งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง
หน้าแรก » สมัครกิจกรรมออนไลน์ » ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ตอนล่าง14 ก.ย. 66, 09:28 น.1,637
 • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ที่อยู่/สถานที่จัด ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วันที่ 23 กันยายน 66
  ช่วงเวลา07.00-17.30 น.
 • จำนวนรับสมัคร 60 คน
  วันสิ้นสุดรับสมัคร 21 กันยายน 66 (หมดเขต)
 • ภาคศึกษา/ปีการศึกษา 1/2566
  ค่าชั่วโมง6 ชั่วโมง
  ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
  หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

1.
6510311327
นายอภิสิทธิ์
นิจจันทร์พันศรี
แพทยศาสตร์
2.
6610515014
น.ส.ชัตนชา
ณภากูล
วิทยาการจัดการ
3.
6510311326
น.ส.สุภัคชา
สมจิตร
แพทยศาสตร์
4.
6610515086
น.ส.อภิชญา
จันทรัตน์
วิทยาการจัดการ
5.
6610515105
นายปราชญ์
เรืองถิ่น
วิทยาการจัดการ
6.
6611310107
นายโรจน์รวี
ดาแม
นิติศาสตร์
7.
6410410088
นายฮาฟิช
ดอนิ
พยาบาลศาสตร์
8.
6410410089
น.ส.กชกร
บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์
9.
6610410061
น.ส.ปิยะนันท์
ศรีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
10.
6610410067
น.ส.พัทธ์ธีรา
บัวขวัญ
พยาบาลศาสตร์
11.
6610410002
น.ส.กัญญาพัชร
รองวัง
พยาบาลศาสตร์
12.
6610410062
น.ส.ปิยะนุช
ศรีรัตน์
พยาบาลศาสตร์
13.
6610410077
น.ส.ฟาตีฮะห์
ซูลง
พยาบาลศาสตร์
14.
6610410131
น.ส.เกาษัร
อาบู
พยาบาลศาสตร์
15.
6610410086
น.ส.ภูริษา
กูมุดา
พยาบาลศาสตร์
16.
6611311048
นายพีรพัฒน์
แก้วเพชร
นิติศาสตร์
17.
6610410156
น.ส.นะชาฏ์
นาคเสวี
พยาบาลศาสตร์
18.
6510410073
น.ส.พลอยมณี
หลานหาด
พยาบาลศาสตร์
19.
6510410065
น.ส.ปาณิศา
อภิโมทย์
พยาบาลศาสตร์
20.
6610510255
นายภูริณัฐ
ทวีโภคอุดม
วิทยาการจัดการ
21.
6310210132
นายณัฐวุฒิ
สนตอน
วิทยาศาสตร์
22.
6610410240
น.ส.รูไวด้า
บูหลัง
พยาบาลศาสตร์
23.
6610410005
น.ส.กูดาริณา
สตอหลง
พยาบาลศาสตร์
24.
6610510207
น.ส.พรณภัส
ทองเพชร
วิทยาการจัดการ
25.
6610510167
น.ส.นันทวัล
สมสุข
วิทยาการจัดการ
26.
6610510349
น.ส.อิสริยา
นิลเสน
วิทยาการจัดการ
27.
6610510462
น.ส.มาริสา
ภูนุชอภัย
วิทยาการจัดการ
28.
6410517137
น.ส.นัจวา
โต๊ะอาลิม
วิทยาการจัดการ
29.
6410517142
น.ส.บุศริน
บุตตะ
วิทยาการจัดการ
30.
6410517031
น.ส.ฐิติรัตน์
หนูเมือง
วิทยาการจัดการ
31.
6310210094
นายชินดนัย
หงษ์อนุรักษ์
วิทยาศาสตร์
32.
6610510067
น.ส.ชัญญานุช
ศิรินุพงศ์
วิทยาการจัดการ
33.
6610510241
น.ส.ภัทรานิษฐ์
กมลวัล
วิทยาการจัดการ
34.
6611310097
นายภูวสิทธิ์
รัตนแก้ว
นิติศาสตร์
35.
6610510194
น.ส.ปาณิสรา
รู้เพราะจีน
วิทยาการจัดการ
36.
6611110032
น.ส.จิรัชยา
ไชยสิทธิ์
ศิลปศาสตร์
37.
6611110181
น.ส.ภูริชญา
เกื้อท่าดี
ศิลปศาสตร์
38.
6510311302
นายภุชิสสะ
เทพนรินทร์
แพทยศาสตร์
39.
6610510205
นายพงษ์ศักดิ์
ภักดีสุวรรณ์
วิทยาการจัดการ
40.
6610510388
นายณภัทร
คิม
วิทยาการจัดการ
41.
6610510213
น.ส.พรรัมภา
เวชสิทธิ์
วิทยาการจัดการ
42.
6610510212
น.ส.พรรณวษา
หนกหลัง
วิทยาการจัดการ
43.
6610510104
น.ส.ณัฐนรี
เพียงจันทร์
วิทยาการจัดการ
44.
6610510089
น.ส.ฐิติชญา
สัมพัชนี
วิทยาการจัดการ
45.
6610410180
น.ส.ภัณฑิรา
จริตงาม
พยาบาลศาสตร์
46.
6610410210
น.ส.อารยา
ชูช่วย
พยาบาลศาสตร์
47.
6611110152
น.ส.พัชราภรณ์
หนูทิพย์
ศิลปศาสตร์
48.
6611110160
น.ส.ฟิรดาว
ยะยือริ
ศิลปศาสตร์
49.
6611110112
น.ส.นุรฮาลีลีย์
เจ๊ะแว
ศิลปศาสตร์
50.
6611110291
น.ส.อารีรัตน์
คชภักดี
ศิลปศาสตร์
51.
6610510394
น.ส.ณัฐวดี
กะลาสี
วิทยาการจัดการ
52.
6410517064
น.ส.พัชญาพร
สมแสง
วิทยาการจัดการ
53.
6510410115
น.ส.สุธาวี
แสงอรุณ
พยาบาลศาสตร์
54.
6610410197
น.ส.สิวารักษ์
ทางธรรม
พยาบาลศาสตร์
55.
6610515049
น.ส.ประกายวรรณ
หนูนวล
วิทยาการจัดการ
56.
6510410118
น.ส.สุธีมนต์
จุลนวล
พยาบาลศาสตร์
57.
6510410027
น.ส.ญาณิกา
แสงชูติ
พยาบาลศาสตร์
58.
6510410259
น.ส.ทัชชญา
เพ็งเขียว
พยาบาลศาสตร์
59.
6510410076
น.ส.พิมพ์มาดา
สุวรรณชาตรี
พยาบาลศาสตร์
60.
6611510059
นายฮาริสมัน
กาเร็ง
เทคนิคการแพทย์
แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามรายละเอียด


  สมัคร    |  จำนวนรับ  60 60

สรุปข้อมูล

 • รวมทั้งหมด 60
 • เพศหญิง 47
 • เพศชาย 13
 • แบ่งตามชั้นปี
 • รหัส 66 42
 • รหัส 65 10
 • รหัส 64 6
 • รหัส 63 2
 • รวม 7 คณะ
 • วิทยาศาสตร์2
 • แพทยศาสตร์3
 • วิทยาการจัดการ23
 • พยาบาลศาสตร์22
 • ศิลปศาสตร์6
 • นิติศาสตร์3
 • เทคนิคการแพทย์1