:15 น.3,018
 • ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ที่อยู่/สถานที่จัดห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 24 กันยายน 66
  ช่วงเวลา09.00-12.00 น.
 • จำนวนรับสมัคร 430 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 กันยายน 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2566
  ค่าชั่วโมง3 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน "วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

  ในวันที่ 24 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


  นักศึกษาจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ

  กิจกรรมเสริมทักษะการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะฯ จำนวน 3 หน่วยชม.

  นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-282208 งานพัฒนานักศึกษา

1.
6611010112
น.ส.ฮัลวา
เหมมินทร์
อุตสาหกรรมเกษตร
2.
6611010102
น.ส.ศศิประภา
คงเอียง
อุตสาหกรรมเกษตร
3.
6410610259
น.ส.ชนม์นิภา
ประสมพงศ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.
6410610089
น.ส.สิราวรรณ
ณะสีทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.
6610510067
น.ส.ชัญญานุช
ศิรินุพงศ์
วิทยาการจัดการ
6.
6610510104
น.ส.ณัฐนรี
เพียงจันทร์
วิทยาการจัดการ
7.
6511310025
น.ส.ซามีมี
เด็งซิยอ
นิติศาสตร์
8.
6610510194
น.ส.ปาณิสรา
รู้เพราะจีน
วิทยาการจัดการ
9.
6511310102
น.ส.มาริสา
กระนิล
นิติศาสตร์
10.
6610510241
น.ส.ภัทรานิษฐ์
กมลวัล
วิทยาการจัดการ
11.
6610510212
น.ส.พรรณวษา
หนกหลัง
วิทยาการจัดการ
12.
6611110151
นายพสุธร
สุขแก้ว
ศิลปศาสตร์
13.
6610510394
น.ส.ณัฐวดี
กะลาสี
วิทยาการจัดการ
14.
6511110100
น.ส.ภรณ์วิภา
พรหมจินดา
ศิลปศาสตร์
15.
6511110230
น.ส.นาฎา
เจะเงาะ
ศิลปศาสตร์
16.
6511110231
น.ส.นิสริณย์
นุ่งอาหลี
ศิลปศาสตร์
17.
6411410093
นายกณิศ
จันทเกตุ
การแพทย์แผนไทย
18.
6511110068
น.ส.นูรอีมาณย์
อาแว
ศิลปศาสตร์
19.
6611214012
นายพลกฤต
ศรีเพชร
เศรษฐศาสตร์
20.
6511110095
น.ส.พีรดา
นาวีว่อง
ศิลปศาสตร์
21.
6511110263
น.ส.ฮันน่า
เหย็บบุรินทร์
ศิลปศาสตร์
22.
6411410148
น.ส.ปุณพร
คงพยัคฆ์
การแพทย์แผนไทย
23.
6411410104
น.ส.ฉัตรกมล
สิทธิชัย
การแพทย์แผนไทย
24.
6411410086
นายอาฟีต
เจะเลาะ
การแพทย์แผนไทย
25.
6511110029
น.ส.จุไวรียะฮ์
รอดเข็ม
ศิลปศาสตร์
26.
6411110080
น.ส.พัชรินทร์
สุวรรณโณ
ศิลปศาสตร์
27.
6411110023
น.ส.ซูไรฟะห์
กาซอ
ศิลปศาสตร์
28.
6411110152
น.ส.จันทมณี
เลิศไกร
ศิลปศาสตร์
29.
6411110020
น.ส.ชลิตา
เร๊ะมา
ศิลปศาสตร์
30.
6411110191
น.ส.ตัสนีม
ยามิน
ศิลปศาสตร์
31.
6411214061
นายอภิสิทธิ์
สมพงศ์
เศรษฐศาสตร์
32.
6411214014
น.ส.อลิชา
หลีนายน้ำ
เศรษฐศาสตร์
33.
6410510262
นายอติชาต
ชาบุรี
วิทยาการจัดการ
34.
6411214022
น.ส.อมลวรรณ
แป้นเกิด
เศรษฐศาสตร์
35.
6410510001
น.ส.กนกอร
แซ่ตึ้ง
วิทยาการจัดการ
36.
6410510366
น.ส.ปภัสสรา
ม่วงศรี
วิทยาการจัดการ
37.
6410510342
น.ส.ธันยพร
ฉันท์ไทย
วิทยาการจัดการ
38.
6410510120
น.ส.นูรรีญา
ปะดุกา
วิทยาการจัดการ
39.
6410510209
น.ส.วานีต้า
เหมสะดะ
วิทยาการจัดการ
40.
6410510046
น.ส.ชนาธิป
นวลศรี
วิทยาการจัดการ
41.
6510110111
น.ส.ซันฟา
แต้หล๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
42.
6411214046
น.ส.นันท์นภัส
ทองสกูล
เศรษฐศาสตร์
43.
6510110070
นายจิรภัทร
ทองไกร
วิศวกรรมศาสตร์
44.
6511410161
น.ส.ธิรวรรณ
อนันตพงศ์
การแพทย์แผนไทย
45.
6510110133
น.ส.ณัฐณิชา
แดงเอียด
วิศวกรรมศาสตร์
46.
6510110236
นายนัธทวัฒน์
สิตะรุโณ
วิศวกรรมศาสตร์
47.
6510110127
นายณฤทธิ์
เจอะสุข
วิศวกรรมศาสตร์
48.
6510110547
นายอัมรินทร์
โชติช่วง
วิศวกรรมศาสตร์
49.
6510110246
นายนิธิพัฒน์
นกเพชร
วิศวกรรมศาสตร์
50.
6411311195
นายอับดุลฮาเล็ม
ดือราแม
นิติศาสตร์
51.
6410210180
น.ส.บัณฑิตา
รักษาพราหมณ์
วิทยาศาสตร์
52.
6510410262
น.ส.ปรารถนา
สามะ
พยาบาลศาสตร์
53.
6410515025
น.ส.ณัฐศิยา
อับดุลกะเดช
วิทยาการจัดการ
54.
6411214053
นายรัฐพล
วังจินดา
เศรษฐศาสตร์
55.
6510210453
น.ส.ซาฟีนา
ยูโซ๊ะ
วิทยาศาสตร์
56.
6411311179
น.ส.ปวีณา
เหร็ม
นิติศาสตร์
57.
6410515061
น.ส.วริสา
ทองอินทร์
วิทยาการจัดการ
58.
6411311153
น.ส.อารตี
ชุ่มเย็น
นิติศาสตร์
59.
6411311138
น.ส.สิราวรรณ
ไกรสนาม
นิติศาสตร์
60.
6411311189
น.ส.สุชาดา
เหร็ม
นิติศาสตร์
61.
6410515044
น.ส.พัชรพร
บุญเสริมสุข
วิทยาการจัดการ
62.
6411311109
น.ส.พัชรพร
พรหมวิจิต
นิติศาสตร์
63.
6611010065
น.ส.สุจิตรา
รังษี
อุตสาหกรรมเกษตร
64.
6611010064
น.ส.สรสวรรค์
ชายภักดิ์
อุตสาหกรรมเกษตร
65.
6411214001
น.ส.ณัฐชยา
จงวัฒนาเกษม
เศรษฐศาสตร์
66.
6411214005
นายธนาธรณ์
มาลีกามัน
เศรษฐศาสตร์
67.
6411311066
น.ส.จิรชยา
แก้วขาว
นิติศาสตร์
68.
6310515051
น.ส.ศศิภา
กรกฎ
วิทยาการจัดการ
69.
6611311079
นายจักริน
สุวรรณมณี
นิติศาสตร์
70.
6410110504
น.ส.ศิรินทิพย์
หลงขาว
วิศวกรรมศาสตร์
71.
6510110397
นายรอมาดร
บินสมัน
วิศวกรรมศาสตร์
72.
6311210050
นายอภิเชษฐ
จันสีนาค
เศรษฐศาสตร์
73.
6311210067
น.ส.แพรเพชร
มั่งมี
เศรษฐศาสตร์
74.
6510110146
นายณัฐพล
รองพล
วิศวกรรมศาสตร์
75.
6411110219
น.ส.เนตรชนก
สงวนการ
ศิลปศาสตร์
76.
6411110346
นายพิพัฒน์พงศ์
ราชพลสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
77.
6411110051
นายนฤสรณ์
จันทร์เพ็ง
ศิลปศาสตร์
78.
6411110041
นายธนพัทธ์
จันทฑีโร
ศิลปศาสตร์
79.
6411110103
นายลีลวัฒน์
ทองชาติ
ศิลปศาสตร์
80.
6611410010
น.ส.กูฆีรออะห์
ต่วนกูจิ
การแพทย์แผนไทย
81.
6410110464
น.ส.วรัญญา
ชัยรัฐ
วิศวกรรมศาสตร์
82.
6411110011
นายกิตติธร
เกสโร
ศิลปศาสตร์
83.
6410110333
น.ส.เปรมฤดี
ทรงนาศึก
วิศวกรรมศาสตร์
84.
6510110553
นายอาซีล
หยีมะเหร็บ
วิศวกรรมศาสตร์
85.
6410110741
น.ส.อมเรศ
บุญจันทร์
วิศวกรรมศาสตร์
86.
6410110184
น.ส.ถาวรีย์
มังหิรัญ
วิศวกรรมศาสตร์
87.
6411110028
น.ส.ณภาสุ
เดือนฉาย
ศิลปศาสตร์
88.
6410110032
น.ส.กานติมา
โปยารถ
วิศวกรรมศาสตร์
89.
6411110218
น.ส.นิสรีน
นิมะ
ศิลปศาสตร์
90.
6511311206
น.ส.สุวาจี
อุ่นนวล
นิติศาสตร์
91.
6311210032
นายพัทธพล
แซ่เฮง
เศรษฐศาสตร์
92.
6311210019
น.ส.ณิชนันทน์
จรจิต
เศรษฐศาสตร์
93.
6610210196
น.ส.นินูรอัยนี
สาและ
วิทยาศาสตร์
94.
6510712002
น.ส.จุฑามุกมณี
คงอินทร์
เภสัชศาสตร์
95.
6411214039
นายธัชณัฎ
ธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์
96.
6510210298
น.ส.วันดี
บิลหมัด
วิทยาศาสตร์
97.
6510210555
น.ส.มาริสา
เหมหีม
วิทยาศาสตร์
98.
6310110309
นายพฤฒินันท์
ยินดี
วิศวกรรมศาสตร์
99.
6411110060
น.ส.นิลาวรรณ
แก้วทองมาก
ศิลปศาสตร์
100.
6411110070
น.ส.ปานไพลิน
โรจนหัสดิน
ศิลปศาสตร์
101.
6411310027
น.ส.ณัฐกมล
สงวนถ้อย
นิติศาสตร์
102.
6411310145
น.ส.ปริมประภา
เกตุแก้ว
นิติศาสตร์
103.
6410110524
นายสหศิษฏ์
โหทอง
วิศวกรรมศาสตร์
104.
6410110179
นายดารุส
หมัดสะหริ
วิศวกรรมศาสตร์
105.
6411310002
น.ส.กรพินธุ์
ปานหงษ์
นิติศาสตร์
106.
6511110229
น.ส.นัซมี
สุรการากุล
ศิลปศาสตร์
107.
6510410096
น.ส.ยูเรนัส
เส็นธนู
พยาบาลศาสตร์
108.
6510410155
น.ส.จิราพร
รัตนรักษ์
พยาบาลศาสตร์
109.
6511311117
น.ส.จิราภรณ์
ธรรมสอน
นิติศาสตร์
110.
6411310089
นายสิร
บุญญานุพงศ์
นิติศาสตร์
111.
6411110012
น.ส.กิติปภา
พิชญาพล
ศิลปศาสตร์
112.
6410110401
นายภูมิภัสร์
สุวรรณพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
113.
6410110334
นายพงศกร
นามตาปี
วิศวกรรมศาสตร์
114.
6411210045
นายกายสิทธิ์
รักสุไหอุเป
เศรษฐศาสตร์
115.
6511210055
น.ส.โศจิรัตน์
ทุรชาติ
เศรษฐศาสตร์
116.
6310517045
น.ส.ปัณฑิตา
เพ็งสง
วิทยาการจัดการ
117.
6410110739
น.ส.อนุสรา
สุนทรพัฒน์
วิศวกรรมศาสตร์
118.
6410110405
นายภูวนัย
มีเผาะ
วิศวกรรมศาสตร์
119.
6610510349
น.ส.อิสริยา
นิลเสน
วิทยาการจัดการ
120.
6411110292
น.ส.สุรัตนาวดี
วิริยะกิจ
ศิลปศาสตร์
121.
6410110754
นายชัยสิทธิ์
ผิวลอย
วิศวกรรมศาสตร์
122.
6310517101
นายจิรพัฒน์
บุญสิงห์
วิทยาการจัดการ
123.
6510510343
น.ส.พฤกษา
เลรักมาน
วิทยาการจัดการ
124.
6410110759
น.ส.นาเดียร์
สาแล
วิศวกรรมศาสตร์
125.
6610510431
นายปัณณธร
งามเจริญ
วิทยาการจัดการ
126.
6611210015
น.ส.ซุลฟา
ดอเลาะ
เศรษฐศาสตร์
127.
6610517093
น.ส.กัญญ์ธนัญ
สุจริตศรีชัยกุล
วิทยาการจัดการ
128.
6610210268
น.ส.พาอีส๊ะ
วาเยะ
วิทยาศาสตร์
129.
6611610023
นายแทนคุณ
ศรีสวัสดิ์
ยาลัยนานาชาติ
130.
6610210088
น.ส.ซุลฟา
สาเมาะ
วิทยาศาสตร์
131.
6610210296
น.ส.ภัสพร
หนูชู
วิทยาศาสตร์
132.
6610510001
น.ส.กนกพร
พวงแก้ว
วิทยาการจัดการ
133.
6411110328
น.ส.นัจวา
ละอาด
ศิลปศาสตร์
134.
6410110643
นายเจษฎา
สมัดหานาย
วิศวกรรมศาสตร์
135.
6610210460
น.ส.อานิตา
ดอเลาะ
วิทยาศาสตร์
136.
6610210844
น.ส.ฮานันชาฮีดา
ฮามะ
วิทยาศาสตร์
137.
6610510111
นายณัฐิวุฒิ
แสงทองบุญเรือง
วิทยาการจัดการ
138.
6510510023
น.ส.เขมัสศิริ
นาคอนันต์
วิทยาการจัดการ
139.
6511310107
น.ส.วรินธร
คงราม
นิติศาสตร์
140.
6410610227
น.ส.นุสลัน
หมีนหีม
ทรัพยากรธรรมชาติ
141.
6511310063
น.ส.นิธินัดดา
เกินเหลือ
นิติศาสตร์
142.
6410110570
น.ส.อริสรา
โอฬาริ
วิศวกรรมศาสตร์
143.
6410110553
นายอดิศร
ขู่ซุ่ยหลี
วิศวกรรมศาสตร์
144.
6410110403
นายภูริ์
ศิริประเสริฐ
วิศวกรรมศาสตร์
145.
6410110318
นายปลวัชร
สกลนภา
วิศวกรรมศาสตร์
146.
6511410177
น.ส.ปาลิตา
พืชพันธุ์
การแพทย์แผนไทย
147.
6410110196
นายธนโชติ
เจนศิริเจริญวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
148.
6410110471
น.ส.วรินยุพา
วงค์ภักดี
วิศวกรรมศาสตร์
149.
6410110650
นายฐิติกร
วิสิทธิ์สการ
วิศวกรรมศาสตร์
150.
6410110550
นายหมัดอามีน
หมันหลิน
วิศวกรรมศาสตร์
151.
6410110715
นายวาคิม
โกสะแหน่
วิศวกรรมศาสตร์
152.
6511110155
น.ส.จัสมีน
แตอาลี
ศิลปศาสตร์
153.
6510110601
น.ส.กวินธิดา
ศรีหมาด
วิศวกรรมศาสตร์
154.
6510110424
น.ส.วรัญญา
แจ่มจำรัส
วิศวกรรมศาสตร์
155.
6510110662
น.ส.พรภัสสร
เวชพราหมณ์
วิศวกรรมศาสตร์
156.
6510110661
น.ส.พรชนิตว์
รักษาสัตย์
วิศวกรรมศาสตร์
157.
6410110481
น.ส.วิชญาดา
หมื่นพรหม
วิศวกรรมศาสตร์
158.
6511410194
น.ส.วรรณศิริ
จันทร์กวีกูล
การแพทย์แผนไทย
159.
6410110208
นายธนภูมิ
เจริญกุลพานิช
วิศวกรรมศาสตร์
160.
6410110081
นายเจตนิพัทธ์
แสงค่าณี
วิศวกรรมศาสตร์
161.
6610210669
น.ส.นูรีฮาน
สุลาโซะ
วิทยาศาสตร์
162.
6511110208
น.ส.อโรชา
ลิมปาภินันท์
ศิลปศาสตร์
163.
6511410197
น.ส.วิภาวรรณ
เสาพะเนาว์
การแพทย์แผนไทย
164.
6511110156
น.ส.จิดาภา
ชนะสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
165.
6410110062
นายจักรกฤษ
ศรีงาม
วิศวกรรมศาสตร์
166.
6410110350
น.ส.พัณณิตา
ชุมดำ
วิศวกรรมศาสตร์
167.
6311214023
น.ส.สุนิสา
ชูอินทร์
เศรษฐศาสตร์
168.
6410110689
น.ส.พรรณปพร
พรหมสุข
วิศวกรรมศาสตร์
169.
6411210022
น.ส.พรยมณ
ยิ่งยงค์
เศรษฐศาสตร์
170.
6411210021
น.ส.ผกามาศ
ด้วงสังข์
เศรษฐศาสตร์
171.
6511110205
น.ส.หฤทชนัน
ชินโสภณทรัพย์
ศิลปศาสตร์
172.
6410110197
นายธนดล
รชตะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
173.
6411210092
น.ส.สุพิยดา
พูลพนัง
เศรษฐศาสตร์
174.
6411210025
น.ส.พัชริดา
ประสาน
เศรษฐศาสตร์
175.
6311214025
น.ส.กิติวรรณ
พุทธคุม
เศรษฐศาสตร์
176.
6611410025
น.ส.ซูบัยดะห์
สะเตาะ
การแพทย์แผนไทย
177.
6611410082
น.ส.อามาณีย์
แวอุมา
การแพทย์แผนไทย
178.
6410110700
นายภาณุเศรษฐ์
แก้วกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์
179.
6411210027
น.ส.พิชญ์ชโรทัย
หนูสอน
เศรษฐศาสตร์
180.
6410110726
น.ส.สรัสวดี
จงเจริญ
วิศวกรรมศาสตร์
181.
6410110576
นายอัครเดช
ยิ้มห้วน
วิศวกรรมศาสตร์
182.
6410110182
นายตะวัน
โมรา
วิศวกรรมศาสตร์
183.
6410410107
น.ส.จิรัชยา
พริกบุญจันทร์
พยาบาลศาสตร์
184.
6410210210
น.ส.พรรณพัตน์สา
ไพรพันธ์
วิทยาศาสตร์
185.
6410110610
นายอุมรอน
หีมมิหน๊ะ
วิศวกรรมศาสตร์
186.
6410110432
นายยศธนา
เพ็งเล็ง
วิศวกรรมศาสตร์
187.
6410110162
นายณัฐภัทร
ชูผอม
วิศวกรรมศาสตร์
188.
6410110566
นายอรรถกานต์
จันทวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
189.
6610610016
น.ส.จารุวรรณ
กาญจนมุณีย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
190.
6411210085
น.ส.วรกานต์
ฉับพลัน
เศรษฐศาสตร์
191.
6411311029
น.ส.พัชรดา
ธนภัณฑ์ภาดา
นิติศาสตร์
192.
6411311069
น.ส.จีรนันท์
ไชยแก้ว
นิติศาสตร์
193.
6510110420
นายวรพงศ์
แก้วชูบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
194.
6510110430
นายวรายุส
มีแสง
วิศวกรรมศาสตร์
195.
6411311093
น.ส.ธิดาทิพย์
ขุนทิพย์
นิติศาสตร์
196.
6510110191
นายธนภัทร
แซ่เตี้ยว
วิศวกรรมศาสตร์
197.
6510110539
นายอันดามัน
มู่เก็ม
วิศวกรรมศาสตร์
198.
6510110645
นายธีธัช
อทินโณ
วิศวกรรมศาสตร์
199.
6411110273
น.ส.วรินทร
จันดาวรรณ์
ศิลปศาสตร์
200.
6410110082
น.ส.เจนนรินทร์
เพียรจิตต์
วิศวกรรมศาสตร์
201.
6510110292
นายพงศ์พล
อินมณเทียร
วิศวกรรมศาสตร์
202.
6411110338
น.ส.ปนัดดา
แซ่จึง
ศิลปศาสตร์
203.
6510110734
นายสิทธิโชค
พุทธกูล
วิศวกรรมศาสตร์
204.
6510311304
น.ส.คณิศร
แก้วคุ้มภัย
แพทยศาสตร์
205.
6510110205
นายธัญภูมิ
แซ่ตั้น
วิศวกรรมศาสตร์
206.
6510110457
น.ส.ศศิวิมล
โม่งทุ่น
วิศวกรรมศาสตร์
207.
6510311327
นายอภิสิทธิ์
นิจจันทร์พันศรี
แพทยศาสตร์
208.
6510311323
น.ส.รัชฎาวดี
พิทักษ์ชัยสวัสดิ์
แพทยศาสตร์
209.
6510311301
น.ส.พิมลรัตน์
รามยัง
แพทยศาสตร์
210.
6510311309
น.ส.ญานิศา
บุญทอง
แพทยศาสตร์
211.
6510110093
นายชยณัฐ
ชูปาน
วิศวกรรมศาสตร์
212.
6411110291
น.ส.สุภาพร
ตุลาธน
ศิลปศาสตร์
213.
6411110166
นายชัยณรงค์
งามพริ้ง
ศิลปศาสตร์
214.
6511410184
น.ส.ฟาฏิมะฮ์
เจะแม
การแพทย์แผนไทย
215.
6411110263
น.ส.มาวดี
จันทภพ
ศิลปศาสตร์
216.
6510311324
นายวริทธิ์ธร
อัศวเศรษฐีณี
แพทยศาสตร์
217.
6411110306
น.ส.ปัญจมิณพร
ธนพัฒน์ศิริ
ศิลปศาสตร์
218.
6411110297
น.ส.อภิษฎา
เกื้อเหลือ
ศิลปศาสตร์
219.
6411110302
น.ส.อัษฎาภรณ์
เยรานี
ศิลปศาสตร์
220.
6411110168
นายชัยอนันต์
โชควิวัฒนชัย
ศิลปศาสตร์
221.
6410210622
น.ส.ลีนิง
มะนอ
วิทยาศาสตร์
222.
6410210758
น.ส.ฟิตเราะห์
มะแตหะ
วิทยาศาสตร์
223.
6410210749
น.ส.พิณพิชชา
ทุมมาลี
วิทยาศาสตร์
224.
6610210478
น.ส.ฮัสบียา
วาเด็ง
วิทยาศาสตร์
225.
6610210089
น.ส.ซุฮัยดา
จิสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์
226.
6310210400
น.ส.สากีหน๊ะ
หมัดเหล็บ
วิทยาศาสตร์
227.
6411110315
นายคัมภีรภาพ
แก้วยศกุล
ศิลปศาสตร์
228.
6410110463
น.ส.วรรณศา
พรหมเดชะ
วิศวกรรมศาสตร์
229.
6410110398
นายภูฐิภัทร
ชื่นจิตต์
วิศวกรรมศาสตร์
230.
6510110273
นายปาฏิหารย์
ศรีสว่าง
วิศวกรรมศาสตร์
231.
6410110425
นายมูฮัมหมัดฮารี
โสดาหวัง
วิศวกรรมศาสตร์
232.
6410110346
น.ส.พลอยกาญจน์
เทพวารินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
233.
6510517009
น.ส.จุฑาทิพย์
ปัจฉิมศิริ
วิทยาการจัดการ
234.
6610210468
นายอาหมัด
จิอิ
วิทยาศาสตร์
235.
6510517021
น.ส.ณัฐกฤตา
ทองเผือก
วิทยาการจัดการ
236.
6310510213
น.ส.ชนิษฐา
สุวรรณโณ
วิทยาการจัดการ
237.
6510110549
นายอัลฟาฏอนี
กาแบ
วิศวกรรมศาสตร์
238.
6310510236
น.ส.ศรินดา
มุสิกวัณณ์
วิทยาการจัดการ
239.
6610610104
น.ส.ณัฐชุตา
ศรีม่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ
240.
6610613009
นายเจนภพ
จิตต์พันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
241.
6610410156
น.ส.นะชาฏ์
นาคเสวี
พยาบาลศาสตร์
242.
6510517082
น.ส.ดัยยาน
สาและ
วิทยาการจัดการ
243.
6411110349
น.ส.ฟิรดาวส์
สอเฮาะ
ศิลปศาสตร์
244.
6510517003
น.ส.กัลย์สุดา
ช่วยน้ำทรัพย์
วิทยาการจัดการ
245.
6510517057
น.ส.วัศยา
บัวบุญ
วิทยาการจัดการ
246.
6610410240
น.ส.รูไวด้า
บูหลัง
พยาบาลศาสตร์
247.
6510110436
น.ส.วันนูรลีญานา
ละบายดีมัญ
วิศวกรรมศาสตร์
248.
6610410103
น.ส.สากีนะ
บินม่าหมัด
พยาบาลศาสตร์
249.
6410210009
น.ส.กรรณิการ์
อภัยพงษ์
วิทยาศาสตร์
250.
6410110488
นายวุฒิพงศ์
จันทุรส
วิศวกรรมศาสตร์
251.
6410110084
น.ส.ฉัตรริตา
กิตติธนานุรักษ์
วิศวกรรมศาสตร์
252.
6410110688
นายพชรพล
หนูแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
253.
6410110459
นายวรเมธ
ชำนาญศิลป์
วิศวกรรมศาสตร์
254.
6610110038
นายจักรภัทร
อุ๋ยตระกูล
วิศวกรรมศาสตร์
255.
6410110105
นายชิษณุพงศ์
ช่วยเกื้อ
วิศวกรรมศาสตร์
256.
6410110489
นายวุฒิศักดิ์
ธำรงศิริรุ่งเรือง
วิศวกรรมศาสตร์
257.
6410110219
นายธราดล
บุญสนิท
วิศวกรรมศาสตร์
258.
6410110230
น.ส.ธิดารัตน์
อินยอด
วิศวกรรมศาสตร์
259.
6410610030
น.ส.ณัฐธิดา
พราหมพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
260.
6410110729
นายสิรภพ
เซ่งสีแดง
วิศวกรรมศาสตร์
261.
6610210671
น.ส.เนตรชนก
ธรรมโม
วิทยาศาสตร์
262.
6610210526
น.ส.กัญญาณัฐ
แสงศรี
วิทยาศาสตร์
263.
6510110627
น.ส.ณัชชา
ทิพย์มโนสิงห์
วิศวกรรมศาสตร์
264.
6610610079
น.ส.เสาวนีย์
แดงเพ็ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
265.
6610610076
น.ส.สุธาวัลย์
แก้วเพ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
266.
6610610034
น.ส.นาดียา
บินอาสัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
267.
6610610027
น.ส.ธิดารัตน์
นกแก้ว
ทรัพยากรธรรมชาติ
268.
6411214045
น.ส.นันท์นภัส
ทองรอด
เศรษฐศาสตร์
269.
6510210456
น.ส.โซเฟียร์
อาลีมามะ
วิทยาศาสตร์
270.
6510710017
น.ส.นิสรีน
หะยีดือราแม
เภสัชศาสตร์
271.
6411110035
น.ส.ต่วนฟาเรีย
อัลอิดรุส
ศิลปศาสตร์
272.
6410110093
นายชนุดม
แก้วจินดา
วิศวกรรมศาสตร์
273.
6410110363
นายพีรศักดิ์
มุขพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
274.
6611110332
นายไท
ทองเกลี้ยง
ศิลปศาสตร์
275.
6611110381
น.ส.สาวิตรี
รัชตเพิ่มพูน
ศิลปศาสตร์
276.
6611310111
น.ส.วลัยพรรณ
บัวไหม
นิติศาสตร์
277.
6410110254
นายนัฐพงศ์
นวลแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์
278.
6410110031
น.ส.กานต์รพี
เดชธีรชัย
วิศวกรรมศาสตร์
279.
6410110148
น.ส.ณัฐธยาน์
แข่งขัน
วิศวกรรมศาสตร์
280.
6410110001
น.ส.กชมน
อภิชนาพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
281.
6410110731
นายสุขุมพงศ์
เทพขุน
วิศวกรรมศาสตร์
282.
6611510042
น.ส.รุสนา
บือราเฮง
เทคนิคการแพทย์
283.
6611410024
น.ส.ซีตีรอกีเย๊าะ
บินมามะ
การแพทย์แผนไทย
284.
6610210837
น.ส.อีสตีฟา
เจะหลง
วิทยาศาสตร์
285.
6410110380
นายภคนันท์
รัตนมณี
วิศวกรรมศาสตร์
286.
6611410022
น.ส.ซัลวา
รอยูโมง
การแพทย์แผนไทย
287.
6610210654
น.ส.นาวาล
จึเลาะ
วิทยาศาสตร์
288.
6610210825
น.ส.อามานะห์
กียะ
วิทยาศาสตร์
289.
6410515084
น.ส.พรพรหม
ทองมาก
วิทยาการจัดการ
290.
6510210561
น.ส.เมษิยา
ไพรพฤกษ์
วิทยาศาสตร์
291.
6410515085
นายฟิรฮาน
หะยีอาแว
วิทยาการจัดการ
292.
6411110222
น.ส.บุณรดา
ปิ่นสุวรรณ
ศิลปศาสตร์
293.
6510410199
น.ส.พชรพรรณ
แซ่โซว
พยาบาลศาสตร์
294.
6411311047
น.ส.สิริยากร
ไมยฤทธิ์
นิติศาสตร์
295.
6411311016
น.ส.นลินทิพย์
ชนะกุล
นิติศาสตร์
296.
6511311149
น.ส.พิชชาพร
สุเภากิจ
นิติศาสตร์
297.
6410517012
น.ส.กัลยารัตน์
คงดำ
วิทยาการจัดการ
298.
6511310122
น.ส.สุนิสา
จันทร์แก้ว
นิติศาสตร์
299.
6410517083
น.ส.วริศรา
ตันติตระกูลไชยา
วิทยาการจัดการ
300.
6410210683
น.ส.อนินทิตา
เดชะ
วิทยาศาสตร์
301.
6410210687
น.ส.อรจิรา
สังข์กล่ำ
วิทยาศาสตร์
302.
6410517032
น.ส.ณัฏฐณิชา
พันธ์มณี
วิทยาการจัดการ
303.
6410615079
น.ส.สวรรยา
ชัยสิทธิ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
304.
6410517055
น.ส.เบญญาภา
จันทร์สมมิตร
วิทยาการจัดการ
305.
6410210185
น.ส.ปรมาภรณ์
ปานเทพ
วิทยาศาสตร์
306.
6411310033
นายณิชากร
จันทร์ศรีทอง
นิติศาสตร์
307.
6411310177
นายวิชชากร
ศรีวิไล
นิติศาสตร์
308.
6411210041
นายหฤษฎ์
คงเมือง
เศรษฐศาสตร์
309.
6411210051
น.ส.ซอนญ่า
สนยาแหละ
เศรษฐศาสตร์
310.
6411210032
น.ส.ยุสรอ
หลีขาว
เศรษฐศาสตร์
311.
6510517026
น.ส.ธิดารัตน์
มีเสน
วิทยาการจัดการ
312.
6410110772
น.ส.เตชิตา
กฤตบุณยพัต
วิศวกรรมศาสตร์
313.
6411210044
น.ส.กันธิชา
ทองนอก
เศรษฐศาสตร์
314.
6510311319
นายภูวสิษฎ์
ประสพสันติ์
แพทยศาสตร์
315.
6510311325
นายสิรภัทร
เมืองน้อย
แพทยศาสตร์
316.
6610410238
น.ส.มุมีนะห์
สาลามะ
พยาบาลศาสตร์
317.
6411210082
น.ส.มัซนีย์
ฮานาฟี
เศรษฐศาสตร์
318.
6411214007
น.ส.นรีการนต์
พรหมยา
เศรษฐศาสตร์
319.
6510311311
นายธีรศักดิ์
ศักดิ์มาก
แพทยศาสตร์
320.
6611210005
น.ส.กันต์ฤทัย
เชาวนปราณีต
เศรษฐศาสตร์
321.
6411214013
น.ส.สุกัญตา
เครือเตียว
เศรษฐศาสตร์
322.
6610610084
นายออกัส
จันทรทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
323.
6410610094
น.ส.สุพัตรา
ถาวร
ทรัพยากรธรรมชาติ
324.
6410517024
น.ส.เจนจิรา
เดียสะ
วิทยาการจัดการ
325.
6610712002
น.ส.ชนัญชิดา
กาญจนมุสิก
เภสัชศาสตร์
326.
6610517012
น.ส.ชลภรณ์
สำอางศรี
วิทยาการจัดการ
327.
6610517060
น.ส.พัชรินทร์
คงแก้ว
วิทยาการจัดการ
328.
6610710017
น.ส.พรหมพร
เทพบุรี
เภสัชศาสตร์
329.
6610615117
น.ส.ปนัดดา
ดีบุญธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
330.
6410510358
น.ส.นิดารานี
ดอเลาะ
วิทยาการจัดการ
331.
6610517063
น.ส.พิชชาพร
กินรี
วิทยาการจัดการ
332.
6410517095
น.ส.สิริมา
สนิเห
วิทยาการจัดการ
333.
6610517066
น.ส.เพชรดาว
คงจันทร์
วิทยาการจัดการ
334.
6410610140
น.ส.ธูปหอม
ชูจักร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
335.
6410510359
น.ส.นิฟาเดียร์
สนิ
วิทยาการจัดการ
336.
6410517013
น.ส.กาญจน์สุดา
แสงเกตุ
วิทยาการจัดการ
337.
6410517057
น.ส.ปิ่นมนัส
เพียรเจริญ
วิทยาการจัดการ
338.
6510210282
น.ส.ริซวานา
เต๊ะ
วิทยาศาสตร์
339.
6410110538
น.ส.สุนิษฐา
ขันทอง
วิศวกรรมศาสตร์
340.
6410517087
น.ส.ศศิวิมล
แจ้งใจ
วิทยาการจัดการ
341.
6410210776
น.ส.ฮัซมา
อุเซ็ง
วิทยาศาสตร์
342.
6410510118
น.ส.นิอัซซะฮ์รออ์
เปาะซา
วิทยาการจัดการ
343.
6410510317
น.ส.ณธิดา
ภูชัยพฤกษ์
วิทยาการจัดการ
344.
6610515014
น.ส.ชัตนชา
ณภากูล
วิทยาการจัดการ
345.
6611010010
น.ส.ชุมามนต์
ณภากูล
อุตสาหกรรมเกษตร
346.
6410510187
น.ส.เมธ์วดี
เครือหลี
วิทยาการจัดการ
347.
6611010110
นายอาฟิค
ปานชู
อุตสาหกรรมเกษตร
348.
6410517016
น.ส.จันทนีย์
หอมเกตุ
วิทยาการจัดการ
349.
6310510015
นายกษิดิ์เดช
แสงทอง
วิทยาการจัดการ
350.
6310510289
นายอัครพันธ์
แม่นมั่น
วิทยาการจัดการ
351.
6610110571
น.ส.พรปวีณ์
ถนอมศรีมงคล
วิศวกรรมศาสตร์
352.
6611410115
น.ส.สิริมาตา
จุลละเอียด
การแพทย์แผนไทย
353.
6410517138
น.ส.นัซรีน
ดารายีสาฮอ
วิทยาการจัดการ
354.
6410517071
น.ส.ฟิรดาว
มาอูน
วิทยาการจัดการ
355.
6410517165
น.ส.อนัชชา
โหดสุบ
วิทยาการจัดการ
356.
6311210060
นายจิรายุทธ
จันทเวช
เศรษฐศาสตร์
357.
6311110359
น.ส.ญาณิกา
วศะพงศ์
ศิลปศาสตร์
358.
6311110011
น.ส.กัณษ์ธิพร
ห่อหุ้ม
ศิลปศาสตร์
359.
6511110212
น.ส.กนกอร
ไชยเทพ
ศิลปศาสตร์
360.
6410110623
น.ส.ฮุษณา
วาจิ
วิศวกรรมศาสตร์
361.
6510210223
น.ส.พิชญ์สินี
คงไพศาลกิจ
วิทยาศาสตร์
362.
6410110663
นายธรรมาธิป
ชิตพงศ์
วิศวกรรมศาสตร์
363.
6410712073
น.ส.ฮุสนัย
แวสะแลแม
เภสัชศาสตร์
364.
6610517106
นายปลายตะวัน
คงสมุทร
วิทยาการจัดการ
365.
6310610199
นายภูมิภัทร
เสวกพรหม
ทรัพยากรธรรมชาติ
366.
6310510241
น.ส.ศิรภัสสร
บุญประเสริฐ
วิทยาการจัดการ
367.
6310510341
น.ส.นันท์นภัส
ยิ้มวัน
วิทยาการจัดการ
368.
6310510014
น.ส.กษมา
ประเสริฐศรี
วิทยาการจัดการ
369.
6410510032
น.ส.จันทมณี
เพ็ชรสวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
370.
6410510132
น.ส.ปริยานุช
ชีวพิทักษ์ผล
วิทยาการจัดการ
371.
6511110195
น.ส.ศศิกานต์
กุลชาติ
ศิลปศาสตร์
372.
6511110189
น.ส.รัญชิดา
วิทยาฤทธิพากร
ศิลปศาสตร์
373.
6511110259
น.ส.อัยลดา
เจะนุ่ม
ศิลปศาสตร์
374.
6510110572
น.ส.อิฟฟะห์
ดือราแม
วิศวกรรมศาสตร์
375.
6510110252
น.ส.นูรีซัน
เซ็ง
วิศวกรรมศาสตร์
376.
6611110300
น.ส.ฮาวาอีฟ
หมัดอะดั้ม
ศิลปศาสตร์
377.
6411110163
น.ส.ชนิตา
ชื่นจิตร
ศิลปศาสตร์
378.
6510510190
น.ส.ฟายูณีย์
แมเราะ
วิทยาการจัดการ
379.
6511110118
น.ส.วิภาวรรณ
อินแก้วศรี
ศิลปศาสตร์
380.
6610610115
น.ส.นูรรอยมี่ย์
ศรีตุลาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
381.
6510210048
น.ส.จิตสุภา
ชูช่วง
วิทยาศาสตร์
382.
6510210569
น.ส.ลักษมณ
ฉัตรวิไลรัตน์
วิทยาศาสตร์
383.
6510210573
น.ส.วรรณวนัช
โลหะ
วิทยาศาสตร์
384.
6510210541
น.ส.ฟาราย่า
แซะอาหลี
วิทยาศาสตร์
385.
6510210051
น.ส.จีรนันท์
ดำณกาฬ
วิทยาศาสตร์
386.
6510210140
น.ส.นริน
มณีโชติ
วิทยาศาสตร์
387.
6510110544
น.ส.อัฟนาน
คงสมุทร
วิศวกรรมศาสตร์
388.
6611510071
น.ส.วรภัสสร
เด่นปรีชาวงศ์
เทคนิคการแพทย์
389.
6410311337
นายวุฒิภัทร
วัฒนผลพินิจ
แพทยศาสตร์
390.
6510311302
นายภุชิสสะ
เทพนรินทร์
แพทยศาสตร์
391.
6610517021
น.ส.ณัฐณิชา
บินเด็น
วิทยาการจัดการ
392.
6411210039
นายศุภวัฒน์
ทองฉัตร
เศรษฐศาสตร์
393.
6510510152
นายประชาธิป
บุญนำ
วิทยาการจัดการ
394.
6610510090
น.ส.ฐิติมวรรณ
ยุทธกาศ
วิทยาการจัดการ
395.
6410510381
น.ส.พิชญ์สุกานต์
เจะสอ
วิทยาการจัดการ
396.
6510510381
น.ส.อภิญญา
เจริญลาภ
วิทยาการจัดการ
397.
6510510384
น.ส.อานิตา
สะมาโระ
วิทยาการจัดการ
398.
6410510250
น.ส.สุธาทิพย์
เนียมสุวรรณ
วิทยาการจัดการ
399.
6510510310
น.ส.ชญานิศ
พิมษร
วิทยาการจัดการ
400.
6510510340
น.ส.ปาลิตา
สมประดิษฐ
วิทยาการจัดการ
401.
6510510051
น.ส.ชุติกาญจน์
เรืองขำ
วิทยาการจัดการ
402.
6410510009
นายกฤษณ์
เยี่ยมเวช
วิทยาการจัดการ
403.
6511410147
น.ส.จีรนันท์
ไทยปฐมพงษ์
การแพทย์แผนไทย
404.
6410510159
น.ส.เพชรลดา
แก้วชูทอง
วิทยาการจัดการ
405.
6510515085
น.ส.กฤตพร
หอมหวล
วิทยาการจัดการ
406.
6510515093
น.ส.ตรีรัตน์
ไชยรักษ์
วิทยาการจัดการ
407.
6410510449
น.ส.พลอยงาม
โรจนภักดิ์สิริน
วิทยาการจัดการ
408.
6410510058
น.ส.ญานิกา
ตุ้นดำ
วิทยาการจัดการ
409.
6511410085
น.ส.รักษิณา
สุวรรณมาลา
การแพทย์แผนไทย
410.
6511410119
น.ส.อาทิตยา
วงศ์พยัคฆ์
การแพทย์แผนไทย
411.
6410517031
น.ส.ฐิติรัตน์
หนูเมือง
วิทยาการจัดการ
412.
6511410106
น.ส.สุวัยบ๊ะ
เย๊ะ
การแพทย์แผนไทย
413.
6510510235
น.ส.วิชุดา
กอลาบันหลง
วิทยาการจัดการ
414.
6410110601
นายอาลีฟ
หวังถึก
วิศวกรรมศาสตร์
415.
6510515058
น.ส.วันทิตา
ขวัญนุ้ย
วิทยาการจัดการ
416.
6510515096
น.ส.ธมนวรรณ
ยังอภัย
วิทยาการจัดการ
417.
6510510234
น.ส.วันทนีย์
แซ่เจา
วิทยาการจัดการ
418.
6410110478
น.ส.วาสิตา
เก็บทรัพย์
วิศวกรรมศาสตร์
419.
6410110408
น.ส.มัยดินา
หมานหลำ
วิศวกรรมศาสตร์
420.
6410110477
นายวายุเทพ
สุวรรณบุตร
วิศวกรรมศาสตร์
421.
6511110012
น.ส.กฤษติกา
เกื้อคลัง
ศิลปศาสตร์
422.
6410110494
นายศรุต
นุชนารถ
วิศวกรรมศาสตร์
423.
6511110188
น.ส.รัชนีกร
อาลิแอ
ศิลปศาสตร์
424.
6410110047
นายขจรพงศ์
ชีวะพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์
425.
6410517152
นายภาสกร
หมาดสะ
วิทยาการจัดการ
426.
6411110128
น.ส.อดิวรรณ
เกตุรัตน์
ศิลปศาสตร์
427.
6411110043
น.ส.ธนวรรณ
กิตติรัตนสมบัติ
ศิลปศาสตร์
428.
6411110048
น.ส.ธีริศรา
แซ่เฮ้ง
ศิลปศาสตร์
429.
6410110322
น.ส.ปัณฑิตา
บุปผากิจ
วิศวกรรมศาสตร์
430.
6411110081
น.ส.พัณณิตา
ลิ่มมณีธร
ศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  430 430

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 430
 • เพศหญิง 313
 • เพศชาย 117
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 66 76
 • รหัส 65 118
 • รหัส 64 214
 • รหัส 63 22
 • รวม 14 คณะ
 • วิศวกรรมศาสตร์106
 • วิทยาศาสตร์39
 • แพทยศาสตร์11
 • วิทยาการจัดการ90
 • ทรัพยากรธรรมชาติ18
 • เภสัชศาสตร์5
 • พยาบาลศาสตร์9
 • อุตสาหกรรมเกษตร6
 • ศิลปศาสตร์61
 • นิติศาสตร์28
 • เศรษฐศาสตร์35
 • การแพทย์แผนไทย19
 • เทคนิคการแพทย์2
 • ยาลัยนานาชาติ1